ΑΘΗΝΑ ΒΑΛΔΡΑΜΙΔΟΥ
ΒΑΛΔΡΑΜΊΔΟΥ ΑΘΗΝΆ
VALDRAMIDOU ATHINA
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
Κεντρικά Κτήρια
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
-
22892028
22895066
-

Προσωπικό Προφίλ

Είναι πτυχιούχος Ελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση στη Μεσαιωνική και Νεότερη Ελληνική Φιλολογία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διδακτική της Λογοτεχνίας, Συγκριτική Γραμματολογία, Θεωρία Λογοτεχνίας και Μετάφραση του ίδιου Πανεπιστημίου (2002). Για δύο χρόνια (1992-1994) εργάστηκε ως συντάκτρια στο Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100-1669) του Ε. Κριαρά και ως θεωρήτρια στο Νέο Ελληνικό Λεξικό του ίδιου (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995). Από το 1996 μέχρι και το 1998 εργάστηκε ως διορθώτρια-επιμελήτρια στο τμήμα εκδόσεων και δημοσίων σχέσεων του Kρατικού Θεάτρου Bορείου Eλλάδος, ενώ για δύο χρόνια (2001-2003) εργάστηκε στο τμήμα καταλογογράφησης ξένων βιβλίων της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης του Κέιμπριτζ. Από το 2003 μέχρι και το 2009 υπήρξε συνεργάτρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρύματος M. Tριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ. για την προετοιμασία της β΄ βελτιωμένης έκδοσης του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής. Έχει διδάξει ελληνικά για ξένους στα προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού του Ινστιτούτου Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (1999-2001) και στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. (2003-2004). Από τον Ιανουάριο του 2005 διδάσκει στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική ξένων γλωσσών - Ηλεκτρονική μάθηση - Λεξικογραφία - Θεωρία λογοτεχνίας και μετάφραση
Εμμανουήλ Κριαρά, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100-1669), τόμος ΙΓ΄, Θεσσαλονίκη 1994. [σύνταξη λημμάτων].
Εμμανουήλ Κριαρά, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100-1669), τόμος ΙΔ΄, Θεσσαλονίκη 1997. [σύνταξη λημμάτων].
Raman Selden (επιμ.), Ιστορία της θεωρίας της λογοτεχνίας ? 8, Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη], Θεσσαλονίκη 2004 [μετάφραση της «Εισαγωγής» και των κεφαλαίων 9: «Ερμηνευτική», 10: «Φαινομενολογία» και 11: «Θεωρία της πρόσληψης: η Σχολή της Κωνσταντίας»].
Αθηνά Βαλδραμίδου - Μαρία Πολυχρονά, «Κερδίζοντας στα ελληνικά: η λειτουργία των παιχνιδιών στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας» στο: Languages for Intercultural Dialogue, Πρακτικά του συνεδρίου «Γλώσσες και Διαπολιτισμικός Διάλογος», Λευκωσία, 7-9 Νοεμβρίου 2008, eds. J. Burston et al., European Parliament Office and Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus, Nicosia 2008.Ελληνικά Β2: κύκλος διαδικτυακών μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Hook up! Language Learning Gateway του Campus Europae.
Ελληνικά Β2: κύκλος διαδικτυακών μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Hook up! Language Learning Gateway του Campus Europae. http://languagelearning.campuseuropae.org/

Profile Information

Graduated in 1992 from the Department of Literature, Aristotle University of Thessaloniki, where she specialized in Medieval and Modern Greek Literature. In 2002 she completed her MPhil in Comparative Literature, Theory of Literature and Translation at the same University. For two years (1992-1994) she was member of the main editorial team of E. Kriaras, Dictionary of Medieval Greek Vernacular Literature (1100-1669) and proof-reader of E. Kriaras, New Greek Dictionary, Athens: Ekdotiki Athinon, 1995. From 1996 to 1998 she worked at the Public Relations Department of the National Theatre of Northern Greece. For two years (2001-2003) she worked as a library assistant/cataloguer of German, French and Spanish material at Cambridge University Library, U.K. From 2003 to 2009 she worked as a part-time lexicographer of the Institute for Modern Greek Studies–Manolis Triandafyllidis Foundation for the second revised edition of the Dictionary of Modern Greek. She taught Greek as a foreign language at the programmes for Greek language and Culture of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki (1999-2001) and at the School of Modern Greek of the Aristotle University (2003-2004). Since January 2005 she teaches Greek at the School of Modern Greek of the University of Cyprus.
Contemporary trends in language teaching - E-learning - Lexicography - Literary Theory and Translation
E. Kriaras, Dictionary of Medieval Greek Vernacular Literature (1100-1669), vol. xiii, Thessaloniki 1994. [compilation of entries, in Greek]
 
E. Kriaras, Dictionary of Medieval Greek Vernacular Literature (1100-1669), vol. xiv, Thessaloniki 1997. [compilation of entries, in Greek]
 
Raman Selden (ed.), The Cambridge History of Literary Criticism, volume 8, From Formalism to Poststructuralism, Institute of Modern Greek Studies [M. Triandafyllidis Foundation], Thessaloniki 2004. [translation into Greek of the “Introduction” and chapters 9: “Hermeneutics”, 10: “Phenomenology”, 11: “Reception theory: School of Constance”]
 
Athina Valdramidou - Maria Polychrona, “Κερδίζοντας στα ελληνικά: η λειτουργία των παιχνιδιών στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας" (Winning in Greek: the Function of Games in Teaching Greek as a Foreign Language) in: Languages for Intercultural Dialogue, Conference papers “Languages and Intercultural Dialogue”, Nicosia, November 7-9 2008, eds. J. Burston et al., European Parliament Office and Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus, Nicosia 2008.
 
Greek B2: a Greek online multimedia course designed for the European programme Hook up! Language Learning Gateway of the Campus Europae. http://languagelearning.campuseuropae.org/