ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
EVRIPIDOU CHARALAMPOS
...
SPECIAL SCIENTIST
Department of Mathematics and Statistics
FST 01 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
B125
22892641
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ph.D. (2014), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Τίτλος: Εφαρμογές των συστημάτων ριζών στην Γεωμετρία και Φυσική
Επιβλέπων: Καθηγητής Παντελής Δαμιανού.
M.Sc. (2010), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
B.Sc.  (2009), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Χρηματοδοτήσεις: Από την 01/09/2012 εργάζομαι στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο 'Applications of root systems in Geometry, Analysis and Physics', ΠΕΝΕΚ/0311/30 υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Παντελή Δαμιανού.
Το Έργο ΠΕΝΕΚ/0311/30 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.
 
 
                                                                                                      
Lie Algebras Applications to integrable systems; Number Theory
 

Profile Information

Ph.D (2014), Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus.
Title: Applications of root systems in Geometry and Physics
Advisor: Professor Pantelis Damianou.
M.Sc. 2010, Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus.
B.Sc. 2009, Department of Mathematics, University of Athens.
Funds: Since 01/09/2012 I am working on the Research Project with title 'Applications of root systems in Geometry, Analysis and Physics', PENEK/0311/30 under the supervision of the Professor Pantelis Damianou.
The Project PENEK/0311/30 is co-financed by the European Regional Development Fund and the Republic of Cyprus through the Research Promotion Foundation.
 
 
 
                                                                                                   
Lie Algebras Applications to integrable systems; Number Theory