Συμβούλιο

Συμβούλιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

Σύμφωνα με αποφάσεις της Συγκλήτου το Συμβούλιο του Κέντρου συστάθηκε ως εξής:

Αποφάσεις για τη λειτουργία του Συμβουλίου:

Επιπρόσθετα από το Πλαίσιο λειτουργίας ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. οι πιο κάτω αποφάσεις αφορούν στη λειτουργία του Συμβουλίου:

Αντικατάσταση μελών: Συνεδρία Πρυτανικού Συμβουλίου αρ. 11/2009, 19 Μαρτίου 2009 - "... στις περιπτώσεις που οι Σχολές επιθυμούν όπως οι εκπρόσωποί τους επαναδιοριστούν στο Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ θα θεωρηθεί ότι ήδη βρίσκονται στη 2η θητεία τους και θα διανύσουν το υπόλοιπο μέχρι τη λήξη της δεύτερής τους θητείας. Σε περίπτωση που Σχολή επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής, τότε το νέο μέλος θα διοριστεί για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου εκπροσώπου της Σχολής (και στις περιπτώσεις που η θητεία είναι μικρότερη του ½ της κανονικής θητείας δεν θα λογίζεται κανονική θητεία), και θα δικαιούται εκ νέου εκλογή και μια επανεκλογή".

Θητεία μελών: Συνεδρία Συγκλήτου αρ. 17/2007, 4 Ιουλίου 2007 - "Η θητεία των μελών του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι τριετής με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα μια θητεία. Ο διορισμός των μελών γίνεται από τη Σύγκλητο, κατόπιν εισήγησης Επιτροπής αποτελούμενης από τον Πρύτανη (Πρόεδρο) και τους Κοσμήτορες των Σχολών (Μέλη)".

Σαββατική άδεια: Συνεδρία Πρυτανικού Συμβουλίου αρ. 32/2006, 7 Δεκεμβρίου 2006 - "...μέλη του Κέντρου που απουσιάζουν με Σαββατική Άδεια δεν μπορούν να συμμετέχουν σε συνεδρίες του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ."

 

homeboard

 

Προηγούμενοι Διευθυντές ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.:

11/9/2016-22/1/2017 - Καθηγητής Νικόλαος Στυλιανόπουλος, Τμήμα ΜΑΣ

2013-2016 - Καθηγητής Στέφανος Στεφανίδης, Τμήμα ΑΓΓ

2011-2013 - Καθηγήτρια Ευφροσύνη Ριζοπούλου Ηγουμενίδου, Τμήμα ΙΣΑ

2010-2011 - Καθηγητής Χαρἀλαμπος Παναγόπουλος, Τμήμα ΦΥΣ

2009-2010 - Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη,Τμήμα ΕΠΑ

2006-2008 - Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, Τμήμα ΜΑΣ

2003-2006 - Καθηγητής Χαρἀλαμπος Παναγόπουλος, Τμήμα ΦΥΣ