ΕΛΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ
IOANNIDOU ELENA
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
-
Δράμας 11-13
416
22892987
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές σπουδές Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής, 1996). Μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική της Γλώσσας (MA, University of Southampton 1997). Διδακτορικό στη Γλώσσα και Εκπαίδευση, με τίτλο «This ain’t my real language miss: On language and ethnic identity among Greek Cypriot students” (PhD, University of Southampton, 2003).Εργάστηκε στο Κέντρο Έρευνας στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (CARL)του Πανεπιστημίου του Southampton ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια (2005-2008) και ως συντονίστρια ερευνητικού προγράμματος του ευρωπαϊκού δικτύου LINEE (Languages in a Network of Excellency, 7th European Framework, www.linee.info).
Διδακτική της γλώσσας, κοινωνιογλωσσολογία,  γλωσσική ποικιλότητα, κοινωνική θεωρία της γλώσσας και της διδακτικής της,  διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, σχέση γλώσσας και ταυτότητας, πολυγλωσσία και εκπαίδευση.
Sophocleous, A. & Ioannidou, E. (2018). “Young Children Performing Linguistic Varieties: Comparing Classroom and Play-time Language Use in the Bidialectal Context of Cyprus”. Language and Education.
 
Ioannidou, E, E. Kiourti & C. Christofidou (2018). “Literacy Education in Prison: Developing a Social Literacy Program in the Prison School of Cyprus”. Research Papers in Education. Doi/10.1080/02671522.2018.1524925, at

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02671522.2018.1524925

Tsiplakou, S., E. Ioannidou & X. Hadjioannou. (2018). “Capitalizing on linguistic variation in Greek Cypriot education”. Linguistics and Education, 45: 45-67.
 
Ioannidou, E. (2017). “Performing registers and registering performance: Young children’s linguistic practices during play in the Greek Cypriot context”. Language and Communication, 56:55-68.
 
Shaili, E. & E. Ioannidou. (2015). “Literacy practices and language use among bilingual teenage girsl in Cyprus”. Education Sciences, 2015: 115-139.
 
Ioannidou, E. (2015). “Critical literacy in the first year of primary school: Some insights from Greek Cypriot classrooms”. The Journal of Early Childhood Literacy, 15 (2): 177-202.
 
Ioannidou, E. (2012). “Language Policy in Greek Cypriot Education: tensions between national and pedagogical values”. Language, Culture and Curriculum, DOI: 10.1080/07908318.2012.699967.
 
Tsiplakou, S. & Ioannidou, E. (2012). “Stylizing stylization: the case of Aigia Fuxia”. Multilingua: Journal of cross-cultural and interlanguage communication. 31: 277-296.Mitchell, R., S. Dal Negro & E. Ioannidou (2011). “European multilingualism, 'multicompetence' and foreign language education”. In, Studer, P. & I. Werlen, (Eds). Perceptions and beyond: Unity in diversity in Europe's knowledge-based society. Berlin, DE: Mouton de Gruyter.
 
Ioannidou, E., & Sophocleous, A.(2010), “Now, is this how we are going to say it?” Comparingteachers’ language practices in primary and secondary state education in Cyprus. Linguistics and Education 21 (4), December 2010: 298-313
 
Ιωαννίδου, Ε (2010) 'Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού'. Πρακτικά 11ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
 
Ioannidou, E (2009) “Using the improper language in the classroom: the conflict between language use and legitimate varieties in education. Evidence from a Greek Cypriot classroom”, in Language and Education 23 (3): 263-278
 
 
 
 

Profile Information

Basic studies at the University of Cyprus, Department of Education (BA in Educational Studies, Primary Education, 1996). MA in Applied Linguistics for Language Teaching at the University of Southampton (1997) and PhD in Language and Education, University of Southampton (2003). Research fellow at the University of Southampton (2005-2008, Department of Modern Languages and Centre for Applied Language Research). Work package leader in the 7th European Framework Network of Excellence for Languages (LINEE, www.linee.info), led projects on multilingualism and education and pedagogic cultures in language teaching.
Sociolinguistics: language variation, language interaction, discourse studies, language and identity
Language/Literacy education: genre-based literacy programmes, critical literacy, language policy, teaching Greek as L1 and L2, multilingualism and  education.
Sophocleous, A. & Ioannidou, E. (2018). “Young Children Performing Linguistic Varieties: Comparing Classroom and Play-time Language Use in the Bidialectal Context of Cyprus”. Language and Education.
 
 
Ioannidou, E, E. Kiourti & C. Christofidou (2018). “Literacy Education in Prison: Developing a Social Literacy Program in the Prison School of Cyprus”. Research Papers in Education. Doi/10.1080/02671522.2018.1524925, at

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02671522.2018.1524925

Tsiplakou, S., E. Ioannidou & X. Hadjioannou. (2018). “Capitalizing on linguistic variation in Greek Cypriot education”. Linguistics and Education, 45: 45-67.
 
Ioannidou, E., C. Christodoulou & T. Neokleous (2018). “Language variation and language maintenance in an “enclave” speech community: The case of Cypriot Romeika”. In, Cerruti, M. & S. Tsiplakou (Eds.) Koines and regional standard varieties. Structural and sociolinguistic aspects of language shift [Studies in Language Variation]. John Benjamins Publishing Company.
 
Ioannidou, E. (2017). “Performing registers and registering performance: Young children’s linguistic practices during play in the Greek Cypriot context”. Language and Communication, 56:55-68.
 
Shaili, E. & E. Ioannidou. (2015). “Literacy practices and language use among bilingual teenage girsl in Cyprus”. Education Sciences, 2015: 115-139.
 
Ioannidou, E. (2015). “Critical literacy in the first year of primary school: Some insights from Greek Cypriot classrooms”. The Journal of Early Childhood Literacy, 15 (2): 177-202.
 
Ioannidou, E. (2014) "Classroom discourse as a distinct genre: Locating power and linguistic norms in student-teacher conversations in Greek Cypriot classrooms", pp218-237. In Christodoulidou, M. (Ed). Analyzing Greek talk-in interaction. London: Cambridge Scholars Publishing.
 
Ioannidou, E. (2012). “Language Policy in Greek Cypriot Education: tensions between national and pedagogical values”. Language, Culture and Curriculum, DOI: 10.1080/07908318.2012.699967.
 
Tsiplakou, S. & Ioannidou, E. (2012). “Stylizing stylization: the case of Aigia Fuxia”. Multilingua: Journal of cross-cultural and interlanguage communication. 31: 277-296.
 
Mitchell, Rosamond, Dal Negro, Silvia and Ioannidou, Elena (2011) European multilingualism, 'multicompetence' and foreign language education. In, Perceptions and beyond: Unity in diversity in Europe's knowledge-based society. Berlin, DE, Mouton de Gruyter. 
 
Ioannidou, E., & Sophocleous, A.(2010), “Now, is this how we are going to say it?” Comparingteachers’ language practices in primary and secondary state education in Cyprus. Linguistics and Education 21 (4), December 2010: 298-313
 
Ioannidou, E (2009) “Using the improper language in the classroom: the conflict between language use and legitimate varieties in education. Evidence from a Greek Cypriot classroom”, in Language and Education 23 (3): 263-278