1. Δομή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα ακολουθεί τις απαιτήσεις Διδακτορικού Προγράμματος όπως καθορίζονται από τους Κανόνες Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και αποτελείται από τρία μέρη (συνολικά 240 π.μ.).

Το πρώτο μέρος αφορά μαθήματα που αντιπροσωπεύουν 60 π.μ. (δηλαδή 6-10 μαθήματα). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται ένας κοινός κορμός τριών μαθημάτων καθώς και μαθήματα εμβάθυνσης (ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο επιλογής του/της φοιτητή/τριας). Ανάλογα με την προηγούμενη ακαδημαϊκή προετοιμασία του (π.χ., επιτυχή ολοκλήρωση σχετικών μεταπτυχιακών μαθημάτων σε άλλο ακαδημαϊκό ίδρυμα), ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να απαλλαγεί μερικώς ή πλήρως από την απαίτηση παρακολούθησης των πιο πάνω μαθημάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων, ο/ φοιτητής/τρια πρέπει να παρακαθίσει σε περιεκτικές εξετάσεις

Το δεύτερο μέρος του Προγράμματος αφορά την καθ' αυτό διεξαγωγή της ερευνητικής μελέτης, με επικέντρωση σε θέματα αιχμής που αφορούν τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, που θα αντιπροσωπεύει φόρτο 120 π.μ.

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στο συγγραφικό στάδιο της διδακτορικής διατριβής, με φόρτο 60 π.μ. Αυτή θα μπορεί να έχει τη μορφή είτε μιας ολοκληρωμένης μελέτης (thesis) είτε συγκερασμό συναφών άρθρων πάνω σε συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή (essays). Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει ν' αποτελεί πρωτότυπη εργασία με σημαντική συμβολή στο αντίστοιχο επιστημονικό αντικείμενο. Στόχος είναι η παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων τα οποία να είναι δημοσιεύσιμα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

2. Τύπος Μαθημάτων

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα ποσοτικού και ποιοτικού περιεχομένου, τα οποία άπτονται θεμάτων επιστημολογίας, μεθοδολογίας, μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης και ποιοτικής έρευνας, οικονομικών, διοίκησης (management), διοικητικής επιστήμης (management science), επιχειρησιακής διοίκησης (operations management) και μάρκετινγκ (marketing) (Πιο κάτω θα βρείτε περιγραφές των μαθημάτων). Το πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε φοιτητή/τρια προσαρμόζεται ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσής του. Τα μαθήματα που προτείνονται είναι τα ακόλουθα:

(α) Κοινός Kορμός

 • ΔΕΔ 630 - Επιστημολογία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • ΔΕΔ 640 - Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων I (Ποσοτικές Μέθοδοι)
 • ΔΕΔ 631 - Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων II (Ποιοτικές Μέθοδοι)
 • ΕΠΑ 683 - Εκπαιδευτική Στατιστική και Εφαρμογές Στατιστικών Πακέτων (προς το παρόν αντικατάσταση των πιο πάνω μαθημάτων κοινού κορμού)
 • ΕΠΑ 682 - Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση) (προς το παρόν αντικατάσταση των πιο πάνω μαθημάτων κοινού κορμού)

(β) Μαθήματα Εμβάθυνσης

 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά                                                                                                                                                                                        
 • Oργανωσιακή Θεωρία
 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Επιχειρησιακή Διοίκηση
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Διοίκηση Υπηρεσιών
 • Εφαρμογές Μεθόδων Βελτιστοποίησης
 • Προγραμματισμός σε Συνθήκες Αβεβαιότητας
 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ                                                                                                                                                                                                                        
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Μοντέλα Μάρκετινγκ
 • Διεθνές Μάρκετινγκ
 • Προχωρημένα Θέματα στο Μάρκετινγκ
 • Μικροοικονομία
 • Οικονομετρία
 • Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ/ Θεωρία Παιγνίων
 • Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική
 • Θεωρία του Καταναλωτή και Εφαρμογές
 • Χρήση Πολυεπίπεδων Μοντέλων Ανάλυσης στην Εκπαιδευτική Έρευνα
 • Σχεδιασμός Ερευνητικών Προτάσεων

3. Μορφή μαθημάτων

Τα πλείστα μαθήματα θα προσφέρονται από το Τμήμα, ενώ θα αξιοποιούνται επίσης, κατά περίπτωση, κατάλληλα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ., ΛΟΧ, ΟΙΚ, ΜΑΣ, ΨΥΧ, κλπ).

4. Εργοδότηση αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού, να εργοδοτηθούν σε κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς, ή να εμπλακούν σε δραστηριότητες συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Περιγραφές Μαθημάτων

ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ

ΔΕΔ 630  Επιστημολογία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (10 π.μ.)
Το μάθημα παρέχει εργαλεία για τη δημιουργία ιδεών και τη μετατροπή τους σε θεωρίες στους διάφορους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων. Ο στόχος είναι να προσφέρει στους φοιτητές καθοδήγηση για τον ορισμό εννοιών (constructs), για να προσεγγίζουν κριτικά τις σχέσεις και τις διαδικασίες που συνδέουν έννοιες και να προτείνουν νέα θεωρητικά μοντέλα (ή να κτίζουν σε υπάρχοντα). Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια βαθύτερη εκτίμηση και κατανόηση της διαδικασίας κατασκευής θεωριών.

ΔΕΔ 640 Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων I (Ποσοτικές Μέθοδοι) (10 π.μ.)
Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους διδακτορικούς φοιτητές με τα απαιτούμενα οικονομετρικά εργαλεία. Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να διακρίνει μεταξύ των διαφορετικών οικονομετρικών μοντέλων και να κατανοήσει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του καθενός.

ΔΕΔ 631 Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων II (Ποιοτικές Μέθοδοι) (10 π.μ.)
Το μάθημα θα έχει τρεις συνιστώσες:
1. Θα δώσει στους φοιτητές τα εργαλεία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας με ιδιαίτερη έμφαση σε μεθόδους συλλογής και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων (π.χ. οπτικές μέθοδοι, αφηγήσεις, ερωτηματολόγια, εθνογραφία, βιογραφία, συνεντεύξεις) καθώς και στην επιλογή περιπτώσεων.
2. Θα συζητήσει ποιοτικές μεθόδους έρευνας σε σχέση με επικρατούσες θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των ερευνητικών εργασιών που χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους σήμερα.
3. Μέσω μιας ενεργούς, εντατικής διαδικασίας εποπτείας, το μάθημα θα εφοδιάσει τους φοιτητές με το αναγκαίο υπόβαθρο για ανάπτυξη των δικών τους εργασιών και μεθόδων έρευνας.

ΕΠΑ 682 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση (12 π.μ.)

Το μάθημα αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται οι φιλοσοφικές καταβολές της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και συγκρίνονται οι κύριες οντολογικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές τους αντιλήψεις. Στην ενότητα αυτήν συζητούνται, επίσης, διάφορες μορφές έρευνας, όπως η εθνογραφία, η φαινομενολογία, η μελέτη περίπτωσης, η συμμετοχική έρευνα-δράστη και η κριτική θεωρία. Η δεύτερη ενότητα εστιάζεται στο σχεδιασμό ποιοτικών ερευνών. Στην ενότητα αυτή εξετάζονται θέματα όπως ο ρόλος της θεωρίας, τα ερευνητικά ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν από ποιοτικές έρευνες, η χρήση εννοιολογικών χαρτών, η προσέγγιση του «αναδυομένου» σχεδιασμού, ο ρόλος του ερευνητή, μορφές σκόπιμης δειγματοληψίας, θέματα διαπραγμάτευσης και εισόδου στο πεδίο έρευνας, η συνειδητή συναίνεση των συμμετεχόντων, καθώς και θέματα ηθικής και δεοντολογίας. Η Τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στη συλλογή και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Παρουσιάζονται και συζητούνται οι σημαντικότερες τεχνικές συλλογής ποιοτικών δεδομένων (εις βάθος συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, ανάλυση εγγράφων), καθώς και στρατηγικές ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεμελιωμένη θεωρία και στη μέθοδο της συνεχούς σύγκρισης. Στην ενότητα αυτή, οι φοιτητές έχουν, επίσης, την ευκαιρία να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν λογισμικά ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων (π.χ. Atlas.ti). Η τελευταία ενότητα εστιάζεται σε θέματα συγγραφής και υποστήριξης ποιοτικών ερευνών και στην κριτική αξιολόγηση τέτοιων ερευνών με βάση μια σειρά κριτηρίων (π.χ. πιστότητα, μεταφερσιμότητα, φερεγγυότητα, επαληθευσιμότητα και γνησιότητα).

ΕΠΑ 683  Εκπαιδευτική Στατιστική με Εφαρμογές Στατιστικών Πακέτων (12 π.μ.)

Το μάθημα αποτελείται από δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες από το χώρο της ποσοτικής έρευνας. Ειδικότερα, εξετάζονται το φιλοσοφικό υπόβαθρο της ποσοτικής έρευνας και οι βασικές της διαφορές από την ποιοτική έρευνα, η βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην ποσοτική έρευνα και τη στατιστική, και τα κύρια στάδια διεξαγωγής και παρουσίασης μιας ποσοτικής έρευνας. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS για την ανάλυση ποσοτικών δεδομένων. Αρχικά, παρουσιάζονται βασικές εντολές διαχείρισης και μετασχηματισμού δεδομένων (π.χ. recode, compute). Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε συγκεκριμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων από την περιγραφική, συσχετιστική και επαγωγική στατιστική (παραμετρικά και απαραμετρικά κριτήρια). Παρουσιάζονται, επίσης, η ανάλυση διασποράς (one-way ANOVA, two-way ANOVA, MANOVA και repeated MANOVA), η διερευνητική παραγωγική ανάλυση και η απλή και πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης. Κατά την παρουσίαση των τεχνικών αυτών συζητούνται τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία απαντά η κάθε τεχνική. Οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν τις τεχνικές αυτές για την ανάλυση πραγματικών δεδομένων, να παρουσιάσουν και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν, και να εξαγάγουν συμπεράσματα που να υποστηρίζονται από τα αποτελέσματα των αναλύσεων τους. Το μάθημα αποσκοπεί, να καταστήσει τους φοιτητές κριτικούς καταναλωτές ποσοτικών ερευνών, στους οποίους έχουν χρησιμοποιηθεί οι τεχνικές που παρουσιάζονται και συζητούνται στο μάθημα.

Μαθήματα Εμβάθυνσης

ΔΕΔ 632 Οργανωσιακή Συμπεριφορά (7.5 π.μ.)
Το μάθημα σχεδιάστηκε για να αυξήσει τις γνώσεις των φοιτητών εντός των οργανωτικών πλαισίων, εισάγοντας τους σε ένα πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών και της συμπεριφοράς των ατόμων και των ομάδων εργασίας εντός αυτών των οργανισμών. Η ποικιλία, η συνεχής εφαρμογή νέων τεχνολογιών και η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ ατόμων, ομάδων εργασίας, και οργανισμών συναγωνίζεται δραστικά τις ικανότητες και την δημιουργικότητα των σύγχρονων μάνατζερ.

ΔΕΔ 633 Οργανωσιακή Θεωρία (7.5 π.μ.)
Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις και συζητήσεις στην οργανωσιακή θεωρία και τις καταβολές της (από την κοινωνιολογία, κυρίως, αλλά και από τα οικονομικά, την ψυχολογία και τις πολιτικές επιστήμες). Θα προσφέρει στους φοιτητές ένα οδικό χάρτη για να εξερευνήσουν το πεδίο αρχίζοντας από τα κλασσικά έργα και ιδέες και ακολουθώντας την εξέλιξή τους μέχρι σήμερα.

ΔΕΔ 634 Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (7.5 π.μ.)
Το μάθημα θα χρησιμοποιήσει τα θεωρητικά πλαίσια της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας για να εξετάσει πως οι οργανισμοί εμπλέκονται σε αυτές τις δύο αλληλένδετες διαδικασίες και πως αυτές οδηγούν την οργανωσιακή μεγέθυνση, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

ΔΕΔ 635 Στρατηγική Διοίκηση (7.5 π.μ.)
Το μάθημα παρέχει μια ευρεία, διεπιστημονική εισαγωγή στη μελέτη της επιχειρηματικής στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στα συμπεριφοριακά και οικονομικά της θεμέλια. Διαφορετικές σχολές σκέψης και η εξέλιξη τους θα αναλυθούν, θα συζητηθούν κριτικά και θα συγκριθούν.

ΔΕΔ 636 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (7.5 π.μ.)
Η εισαγωγή των φοιτητών/ φοιτητριών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Περιλαμβάνει θέματα όπως ο στρατηγικός προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων, οι λειτουργίες που ασχολούνται με την εξεύρεση, επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, και ανταμοιβή του προσωπικού, αλλά και θέματα συναφή με τις εργασιακές σχέσεις, παρακίνηση, διατήρηση και αποχώρηση προσωπικού.

ΔΕΔ 641 Επιχειρησιακή Διοίκηση (7.5 π.μ.)
Το μάθημα εξετάζει θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις αναφορικά με τη διοίκηση παραγωγής και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Ο σωστός σχεδιασμός και άσκηση της επιχειρησιακής διοίκησης είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιβίωση του οργανισμού στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιχειρησιακές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες που άπτονται της παραγωγής προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών. Η λειτουργία της επιχειρησιακής διοίκησης είναι μια από τις βασικές διοικητικές λειτουργίες, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Η επιχειρησιακή διοίκηση ασκείται με επιτυχία όταν ικανοποιεί τους γενικούς στόχους του οργανισμού ενώ παράλληλα εναρμονίζεται με τις υπόλοιπες λειτουργίες του οργανισμού όπως το μάρκετινγκ, τη χρηματοοικονομική, τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κλπ. Θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων το σχεδιασμό διεργασίας προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάλυση διεργασίας, το σχεδιασμό δυναμικότητας ή παραγωγικής ικανότητας, το σχεδιασμό και εκτέλεση της επιχειρησιακής στρατηγικής, χωροταξικού σχεδιασμού, διοίκηση ποιότητας και αποθεμάτων, διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, και πρόσφατες τάσεις στη επιχειρησιακή διοίκηση.

ΔΕΔ 642 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (7.5 π.μ.)
Το μάθημα αυτό εξετάζει σημαντικές προκλήσεις στην αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Απεικονίζει διάφορα στρατηγικά και τακτικά θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως το σχεδιασμό του προϊόντος, την εικονική ολοκλήρωση, στρατηγική ανταλλαγής πληροφοριών, εξωτερική ανάθεση, προμήθεια, στρατηγική διανομή και διαχείριση κινδύνων. Επιπλέον προσφέρει μια ευκαιρία για τους φοιτητές να εξερευνήσουν αναδυόμενα θέματα που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Το μάθημα θα αξιοποιήσει μελέτες περιπτώσεων για να εξετάσει θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΔΕΔ 643 Διοίκηση Υπηρεσιών (7.5 π.μ.)
Η αναλογία του εθνικού μας εισοδήματος η οποία προέρχεται από οργανισμούς υπηρεσιών αυξάνεται συνεχώς. Σήμερα, περίπου 75% του εθνικού μας εισοδήματος μπορεί να αποδοθεί στις υπηρεσίες (εκπαίδευση, τουρισμό, επικοινωνίες, συγκοινωνίες κλπ). Παρόμοια εικόνα παρατηρείται σε αρκετές αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Επιπλέον, τα περισσότερα συστήματα μεταποίησης συμπεριλαμβάνουν λειτουργίες καθαρά υπηρεσιακής φύσης. Σαν αποτέλεσμα η κατανόηση των ειδικών προβλημάτων που εμφανίζονται στο σχεδιασμό, παραγωγή, μάρκετινγκ και παράδοση υπηρεσιών, αποκτά τεράστια σημασία. Το μάθημα αυτό εξετάζει τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο της διοίκησης υπηρεσιών. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζεται σειρά μεθοδολογιών που μπορεί να βοηθήσει την λήψη αποφάσεων για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του συστήματος παράδοσης υπηρεσιών, καθώς και την λήψη αποφάσεων που αφορούν την καθημερινή διοίκηση. Έμφαση δίνεται επίσης σε θέματα που αφορούν την ποιότητα υπηρεσιών και την ικανοποίηση του πελάτη, την διοίκηση συστημάτων αναμονής, την διοίκηση και τον σχεδιασμό του συστήματος παροχής της υπηρεσίας και τη διοίκηση απόδοσης.

ΔΕΔ644: Εφαρμογές Μεθόδων Βελτιστοποίησης (7.5 π.μ.)
Μοντέλα βελτιστοποίησης παρέχουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για ανάλυση και επίλυση ποσοτικών προβλημάτων για στήριξη λειτουργικών και διοικητικών αποφάσεων σε επιχειρήσεις. Στο μάθημα εξετάζονται διάφορες κατηγορίες μοντέλων βελτιστοποίησης και αξιολογούνται οι δυνατότητες και περιορισμοί τους αναφορικά με την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Οι φοιτητές ασκούνται στην τέχνη της μοντελοποίησης, αναπτύσουν ικανότητες διατύπωσης μοντέλων βελτιστοποίησης, εξοικειώνονται με μεθοδολογίες αριθμητικής επίλυσής τους με κατάλληλα λογισμικά εργαλεία και οικονομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθώς και με εφαρμογές μοντέλων στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων (π.χ., διαχείριση περιορισμένων παραγωγικών πόρων, προγραμματισμό λειτουργιών, κλπ).

ΔΕΔ 645 Προγραμματισμός σε Συνθήκες Αβεβαιότητας (7.5 π.μ.)
Οι πλείστες επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιχειρησιακές λειτουργίες αναπόφευκτα επηρεάζονται από αβεβαιότητες σε διάφορους οικονομικούς παράγοντες (π.χ., μεταβολές στο οικονομικό περιβάλλον, κυμάνσεις σε αγορές, αλλαγές στις προτιμήσεις πελατών, ακόμα και ασυνήθη φαινόμενα κρίσεων). Παραγνώριση των επιδράσεων αβεβαιότητας και ενδεχόμενων επιπτώσεών τους στη λήψη αποφάσεων εκθέτει τις επιχειρήσεις σε σοβαρότατους κινδύνους. Συνετός και ορθολογικός προγραμματισμός απαιτεί κατανόηση παραγόντων που προκαλούν αβεβαιότητα και κατάλληλα μέσα για ποσοτική εκτίμηση και περιορισμό/μετριασμό των επιπτώσεών τους. Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη μεθόδων μέτρησης και διαχείρισης κινδύνων. Εξετάζονται διάφοροι παράγοντες κινδύνων, επιμέτρηση κινδύνων και μοντέλα στήριξης αποφάσεων και διαχείρισης κινδύνων υπό συνθήκες αβεβαιότητας (π.χ., μέθοδοι στοχαστικού προγραμματισμού, εύρωστης βελτιστοποίησης) με παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών.

ΔΕΔ 650 Στρατηγικό Μάρκετινγκ (7.5 π.μ.)
Το μάθημα επικεντρώνεται στα στρατηγικά και διοικητικά θέματα που αφορούν την διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ, και εξετάζει τα εργαλεία, τις έννοιες και τις θεωρίες που είναι αναγκαίες για την λήψη αποτελεσματικών στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ. Παρέχεται μία περιεκτική ανάλυση ενός πλαισίου για ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ οι οποίες να μπορούν να προσφέρουν ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και οι οποίες θα βασίζονται στην ανάλυση των πελατών, του ανταγωνισμού, της βιομηχανίας και του περιβάλλοντος. Το μάθημα εξετάζει τις πιο πρόσφατες θεωρίες, μεθόδους, και αναλυτικές τεχνικές καθώς και τις τρέχουσες καλύτερες πρακτικές σε σχέση με την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ.

ΔΕΔ 651 Συμπεριφορά Καταναλωτή (7.5 π.μ.)
Το μάθημα κάνει μια ανασκόπηση των διαφόρων θεωριών που αφορούν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και εξετάζει την εφαρμογή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μάρκετινγκ. Επίσης, αναλύονται οι επιδράσεις διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων πάνω στη συμπεριφορά του καταναλωτή και διερευνώνται μέθοδοι τμηματοποίησης της καταναλωτικής αγοράς. Ακόμη, εξετάζεται η διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων από τους καταναλωτές, η διενέργεια της αγοραστικής πράξης και τα συνεπακόλουθα αποτελέσματα της. Επίσης, αναλύονται επισταμένα διάφορες τάσεις στην αγορά των καταναλωτών.

ΔΕΔ 652 Μοντέλα Μάρκετινγκ (7.5 π.μ.)
Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στα διάφορα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη διερεύνηση ερευνητικών ερωτημάτων και στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο μάρκετινγκ. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να κτίσουν τα δικά τους μοντέλα για διερεύνηση ερευνητικών ερωτημάτων.

ΔΕΔ 653 Διεθνές Μάρκετινγκ (7.5 π.μ.)
Το μάθημα διερευνά τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ μέσα στο διεθνή χώρο. Αναλύει τις βασικές παραμέτρους που συνθέτουν το διεθνές περιβάλλον και εξετάζει τη διαδικασία έρευνας μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο. Διερευνά διάφορες μεθόδους και στρατηγικές για την τμηματοποίηση και επιλογή ξένων αγορών, και αναλύει διεξοδικά τα στοιχεία του μείγματος διεθνούς μάρκετινγκ, δηλαδή το προϊόν, την τιμολόγηση, τα κανάλια διανομής και την προβολή. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζεται η διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και ελέγχου της δραστηριότητας του διεθνούς μάρκετινγκ.

ΔΕΔ 654 Προχωρημένα Θέματα στο Μάρκετινγκ (7.5 π.μ.)
Το μάθημα θα εισαγάγει τους φοιτητές στα σύγχρονα προβλήματα και ερευνητικές προκλήσεις στο μάρκετινγκ και θα εξετάσει πως αυτά/τές επηρεάζουν τόσο την θεωρία όσο και την πρακτική του μάρκετινγκ. Κύρια θέματα περιλαμβάνουν το περιβαλλοντικό και πράσινο μάρκετινγκ, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το ρόλο των ψηφιακών διαδραστικών μέσων και κοινωνικών δικτύων, τη διάχυση τεχνολογικών καινοτομιών καθώς και θέματα μάρκετινγκ στον τομέα της υγείας.

OΙΚ 661 Μικροοικονομικά (10 π.μ.)
Το μάθημα θα ξεκινήσει με μια ανασκόπηση των κλασσικών θεωριών συμπεριφοράς του καταναλωτή και του παραγωγού και θα συνεχίσει με την περιγραφή των βασικών δομών αγοράς και την ανάλυση των αγορών συντελεστών παραγωγής. Ακολούθως θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές της θεωρίας των παιγνίων κάτω από συνθήκες πλήρους αλλά και ελλιπούς πληροφόρησης. Οι αρχές αυτές θα αποτελέσουν τα εργαλεία για την ανάλυση διαφόρων προβλημάτων της σύγχρονης μικροοικονομικής θεωρίας όπως το παζάρεμα, τις δημοπρασίες, τον ηθικό κίνδυνο, τη δυσμενή επιλογή.

ΟΙΚ 663 Οικονομετρία (10 π.μ.)
Θεωρία Πιθανοτήτων. Τυχαίο δείγμα. Παλινδρόμηση, πρόβλεψη, και σχετικές έννοιες. Το γραμμικό (κανονικό) μοντέλο: εκτίμηση, στατιστικός έλεγχος, έλεγχος ορθής εξειδίκευσης. Γενικευμένη γραμμική παλινδρόμηση. Στοιχεία χρονοσειρών. Δυναμικό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης. Μη-γραμμική παλινδρόμηση. Πολυμεταβλητά συστήματα παλινδρόμησης. Υπόδειγμα αλληλοεξαρτώμενων εξισώσεων. Γενικευμένη Μέθοδος Ροπών. Μεταβλητές Περιορισμένου πεδίου τιμών. Υποδείγματα επαλαμβανόμενων διαστρωματικών στοιχείων.

OIK 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (7.5 π.μ.)
Το μάθημα αυτό συνεχίζει την ανάλυση των αρχών της μικροοικονομικής θεωρίας και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές της θεωρίας των παιγνίων κάτω από συνθήκες πλήρους αλλά και ελλιπούς πληροφόρησης, και θα εφαρμοστούν στην ανάλυση διαφόρων προβλημάτων όπως η συμπαιγνία, το παζάρεμα, οι δημοπρασίες, ο ηθικός κίνδυνος και η δυσμενής επιλογή. Το δεύτερο μέρος θα αποτελέσει μια εισαγωγή στην κλασική θεωρία της γενικής ισορροπίας και τις προεκτάσεις αυτής και θα αναπτύξει τα γενικά θεωρήματα των οικονομικών της ευημερίας.

ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική (7.5 π.μ.)
Η βιομηχανική οργάνωση ασχολείται με την μελέτη ατελώς ανταγωνιστικών αγορών. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αγορών αυτών, η εξοικείωση με τις εμπειρικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανάλυσή τους, και η ανάπτυξη των βασικών αρχών πολιτικής που προάγουν την αποτελεσματική λειτουργία τους. Μερικά ενδεικτικά θέματα είναι: εκτίμηση ζήτησης και προσφοράς, εκτίμηση συναρτήσεων κόστους και παραγωγής, ρύθμιση μονοπωλίων, υποδείγματα ολιγοπωλίου, εκτίμηση ισχύος αγοράς, συμπράξεις και καρτέλ, διαφοροποίηση προϊόντων, συγχωνεύσεις, είσοδος και οι περιορισμοί της.

ΟΙΚ 641 Θεωρία του Καταναλωτή και Εφαρμογές (7.5 π.μ.)
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της θεωρίας του καταναλωτή με έμφαση στη χρήση οικονομετρικών μεθόδων και στατιστικών στοιχείων για την εμπειρική ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή στο ατομικό και συνολικό επίπεδο. Αρχίζοντας με σύντομη περιγραφή βασικών θεωρητικών αρχών (προτιμήσεις, περιορισμοί, αριστοποίηση) το μάθημα θα επεκταθεί στην ανάλυση ζήτησης ως μέσου διερεύνησης της συμπεριφοράς και ευημερίας του νοικοκυριού. Θα εξεταστούν βασικές ιδιότητες των συστημάτων ζήτησης όπως η διαχωρισιμότητα, η αθροιστικότητα κλπ. Οι τελευταίες διαλέξεις του μαθήματος θα επικεντρωθούν σε εφαρμογές όπως οι εξωτερικότητες και τα δημόσια αγαθά, οι τιμαριθμικοί δείκτες και η ποιότητα, οι κλίμακες ισοδυναμίας, η κατανομή της κατανάλωσης μέσα στο νοικοκυριό και η ανάλυση φορολογικών μεταρρυθμίσεων.

ΕΠΑ 780 – Χρήση Πολυεπίπεδων Μοντέλων Ανάλυσης στην Εκπαιδευτική Έρευνα (12 π.μ.)

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν τις δυνατότητες αξιοποίησης πολυεπίπεδων μοντέλων ανάλυσης δεδομένων, πουπροκύπτουν από έρευνες στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να εφαρμόσουν τα μοντέλα αυτά και ναεντοπίσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν οι υποθέσεις, στις οποίες στηρίζεται ένα μοντέλο, δεν ικανοποιούνται.Η σημασία χρήσης πολυεπίπεδων μοντέλων ανάλυσης στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας και οι βασικές τους αρχές. Πολυεπίπεδες δομές που προκύπτουναπό δεδομένα εκπαιδευτικών ερευνών. Καθορισμός απλών και σύνθετων επιπέδων ανάλυσης. Βασικές αρχές της γραμμικής παλινδρόμησης. Περιγραφή πολυεπίπεδων μοντέλων. Καθορισμός των εξισώσεων ενός πολυεπίπεδου μοντέλου. Χρήση ψευδο-μεταβλητών. Έλεγχος υποθέσεων. Στατιστικά μοντέλα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Πολυμεταβλητά μοντέλα. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πολυεπίπεδων μοντέλων ανάλυσης. Χρήση του λογισμικού MLwiN. Εφαρμογές στη μέτρηση της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

ΕΠΑ 751 – Σχεδιασμός Ερευνητικών Προτάσεων (12 π.μ.)

Ένταξη των προβλημάτων στην ευρύτερη ερευνητική προσπάθεια. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Προσδιορισμός και συγκεκριμενοποίηση μεταβλητών, λειτουργικός ορισμός μεταβλητών. Ερευνητικός σχεδιασμός. Εγκυρότητα και αξιοπιστία. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων. Συμπεράσματα και τρόποι αξιοποίησής τους. Θεωρητική και εκπαιδευτική σημασία.