ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
MICHAEL PARASKEVI
...
-
Department of Education
-
11-13 Dramas str.
511
22892954
22894488
-

Προσωπικό Προφίλ

 • Βασικές σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2007).
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Μ.A. στη Μαθηματική Παιδεία, 2009/ PhD στη Μαθηματική Παιδεία, 2013).
 • Ειδικός Επιστήμονας στο Εσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Spatial Ability and Geometrical Thinking Development»
 • Μεταπτυχιακή Συνεργάτιδα σε Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΙΠΕ με τίτλο «Ικανότητα χρήσης πολλαπλών αναπαραστάσεων Συναρτήσεων και Γεωμετρίας: η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο».
 • Η εννοιολογική σύλληψη του γεωμετρικού σχήματος και ο γεωμετρικός συλλογισμός.
 • Αλλαγές κατά τη μετάβαση των μαθητών σε επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.
 • Ο ρόλος των αναπαραστάσεων και των χειρονομιών στη μάθηση των μαθηματικών.
 • Συναισθήματα και μάθηση των μαθηματικών.
Σε διεθνή περιοδικά:
 1. Michael – Chrysanthou, P., Gagatsis, A. (2013). Geometrical figures in task solving: an obstacle or a heuristic tool? Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 13, 17-30.
 2. Michael, P. (2012). The Operative Apprehension of a Geometrical Figure through Students’ Transition to a Next Educational Level. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 11 (1-2), 147 – 165.
 3. Michael, P., Gagatsis, A, Avgerinos, E. & Kuzniak, A. (2011). Middle and High school students’ operative apprehension of geometrical figures. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 11, 45 –55.
 4. Panaoura, R., Michael, P. (2010). Students’ self-concept beliefs about the use of geometrical shapes on mathematical problem solving. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 10, 87 – 102.
 5. Michael, P., Elia, I., Gagatsis, A. & Kalogirou, P. (2010). Primary school students’ operative apprehension of geometrical figures. Quaderni di Ricerca in Didattica Mathematica, 1 (2), 47-62.
 
Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων
 1. Gagatsis, A., Michael, P., & Elia, I. (2012). What is the role of number line in the understanding of calculation in primary school? In C. Chambris, M. Hersant & C. Houdement (Eds.), Proceedings of the Colloquium in honor of Michele Artigue, Workshop 1: What curriculum for compulsory education? The case of number and calculation (pp. 21-23). https://sites.google.com/site/colloqueartigue/short-proceedings.

 2. Michael, P., Gagatsis, A., Lamprianou, I., Deliyianni, E. & Monoyiou, A. (2011). Construct validity of a developmental assesment on geometrical figure understanding: a Rasch model analysis. In Ubuz, B. (Ed.), Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol.2 (pp. 233 – 240). Turkey: PME.

 3. Deliyianni, E., Michael, P., Monoyiou, A., Gagatsis, A. & Elia, I. (2011). A composite model of students’ geometrical figure understanding. In Ubuz, B. (Ed.), Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol.2 (pp. 257 – 264). Turkey: PME.
 4.  Elia, I., Gagatsis, A., Michael, P., Georgiou, A., & Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2010, in press). Kindergartners’ use of gestures in the generation and communication of spatial thinking. The 7th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education: Working Group13, Rzeszow: Poland.
 5. Deliyianni, E., Gagatsis, A., Monoyiou, A., Michael, P., Kalogirou, P., & Kuzniak, A. (2010, in press). Towards a comprehensive theoretical model of students’ geometrical figure understanding and its relation with proof. The 7th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education: Working Group 4, Rzeszow, Poland.
 6. Gagatsis, A., Michael, P., Deliyianni, E., Monoyiou, A., & Kuzniak, A. (2010, in press). Secondary students’ behavior in proof tasks: understanding and the influence of the geometrical figure. The 7th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education: Working Group 4, Rzeszow, Poland.
 7.  Michael, P., Elia, I., Gagatsis, A. & Kalogirou, P. (2010). Primary school students’ operative apprehension of geometrical figures. In J.C. Regnier, F. Spagnolo, B. Di Paola & R. Gras (Eds.), Proceedings of the fifth international conference S.I.A (pp. 47-62). Palermo, Italy: A.S.I.
 8. Michael, P., Panaoura, A., Gagatsis, A., Kalogirou, P. (2010). Self concept and the impact of the geometrical shape on mathematical problem solving. Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol.3, pp. 297-304. Belo Horizonte, Brazil: PME;.
 9.  Elia, Ι., Gagatsis, Α., Deliyianni,Ε., Monoyiou, Α. & Michael, Ρ. (2009). A structural model of primary school students’ operative apprehension of geometrical figures, In Tzekaki, M., Kaldrimidou, M. & Sakonidis, C. (Eds.). Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol.3, pp.1-8. Thessaloniki, Greece: PME.
 10. Michael, P., Gagatsis, A., Deliyianni, E., Elia, I. & Monoyiou, A. (2009). Operative apprehension of geometrical figures of primary and secondary school students. Proceedings of the Mediterranean Conference 2009, Plovdiv, Bulgaria. 22-26 April, 2009.
 
Βιβλία
Γαγάτσης, Α., Μιχαήλ, Π., Δεληγιάννη, Ε., Μονογυιού, Α., Καλογήρου, Π., & Φιλίππου, Α. (2011). Ικανότητα Χρήσης Πολλαπλών Αναπαραστάσεων Συναρτήσεων και Γεωμετρίας: η Μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.
 
Επιμέλεια βιβλίου
Γαγάτσης, Α. (2011). Στοιχεία ιστορίας της μαθηματικής εκπαίδευσης της Κύπρου την περίοδο 1878 – 1960. Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Profile Information

 • Undergraduate studies at the Democritous University of Thrace (Department of Primary Education, 2007).
 • Graduate studies at the University of Cyprus (Μ.A. in Mathematics Education, 2009/ PhD in Mathematics Education, 2013).
 • Research Associate in the Research Program of the University of Cyprus 'Spatial Ability and Geometrical Thinking Development'
 • Research Associate in the Research Program of the Research Promotion Foundation 'Ability of using multible representations in functions and geometry: the transition from middle to high school'.
 • The conceptual apprehension of the geometrical figure and geometrical reasoning.
 • Students' conceptual changes after their transition to a next educational level.
 • The role of representations and gestures in the learning of mathematics.
 • Affective domain and learning of mathematics.
 
In Journals
 1. Michael – Chrysanthou, P., Gagatsis, A. (2013). Geometrical figures in task solving: an obstacle or a heuristic tool? Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 13, 17-30.
 2. Michael, P. (2012). The Operative Apprehension of a Geometrical Figure through Students’ Transition to a Next Educational Level. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 11 (1-2), 147 – 165.
 3. Michael, P., Gagatsis, A, Avgerinos, E. & Kuzniak, A. (2011). Middle and High school students’ operative apprehension of geometrical figures. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 11, 45 –55.
 4. Panaoura, R., Michael, P. (2010). Students’ self-concept beliefs about the use of geometrical shapes on mathematical problem solving. Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics, 10, 87 – 102.
 5. Michael, P., Elia, I., Gagatsis, A. & Kalogirou, P. (2010). Primary school students’ operative apprehension of geometrical figures. Quaderni di Ricerca in Didattica Mathematica, 1 (2), 47-62.
 
In International Conference Proceedings
 1. Gagatsis, A., Michael, P., & Elia, I. (2012). What is the role of number line in the understanding of calculation in primary school? In C. Chambris, M. Hersant & C. Houdement (Eds.), Proceedings of the Colloquium in honor of Michele Artigue, Workshop 1: What curriculum for compulsory education? The case of number and calculation (pp. 21-23). https://sites.google.com/site/colloqueartigue/short-proceedings.

 2. Michael, P., Gagatsis, A., Lamprianou, I., Deliyianni, E. & Monoyiou, A. (2011). Construct validity of a developmental assesment on geometrical figure understanding: a Rasch model analysis. In Ubuz, B. (Ed.), Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol.2 (pp. 233 – 240). Turkey: PME.

 3. Deliyianni, E., Michael, P., Monoyiou, A., Gagatsis, A. & Elia, I. (2011). A composite model of students’ geometrical figure understanding. In Ubuz, B. (Ed.), Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol.2 (pp. 257 – 264). Turkey: PME.
 4.  Elia, I., Gagatsis, A., Michael, P., Georgiou, A., & Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2010, in press). Kindergartners’ use of gestures in the generation and communication of spatial thinking. The 7th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education: Working Group13, Rzeszow: Poland.
 5. Deliyianni, E., Gagatsis, A., Monoyiou, A., Michael, P., Kalogirou, P., & Kuzniak, A. (2010, in press). Towards a comprehensive theoretical model of students’ geometrical figure understanding and its relation with proof. The 7th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education: Working Group 4, Rzeszow, Poland.
 6. Gagatsis, A., Michael, P., Deliyianni, E., Monoyiou, A., & Kuzniak, A. (2010, in press). Secondary students’ behavior in proof tasks: understanding and the influence of the geometrical figure. The 7th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education: Working Group 4, Rzeszow, Poland.
 7.  Michael, P., Elia, I., Gagatsis, A. & Kalogirou, P. (2010). Primary school students’ operative apprehension of geometrical figures. In J.C. Regnier, F. Spagnolo, B. Di Paola & R. Gras (Eds.), Proceedings of the fifth international conference S.I.A (pp. 47-62). Palermo, Italy: A.S.I.
 8. Michael, P., Panaoura, A., Gagatsis, A., Kalogirou, P. (2010). Self concept and the impact of the geometrical shape on mathematical problem solving. Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol.3, pp. 297-304. Belo Horizonte, Brazil: PME;.
 9.  Elia, Ι., Gagatsis, Α., Deliyianni,Ε., Monoyiou, Α. & Michael, Ρ. (2009). A structural model of primary school students’ operative apprehension of geometrical figures, In Tzekaki, M., Kaldrimidou, M. & Sakonidis, C. (Eds.). Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol.3, pp.1-8. Thessaloniki, Greece: PME.
 10. Michael, P., Gagatsis, A., Deliyianni, E., Elia, I. & Monoyiou, A. (2009). Operative apprehension of geometrical figures of primary and secondary school students. Proceedings of the Mediterranean Conference 2009, Plovdiv, Bulgaria. 22-26 April, 2009.
 
 
 
Books
 
Gagatsis, A., Michael, P., Deliyianni, E., Monoyiou, A., Kalogirou, P., & Philippou, A. (2011). Ability of using multible representations in functions and geometry: the transition from lower secondary education (gymnasium) to the upper secondary education (lyceum). Nicosia: University of Cyprus, Cyprus Research Promotion Foundation (in Greek).
 
Edited book
Gagatsis, A. (2011). History elements of the Mathematics Education in Cyprus during the period 1878 – 1960. Nicosia: Scientific Research Centre, Ministry of Education (in Greek).