Εκτύπωση

 

ΔΕΔ 101: Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (5 Π.Μ.)

Το μάθημα προσφέρεται για φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής, τους οποίους και εισάγει στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το μάθημα ακολουθεί τους στόχους και θεματολογία του μαθήματος ΔΕΔ 131, τα οποία και προσαρμόζει στις ανάγκες των φοιτητών της Πληροφορικής.

 
 
ΔEΔ 131: Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης (6 Π.Μ.)
 
Tο μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της φύσης και της χρησιμότητας της διοίκησης σ' ένα οργανισμό. H δομή του μαθήματος περιστρέφεται γύρω από την ανάλυση των αρχών που διέπουν τις βασικές διοικητικές λειτουργίες, δηλαδή το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη στελέχωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο. Eξετάζονται επίσης οι πιέσεις που ασκούνται πάνω στη διοίκηση από δυνάμεις του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού. Το μάθημα επίσης παρέχει μια γενική ανασκόπηση των βασικών περιοχών διοίκησης: λογιστικής, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικής, παραγωγής και προσωπικού.
 
 
ΔΕΔ 231: Οργανωσιακή Συμπεριφορά (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα εξετάζει την επίδραση που έχουν άτομα, ομάδες και δομές πάνω στη συμπεριφορά μέσα σε ένα οργανισμό. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: συμπεριφορά του ατόμου, αντίληψη και τρόποι λήψης αποφάσεων από άτομα, θεωρίες υποκίνησης, συμπεριφορά ομάδων και τρόποι λήψης αποφάσεων από ομάδες, ηγεσία, δύναμη και σύγκρουση, οργανωτική δομή και σχεδιασμός, οργανωτική κουλτούρα, οργανωτική αλλαγή, και ανάπτυξη οργανισμού.
 
 
ΔΕΔ 235: Εισαγωγή στην Κριτική Σκέψη για τη Διοίκηση (6 Π.Μ.)
 
Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν την κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη συνιστά μια δεξιότητα, η οποία, όπως όλες οι δεξιότητες, χρειάζεται να διδαχθεί και να καλλιεργηθεί. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τη δομή, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της κριτικής σκέψης, με ιδιαίτερη εφαρμογή στο χώρο των επιχειρήσεων, οργανισμών, και της δημόσιας πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τα στοιχεία που καθιστούν τη σκέψη κριτική και θα επικεντρωθούμε στη λογική των επιχειρημάτων, την εννοιολογική ανάλυση, και την πρακτική συλλογιστική. Θα συζητηθούν θέματα αποδεικτικών στοιχείων, λογικής δομής των συλλογισμών, αξιών και ηθικής στην επιχειρηματολογία, και ερμηνευτικής. Θα συζητηθούν επίσης τα συμφραζόμενα εντός των οποίων ασκείται η κριτική σκέψη, όπως είναι οι σχέσεις εξουσίας και η προσφυγή στην αυθεντία, η σχέση συναισθημάτων και λογικής, και τα λογοπλαίσια- μορφές λόγου εντός των οποίων διεξάγεται η κριτική σκέψη. Τέλος, θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους εξασθενεί η κριτική σκέψη, καθώς και τρόποι με τους οποίους ενδυναμώνεται, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των οργανισμών. Το μάθημα θα αντλήσει βιβλιογραφία από τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, και τη διοίκηση οργανισμών και δημόσιας πολιτικής. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πολλά παραδείγματα από το δημόσιο λόγο.
 
 
ΔΕΔ 241: Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση (6 Π.Μ.)
 
(Παλαιός τίτλος μαθήματος: ΔΔΕ241 - 'Εισαγωγή στην Διοικητική Επιστήμη')
Το μάθημα εξετάζει τις βασικές αρχές που άπτονται του σωστού σχεδιασμού και άσκησης της επιχειρησιακής διοίκησης οργανισμών μεταποίησης και υπηρεσιών. Η λειτουργία της επιχειρησιακής διοίκησης είναι μια από τις βασικές διοικητικές λειτουργίες, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Η επιχειρησιακή διοίκηση ασκείται με επιτυχία όταν ικανοποιεί τους γενικούς στόχους του οργανισμού ενώ παράλληλα εναρμονίζεται με τις υπόλοιπες λειτουργίες του οργανισμού όπως το μάρκετινγκ, τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, τη χρηματοοικονομική κλπ. Θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων το σχεδιασμό και εκτέλεση επιχειρησιακής στρατηγικής, το σχεδιασμό διεργασίας προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάλυση διεργασίας, το σχεδιασμό δυναμικότητας, χωροταξικού σχεδιασμού, διοίκηση ποιότητας και αποθεμάτων, διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, και πρόσφατες τάσεις στη επιχειρησιακή διοίκηση.
 
 
ΔΕΔ 242: Ανάλυση Δεδομένων για Διοίκηση Επιχειρήσεων (6 Π.Μ.)
 
Το εισαγωγικό αυτό μάθημα εξετάζει θέματα εφαρμοσμένης στατιστικής και άλλες βασικές μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης καθώς και χρήσεις τους στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων. Τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: περιγραφική στατιστική (οργάνωση, ταξινόμηση και γραφική παρουσίαση δεδομένων, υπολογισμούς στατιστικών παραμέτρων), έλεγχο υποθέσεων, απλή γραμμική παλινδρόμηση, ανάλυση χρονοσειρών, μοντέλα προβλέψεων. Οι πιο πάνω μεθοδολογίες εξετάζονται σε συνάρτηση με πρακτικές εφαρμογές τους σε διάφορα επιχειρηματικά προβλήματα. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων (διαχείρισης ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας και στατιστικής ανάλυσης) τα οποία χρησιμοποιούν εκτενώς στην επίλυση προβλημάτων.
 
 
ΔΕΔ 243: Εφαρμογές στην Επιχειρησιακή Έρευνα (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα εξετάζει μεθόδους και τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας καθώς και τις εφαρμογές τους δίνοντας έμφαση σε προβλήματα παραγωγής. Τεχνικές που εξετάζονται περιλαμβάνουν τον γραμμικό προγραμματισμό και τη μέθοδο επίλυσης simplex, προβλήματα ροής σε δίκτυα τα οποία διατυπώνονται σαν γραμμικά προγράμματα όπως το πρόβλημα μεταφοράς και το πρόβλημα μεταφόρτωσης, μοντέλα δικτύων όπως το πρόβλημα της
ελάχιστης διαδρομής, μοντέλα γραμμών αναμονής, μοντέλα πρόβλεψης, μοντέλα αποθεμάτων, και διαχείριση χρόνου σε έργα.
 
 
ΔΕΔ 244: Πληροφορική Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις (7 Π.Μ.)
 
(Παλαιός τίτλος μαθήματος: ΔΔΕ132 - 'Πληροφορικά Συστήματα στη Διοίκηση')
Το μάθημα αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σήμερα το υλικό (hardwre), το λογισμικό (software), τα δίκτυα, και τα δεδομένα, και εξηγεί πως η πληροφορική τεχνολογία έχει μέγιστο θετικό αντίκτυπο όταν είναι ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική της εταιρίας. Το μάθημα παρουσιάζει ιδέες για καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές προς υποστήριξη νέων επιχειρησιακών σχεδίων, και εισάγει τους φοιτητές σε νέες τεχνολογικές τάσεις, όπως Cloud Computing και Big Data. Το μάθημα χρησιμοποιεί πλήθος από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης που είτε προέρχονται από την επαγγελματική εμπειρία του διδάσκοντα, είτε αποτελούν διδακτικό υλικό υψηλής ποιότητας που έχει αναπτυχθεί από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς ή επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στον χώρο. Το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστηριακή διδασκαλία, η οποία βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν τις τεχνικές εκείνες δεξιότητες που θεωρούνται σήμερα απαραίτητες για επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο τον επιχειρήσεων. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν την κατασκευή blogs και ιστοσελίδων, την δυνατότητα μοντελοποίησης και ανάλυσης δεδομένων με
Microsoft Excel, καθώς και την ανάπτυξη απλών εφαρμογών βάσεων δεδομένων με χρήση της Microsoft Access.
 
 
ΔΕΔ 245: Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικού χαρακτήρα και εξετάζει τις δραστηριότητες και διοικητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν διάφοροι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών. Καλύπτονται θέματα όπως η αναγνώριση του πελάτη, η επαφή με τον πελάτη, ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών πόρων, η εκλογή κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση της υπηρεσίας, διοίκηση συστημάτων αναμονής, και διοίκηση προσφοράς και ζήτησης. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και εκτέλεση του συστήματος παράδοσης υπηρεσίας, καθώς και σε νέες μεθόδους αξιολόγησης υπηρεσιών οι οποίες πρόσφατα έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στην αξιολόγηση σχολείων, τραπεζικών παραρτημάτων, κλπ.
 
 
ΔΕΔ 251: Αρχές Μάρκετινγκ (6 Π.Μ.)
 
Στο μάθημα αυτό γίνεται εισαγωγή στη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και εξηγείται ο ρόλος που διαδραματίζει στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, αναλύονται οι δυνάμεις του μικροπεριβάλλοντος και του μακροπεριβάλλοντος μέσα στα οποία δρα ο οργανισμός και εξετάζεται η επίδρασή τους πάνω στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μάρκετινγκ. Ακόμη, αναλύεται το σύστημα πληροφοριών του μάρκετινγκ, η συμπεριφορά καταναλωτικών και οργανωτικών αγοραστών, καθώς και η διαδικασία του στοχευόμενου μάρκετινγκ. Επιπλέον, παρέχεται μια εκτεταμένη αναφορά στα βασικά στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ, δηλαδή του προϊόντος, της τιμολόγησης, των καναλιών διανομής, και της προβολής.
 
 
ΔΕΔ 332: Επιχειρηματική Ηθική (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα παρέχει μια γενική εικόνα ηθικής συμπεριφοράς μέσα στην επιχείρηση. Οι φοιτητές μαθαίνουν να εξετάζουν μέτρα και προτεραιότητες με βάση ηθικούς τρόπους σκέψης και να επιτυγχάνουν μια ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικής και οικονομικής υπευθυνότητας, και κοινωνικής και δημόσιας υπευθυνότητας. Στα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται: θεωρίες ηθικής, τρόποι ανάπτυξης και θεσμοποίησης της επιχειρηματικής ηθικής, και διαφορές στα μέτρα και κριτήρια ηθικής σε διάφορες χώρες. Το μάθημα εξετάζει μελέτες περιπτώσεων και προβλήματα που παρουσιάζουν ηθικά διλήμματα.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ332: ΔΕΔ231, ΔΕΔ131 ή έγκριση από διδάσκοντα/ουσα
 
 
ΔΕΔ 334: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (6 Π.Μ.)
 
Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, και καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, ανάλυση εργασίας, πρόσληψη προσωπικού, επιλογή και τοποθέτηση προσωπικού, αξιολόγηση απόδοσης στην εργασία, σύστημα απολαβών, εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, ποιότητα συνθηκών εργασίας και παραγωγικότητα, ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας, συνδικαλισμός και εργασιακές σχέσεις.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ334: ΔΕΔ231, ΔΕΔ131 ή έγκριση από διδάσκοντα/ουσα
 
 
ΔΕΔ 335: Διαπολιτισμική Διοίκηση (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα αυτό εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο ρόλο της κουλτούρας—εθνικής και οργανωσιακής—στη διοίκηση. Επικεντρώνεται στο νόημα και σημασία της κουλτούρας στη διοίκηση, μελετά το ρόλο των πολιτισμικών αξιών και την επίδραση τους στην οργανωσιακή συμπεριφορά, και διαγράφει τη σημασία των διαπολιτισμικών ομοιοτήτων και διαφορών στην τοπική και διεθνή διοίκηση. Το μάθημα δίνει επίσης έμφαση στην διαπολιτισμική επικοινωνία και το ρόλο της κουλτούρας στη λήψη αποφάσεων, στην ηγεσία και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετη έμφαση δίνεται στη σχέση εθνικής και οργανωσιακής κουλτούρας.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ335: ΔΕΔ231, ΔΕΔ131 ή έγκριση από διδάσκοντα/ουσα
 
 
ΔΕΔ 336: Επικοινωνία στη Διοίκηση (7 Π.Μ.)
 
Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και πρακτικές στην αποτελεσματική επικοινωνία στη διοίκηση. Καλύπτεται η διαδικασία/ μοντέλο επικοινωνίας, η διαπολιτισμική επικοινωνία, επικοινωνία σε σχέση με το φύλο, η διαδικασία ανάπτυξης επαγγελματικών μηνυμάτων, στρατηγικές ανάπτυξης σύντομων μηνυμάτων με θετικό και αρνητικό περιεχόμενο, ανάπτυξη μακροσκελών μηνυμάτων (εκθέσεων), αποτελεσματική επικοινωνία σε ομάδες και συναντήσεις, ανάπτυξη πειστικών μηνυμάτων, ανάπτυξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, αποτελεσματικότητα στις συνεντεύξεις για εξεύρεση εργασίας και ετοιμασία και παράδοση αποτελεσματικών προφορικών παρουσιάσεων. 
 
ΔΕΔ 338: Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να εντάξει τους/τις φοιτητές/τριες στα βασικά στοιχεία της ποιοτικής προσέγγισης στην έρευνα. Σκοπό έχει να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις αρχές, στόχους, και μεθόδους διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας, καθώς επίσης και να κατανοήσουν τη χρήση ποιοτικών, έναντι ποσοτικών δεδομένων. Κύρια θέματα που καλύπτονται συμπεριλαμβάνουν τις βασικές αρχές ποιοτικής έρευνας, τις μεθόδους διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας (παρατήρηση και εθνογραφία, συνεντεύξεις, ανάλυση περιεχομένου και διήγησης, ανάλυση συζήτησης και ομιλίας), σχεδιασμός ποιοτικής έρευνας (δειγματοληψία και προσέλκυση), αξιοπιστία ποιοτικής έρευνας (αξιοπιστία, εγκυρότητα, γενίκευση), προκλήσεις και ηθικά ζητήματα στην ποιοτική έρευνα, και συγγραφή αποτελεσμάτων ποιοτικής έρευνας.
 
 
ΔΕΔ 341: Επιχειρησιακή Διοίκηση (6 Π.Μ.)
 
Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού εξετάζονται: η παραγωγικότητα και ανταγωνισμός, ο σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών, η επιλογή διαδικασιών παραγωγής, ο σχεδιασμός παραγωγικών μονάδων (χωροταξική μελέτη συστήματος παραγωγής), ο προγραμματισμός παραγωγής, η διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων, γενικός προγραμματισμός παραγωγής. Επίσης, εξετάζονται σύγχρονα θέματα στην επιχειρησιακή διοίκηση όπως: βελτίωση ποιότητας, συντονισμός των οργανωτικών λειτουργιών (μάρκετινγκ, παραγωγής, χρηματοοικονομικής) και θέματα στη διεθνή παραγωγή.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ341: ΔΕΔ241
 
 
ΔΕΔ 342: Διοικητική Μέριμνα και Διανομή (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα αφορά βασικά θέματα της διοικητικής μέριμνας και διανομής. Εξετάζονται προβλήματα προγραμματισμού παραγγελιών και προμήθειας πρώτων υλών, καθώς και προβλήματα που αφορούν αποφάσεις για παραγωγή, επιλογή τοποθεσιών, προγραμματισμό χωρητικότητας αποθηκών, ακολουθία δραστηριοτήτων, χρονοπρογραμματισμό, δρομολόγηση της αποστολής προϊόντων και συναφή προβλήματα μεταφοράς και διανομής.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ342: ΔΕΔ241
 
 
ΔΕΔ 343: Εφαρμογές Μοντέλων Μαθηματικού Προγραμματισμού (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα καλύπτει μοντέλα και μεθόδους αριστοποίησης καθώς και εφαρμογές τους στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων. Οι φοιτητές εμβαθύνουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τις τεχνικές γραμμικού, μή-γραμμικού, και διακριτού προγραμματισμού. ΄Εμφαση δίνεται στην ανάπτυξη μοντέλων αριστοποίησης και μαθηματικού προγραμματισμού για πρακτικά προβλήματα, και σε τεχνικές ανάλυσης για λήψη αποφάσεων. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν λογισμικά προγράμματα μαθηματικού προγραμματισμού (π.χ. GAMS) για επίλυση μοντέλων σε πρακτικές μελέτες περιπτώσεων. Επίσης, εξετάζονται αλγοριθμικά θέματα το βαθμό που είναι αναγκαία για αποτελεσματική χρήση των λογισμικών προγραμμάτων.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ343: ΔΕΔ241
 
 
ΔΕΔ 344: Δικτυωτά Μοντέλα και Δυναμικός Προγραμματισμός (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα εξετάζει θέματα σε δικτυωτά μοντέλα και σε δυναμικό προγραμματισμό, με ίση περίπου έμφαση στη διατύπωση μοντέλων και στις τεχνικές επίλυσης τους. Η εφαρμογή και επίλυση μοντέλων μεγάλης κλίμακας με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ344: ΔΕΔ241
 
 
ΔΕΔ 345: Διοίκηση και Βελτίωση Ποιότητας (6 Π.Μ.)

Το επίκεντρο του κινήματος για βελτίωση της ποιότητας μετατοπίζεται από την καθαρά στατιστική προσέγγιση στην προσέγγιση που επιβάλλει μετασχηματισμό σ' όλες τις πτυχές του οργανισμού, διοικητικές, τεχνολογικές και συμπεριφοριακές. Το μάθημα εξετάζει τις αλλαγές στον τρόπο σκέψης της διοίκησης, στις μεθόδους που υιοθετούνται για βελτίωση της ποιότητας καθώς και στις οργανωτικές δυσκολίες που επιφέρει η νέα αυτή προσέγγιση. Θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: ορισμοί ποιότητας σε παραγωγικές και υπηρεσιακές δραστηριότητες, ποιότητα και σχεδιασμός προϊόντων, ποιότητα στον προγραμματισμό διαδικασιών, στατιστικός έλεγχος ποιότητας, δειγματοληψία, και συνολικός έλεγχος ποιότητας.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ345: ΜΑΣ061, ΜΑΣ062
 
 
ΔΕΔ 346: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα εξετάζει εφαρμογές μοντέλων παλινδρόμησης με τη βοήθεια στατιστικών λογισμικών προγραμμάτων. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, στατιστική συμπερασματολογία από μοντέλα παλινδρόμησης, διαγνωστικές μέθοδοι και μέτρα αντιμετώπισης αποκλίσεων από τις υποθέσεις των μοντέλων παλινδρόμησης, διαδικασίες δημιουργίας μοντέλων, μη-γραμμική παλινδρόμηση, και μοντέλα παλινδρόμησης με δυαδική εξαρτώμενη μεταβλητή. ΄Εμφαση δίνεται στην εφαρμογή των μοντέλων παλινδρόμησης για επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων από όλες τις περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ346: ΜΑΣ061, ΜΑΣ062
 
 
ΔΕΔ 347: Πληροφορικά Συστήματα στην Διοίκηση (6 Π.Μ.)
 
(Παλαιός τίτλος μαθήματος: ΔΔΕ333 - 'Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων')
Το μάθημα εξετάζει τους διαφορετικούς τύπους πληροφορικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από μοντέρνους οργανισμούς προς υποστήριξη των επιχειρησιακών και στρατηγικών τους στόχων. Εξηγεί το πως οι εταιρίες μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που ενισχύει τους στρατηγικούς τους πόρους. Οι φοιτητές έρχονται ακόμα σε επαφή με τεχνολογίες που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και μαθαίνουν για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση (π.χ., κοστολόγηση, versioning) των ψηφιακών προϊόντων. Το μάθημα εξετάζει επίσης τα διαφορετικά εργαλεία Web 2.0 και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις για υποστήριξη του μάρκετινγκ και της διαχείρισης της γνώσης του οργανισμού. Το μάθημα περιλαμβάνει και ειδικά σχεδιασμένες εργασίες για τον σκοπό της εξοικείωσης των φοιτητών με τα εργαλεία αυτά (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, wikis, mesh-ups, κλπ.) Το μάθημα αναλύει, τέλος, και τα σημαντικά ηθικά ζητήματα που εγείρει η εξάπλωση της χρήσης της τεχνολογίας σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αξιολογούν το κατά πόσο μια εταιρία χρησιμοποιεί σωστά την τεχνολογία για να υποστηρίξει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς της στόχους. Εταιρίες οι οποίες εξετάζονται με λεπτομέρεια κατά την διάρκεια του μαθήματος, ως μελέτες περίπτωσης, περιλαμβάνουν την Zara, Fresh Direct, Capital One, Netflix, Zipcar, Walmart, Zynga, και άλλες.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ347: ΔΕΔ244
 
 
ΔΕΔ 351: Έρευνα Μάρκετινγκ (6 Π.Μ.)
 
Στο μάθημα εξετάζεται ο ρόλος, η σημασία και οι περιορισμοί της έρευνας αγοράς πάνω στη συνολική προσπάθεια του μάρκετινγκ. Επίσης, διερευνώνται τα διάφορα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, εναλλακτικοί τύποι σχεδιασμού έρευνας, καθώς και βασικές μεθόδοι και μέσα συλλογής δεδομένων στο μάρκετινγκ. Τέλος, γίνεται αναφορά στον τρόπο δειγματοληψίας, καθώς επίσης και στη διαδικασία ανάλυσης, ερμηνείας και παρουσίασης των ευρημάτων που προκύπτουν από την έρευνα.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ351: ΔΕΔ251
 
 
ΔΕΔ 352: Συμπεριφορά Καταναλωτή (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα κάνει μια ανασκόπηση των διαφόρων θεωριών που αφορούν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και εξετάζει την εφαρμογή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μάρκετινγκ. Επίσης, αναλύονται οι επιδράσεις διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων πάνω στη συμπεριφορά του καταναλωτή και διερευνώνται μέθοδοι τμηματοποίησης της καταναλωτικής αγοράς. Ακόμη, εξετάζεται η διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων από τους καταναλωτές, η διενέργεια της αγοραστικής πράξης και τα συνεπακόλουθα αποτελέσματα της. Επίσης, αναλύονται επισταμένα διάφορες τάσεις στην αγορά των καταναλωτών.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ352: ΔΕΔ251
 
 
ΔΕΔ 353: Διοίκηση Πωλήσεων (6 Π.Μ.)
 
Η λειτουργία πωλήσεων διερευνάται μέσα στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, με ειδική αναφορά στη διαδικασία προσωπικών πωλήσεων. Εξετάζεται ο σχεδιασμός και προϋπολογισμός των πωλήσεων, καθώς επίσης και διάφοροι μέθοδοι πρόβλεψης των πωλήσεων. Γίνεται επίσης ανασκόπηση των τρόπων οργάνωσης, επίβλεψης και έλεγχου των πωλητών. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η στρατολόγηση, επιλογή, εκπαίδευση, επιμόρφωση, υποκίνηση, αμοιβή και αξιολόγηση του προσωπικού πωλήσεων.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ353: ΔΕΔ251
 
 
ΔΕΔ 354: Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα τονίζει το ρόλο της προβολής και της διαδικασίας επικοινωνίας στο μάρκετινγκ. Διερευνά τη διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων και εξετάζει το ρόλο της τμηματοποίησης της αγοράς και της τοποθέτησης του προϊόντος στη διαδικασία της προβολής. Επίσης, αναλύονται διεξοδικά τα βασικά εργαλεία του μείγματος προβολής, όπως της διαφήμισης, της προώθησης πωλήσεων, των προσωπικών πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων, και του αμέσου μάρκετινγκ.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ354: ΔΕΔ 251
 
 
ΔΕΔ 355: Διοίκηση Λιανεμπορίου (6 Π.Μ.)
 
Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται οι δυνάμεις που περιβάλλουν τη λιανική διανομή προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ο ρόλος του μάρκετινγκ στην στρατηγική λιανεμπορικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο τρόπος έρευνας αγοράς και στόχευσης πελατών στους οργανισμούς λιανεμπορίου και αναλύεται η στρατηγική τοποθέτηση του λιανέμπορου όσον αφορά το μερτσαντάϊζινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών, την τιμολόγηση, το περιβάλλον του καταστήματος, και την επικοινωνία με τους πελάτες.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ355: ΔΕΔ 251
 
 
ΔΕΔ 432: Διαχείριση Καινοτομιών (6 Π.Μ.)
 
Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα βασικά θέματα της διαχείρισης καινοτομιών, να συνειδητοποιήσουν τα κύρια χαρακτηριστικά της επιτυχίας και να αντιληφθούν τις σχετικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη διαχείριση καινοτομίας τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Το μάθημα παρέχει στοιχεία από διαφορετικές μεθόδους βασισμένες σε αληθινά παραδείγματα και εμπειρίες μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ432: ΔΕΔ231, ΔΕΔ131 ή έγκριση από διδάσκοντα/ουσα
 
 
ΔΕΔ 434: Επιχειρηματικότητα (6 Π.Μ.)
 
Σ΄ αυτό το μάθημα θα εξεταστεί το φαινόμενο της επιχειρηματικότητας και ο κύκλος ζωής μιας επιχειρηματικής πράξης. Η έμφαση του μαθήματος θα είναι τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Εκτός από την εξέταση της βιβλιογραφίας στο θέμα, οι φοιτητές και φοιτήτριες θα έχουν την ευκαρία να αναπτύξουν δικά τους επιχειρηματικά σχέδια όπως και να μελετήσουν αυτά που σχεδίασαν άλλοι.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ434: ΔΕΔ231, ΔΕΔ131 ή έγκριση από διδάσκοντα/ουσα
 
 
ΔΕΔ 435: Στρατηγική Διοίκηση (7 Π.Μ.)
 
(Παλαιός τίτλος μαθήματος: ΔΔΕ435 - 'Πολιτική της Επιχείρησης')
Το μάθημα παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο και τα εννοιολογικά εργαλεία για τη μελέτη και ανάλυση της εταιρικής στρατηγικής. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (με έμφαση στον ανταγωνισμό) τη σχέση στρατηγικής και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη χάραξη και εφαρμογή στρατηγικής τόσο σε SBUs όσο και σε διαφοροποιημένες εταιρείες καθώς και τη σχέση μεταξύ στρατηγικής, τεχνολογίας, κουλτούρας, ηθικής, και κοινωνικής υπευθυνότητας.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ435: Επιτυχής ολοκλήρωση του τρίτου έτους σπουδών ή έγκριση από τον/την διδάσκοντος/σκουσα για άλλους τεταρτοετείς φοιτητές της Σχολής ΟΕΔ
 
 
ΔΕΔ 436: Ηγεσία (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα αυτό εισαγάγει στα κύρια συστατικά της ηγεσίας, με βάση την αρχή ότι η ηγεσία είναι δυναμική και όχι στάσιμη. Στα πλαίσια αυτά, το μάθημα εξετάζει τις κύριες θεωρίες της ηγεσίας και επικεντρώνεται στη σχέση ηγέτη, οπαδών και περιστάσεων στην εξερεύνηση της διαδικασίας της ηγεσίας. Έμφαση δίνεται στο ρόλο του κοινωνικού φύλου και της κουλτούρας στην ηγεσία, στα χαρακτηριστικά και τις αξίες των ηγετών, στη χαρισματική ηγεσία, στο ρόλο των οπαδών, όπως και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι ηγέτες και στο ρόλο της δύναμης και της επιρροής σε διάφορες μορφές οργάνωσης.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ436: ΔΕΔ231, ΔΕΔ131 ή έγκριση από διδάσκοντα/ουσα
 
 
ΔΕΔ 439: Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών (6 Π.Μ.)
 
Οι δημόσιοι οργανισμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας και οι δραστηριότητές τους άπτονται όλων ανεξαίρετα των πτυχών της: οικονομικών, επιχειρηματικών, πολιτικών, πολιτιστικών και άλλων. Οι παρεμβάσεις τέτοιων οργανισμών στις διάφορες δραστηριότητες μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας καθορίζονται από το πολιτικό σύστημα και το συνταγματικό πλαίσιο του κάθε κράτους–αλλάζουν όμως και σε συνάρτηση με δεδομένα που συνδέονται με παγκόσμιες πολιτικές, οικονομικές και άλλες εξελίξεις ή φαινόμενα. Στο μάθημα αυτό θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε κριτικά και να αναλύσουμε το ρόλο των δημόσιων οργανισμών, τη σημασία της δημόσιας πολιτικής καθώς και τον μεταβαλλόμενο ρόλο του κράτους στην εποχή μας. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε οργανισμούς διαφόρων μεγεθών, διαφορετικών μορφών (π.χ., κυβερνητικούς, μη-κυβερνητικούς, διεθνείς), που λειτουργούν σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, διαφορετικά πολιτικά ή οικονομικά συστήματα. Θα συνδυάσουμε θεωρία και πράξη με ιδιαίτερη έμφαση στη δεύτερη περίπτωση σε θέματα, προβλήματα και πρακτικές δημόσιας διοίκησης και δημόσιας πολιτικής στην Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκόσμια.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ439: ΔΕΔ231, ΔΕΔ131 ή έγκριση από διδάσκοντα/ουσα
 
 
ΔΕΔ 440: Μελέτες Περιπτώσεων με Επιχειρησιακά Μοντέλα (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα βασίζεται σε πραγματικές μελέτες περιπτώσεων που αφορούν την εφαρμογή ποσοτικών μοντέλων σε πρακτικά επιχειρησιακά προβλήματα. Οι φοιτητές ανακεφαλαιώνουν, συνθέτουν και εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε προηγούμενα μαθήματα της διοικητικής επιστήμης, και διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης πολύπλοκων πρακτικών προβλημάτων. Γι΄ αυτό δίνεται έμφαση στην εξοικείωση με όλα τα στάδια του ολοκληρωμένου κύκλου δραστηριοτήτων στην αντιμετώπιση προβλημάτων: κατανόηση του προβλήματος, επιλογή προσέγγισης/μεθοδολογίας, διατύπωση ποσοτικών μοντέλων, επίλυση μοντέλων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάλυση αποτελεσμάτων, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας μοντέλων, επαναπληροφόρηση/ανάδραση, υϊοθέτηση μοντέλων στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ440: ΔΕΔ343 ή ΔΕΔ442 (μπορεί να παρακολουθείται ταυτόχρονα)
 
 
ΔΕΔ 441: Προγραμματισμός Παραγωγής (6 Π.Μ.)
 
Τις περασμένες δύο δεκαετίες παρατηρήθηκαν ριζικές αλλαγές στον τομέα του προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής. Στη δεκαετία του 1970 κυριαρχούσε η ιδέα του γενικού προγραμματισμού παραγωγής, ενώ από τη δεκαετία του 1980 επικράτησε η έννοια του Just-In-Time. Το μάθημα εξετάζει μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αποφάσεις που απασχολούν διοικητικά στελέχη υπεύθυνα για επιχειρησιακά θέματα. Θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός παραγωγής, λεπτομερής προγραμματισμός παραγωγής, θέματα JIT και διαχείρησης/ελέγχου αποθεμάτων, νέες τεχνολογίες και επιπτώσεις τους στον οργανισμό (ευέλικτη παραγωγή, τεχνολογία ομάδων και κυτταρική παραγωγή).
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ441: ΔΕΔ 341
 
 
ΔΕΔ 442: Γραμμικός και Μη-Γραμμικός Προγραμματισμός (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα εξετάζει το γραμμικό και μη-γραμμικό προγραμματισμό με ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους επίλυσης αντίστοιχων προβλημάτων. Θέματα που καλύπτονται: (α) Γραμμικός προγραμματισμός υπό τη μορφή πινάκων: η αναθεωρημένη μέθοδος "Simplex", παραμετρικός προγραμματισμός, και δυϊκή θεωρία, (β) Μη-γραμμικός προγραμματισμός: βασικές έννοιες, ελαχιστοποίηση συναρτήσεων μίας μεταβλητής, αλγόριθμοι αριστοποίησης συναρτήσεων χωρίς περιορισμούς όπως η μέθοδος της οξυτάτης καθόδου, και μέθοδοι παρόμοιες με αυτή του Newton, αλγόριθμοι αριστοποίησης συναρτήσεων με περιορισμούς, όπως η μέθοδος επιβολής ποινών και προβολής κλίσεως του Rosen. ΄Εμφαση δίνεται στην επίλυση προβλημάτων αριστοποίησης με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ442: ΔΕΔ343
 
 
ΔΕΔ 443: Στοχαστικά Συστήματα (6 Π.Μ.)
 
Η αβεβαιότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το μάθημα καλύπτει τη βασική θεωρία και τις θεμελιώδεις μαθηματικές αρχές των στοχαστικών ανελίξεων, και μοντέλα πιθανοτήτων. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: διαδικασία Poisson, αλυσίδες Markov, θεωρία ανανέωσης, θεωρία ουρών, κίνηση Brown, καθώς και προγράμματα στοχαστικής αριστοποίησης για προβλήματα λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Έμφαση δίνεται στη χρήση στοχαστικών μοντέλων για διάφορα προβλήματα που αφορούν τις λειτουργίες, τα χρηματοοικονομικά και το στρατηγικό προγραμματισμό σε ένα οργανισμό.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ443: ΔΕΔ343, ΜΑΣ061, ΜΑΣ062
 
 
ΔΕΔ 444: Στρατηγική Παραγωγής (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα εξετάζει τη στρατηγική που υιοθετεί ένας οργανισμός σε θέματα πραγωγής. Διαστάσεις της στρατηγικής της παραγωγής που εξετάζονται είναι: (α) η χωρητικότητα και γεωγραφική τοποθέτηση της παραγωγικής μονάδας, (β) η τεχνολογία προϊόντων και διαδικασιών, (γ) η υποδομή του οργανισμού όσον αφορά το εργατικό δυναμικό και τον προγραμματισμό της παραγωγής και (δ) οι σχέσεις του οργανισμού με τους προμηθευτές του και (ε) η οργανωσιακή δομή της λειτουργίας της παραγωγής. Η στρατηγική της παραγωγής εξετάζεται σε σχέση με τη στρατηγική των άλλων λειτουργιών του οργανισμού καθώς και με τον τρόπο που συμβάλει στην υλοποιήση της ευρύτερης επιχειρηματικής στρατηγικής.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ444: ΔΕΔ341
 
 
ΔΕΔ 445: Διοίκηση Υπηρεσιών (6 Π.Μ.)
 
Αυτό το μάθημα εξετάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι αποτελούν τον μεγαλύτερο τομέα των οικονομιών στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες έχοντας παράλληλα το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, μάρκετινγκ και ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες. Θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: επαφή με τον πελάτη, αρχές παραγωγής στις υπηρεσίες, ποιότητα στις υπηρεσίες, σχεδίαση υπηρεσιών, εγγυήσεις στις υπηρεσίες, θέματα χωρητικότητας στις υπηρεσίες, υπηρεσίες σε παραγωγικό περιβάλλον και μάρκετινγκ υπηρεσιών.
 
 
ΔΕΔ 446: Εφαρμογές Νευρωνικών Δικτύων στη Διοίκηση (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα εισάγει τις βασικές έννοιες των τεχνιτών νευρωνικών δικτύων οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, και καταπιάνεται με θέματα που αφορούν εκπαίδευση αλγορίθμων για πολυεπίπεδο τεχνητό νευρώνιο, εκπαίδευση δικτύων ακτινικής βάσης, πιθανολογικά νευρωνικά δίκτυα, το δίκτυο Hopfield, και το δίκτυο Kohonen. Τα πιο πάνω μπορούν να εφαρμοστούν για πρόβλεψη χρεωκοπίας, πρόβλεψη συναλλαγματικών ισοτιμιών, πρόβλεψη επιχειρησιακού κέρδους και χρηματικών ροών, προβλήματα χωροταξικού σχεδιασμού και πρόβλεψη απόδοσης μετοχών.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ446: ΜΑΣ001, ΜΑΣ002, ΜΑΣ061, ΜΑΣ062
 
 
ΔΕΔ 447: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση IΙΙ (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα εξετάζει εφαρμογές πολυμεταβλητής στατιστικής και χρονοσειρών στη διοίκηση επιχειρήσεων. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: λογιστική παλινδρόμηση, διαχωριστική ανάλυση, ανάλυση παραγόντων και ανάλυση πρωτευουσών συνιστώσων. Επίσης θα εξετάζονται θέματα όπως τάση, κυκλική συνιστώσα, και εποχιακή συνιστώσα στις χρονοσειρές και ευσταθείς χρονοσειρές.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ447: ΔΕΔ 346
 
 
ΔΕΔ 448: Προγραμματισμός και Διοίκηση Έργων (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα εξετάζει τη διαδικασία προγραμματισμού έργων. Θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό του έργου, την οργάνωση και κοστολόγηση του έργου, τη χρονική διαχείριση έργου, τη διαχείριση πόρων σε έργα, καθώς και τη διαχείριση κινδύνου σε έργα. Επίσης εξετάζονται θέματα όπως την αποτελεσματική έναρξη και ολοκλήρωση έργων και τεχνικές αξιολόγησης της απόδοσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή εργαλείων έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να δημιουργήσουν το εγχειρίδιο (project manual) του έργου στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα βήματα για την επιτυχή υλοποίησή του. Θα παρουσιαστούν επίσης λογισμικά που αφορούν τη διοίκηση έργων.
 
 
ΔΕΔ 449: Επίκαιρα Θέματα στη Διοικητική Επιστήμη (6 Π.Μ.)
 
Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος διαμορφώνεται από χρόνο σε χρόνο ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του ακαδημαϊκού προσωπικού. Το μάθημα εξετάζει προχωρημένα θέματα της διοικητικής επιστήμης. Συγκεκριμένα, προβλήματα της τοπικής βιομηχανίας εντοπίζονται και εξετάζονται από ομάδες φοιτητών οι οποίοι καθοδηγούνται και επιβλέπονται από τους συμβούλους τους. Οι απαιτήσεις του μαθήματος συμπεριλαμβάνουν ανάγνωση σχετικών συγγραμμάτων, διαλέξεις από το διδάσκοντα και επισκέπτες, και διεκπεραίωση ανεξάρτητης μελέτης.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ449: ΔΕΔ343
 
 
ΔΕΔ 451: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (6 Π.Μ.)
 
Εξετάζεται η εφαρμογή της διοίκησης του μάρκετινγκ στον τομέα των υπηρεσιών. Το μάθημα διερευνά το περιβάλλον που επηρεάζει το μάρκετινγκ των υπηρεσιών, καθώς επίσης και τη συμπεριφορά των αγοραστών υπηρεσιών. Επίσης, αναλύει τα βασικά στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ υπηρεσιών, δηλαδή την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών καθώς και τη τιμολόγηση, διανομή και προβολή των υπηρεσιών. Εξετάζει ακόμη τη διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και ελέγχου του μάρκετινγκ των υπηρεσιών.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ451: ΔΕΔ251
 
 
ΔΕΔ 452: Διεθνές Μάρκετινγκ (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα διερευνά τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ μέσα στο διεθνή χώρο. Αναλύει τις βασικές παραμέτρους που συνθέτουν το διεθνές περιβάλλον και εξετάζει τη διαδικασία έρευνας μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο. Διερευνά διάφορες μεθόδους και στρατηγικές για την τμηματοποίηση και επιλογή ξένων αγορών, και αναλύει διεξοδικά τα στοιχεία του μείγματος διεθνούς μάρκετινγκ, δηλαδή το προϊόν, την τιμολόγηση, τα κανάλια διανομής και την προβολή. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζεται η διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και ελέγχου της δραστηριότητας του διεθνούς μάρκετινγκ.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ452: ΔΕΔ251
 
 
ΔΕΔ 453: Στρατηγικό Μάρκετινγκ (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα επικεντρώνεται στα στρατηγικά και διοικητικά θέματα που αφορούν την διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ, και εξετάζει τα εργαλεία, τις έννοιες και τις θεωρίες που είναι αναγκαίες για την λήψη αποτελεσματικών στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ. Παρέχεται μία περιεκτική ανάλυση ενός πλαισίου για ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ οι οποίες να μπορούν να προσφέρουν ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και οι οποίες θα βασίζονται στην ανάλυση των πελατών, του ανταγωνισμού, της βιομηχανίας και του περιβάλλοντος. Το μάθημα εξετάζει τις πιο πρόσφατες θεωρίες, μεθόδους, και αναλυτικές τεχνικές καθώς και τις τρέχουσες καλύτερες πρακτικές σε σχέση με την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ453: ΔΕΔ251
 
 
ΔΕΔ 454: Μάρκετινγκ Επιχείρησης-προς-Επιχείρηση (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα εξετάζει την εφαρμογή της διοίκησης μάρκετινγκ στην περίπτωση των επιχειρηματικών αγορών. Γίνεται μια ανασκόπηση των γενικών χαρακτηριστικών αυτών των αγορών και αναλύεται η συμπεριφορά των επιχειρηματικών αγοραστών. Εξετάζονται τρόποι έρευνας αγοράς καθώς και μέθοδοι τμηματοποίησης. Ακόμη, γίνεται αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού και κατάρτισης στρατηγικών μάρκετινγκ στις επιχειρηματικές αγορές. Επίσης εξετάζονται διάφορες πτυχές του μείγματος μάρκετινγκ, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η τιμολόγηση, τα κανάλια διανομής και η επικοινωνία με τους πελάτες. Τέλος, παρέχονται στοιχεία γύρω από την οργάνωση και έλεγχο της διαδικασίας του μάρκετινγκ προς άλλες επιχειρήσεις.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ454: ΔΕΔ251
 
 
ΔΕΔ 455: Σεμινάρια στο Μάρκετινγκ /Διοίκηση (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα αποτελείται από σειρά σεμιναρίων ερευνητικού χαρακτήρα τα οποία καταπιάνονται με διάφορα επίκαιρα θέματα διαφόρων πτυχών του μάρκετινγκ και της διοίκησης.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ455: ΔΕΔ131, ΔΕΔ251 ή έγκριση από διδάσκοντα/ουσα
 
 
ΔΕΔ 456: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση τρόπων με τους οποίους οι υφιστάμενες έννοιες, θεωρίες, και μοντέλα του Μάρκετινγκ αλλά και γενικότερα της Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βάση για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται: (α) στην παρουσίαση τρόπων χρησιμοποίησης του Διαδικτύου για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παραδοσιακών λειτουργιών του Μάρκετινγκ, (β) στην ενσωμάτωση του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ στα υφιστάμενα εργαλεία σχεδιασμού μάρκετινγκ, και (γ) στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ που να βασίζονται αποκλειστικά στο Διαδίκτυο.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ456: ΔΕΔ251
 
 
ΔΕΔ 458: Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (6 Π.Μ.)

Το μάθημα εξετάζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την σκοπιά του Μάρκετινγκ και επικεντρώνεται στις νέες πρακτικές και τεχνικές που εφαρμόζονται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής Μάρκετινγκ. Το περιεχόμενο του μαθήματος αντανακλά τις σύγχρονες εξελίξεις του Μάρκετινγκ σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνδέει τη θεωρία με την πράξη με επίκαιρα παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων από τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων.

 
 
ΔΕΔ 460: Προχωρημένα Θέματα στη Στρατηγική Διοίκηση (6 Π.Μ.)
 
Για να χαράξει και να εφαρμόσει μια πετυχημένη στρατηγική, ένας οργανισμός πρέπει να αντιμετωπίσει και να αναλύσει κριτικά τέσσερις ομάδες θεμάτων: (α) Τα όρια του οργανισμού: τι πρέπει να κάνει ένας οργανισμός, τι μέγεθος πρέπει να έχει, και σε ποιους επιχειρηματικούς τομείς πρέπει να εμπλακεί; (β) Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού: ποια είναι η φύση των αγορών στις οποίες ανταγωνίζεται ο οργανισμός και ποια η φύση του ανταγωνισμού στις αγορές αυτές; (γ) Θέση στην αγορά: πώς πρέπει να τοποθετηθεί ένας οργανισμός για να ανταγωνιστεί, ποια πρέπει να είναι η βάση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος, και πως πρέπει να προσαρμόζεται και να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου; (δ) Το εσωτερικό του οργανισμού: πώς ο οργανισμός πρέπει να κτίσει την εσωτερική του δομή. Απαντήσεις στα θεμελιώδη αυτά ερωτήματα θα αναζητηθούν μέσα από μελέτη της οικονομικής θεωρίας πάνω στην οποία ουσιαστικά βασίζεται η στρατηγική διοίκηση, της οικονομικής κοινωνιολογίας (economic sociology) καθώς και της στρατηγικής θεωρίας και της θεωρίας των οργανισμών.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ460: ΔΕΔ435
 
 
ΔΕΔ 461: Οργανισμοί και Ανθρώπινος Παράγοντας (6 Π.Μ.)
 
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την εξέταση μιας σειράς θεμάτων, όπως την έννοια του κοινωνικού εαυτού, την αντίληψη ομάδων και ατόμων, την ανάπτυξη κοινωνικών στάσεων, και συμπεριφορών στα πλαίσια των οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα κοινωνικής δύναμης και εξουσίας, υπακοής και κομφορμισμού, και στη δημιουργία προκαταλήψεων που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία ομάδων και οργανισμών.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ461: ΔΕΔ231
 
 
ΔΕΔ 462: Προχωρημένα θέματα στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά (6 Π.Μ.)
 
Σ΄ αυτό το μάθημα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα εμβαθύνουν σε θέματα δυναμικών ατόμων και ομάδων. Θέματα που θα εξεταστούν αφορούν ατομικές προσεγγίσεις στη λήψη αποφάσεων, τη βασική ψυχολογία ατόμων, τη διαδικασία δημιουργίας ομάδων, φαινόμενα δυσλειτουργίας ομάδων και τρόπους αποφυγής τους.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ462: ΔΕΔ231
 
 
ΔΕΔ 463: Διαπραγμάτευση και Χειρισμός Συγκρούσεων (6 Π.Μ.)
 
Οι διαπραγματεύσεις είναι αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής και προσωπικής μας ζωής. Επομένως, τα στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές ικανότητες και να γνωρίζουν τις απαραίτητες διαδικασίες μιας πετυχημένης διαπραγμάτευσης. Με τη γνώση αυτή θα μπορούν να αντιμετωπίζουν με επιτυχία εργασιακές καταστάσεις με πρόσωπα ή ομάδες καθώς και με προμηθευτές ή πελάτες. Το μάθημα αυτό διερευνά τη θεωρία, τις διαδικασίες και την πρακτική πλευρά των διαπραγματεύσεων ιδιαίτερα στο εργασιακό πλαίσιο. Δίνει έμφαση σε θέματα όπως οι διαφορετικές μορφές διαπραγμάτευσης, η στρατηγική των διαπραγματεύσεων, η σωστή επικοινωνία μεταξύ των μερών, οι πηγές ισχύος στις διαπραγματεύσεις, η ηθική, η διαπραγμάτευση με ομάδες και άλλα. Επίσης καλύπτει τη διαχείριση συγκρούσεων κατα τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ463: ΔΕΔ231, ΔΕΔ131 ή έγκριση από διδάσκοντα/ουσα
 
 

ΔΕΔ-464: Ενέργεια - Στρατηγική και Διαχείριση 

Η ενέργεια αποτελεί αναμφίβολα μια από τις κρισιμότερες πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και τις οποίες καλούνται να κατανοήσουν και να διαχειριστούν οι σύγχρονοι οργανισμοί. Σε μια εποχή έντονης ανησυχίας για το μέλλον της ενέργειας, για την ενεργειακή ασφάλεια κρατών και την αύξηση των πιέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μείωση των ρύπων, οι περισσότερες κυβερνήσεις αλλά και οι εταιρίες προσπαθούν να ενσωματώσουν τις καινούργιες ενεργειακές πραγματικότητες στην στρατηγική τους.

Το μάθημα απευθύνεται στον φοιτητή και τη φοιτήτρια που επιθυμεί να συμμετέχει τεκμηριωμένα στις συζητήσεις ή/και στα δρώμενα της Ενέργειας  στον χώρο της Κύπρου, της Ανατολικής Μεσογείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου. Αναλύονται κριτικά οι ικανότητες που καθιστούν κάποιο σημερινό τεχνοκράτη ή στέλεχος εταιρείας Ενέργειας, έτοιμο να επηρεάζει τις τεχνικές, οικονομικές και διοικητικές επιλογές μίας εταιρείας ή κυβέρνησης όσον αφορά την παραγωγή και διαχείριση της Ενέργειας σε όλα τα φάσματα της αλυσίδας της.

Χωρίς προαπαιτούμενα μαθήματα.

 
 
ΔΕΔ 468: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (7 Π.Μ.)
 
Το μάθημα παρέχει το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο για τη μελέτη και ανάλυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιχειρηματικά σχέδια, εταιρίες επιχειρηματικών κεφαλαίων, επιχειρηματικούς αγγέλους, συστήματα δικαιοχρησίας, προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, διάχυση καινοτομιών και τις πηγές καινοτομιών.
 
Προαπαιτούμενα για ΔΕΔ464: ΔΕΔ231, ΔΕΔ131 ή έγκριση από διδάσκοντα/ουσα
 
 
ΔΕΔ 490: Διπλωματική Μελέτη στη Διοικητική Επιστήμη Ι (6 Π.Μ.)
 
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον τομέα της διοικητικής επιστήμης.
 
 
ΔΕΔ 491: Διπλωματική Μελέτη στη Διοικητική Επιστήμη ΙΙ (6 Π.Μ.)
 
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο της διοικητικής επιστήμης.
 
 
ΔΕΔ 494: Διπλωματική Μελέτη στο Μάρκετινγκ Ι (6 Π.Μ.)
 
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο του μάρκετινγκ.
 
 
ΔΕΔ 495: Διπλωματική Μελέτη στο Μάρκετινγκ ΙΙ (6 Π.Μ.)
 
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο του μάρκετινγκ.
 
 
ΔΕΔ 498: Διπλωματική Μελέτη στη Διοίκηση Ι (6 Π.Μ.)
 
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον τομέα της διοίκησης (Μάνατζμεντ).
 
 
ΔΔΕ 499: Διπλωματική Μελέτη στη Διοίκηση ΙΙ (6 Π.Μ.)
 
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο της διοίκησης (Μάνατζμεντ).