ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
GABRIEL EFTYCHIOS
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Φραγκόπουλος
Λεωφ. Καλλιπόλεως 59
-
22893960
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Δάσκαλος της Τουρκικής, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Σπουδές:

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές (M.A.) στην Τουρκολογία (1991), Πανεπιστήμιο Σόφιας, “Klement Ohridski”, Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών, Τμήμα Τουρκολογίας. Διατριβή Master με τίτλο: Η Κύπρος στα έργα του Kâtip Çelebi Tühfet-ül-Kibar fi Esfar-il-Bihar και Cihannüma.

Διδακτορική Διατριβή (2011), Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών. Τίτλος διατριβής: Η Τουρκική με το ελληνικό αλφάβητο σε χειρόγραφο του 18ου αιώνα.

Μαθήματα:

Τουρκική μορφολογία και σύνταξη, Τουρκο-Ελληνική μετάφραση, Οθωμανική γλώσσα, Ανάλυση ακαδημαϊκών κειμένων, Θέματα τουρκικής μορφολογίας και σύνταξης.

Διδακτική της Τουρκικής, μελέτη της οθωμανικής γλώσσας σε κείμενα με την αραβική ή άλλη γραφή.

Επιμέλεια

 1. Michael N. M., Kappler M., Gavriel E. (eds), Ottoman Cyprus, A collection of Studies on History and Culture, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2009.
 2. Burston J., Burston M., Gabriel E., Pavlou P. (eds), Language for Intercultural Dialogue, Nicosia 2008.

Άρθρα

 1. “Σχετικά με τα Καραμανλίδικα”, Η καθ΄ Ημάς Ανατολή, 5 (2000) 261-281.
 2. “Μαθαίνοντας τη γλώσσα της άλλης κοινότητας: Η περίπτωση της Ελληνικής και της Τουρκικής στην Κύπρο”, στο J. Burston, M. Burston, E. Gabriel, P. Pavlou, (eds), Language for Intercultural Dialogue, Nicosia 2008, σ. 268-275.
 3. “The Expedition for the Conquest of Cyprus in the work of Kâtib Çelebi” στο M. N. Michael, M. Kappler, E. Gavriel (eds), Ottoman Cyprus, A collection of Studies on History and Culture, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2009, σ. 25-36.
 4. “Transcription Problems of Karamanlidika Texts” στο E. Balta, M. Kappler (eds), Cries and Whispers in Karamanlidika Books, Proceedings of the First International Conference on Karamanlidika Studies, (Nicosia 11th-13th September 2008), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2010, σ. 255-265.
 5. M. N. Michael, E. Gavriel, “Cyprus in the Cosmography [Cihannüma] of the Ottoman Geographer Kâtib Çelebi”, στο G. Grivaud, G. Tolias (eds), Proceedings of the International Conference: Cyprus on the Crossroads of Travelers and Map-Makers from the 15th to 20th Century, Athens 2014, σ. 85-94.

Profile Information

Turkish Language teacher, Department of Turkish and Middle Eastern Studies

Studies:

Undergraduate and graduate studies (M.A.) in Turkology (1991), Sofia University “Klement Ohridski”, Centre for Eastern Languages and Civilisations, Turkology Department. Master Thesis titled: Cyprus in the works of Kâtip Çelebi Tühfet-ül-Kibar fi Esfar-il-Bihar and Cihannüma.

PhD Doctor (2011), University of Cyprus, Department of Turkish and Middle Eastern Studies. Dissertation: The Turkish Language Written with the Greek Alphabet in an 18th Century Manuscript.

Courses taught:

Turkish Morphology and Syntax, Turkish-Greek Translation, Ottoman Language, Analysis of Academic Texts, Karamanlidika, Themes in Turkish Morphology and Syntax.

Teaching of Turkish as a foreign language, Study of the Ottoman Language in Arabic and non Arabic script.

Editing

 1. Michael N. M., Kappler M., Gavriel E. (eds), Ottoman Cyprus, A collection of Studies on History and Culture, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2009.
 2. Burston J., Burston M., Gabriel E., Pavlou P. (eds), Language for Intercultural Dialogue, Nicosia 2008.

Articles

 1. “Σχετικά με τα Καραμανλίδικα” [Regarding Karamanlidika], Η καθ΄ Ημάς Ανατολή, 5 (2000) 261-281.
 2. “Μαθαίνοντας τη γλώσσα της άλλης κοινότητας: Η περίπτωση της Ελληνικής και της Τουρκικής στην Κύπρο” [Learning the Language of the Other Community: The Case of the Greek and Turkish Languages in Cyprus], in J. Burston, M. Burston, E. Gabriel, P. Pavlou, (eds), Language for Intercultural Dialogue, Nicosia 2008, p. 268-275.
 3. “The Expedition for the Conquest of Cyprus in the work of Kâtib Çelebi” in M. N. Michael, M. Kappler, E. Gavriel (eds), Ottoman Cyprus, A collection of Studies on History and Culture, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2009, p. 25-36.
 4. “Transcription Problems of Karamanlidika Texts” in E. Balta, M. Kappler (eds), Cries and Whispers in Karamanlidika Books, Proceedings of the First International Conference on Karamanlidika Studies, (Nicosia 11th-13th September 2008), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2010, p. 255-265.
 5. M. N. Michael, E. Gavriel, “Cyprus in the Cosmography [Cihannüma] of the Ottoman Geographer  Kâtib Çelebi”, in G. Grivaud, G. Tolias (eds), Proceedings of the International Conference: Cyprus on the Crossroads of Travelers and Map-Makers from the 15th to 20th Century, Athens 2014, p. 85-94.