ΑΠΟΣΤΟΛΕΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΝΑ
THEODOSIOU APOSTOLENA
...
SPECIAL TEACHING STAFF
Department of Economics
FEB 01 - Faculty of Economics and Management
-
22893621
22893605
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Η Αποστολένα Θεοδοσίου είναι επαγγελματίας λογιστής (μέλος του  ICAEW από το 2001) και κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το London School of Economics and Political Science. Διδάσκει ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Αποστολένα είναι επίσης ο συντονιστής για προγράμματα Erasmus για το τμήμα ΛΟΧ.

Μαθήματα διαλέξεις που έχει διδάξει περιλαμβάνουν μαθήματα για τα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μέσω των ΛΟΧ 311 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση ΙΙ και ΛΟΧ 418 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση ΙΙΙ, Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) μέσω των ΛΟΧ 318 Ελεγκτική Ι και AFN 417 Ελεγκτική ΙΙ, Χρηματοοικονομική Λογιστική μέσω του ΛΟΧ 111 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση Ι, Διοικητική Λογιστική μέσω του ΛΟΧ 211 και Κυπριακή Φορολογία μέσω του ΛΟΧ 419.

Από τον Οκτώβριο 2008 μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 η Αποστολένα ήταν μέλος της επιτροπής για τα ΔΠΧΑ (IFRS) - του ΣΕΛΚ (Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου), που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον σχολιασμό των νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ, και έκδοσης οδηγιών προς τα μέλη του ΣΕΛΚ για συμμόρφωση με τις τεχνικές εγκυκλίους.

Το 2012 η Αποστολένα αποσπάστηκε για ένα χρόνο στo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) στις Βρυξέλλες. Έχει εργαστεί με το EFRAG μέχρι και το Δεκέμβριο του 2013. Μερικά από τα έργα που έχει ασχοληθεί είναι:

-           Position Paper on ”Considering the Effects of the Accounting Standards”

-           Consultation on the accounting treatment of emission trading schemes

-           Comment Letter on the IASB ED IFRS for SMEs 

Έχει έξι χρόνια εμπειρία ως εξωτερικός ελεγκτής όπου διαχειριζόταν ομάδες ελέγχου για εγχώριους και διεθνείς πελάτες (εισηγμένες και ιδιωτικές επιχειρήσεις), και ήταν μέλος ομάδας για εσωτερικά (in-house) προγράμματα κατάρτισης (τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο).

 
 

Profile Information

Apostolena Theodosiou is a qualified chartered accountant (ICAEW member - 2001) and holds an Economics degree from the London School of Economics and Political Science. She currently works as a tutor in the Department of Accounting and Finance (AFN) of the University of Cyprus, on a full time basis. Apostolena is also the Erasmus Co-ordinator for the AFN department.

Courses lectured include Financial Reporting (IFRS’s) through AFN 311 Financial Reporting II and AFN 418 Financial Reporting III, Auditing (ISA’s) through AFN 318 Audit I and AFN 417 Audit II, Financial Accounting through AFN 111 Financial Reporting I, Managerial Accounting through AFN 211 and Cyprus Tax through AFN 419.

Between October 2008 and December 2011 Apostolena was a member of the IFRS- Committee of the ICPAC (Institute of Certified Public Accountants of Cyprus), which is responsible for the monitoring and commentary of new and revised IFRSs, and issuance of guidance to ICPAC members for compliance through technical circulars.

In 2012 Apostolena was seconded for a year to the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) in Brussels. She has been working on projects with EFRAG up until December 2013. Some of the projects she has been involved with are:

-       Position Paper on ”Considering the Effects of the Accounting Standards”

-       Consultation on the accounting treatment of emission trading schemes

-       Comment Letter on the IASB ED IFRS for SMEs   

She also has a six year post qualification experience as an external auditor managing teams for the audits of both local and international clients (listed and private firms), and facilitating in-house training courses (both locally and internationally).