Εκτύπωση
Γενικές Πληροφορίες

Πιστωτικές Μονάδες, ECTS

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών - Γενικές Πληροφορίες
 
Πτυχίο Χημείας με Κατεύθυνση στη Βιολογική Χημεία - Διδάσκοντες
 
Πτυχίο Χημείας με Κατεύθυνση στη Χημεία Τροφίμων και Περιβάλλοντος - Διδάσκοντες
 
Πτυχίο Χημείας με Κατεύθυνση στη Χημεία Υλικών - Διδάσκοντες
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 
Περιγραφή Προπτυχιακών Μαθημάτων
 
Αλλαγή Κατεύθυνσης - Έντυπο Αλλαγής Κατεύθυνσης
 
Γενικοί Κανόνες Διπλωματικών Εργασιών - Υπεύθυνη Δήλωση
 
Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών
 
Ανταλλαγές Φοιτητών Erasmus - Έντυπο Αντιστοιχίας Μαθημάτων
 
Δευτερεύον Πρόγραμμα Χημείας - Έντυπο Αίτησης
 
Έντυπο Υποβολής Αιτήματος για Αναγνώριση Μαθημάτων
 
Μαθήματα Τμήματος Χημείας για φοιτητές ERASMUS
 
Προσφερόμενα Μαθήματα Χημείας για Φοιτητές Άλλων Τμημάτων
 
Διδακτικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός του Τμήματος Χημείας

Περαιτέρω Πληροφορίες