ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΒΙΤΖΙΗΣ
ΛΙΒΙΤΖΙΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
LIVITZIIS MICHALIS
...
SPECIAL TEACHING STAFF
Department of Education
Theophanides
11-13 Dramas str.
307
22340779
22333778
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Μιχάλης Λιβίτζιης κατέχει πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας το 2005 και μεταπτυχιακό στη Μικρο-Οπτοηλεκτρονική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης το 2009. Σήμερα εργάζεται ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής. Επί του παρόντος, διδάσκει το μάθημα του Τμήματος ΕΠΑ 286 Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό σχολείο ενώ συμμετέχει ως επόπτης στα: ΕΠΑ 429 Σχολική Εμπειρία στο Δημοτικό ΙΙΙ και ΕΠΑ 439 Σχολική Εμπειρία στο Νηπιαγωγείο III.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Μιχάλη Λιβίτζιη εμπίπτουν στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη χρήση διαμορφωτικής αξιολόγησης κατά τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών. Ιδιαίτερα επικεντρώνεται στο πώς οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν πληροφόρηση που προκύπτει κατά το διάλογο στην τάξη ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές τους να ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες που έχουν ή να εμβαθύνουν στο περιεχόμενο του αντικειμένου που συζητείται. Ακόμα διερευνά το πώς αυτές οι αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού - μαθητών μπορούν να κωδικοποιηθούν και να αναλυθούν ώστε να αποτυπωθούν καλύτερα.

 
  1. Livitziis, M. Papadouris, N., Irakleous E., Constantinou P. C., (2016). A case study of the use of “on the fly” interactions between the teacher and the students as a means of formative assessment. In J. Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto & K. Hahl (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Science education research: Engaging learners for a sustainable future, Part 11 (co-ed. J. Dolin & P. Kind), (pp. 1748-1758). Helsinki, Finland: University of Helsinki. ISBN 978-951-51-1541-6

 

  1. Papadouris, N., Constantinou, C., Papaevripidou, M., Livitziis, M., Scholinaki, A., & Hadjilouca, R. (2016). Design, Development and Refinement of a Teaching-Learning Sequence on the Electromagnetic Properties of Materials. In Iterative Design of Teaching-Learning Sequences (pp. 331-369). Springer Netherlands.

 

  1. Rechberger, V., Livitziis, M., Aldrian, J., Hadjidemetri, M., Constantinou, C. P., & Mathelitsch, (2014). Perceptions of teachers and learners about the mathematics, science and technology curricula in two European countries, In C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 10 (co-ed. J. Dillon, A. Redfors), (pp.162-170) Nicosia, Cyprus: European Science Education Research Association. ISBN: 978-9963-700-77-6 

Profile Information

Michalis Livitziis holds a Bachelor’s Degree in Physics from the University of Patra in 2005 and a Master's Degree in Micro-Optoelectronics from the University of Crete in 2009. He is currently working as Special Teaching Staff at the Department of Education. Currently, he teaches EDU 286 Natural Sciences in Primary School and participates as a supervisor at: EDU 429 Elementary School Teachers Experience III and EDU 439 Kindergarten School Teachers Experience III.

Michalis' research interests fall within the area of professional development of teachers regarding applying formative assessment methods when teaching Natural Science. In particular, he focuses on teacher-students interactions during classroom dialogues and how teachers use the information that emerges in order to help their students overcome their difficulties and imrpove their understanding.

  1. Livitziis, M. Papadouris, N., Irakleous E., Constantinou P. C., (2016). A case study of the use of “on the fly” interactions between the teacher and the students as a means of formative assessment. In J. Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto & K. Hahl (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Science education research: Engaging learners for a sustainable future, Part 11 (co-ed. J. Dolin & P. Kind), (pp. 1748-1758). Helsinki, Finland: University of Helsinki. ISBN 978-951-51-1541-6

 

  1. Papadouris, N., Constantinou, C., Papaevripidou, M., Livitziis, M., Scholinaki, A., & Hadjilouca, R. (2016). Design, Development and Refinement of a Teaching-Learning Sequence on the Electromagnetic Properties of Materials. In Iterative Design of Teaching-Learning Sequences (pp. 331-369). Springer Netherlands.

 

  1. Rechberger, V., Livitziis, M., Aldrian, J., Hadjidemetri, M., Constantinou, C. P., & Mathelitsch, (2014). Perceptions of teachers and learners about the mathematics, science and technology curricula in two European countries, In C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 10 (co-ed. J. Dillon, A. Redfors), (pp.162-170) Nicosia, Cyprus: European Science Education Research Association. ISBN: 978-9963-700-77-6