ΕΛΕΝΑ ΙΩΝΑ
ΙΩΝΑ ΕΛΕΝΑ
IONA ELENA
...
-
Department of Chemistry
FST 02 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
005A
22892812
22895088
-

Προσωπικό Προφίλ

Σπουδές , Εργασιακή πείρα

• Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου 1998

 

• Τεχνικός Εργαστηρίου στο κλινικό εργαστήριο Biocheck Ltd 1998-1999

• Τεχνικός Εργαστηρίου, Γενικό Χημείο του κράτους 1999

• Τεχνικός Παρασκευαστής Εργαστηρίων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Οκτώβριος 1999

 

Καθήκοντα

• Ετοιμασία διδακτικών εργαστηρίων ( εργαστηριακών θέσεων φοιτητών, οργάνων και παρασκευή διαλυμάτων ) για τις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών.

• Παροχή χημικών, γυαλικών και άλλων υλικών στους φοιτητές, καθώς και βοήθεια στην πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων .

• Συλλογή πληροφοριών, αξιολόγηση προσφορών, παραγγελίες και έλεγχος αποθεμάτων.

• Παραλαβή, διαχωρισμός, αποθήκευση και καταγραφή νεοεισερχόμενων χημικών, γυαλικών και εξοπλισμού.

• Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια και καθαριότητα στο χώρο των εργαστηρίων.

• Υπεύθυνη τεχνικός για τη συντήρηση και σωστή χρήση του οργάνου περίθλασης αχτίνων Χ σε σκόνη (XRD) καθώς και την εκπαίδευση ατόμων στη χρήση του οργάνου.

-
-

Profile Information

Education, Experience and Previous Jobs

• B.Sc. in Chemistry, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 1998

 

• Technician in Biocheck Ltd Clinical Laboratory 1998-1999

• Technician in State General Laboratory 1999

• Technician (Lab Assistant) Chemistry Department, University of Cyprus, October 1999

 

Duties

• Preparation of Teaching Labs (e.g. working place, solutions, instruments, glassware) for students experiments.

• Supply of chemicals, glassware and other materials to students and supervision during the experiments.

• Quotations, preparation and evaluation

• Storage chemicals control and stock control

• Safety and cleaning precaution measures

• Responsible technician for maintenance and proper use of Xrays diffraction powder (XRD) as well as training people to use the instrument properly.

-
-