Συνήθεις Ερωτήσεις

1. Πότε ιδρύθηκε το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης;
Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης ιδρύθηκε στις 30 Αυγούστου 2002 και δραστηριοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 2004.

2. Πώς διοικείται το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης;
Το Κέντρο είναι ανεξάρτητη οντότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Το Κέντρο διευθύνεται από διευθυντή και αναπληρωτή διευθυντή, καθώς και από το Συμβούλιο του Κέντρου. 

3. Ποιοι αποτελούν το Συμβούλιο του Κέντρου;
Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
Διευθυντής του Κέντρου
Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου
Ένας εκπρόσωπος από κάθε Σχολή, μέλος ΔΕΠ
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών
Ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών

4. Πόσα μέλη διοικητικού προσωπικού απασχολεί το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης;
Το Κέντρο απασχολεί δύο μέλη προσωπικού, μια Λειτουργό Πανεπιστημίου και μια Γενική Γραφέα.

5. Ποιος είναι ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης;
Ο σκοπός του Κέντρου είναι η υποστήριξη/ανάπτυξη της διδασκαλίας/μάθησης, ούτως ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και σε διεθνώς συμβατά και ανταγωνίσιμα κριτήρια ποιότητας.

6. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης;
Οι δραστηριότητες του Κέντρου είναι οι ακόλουθες:

  1. Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθημάτων – το Κέντρο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων. Το Ερωτηματολόγιο είναι υποχρεωτικό και διανέμεται στους φοιτητές δύο φορές το χρόνο στο τέλος κάθε εξαμήνου.
  2. Ταχύρρυθμα μαθήματα για φοιτητές - το Κέντρο διοργανώνει σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων για φοιτητές που αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τις σπουδές τους. Τα μαθήματα διοργανώνονται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων και τη Βιβλιοθήκη.
  3. Επιμορφωτικά σεμινάρια & Πρόγραμμα Προσανατολισμού για διδάσκοντες  – σε κάθε ακαδημαϊκό έτος το Κέντρο διοργανώνει Πρόγραμμα Προσανατολισμού που συμπεριλαμβάνει επιμορφωτικά σεμινάρια για νέους και έμπειρους διδάσκοντες. Τα σεμινάρια προσφέρονται από ειδικούς του εξωτερικού ή από προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  4. Διαγνωστικά Ερωτηματολόγια – απευθύνονται στους πρωτοετείς φοιτητές και διανέμονται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στόχος είναι η ευρύτερη ενημέρωση των διδασκόντων του κάθε Τμήματος για το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών τους στο αντικείμενο που θα σπουδάσουν, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιπρόσθετες γνώσεις ή κενά που έχουν οι φοιτητές.
  5. Τηλεμάθηση – στο τέλος του 2004 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου ενέκρινε την Πολιτική Τηλεμάθησης. Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αυτής το Κέντρο είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων επίδειξης για τη χρήση εργαλείων τηλεμάθησης από διδακτικής σκοπιάς. Το Κέντρο σκοπεύει να εμπλακεί περισσότερο με την απασχόληση λειτουργού για θέματα τηλεμάθησης.
  6. Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας – μετά από εξέταση των υφιστάμενων πολιτικών διασφάλισης ποιότητας άλλων πανεπιστημίων και τις εισηγήσεις για διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που έθεσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης έκανε τις δικές του εισηγήσεις για την εφαρμογή των δύο αυτών θεσμών. 
  7. Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας – Το πρώτο Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας απονεμήθηκε τον Ιούνιο 2017.