Μήνυμα Διευθυντή

Μήνυμα απο τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών
 
Ως Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών έχω ως κύριο ρόλο την οργάνωση και το συντονισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου κατά τρόπο αποτελεσματικό και ανθρώπινο, ώστε το διοικητικό προσωπικό να μπορεί να υποστηρίζει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα γρήγορα και πρόθυμα, με ευαισθησία στις ιδιαιτερότητες, και με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των διαδικασιών.
 
Οι κύριοι στόχοι μου είναι:
  1. Η μεταρρύθμιση του συστήματος διοίκησης του Διοικητικού Προσωπικού, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο, αξιοκρατικό και, βασισμένο στις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις, σύστημα επιλογής προσωπικού, το οποίο σύστημα να προσφέρει κίνητρα για υψηλές αποδόσεις και εξαίρετα αποτελέσματα.
  2. Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εξειδικευμένου στρατηγικού σχεδίου για την αξιοποίηση της εφαρμογής της Πληροφορικής, ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα της εργασίας και να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση, κατά τρόπο άμεσο και αυτάρκη, ολόκληρης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
  3. Η εισαγωγή ενός αξιόπιστου συστήματος συνεχούς μέτρησης της αποτελεσματικότητας της δράσης κάθε Διοικητικής Υπηρεσίας ξεχωριστά, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται.
  4. Η καλλιέργεια, με επιμορφωτικά προγράμματα και ειδικά σχέδια αμοιβών, βασικών αξιών διοίκησης, με έμφαση στην άμεση και φιλική υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και στην ανάληψη προσωπικής δέσμευσης από κάθε διοικητικό ξεχωριστά για την υψηλή ποιότητα και το χρόνο προσφοράς των υπηρεσιών.