Οι τομείς έρευνας του Τμήματος Χημείας εστιάζονται στα γνωστικά αντικείμενα:
  • Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία και Ραδιοχημεία
  • Ετερογενής Κατάλυση – Περιβαλλοντική Κατάλυση και Τεχνολογία
  • Συνθετική Ανόργανη Χημεία
  • Συνθετική Οργανική Χημεία
  • Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυμερών
  • Υπολογιστική Χημεία – Μοριακή Προσομοίωση
  • Φυσικοχημεία Κολλοειδών και Επιφανειακών Συστημάτων
  • Χημεία Πορωδών Στερεών
  • Χημεία Υλικών