Από το Σεπτέμβριο του 2005, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Χημείας λειτουργεί με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS). Βασικός στόχος του Συστήματος αυτού είναι η ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας του φοιτητή. Ένας σημαντικός λόγος υιοθέτησης του ECTS στην Ευρώπη είναι η ύπαρξη ενός ομοιόμορφου συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα με βάση τις ίδιες προδιαγραφές. Αυτό θα συμβάλει με τη σειρά του στη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου. Η κυριότερη χρήση του ECTS, η οποία βασίζεται στα πιο πάνω, τοποθετείται στο πλαίσιο ανταλλαγών φοιτητών για τη μεταφορά πιστώσεων από ένα εκπαιδευτικό σύστημα σε άλλο.