Το γνωστικό αντικείμενο της Χημείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιομηχανική παραγωγή και γενικότερα με την εξέλιξη της οικονομίας. Η συνεισφορά της Χημείας καθίσταται σημαντική και για την τοπική βιομηχανία και την οικονομία της Κύπρου. Στη συντριπτική της πλειοψηφία η βιομηχανία της Κύπρου είναι χημική (πλαστικά, φάρμακα, τρόφιμα, ποτά, ξυλεία, οικοδομικά υλικά, προϊόντα διύλισης πετρελαίου) και έχει ανάγκη στελέχωσης από επιστήμονες Χημικούς με γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου, τόσο για την ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων χημικών μονάδων και προϊόντων όσο και για τη δημιουργία νέων. Η ανάπτυξη επομένως της έρευνας καθίσταται ουσιώδης, δεδομένης και της πρόσφατης ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί σημαντική αναβάθμιση του ελέγχου ποιότητας όλων των καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων, άρα και σημαντική ανάπτυξη του κλάδου της αναλυτικής χημείας, ενώ η νέα βιομηχανική πολιτική και η στροφή προς βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας θα δώσει σημαντική ώθηση στον τομέα της συνθετικής χημείας.

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων στη Χημεία θα μπορούν να εργοδοτηθούν στην τοπική βιομηχανία και στο δημόσιο τομέα σε υψηλές και υπεύθυνες θέσεις, να γίνουν ερευνητές / καθηγητές σε ερευνητικά κέντρα / πανεπιστήμια ή να γίνουν καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να σημειωθεί ότι η μεταπτυχιακή φοίτηση στη Χημεία οδηγεί, εκτός από τις ειδικές γνώσεις, και στην ανάπτυξη ευρύτερου φάσματος ικανοτήτων, κριτικής σκέψης και οργανωτικού πνεύματος, εφόδια τα οποία επιτρέπουν στους απόφοιτους να εργοδοτηθούν με αξιώσεις σε χώρους που δεν έχουν άμεση σχέση με τα ερευνητικά αντικείμενα που προσφέρονται από το Τμήμα Χημείας.