ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN

Tο πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος συνδυάζει βασική εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ενώ προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα για εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση σε ένα συγκεκριμένο τομέα της επιχείρησης. Ξεχωριστά πτυχία προσφέρονται στις ακόλουθες ειδικότητες:

• Λογιστική

• Χρηματοοικονομική

Tα μαθήματα των πρώτων τεσσάρων εξαμήνων παρέχουν γενική εκπαίδευση και, παράλληλα, την αναγκαία γνωσιολογική υποδομή για περαιτέρω μελέτη μιας από τις πιο πάνω ειδικότητες. H ανάπτυξη κριτικής αναλυτικής σκέψης και ικανοτήτων για εφαρμογή ποσοτικών και υπολογιστικών μεθόδων στην επίλυση προβλημάτων είναι πρωταρχικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών.

Μετά την συμπλήρωση και του τέταρτου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν την κύρια ειδικότητά τους μεταξύ των δύο επιλογών που προσφέρει το τμήμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους για επαγγελματική σταδιοδρομία. Στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα, το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση σε εξειδικευμένα μαθήματα ανωτέρου επιπέδου της επιλεγμένης ειδικότητας (μαθήματα εμβάθυνσης). Ταυτόχρονα, οι φοιτητές εδραιώνουν και διευρύνουν τις γνώσεις τους με την επιλογή μαθημάτων από άλλες ειδικότητες εντός της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων (μαθήματα διεύρυνσης). Mε την ελεύθερη επιλογή μαθημάτων από άλλες σχολές του Πανεπιστημίου, προσφέρεται στους φοιτητές η δυνατότητα για μια πιο ευρεία και ολοκληρωμένη μόρφωση. Στο τελευταίο έτος σπουδών, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν ουσιαστική διπλωματική μελέτη υπό την επίβλεψη καθηγητών του Tμήματος.

Για την απόκτηση πτυχίου από το Τμήμα απαιτείται η συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS - European Credit Transfer System). Oι απαιτήσεις για απόκτηση πτυχίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Γνώση Αγγλικής γλώσσας (15 ECTS)
Τρία μαθήματα.

Γενική εκπαίδευση (38 ECTS)
Έξι μαθήματα (Oικονομικά, Mαθηματικά, Στατιστική και Πληροφορική).

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (20 ECTS)
Τρία ως πέντε μαθήματα, εκτός της κύριας ειδικότητας, από τρεις διαφορετικές σχολές του Πανεπιστημίου.

Bασική εκπαίδευση στη Διοίκηση (52 ECTS)
Οκτώ μαθήματα σε θέματα Διοίκησης (προσφερόμενα από το Tμήμα και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης).

Διεύρυνση γνώσεων στη Διοίκηση (42 ECTS)
Επτά μαθήματα επιλογής τρίτου και τέταρτου έτους εκτός της κύριας ειδικότητας από τη Σχολή Oικονομικών και Διοίκησης.

Eμβάθυνση γνώσεων στη Λογιστική ή στη Χρηματοοικονομική (54 ECTS)
Εννιά μαθήματα σε μια από τις δύο ειδικότητες που προσφέρει το Τμήμα

Επιστέγασμα γνώσεων (13 ECTS)
Δύο υποχρεωτικά καταληκτικά μαθήματα σε θέματα στρατηγικής και επιχειρησιακής ηθικής.

Προαιρετική Διπλωματική Mελέτη (12 ECTS)
Φοιτητές με βαθμολογία τουλάχιστον 7 μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση ερευνητικής μελέτης στα δύο τελευταία εξάμηνα φοίτησης τους. Η εκπόνηση διπλωματικής μελέτης απαλλάσσει τους φοιτητές από δύο μαθήματα ανωτέρου επιπέδου (ένα εμβάθυνσης και ένα διεύρυνσης γνώσεων).

 

Πίνακας 1: Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
  Γνώση Ξένης Γλώσσας  
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής 5
ΓΛΩ 101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 5
ΓΛΩ 201 Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 5
Σύνολο   15
   Γενική Εκπαίδευση  
 ΟΙΚ 111  Αρχές Μικροοικονομικής 7
 ΟΙΚ 121  Αρχές Μακροοικονομικής
 ΕΠΛ 032  Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων
 ΜΑΣ 001  Μαθηματικά Ι
 ΜΑΣ 002  Μαθηματικά ΙΙ
 ΜΑΣ 061  Στατιστική Ανάλυση Ι
 Σύνολο   38
   Βασική Εκπαίδευση στη Διοίκηση  
ΛΟΧ 111  Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής  7
ΛΟΧ 211 Αρχές Διοικητικής Λογιστικής 7
ΛΟΧ 222 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 7
 ΔΕΔ 131 Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης 7
 ΔΕΔ 231  Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 ΔΕΔ 232  Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι

ή ΜΑΣ 062 Στατιστική ΙΙ

ΔΕΔ 241 Εισαγωγή στη Επιχειρησιακή Διοίκηση
ΔΕΔ 244 Πληροφορική Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις 7
 ΔΕΔ 251  Αρχές Μάρκετινγκ
 Σύνολο   58
   Επιστέγασμα Γνώσεων  
 ΔΕΔ 435 Στρατηγική Διοίκηση 7
 ΛΟΧ 416 Επιχειρησιακό Ήθος και Εταιρική Διακυβέρνηση
 Σύνολο   13 

 

Πίνακας 2: Πρόγραμμα Σπουδών Πρώτων Δύο Ετών

Πρώτο Έτος - Πρώτο Εξάμηνο Πρώτο Έτος - Δεύτερο Εξάμηνο
ΟΙΚ 121 Αρχές Μικροοικονομικής ΟΙΚ 111 Αρχές Μακροοικονομικής
ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι ΜΑΣ 002 Μαθηματικά ΙΙ
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής ΓΛΩ 101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς
ΔΕΔ 131 Αρχές Διοίκησης ΛΟΧ 111 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση Ι ΕΠΛ 032 Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων
   
Δεύτερο Έτος - Πρώτο Εξάμηνο Δεύτερο Έτος - Δεύτερο Εξάμηνο
ΓΛΩ 201 Αγγλικά για Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΛΟΧ 222 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΛΟΧ 211 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση I ΔΕΔ 231 Οργανωσιακή Συμπεριφορά
ΔΕΔ 241 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση ΔΕΔ 232 Ποσοτικές Μεθόδοι στη Διοίκηση Ι
ΔΕΔ 251 Αρχές Μάρκετινγκ ΔΕΔ 244 Πληροφοριακή Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 

Πίνακας 3: Πρόγραμμα Σπουδών Τρίτου και Τέταρτου Έτους

Τρίτο Έτος - Πρώτο Εξάμηνο Τρίτο Έτος - Δεύτερο Εξάμηνο
Δύο μαθήματα κύριας ειδικότητας Τρία μαθήματα κύριας ειδικότητας
Δύο μαθήματα από ΣΟΕΔ Ένα μαθήμα από ΣΟΕΔ
Μάθημα ελεύθερης επιλογής  
   
Τέταρτο Έτος - Πρώτο Εξάμηνο Τέταρτο Έτος - Δεύτερο Εξάμηνο
Δύο μαθήματα κύριας ειδικότητας Δύο μαθήματα κύριας ειδικότητας
Δύο μαθήματα από ΣΟΕΔ Ένα μαθήματα από ΣΟΕΔ
ΔΕΔ 435 Στρατηγική Διοίκηση ΛΟΧ 416 Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση
  Μάθημα ελεύθερης επιλογής