Εκτύπωση
Πρόγραμμα Τακτικών Συνεδριάσεων  Συμβουλίου Πανεπιστημίου μέχρι το τέλος του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020
Πρόγραμμα Τακτικών Συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου  κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021
Πρόγραμμα Τακτικών Συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022