1. Εργαστήριο Αντοχής Υλικών

image007 Έτος ίδρυσης 2003
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη

Ιωάννης Ιωάννου

Λούκας Πέτρου

Ιστοσελίδα  

Το εργαστήριο εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στο πεδίο της Αντοχής Υλικών. Είναι εξοπλισμένο με μηχανή δοκιμής υλικών με δυνατότητα φόρτισης μέχρι 300 kN, εκπαιδευτικά μηχανήματα θλίψης, κάμψης, εφελκυσμού και στρέψης, καθώς επίσης και σκληρόμετρα. Παράλληλα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για προετοιμασία δοκιμίων.


2. Εργαστήριο Δομικών Υλικών

buildingmaterials Έτος ίδρυσης 2004
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη

Ιωάννης Ιωάννου

Μιχάλης Πέτρου

Ιστοσελίδα http://ucyweb.ucy.ac.cy/bml
 

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα που πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στον τομέα των Δομικών Υλικών. Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν όλο το φάσμα των δομικών υλικών, από τα παραδοσιακά (ασβεστοκονιάματα, δομικοί λίθοι, πλινθάρι), μέχρι και τα σύγχρονα (αυτοσυμπυκνούμενο και ινοπλισμένο σκυρόδεμα). Επιπλέον, έμφαση δίδεται σε εφαρμοσμένη έρευνα σε τοπικά υλικά (π.χ. αδρανή υλικά) σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του νησιού.


3. Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος

environmentaleng Έτος ίδρυσης 2004
Διεύθυνση Κεντρικά Κτίρια
(Αίθουσες A064 και A052)
Μέλη

Δέσπω Φάττα - Κάσινου

Ιστοσελίδα http://www.eng.ucy.ac.cy/GAIA/

Το Εργαστήριο ΓΑΙΑ υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Τμήματος τόσο σε διδακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν επεξεργασίες και ποιοτικό χαρακτηρισμό νερών και υγρών αποβλήτων.

Διδακτικές Δραστηριότητες:
- ΠΠΜ 480- Εργαστηριακές Ασκήσεις: Αναλυτικός προσδιορισμός ρυπαντικών παραμέτρων νερού και υγρών αποβλήτων
- ΠΠΜ 585- Εργαστηριακές Ασκήσεις: Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών για την επεξεργασία νερών και υγρών αποβλήτων

Ερευνητικές Δραστηριότητες:
Η ύπαρξη ξενοβιοτικών ενώσεων στο υδατικό περιβάλλον αποτελεί σήμερα ένα νέο πεδίο έρευνας αλλά ταυτόχρονα ακόμα μία ανησυχία αναφορικά με τις επιπτώσεις που μπορεί οι ενώσεις αυτές να επιφέρουν τόσο στο περιβάλλον. Ενώσεις, όπως για παράδειγμα φυτοφάρμακα, φάρμακα, συνθετικά στεροειδή, δεν αποικοδομούνται εύκολα και δεν απομακρύνονται σε ικανοποιητικό βαθμό με τις παραδοσιακές μεθόδους που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία. Οι ενώσεις αυτές είναι δυνατόν να επιφέρουν ενδοκρινικές διαταραχές και άλλες επιπτώσεις σε οργανισμούς. H ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου ΓΑΙΑ που περιλαμβάνει ερευνητές/μεταπτυχιακούς φοιτητές δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν τον προσδιορισμό ξενοβιοτικών ουσιών σε νερά και απόβλητα, την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ενώσεων αυτών στο περιβάλλον μέσω της εκτίμησης της επικινδυνότητας τους, και κυρίως με την ανάπτυξη και εφαρμογή προχωρημένων μεθόδων επεξεργασίας νερών και λυμάτων με στόχο την απομάκρυνση τέτοιων ενώσεων (π.χ. υπερηχοβόληση, ετερογενής/ομογενής φωτοκατάλυση, μεμβράνες). Άλλες εργασίες που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο περιλαμβάνουν εφαρμογές αναερόβιας συγχώνευσης κτηνοτροφικών και άλλων αποβλήτων.


4. Εργαστήριο Γεωμηχανικής

geotechlab Έτος ίδρυσης 2004
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη

Πάνος Παπαναστασίου

Ιωάννης Ιωάννου

Δημήτριος Λουκίδης

Ιστοσελίδα  

Το εργαστήριο γεωμηχανικής είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή τριαξονικής θλίψης, μια συσκευή απευθείας διάτμησης, συσκευές στερεοποίησης, περατόμετρα σταθερού και πίπτοντoς υδραυλικού ύψους, και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διενέργεια δοκιμών κατάταξης εδαφών και συμπύκνωσης. Η τριαξονική συσκευή έχει τη δυνατότητα να εκτελεί δοκιμές σε μερικώς κορεσμένα εδαφικά δοκίμια με το να ελέγχει την τιμή της υδατικής αναρρόφησης χάρη σε ένα προηγμένο ρυθμιστή πίεσης αέρα πόρων / όγκου. Το εργαστήριο εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του τμήματος ΠΜΜΠ στον τομέα της γεωτεχνικής μηχανικής.


5. Αρχιμήδης - Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Κατασκευών

image004 Έτος ίδρυσης 2005
Διεύθυνση Κτίριο Green Park
Μέλη

Μάριος Φωκάς

Πέτρος Κωμοδρόμος

Συμεών Χριστοδούλου

Ιστοσελίδα www.eng.ucy.ac.cy/Archimedes

Το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Κατασκευών - Αρχιμήδης είναι διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο για τον σχεδιασμό, ανάλυση και διαχείριση δομικών έργων στους ευρύτερους τομείς της Πολιτικής Μηχανικής και της Αρχιτεκτονικής. Το ερευνητικό κέντρο στοχεύει πρωτίστως στην ανάπτυξη εξειδικευμένης έρευνας, καθώς επίσης και την επέκτασή της μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας στους ευρύτερους τομείς της Πολιτικής Μηχανικής και της Αρχιτεκτονικής.

Το κέντρο ιδρύθηκε το 2005 στη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και διεξάγει διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες στον δομικό και κατασκευαστικό σχεδιασμό (Μάριος Φωκάς), ανάλυση κατασκευών με τη βοήθεια υπολογιστή και τεχνολογία πληροφοριών στη Πολιτική Μηχανική (Πέτρος Kωμοδρόμος) και διαχείριση έργων (Συμεών Χριστοδούλου). Τα προγράμματα που αναλύονται σε όλες τις ερευνητικές κατευθύνσεις είναι όχι μόνο μιας γενικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας αλλά και ιδιαίτερων σημαντικών δομικών χαρακτηριστικών (όπως πολυώροφα κτίρια, βιομηχανικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και γέφυρες) και διαφόρων υλικών (οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβας, ελαφριά και υψηλής αντοχής συνθετικά υλικά).


6. Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος και Κατασκευών

structureslab Έτος ίδρυσης 2005
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη

Μιχάλης Πέτρου

Ιωάννης Ιωάννου

Ιστοσελίδα

Διώροφο εργαστήριο εμβαδού 500 τ.μ. Είναι εξοπλισμένο με ένα υδραυλικό έμβολο MTS με δυνατότητα φόρτισης μέχρι 250 kN, στο οποίο μπορούν να δοκιμαστούν δομικά στοιχεία και συστήματα σε συνθήκες στατικής και ανακυκλιζόμενης φόρτισης. Το εργαστήριο διαθέτει επίσης εξοπλισμό παρασκευής και δοκιμών σκυροδέματος, τόσο στη νωπή, όσο και στη σκληρυμένη κατάσταση.


7. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής

image003 Έτος ίδρυσης 2006
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη

Μαρίνα Νεοφύτου

Ιστοσελίδα http://www.eng.ucy.ac.cy/EFM/index.htm

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής υποστηρίζει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του τμήματος ΠΜΜΠ στους ακόλουθους τομείς: διασπορά ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον, προσομοίωση στροβιλισμών, ροές σε κανάλια, ρεύματα λόγω άνωσης/βαρύτητας, εξαερισμός κτιρίων, μηχανική του ανέμου, και παράκτιες ροές.


8. Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας

virtualreality Έτος ίδρυσης 2007
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη

Συμεών Χριστοδούλου

Μάριος Φωκάς

Ιστοσελίδα  

Το εργαστήριο εικονικής πραγματικότητας (VR) στοχεύει στη δημιουργία ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος για οπτικές αναπαραστάσεις, animations, και προσομοιώσεις μηχανικών, αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών έργων. Το εργαστήριο, που χρηματοδοτήθηκε μερικώς από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, διαθέτει ένα state-of-the-art περιβάλλον CAVE και απτικά περιφερικά, ισχυρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικό τετραδιάστατης προσομοίωσης.


9. Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας

image001 Έτος ίδρυσης Υπό δημιουργία
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη

Παναγιώτης Ρουσής

Δήμος Χαρμπής

Ιστοσελίδα  

Οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις από έναν καταστροφικό σεισμό μπορεί να γίνουν αισθητές στην περιοχή μας για πολλά χρόνια μετά το κτύπημα του Εγκέλαδου. Οι κατασκευές του πολιτικού μηχανικού είναι δυνατό να αποδειχτούν φονικές κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού σεισμού, αν δε συνάδουν με πρότυπες διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής. Η μόνη λογική άμυνα στη διαχείρηση του σεισμικού κινδύνου ως προς το δομημένο περιβάλλον είναι η εφαρμογή σύγχρονων αντισεισμικών κωδίκων σχεδιασμού και η προσήλωση σε αντισεισμικές τεχνικές και κατασκευαστικές πρακτικές υψηλής ποιότητας, προάγοντας συνάμα τη γνώση μας και την τεχνογνωσία σε καινοτόμες αντισεισμικές στρατηγικές.

Η δημιουργία του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας θα συμβάλει στην ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και στην τεκμηρίωση και ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας αιχμής για τη βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών. Ο σεισμικός προσομοιωτήρας (ή σεισμική τράπεζα), κύρια συνιστώσα του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας, είναι μια προηγμένης τεχνολογίας πλατφόρμα η οποία είναι σχεδιασμένη για να αναπαράγει με πιστότητα τη σεισμική διέγερση, και ως εκ τούτου είναι ιδανική για τη μελέτη των επιπτώσεων των σεισμών και των δονήσεων στις κατασκευές του πολιτικού μηχανικού.


10. Εργαστήριο Τοπογραφίας

image008 Έτος ίδρυσης 2003
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη

Ιωάννης Ιωάννου

Ιστοσελίδα  

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με αυτόματους χωροβάτες, γεωδαιτικούς σταθμούς και ένα πλήρες διαφορικό σύστημα GPS. Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία του μαθήματος ΠΠΜ 113 Τοπογραφία.


11.Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας

lab perivallontikh biotexnologia 2 Έτος ίδρυσης 2020
Διεύθυνση Κεντρικά Κτίρια
Αίθουσα (A060)
Μέλη

Αργυρώ Τσιπά

Ιστοσελίδα  

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας (EmBIOSysTech Lab) ασχολείται με την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης χρησιμοποιώντας τις εξαιρετικές ιδιότητες και δυνατότητες των μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί, οι οποίοι συμβιώνουν με φυσικό τρόπο μαζί μας, αποτελούν τον κινητήριο μοχλό απορρύπανσης καθώς μπορούν να καταναλώσουν διαφορετικού τύπου απόβλητα μειώνοντας αισθητά το ρυπαντικό τους φορτίο. Παράλληλα αυτή η διαδικασία οδηγεί στην παραγωγή χρήσιμων προς τον άνθρωπο προϊόντων που αποτελούν τη βάση για δημιουργία φαρμάκων, καυσίμων, ηλεκτρισμού, καθαρού νερού κλπ. Τέλος, η διαδικασία αυτή οδηγεί σε οικονομικές τεχνολογίες που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και σε αποτελεσματικές στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης κατοικημένων και μη περιοχών. Tο Εργαστήριο EmBIOSysTech υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Τμήματος.

lab perivallontikh biotexnologia 1

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα για ανάπτυξη και επεξεργασία μικροβιακών καλλιεργειών, μηχανήματα για μελέτη των ιδιοτήτων των μικροοργανισμών και μηχανήματα αναλυτικής χημείας.