ΚΩΣΤΑΣ M. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
CONSTANTINOU COSTAS
...
PROFESSOR
Department of Social and Political Sciences
FEB 01 - Faculty of Economics and Management
University Campus
Β116
+357-22894564
+357-22894559
www.researchgate.net/profile/Costas_Constantinou5

Προσωπικό Προφίλ

Ο Κώστας Μ. Κωνσταντίνου είναι Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με ενδιαφέροντα στη διπλωματία, διένεξη, διεθνή πολιτική θεωρία, και νομικές και κανονιστικές πτυχές των διεθνών σχέσεων. Στην έρευνα του χρησιμοποιεί αυτο-εθνογραφία, πολιτιστικές πήγες και όψεις της Κυπριακής διένεξης ως μέσο κατανόησης του διπλωματικού, του διεθνούς, της εξαίρεσης και του ηθικού – και, αντιστρόφως, για κατανόηση τρόπων ζωής και δράσης σε τοπικό επίπεδο. Πέραν της Κύπρου, έχει διεξάγει έρευνα πεδίου στην Ινδία, Νεπάλ, Λίβανο, Ισραήλ, Τουρκία και Κένυα. Για πληροφόρηση και πρόσβαση σε επιλεγμένες δημοσιεύσεις του – βιβλία, άρθρα και το ντοκιμαντέρ The Third Motherland – στο http://works.bepress.com/costas_constantinou

Σπουδές Νομικής και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Keele, μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματία (με διάκριση) και Διδακτορικό με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Lancaster. Δίδαξε ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Hull, ως Ανώτερος Λέκτορας και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Keele, όπως και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Δίδαξε επίσης ως επισκέπτης ακαδημαϊκός στα Πανεπιστήμια του Lancaster, του Taras Shevchenko στο Κίεβο, και στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μέσης Ανατολής στην Άγκυρα. Έχει συνεργαστεί σε τοπικά ερευνητικά προγράμματα με το PRIO Cyprus Centre και το Σπίτι της Συνεργασίας. Η έρευνα του έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις και εξωτερική χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ, τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το Leverhulme Trust. Έχει επιβλέψει 13 διδακτορικές διατριβές και διετέλεσε εξωτερικός εξεταστής και αξιολογητής σε Ευρωπαϊκά, Αμερικανικά, Αφρικανικά και Αυστραλιανά Πανεπιστήμια. Διατελεί μέλος σε εκδοτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών, μεταξύ άλλων, στα International Political Sociology, Politics, Religion and Ideology, και στη σειρά βιβλίων Rethinking Peace and Conflict Studies του Palgrave Macmillan. Είναι μέλος του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Επιτροπής Ειδικών για την Προστασία-Αναβίωση της Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής. 

 
Διδάσκει τα ακόλουθα μαθήματα:
 • ΚΠΕ 540 – Διεθνής Πολιτική Θεωρία (μεταπτυχιακό)
 • ΚΠΕ 641 – Διπλωματία (μεταπτυχιακό)
 • ΚΠΕ 377 – Εξουσία και Νομιμοποίηση στη Διεθνή Πολιτική (πτυχίο)
 • ΚΠΕ 153 – Διεθνείς Σχέσεις (πτυχίο)

Συντονίζει το Μάστερ Πολιτικής Επιστήμης (με κατευθύνσεις στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκή Πολιτική), το Θερινό Σχολείο Μελέτης Ειρήνης και Διενέξεων, και το Ερευνητικό Εργαστήρι Διεθνών Σχέσεων.

 • Διπλωματία
 • Διένεξη
 • Διεθνής Πολιτική Θεωρία
 • Νομικές και Κανονιστικές Πτυχές των Διεθνών Σχέσεων
Στο παρόν στάδιο η έρευνα του επικεντρώνεται στα ακόλουθα:
 
(1) To Δικαίωμα στη Διπλωματία:  διερευνά την εννοιολογική ιστορία του ius legationis, με εμπειρική επικέντρωση στις διαμάχες αναγνώρισης μη κρατικών δρώντων και περιθωριοποιημένων ζητημάτων στα Ηνωμένα Έθνη.

(2) Βιοδιπλωματία: επικεντρώνεται στην ιδέα της ζωτικότητας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, με ειδικό ενδιαφέρον στις προσπάθειες συνύπαρξης διαφορετικών τρόπων ζωής (μαζί με τον Sam Okoth Opondo)

(3) H Διπλωματία του Συνοριότοπου: εξετάζει τη διαπραγμάτευση της ασφάλειας, οικολογίας και ταυτότητας σε συνοριακές περιοχές και νεκρές ζώνες, με επικέντρωση στο Καστελλόριζο-Κας και στη Νεκρή Ζώνη στην Κύπρο (μαζί με την Μαρία Χατζημιχαήλ και τον Μαρίνο Παπαϊωακείμ – με ερευνητική χρηματοδότηση από το ΠΚ)

 • Constantinou, C.M., Cornago, N. and McConnell, F. (2017) Transprofessional Diplomacy (Brill)
 • Constantinou, C.M, Kerr, P. and Sharp, P., eds, (2016) The SAGE Handbook of Diplomacy (Sage Publications)
 • Constantinou, C.M. and Der Derian, J., eds, (2010) Sustainable Diplomacies (Palgrave Macmillan)
 • Constantinou, C.M., Richmond, O.P and Watson, A., eds, (2008) Cultures and Politics of Global Communication (Cambridge University Press)
 • Constantinou, C.M. (2004) States of Political Discourse: Words, Regimes, Seditions (Routledge)
 • Constantinou, C.M. (1996) On the Way to Diplomacy (Minnesota University Press)
 

Profile Information

Costas M. Constantinou is Professor of International Relations at the University of Cyprus, with cross-cutting interests in diplomacy, conflict, international political theory, and legal and normative aspects of international relations. In his research, he uses autoethnography, cultural resources and facets of the Cyprus conflict as a means for thinking the diplomatic, the international, the exceptional and the ethical – and, vice versa, for understanding modes of living and acting locally. Besides Cyprus, he has conducted fieldwork in India, Nepal, Lebanon, Israel, Turkey and Kenya. For information and access to selected publications – books, articles and the documentary The Third Motherland – see http://works.bepress.com/costas_constantinou

Studied for his Bachelor in Law and Politics at Keele University, postagraduate studies in International Law and Diplomacy (with distinction) and scholarship-funded PhD at Lancaster University. He taught as Lecturer at Hull University, Senior Lecturer and Professor at Keele University, and the University of Nicosia. He also held visiting teaching appointments at Lancaster University, Taras Shevchenko University, Kiev, and the Middle East Technical University, Ankara. His research has received international awards and external funding by, inter alia, the EU 7th Framework Programme, EEA Grants and the Leverhulme Trust. He locally collaborated on research projects with PRIO Cyprus Centre and the Home for Cooperation. He has supervised 13 doctoral theses and served as external examiner and assessor at European, American, African and Australian universities. He serves on various editorial boards, inter alia, International Political Sociology, Politics, Religion and Ideology and the book series Rethinking Peace and Conflict Studies of Palgrave Macmillan. He also serves on the Geostrategic Council of the Republic of Cyprus and the Committee of Experts for the Protection-Revival of Cypriot Maronite Arabic.

 
He teaches the following courses:
 • KPE 540 – International Political Theory (postgraduate)
 • KPE 641 – Diplomacy (postgraduate)
 • KPE 377 – Power and Legitimation in International Politics (undergraduate)
 • KPE 153 – International Relations (undergraduate)

He co-ordinates the MA in Political Science (International Relations and European Politics pathways), the Summer School in Peace and Conflict Studies, and the Research Workshop on International Relations.

 • Diplomacy
 • Conflict
 • International Political Theory
 • Legal and Normative Aspects of IR
Current research focuses on the following:

(1) The Right to Diplomacy: exploring the conceptual history of the ius legationis, and focusing empirically on struggles over the recognition of non-state actors and marginalized issues at the United Nations.

(2) Biodiplomacy: focusing on the idea of vitalism and social interaction, with particular interest on the coexistence of diverse ways of living (with Sam Okoth Opondo)

(3) The Diplomacy of the Borderscape: examining how security, ecology and identity are negotiated in border regions and buffer zones, focusing on Kastellorizo-Kas and the UN Buffer Zone in Cyprus (with Maria Hadjimichael and Marinos Papaioakeim – funded by a UCY research grant) 

 • Constantinou, C.M., Cornago, N. and McConnell, F. (2017) Transprofessional Diplomacy (Brill)
 • Constantinou, C.M., Kerr, P. and Sharp, P., eds, (2016) The SAGE Handbook of Diplomacy (Sage Publications)
 • Constantinou, C.M. and Der Derian, J., eds, (2010) Sustainable Diplomacies (Palgrave Macmillan)
 • Constantinou, C.M., Richmond, O.P and Watson, A., eds, (2008) Cultures and Politics of Global Communication (Cambridge University Press)
 • Constantinou, C.M. (2004) States of Political Discourse: Words, Regimes, Seditions (Routledge)
 • Constantinou, C.M. (1996) On the Way to Diplomacy (Minnesota University Press)