ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
KARAYIANNI ELENI
...
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
Β115
+357-22892022
+357-22895075
-

Προσωπικό Προφίλ

Αποφοίτησε με τίτλο Bachelor of Science Honours (Psychology) το 2001 από το Royal Holloway, University of London. Τις μεταπτυχιακές της σπουδές τις ολοκλήρωσε στο Spalding University (USA), με τον τίτλο Master of Arts (Clinical Psychology) το 2004 και τον τίτλο Doctor of Psychology (Psy.D. – Clinical Psychology) το 2008. Ολοκλήρωσε το pre-doctoral internship μου στο Hutchings Psychiatric Center, New York State Office of Mental Health και στο Forensic Department του Madison County Mental Health Department. Επίσης, έχει δουλέψει ως ψυχοθεραπεύτρια σε κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας (community mental health center) και σε εξειδικευμένο κέντρο θεραπείας σεξουαλικής κακοποίησης στις ΗΠΑ. Είναι εγγεγραμμένη ειδική ψυχολόγος στο Μητρώο Ειδικών Ψυχολόγων του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγοων Κύπρου. Η κλινική εμπειρία της καλύπτει εύρος ηλικιακών ομάδων και ψυχολογικών δυσκολιών, ενώ η κοινοτική δράση της καλύπτει  τον τομέα πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης σε διαφορετικά πλαίσια (π.χ., σχολείο, εργασιακό χώρο, κα). Οι ερευνητικές της δραστηριότητες έχουν χρηματοδοτηθεί από διάφορους τοπικούς και διεθνείς φορείς. Βρίσκεται στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου από το 2008 ως Λειτουργός Εποπτευόμενης Κλινικής Άσκησης στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας, ενώ από το 2015 εκτελεί χρέη Διευθύντριας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε τοπικό επίπεδο, συμμετέχει και εκπροσωπεί των Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου ως Ταμίας (2011 – 2013), Αντιπρόεδρος (2013 - 2015), και ως Πρόεδρος (2015 – 2017, 2018 - τώρα). Έχει συμμετάσχει ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκστρατεία «1 στα 5» ενάντια στην σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στην Κύπρο (2013 – 2016), ως μέλος στην Επιστημονική Επιτροπή του ΚΕΝΘΕΑ (2011 – 2016), και ως Πρόεδρος (29th Conference of the European Health Psychology Society, 2015)  ή μέλος (19th Conference of the European Cognitive Psychology Society και 15th Panhellenic Conference on Psychological Research of the Greek Psychological Society, 2015) οργανωτικών επιτροπών Ευρωπαϊκών και διεθνών συνεδρίων που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κύπρο. Παράλληλα, ανέλαβε ως ειδικός σύμβουλος την επιστημονική καθοδήγηση των ακόλουθων εγχειριδίων: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (2017) «Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού για Αναγνώριση και Διαχείριση Περιστατικών Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών» και "Hope For Children" UNCRC Policy Center (2017) «JudEx+: Towards a child-friendly justice in cases of sexual violence against children.» Από το 2017 έχει αναλάβει την κλινική εποπτεία του «Σπιτιού του Παιδιού» που λειτουργεί από το οργανισμό"Hope For Children" UNCRC Policy Center για θέματα διαχείρισης περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Κύπρο. Σε διεθνές επίπεδο, είναι εκλελεγμένο μέλος στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων (EFPA, 2015 – 2019), ενώ παράλληλα συνεργάζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης σε θέματα που αφορούν στα δικαιώματα παιδιών, εφήβων και νέων ατόμων.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εστιάζονται στα αποτελέσματα τραυματικών εμπειριών και ψυχοπαθολογίας, ειδικότερα την σεξουαλική κακοποίηση και άλλες μορφές βίας (π.χ., οικογενειακή, συζυγική), τη μετα-τραυματική αγχώδη διαταραχή, την ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων, και τη δικανική ψυχολογία – ειδικά αξιολόγηση και θεραπεία θυτών σεξουαλικής κακοποίησης, κοινοτική/κοινωνική ετοιμότητα, πρόληψη βίας. 

Karayianni, E., Fanti, K., Diakidoy, I.-A., Hadjicharalambous, M.-Z., & Katsimicha, E. (2017). Prevalence, Contexts, and Correlates of Child Sexual Abuse in Cyprus. Child Abuse & Neglect. Available online 21 February 2017.
 
Karayianni, E. (February 2017). Report WP1472 “Protecting children from violence: next steps for effective strategies.” Report of the two-day conference organized by Wilton Park in collaboration with the Council of Europe, November 9 –11, 2016, Wiston House, Steyning, UK.
 
Diakidoy, I.-A., Fanti, K., Karayianni, E., Hadjicharalambous, M.-Z., & Katsimicha, E. (Dec. 2015) Technical Report: Strengthening national policies to stop sexual violence against children: A Council of Europe project involving pilot initiatives in Cyprus. Report of the research co-funded by the A.G. Leventis Foundation and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), in the framework of the Council of Europe ONE in FIVE Campaign.

Profile Information

Dr Karayianni graduated with a Bachelor of Science Honours degree in Psychology in 2001 from Royal Holloway, University of London. She completed her postgraduate studies at Spalding University (USA), where she obtained a Master of Arts degree in Clinical Psychology in 2004 and a Doctor of Psychology degree (Psy.D.) in Clinical Psychology in 2008. She completed her pre-doctoral internship at Hutchings Psychiatric Center, New York State Office of Mental Health and at the Forensic Department of the Madison County Mental Health Department. In addition, she has worked as a Masters level clinician in a community mental health center and a sexual abuse treatment agency in the USA. She is a Licensed Clinical Psychologist with the Cyprus Psychologist Registration Board. Her clinical experience covers a range of age groups and psychological difficulties, while her activities in the community cover the areas of prevention and early intervention in various contexts (e.g., schools, workplace, etc). Her research activity has received funding by national and international agencies. She has been working as Clinical Training Coordinator at the Department of Psychology, University of Cyprus since 2008. Since 2015, she has been acting Director of the University of Cyprus Mental Health Center. At national level, she participates and represents the Cyprus Psychologists’ Association as Treasurer (2011 – 2013), Vice-President (2013 – 2015), and President (2015 – 2017, 2018 - present). She has been a member of the Coordinating Committee of the Council of Europe Campaign “1 in 5” battling child sexual abuse in Cyprus (2013 – 2016), member of the KENTHEA Scientific Board (2011 – 2016), and as Chair (29th Conference of the European Health Psychology Society, 2015) or member (19th Conference of the European Cognitive Psychology Society και 15th Panhellenic Conference on Psychological Research of the Greek Psychological Society, 2015) of Organizing Committees of European and international conferences that have taken place in Cyprus. Furthermore, she has been the expert consultant taking on the scientific guidance of the following manuals/guidelines: Ministry of Education and Culture (2017) “Educators’ Manual for Recognizing and Handling Child Sexual Abuse Cases” and "Hope For Children" UNCRC Policy Center (2017) “JudEx+: Towards a child-friendly justice in cases of sexual violence against children.” Since 2017, she has been the clinical supervisor for the Children’s House operated by "Hope For Children" UNCRC Policy Center with regards to dealing with children sexual abuse cases. At the international level, she is an elected member of the Executive Council of the European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA, 2015 – 2019), and she collaborates with the Council of Europe on issues pertaining to children, adolescent and young people’s rights.

Effects of trauma and trauma-related psychopathology - sexual abuse, other forms of abuse, domestic violence, PTSD; program development and evaluation; sociocultural effects on psychopathology – especially bias, stereotyping and stigma; and forensic psychology – sex offender evaluation and treatment, community readiness for change, violence prevention.
Karayianni, E., Fanti, K., Diakidoy, I.-A., Hadjicharalambous, M.-Z., & Katsimicha, E. (2017). Prevalence, Contexts, and Correlates of Child Sexual Abuse in Cyprus. Child Abuse & Neglect. Available online 21 February 2017.
 
Karayianni, E. (Feb. 2017). Report WP1472 “Protecting children from violence: next steps for effective strategies.” Report of the two-day conference organized by Wilton Park in collaboration with the Council of Europe, November 9 –11, 2016, Wiston House, Steyning, UK.

Diakidoy, I.-A., Fanti, K., Karayianni, E., Hadjicharalambous, M.-Z., & Katsimicha, E. (Dec. 2015) Technical Report: Strengthening national policies to stop sexual violence against children: A Council of Europe project involving pilot initiatives in Cyprus. Report of the research co-funded by the A.G. Leventis Foundation and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), in the framework of the Council of Europe ONE in FIVE Campaign.