Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών είναι βασισμένο στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ΕΣΜΜ) (European Credit Transfer System ECTS). Το ΕΣΜΜ είναι ένα εργαλείο για την προώθηση πανευρωπαϊκής αναγνώρισης προγραμμάτων σπουδών και προσόντων. Είναι ένα εργαλείο για εγκαθίδρυση και διασφάλιση διαφάνειας, καθώς και μέσο οικοδόμησης επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τις εκπαιδευτικές επιλογές των φοιτητών. Περίπου μια πιστωτική μονάδα (ΠΜ) ΕΣΜΜ αντιστοιχεί σε φοιτητική εργασία 25-30 ωρών (συμπεριλαμβανομένου διδασκαλίας, φροντιστηρίων, εργαστηρίων, μελετών, κλπ.). Για απόκτηση Πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών απαιτούνται 240 μονάδες ΠΜ. Αυτές κατανέμονται σε βασικά μαθήματα θετικών επιστημών, μαθήματα κορμού και επιλογής ΗΜΜΥ, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή επισφραγιστικής εργασίας, και σε μαθήματα γλώσσας και ελεύθερης επιλογής όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Στα απαιτούμενα μαθήματα θετικών επιστημών συμπεριλαμβάνονται μαθήματα μαθηματικών, φυσικής, υπολογιστών, και διοίκησης. Τα γενικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής πρέπει να επιλέγονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικές σχολές του Πανεπιστημίου (τα οποία δεν αποτελούν μέρος της εξειδίκευσης του φοιτητή).
Τα μαθήματα που προσφέρονται στα προγράμματα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Μηχανικού Υπολογιστών κατά τα πρώτα δύο έτη είναι ως επί τω πλείστω κοινά εκτός από ένα μάθημα. Στο παρών στάδιο οι φοιτητές γίνονται αρχικά δεκτοί στο Τμήμα χωρίς επιλογή κατεύθυνσης. Προς το τέλος του 3ου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν με την καθοδήγηση του ακαδημαϊκού τους συμβούλου είτε το πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Η.Υ.), είτε το πρόγραμμα του Μηχανικού Υπολογιστών (Μ.Υ.).

  Κατηγορία μαθήματος ΠΜ ECTS   Κατηγορία μαθήματος ΠΜ ECTS
1 Απαιτούμενα μαθήματα θετικών επιστημών 50 4 Επισφραγιστική Εργασία Διπλωματική Εργασία 14
2 Μαθήματα κορμού ΗΜΜΥ 115 5 Ξένες γλώσσες 10
3 Μαθήματα επιλογής ΗΜΜΥ 36 6 Γενικά ελευθέρα μαθήματα επιλογής 15
                                                                                          Σύνολο 240

Πίνακας 1: Απαιτήσεις πτυχίου

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, το πρόγραμμα είναι δομημένο να παρέχει στους φοιτητές βασικές γνώσεις στα μαθηματικά, τη φυσική, και τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης του ΗΜΜΥ, οι οποίες είναι ουσιώδεις για την κατανόηση πιο προχωρημένων θεμάτων του κλάδου. Στο τρίτο έτος, με βάση το πτυχίο το οποίο θα επιλέξει ο κάθε φοιτητής, θα λαμβάνει εκπαίδευση σε πιο προχωρημένα θέματα στην επιστήμη είτε του ΗΜ, είτε του ΜΥ. Στο τέταρτο έτος, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα επιλογής από ένα εύρος περιοχών εξειδίκευσης σύμφωνα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, από μια ή περισσότερες περιοχές εξειδίκευσης. Επιπρόσθετα, το τέταρτο έτος συμπεριλαμβάνει μια ομαδική ή ατομική επισφραγιστική εργασία σχεδιασμού, η οποία μπορεί να επιλεγεί από ένα αριθμό κατηγοριών και να υλοποιηθεί με την καθοδήγηση ακαδημαϊκού μέλους του τμήματος. Το μάθημα αυτό προσφέρεται στους φοιτητές την κατά την ακαδημαϊκή χρονιά που αναμένεται να αποφοιτήσουν (αφού οι φοιτητές έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 168 ECTS). Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να εγγραφούν στο μάθημα ΗΜΥ 403/404 Επισφραγιστική Εργασία Ι & ΙΙ, εκτός εάν εγγραφούν στο μάθημα ΗΜΥ 401/402 Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ ως εναλλακτική λύση του ΗΜΥ 403/404, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε φοιτητές οι οποίοι συγκεντρώνουν μέσο σταθμικό όρο ίσο ή μεγαλύτερο του 7,5. Εξαίρεση μπορούν να αποτελέσουν οι φοιτητές (με γενικό < 7,5) που έρχονται σε συμφωνία με καθηγητή/τρια του τμήματος ο/η οποίος/α είναι πρόθυμος/η να αναλάβει την επίβλεψη Ατομικής Διπλωματική Εργασίας, μετά την συγκατάθεση του Συμβουλίου του Τμήματος. Η εργασία έχει στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές στην αντιμετώπιση σημαντικών τεχνολογικών προβλημάτων, τα οποία απαιτούν συνεργασία και ολοκληρωμένη εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκομίσει κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Κοινό Πρόγραμμα Σπουδών ΗΜ και ΜΥ – Πρώτα δύο χρόνια
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών το πρόγραμμα σπουδών και για τα δύο πτυχία προπτυχιακού επιπέδου που προσφέρει το Τμήμα είναι κοινά. Όλοι φοιτητές υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν τα πιο κάτω μαθήματα. Τονίζεται ότι η ύλη που διδάσκεται στα διάφορα μαθήματα μπορεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ύλη που διδάχθηκε σε προηγούμενα μαθήματα. Ως αποτέλεσμα, δεν επιτρέπεται στους φοιτητές να εγγράφονται σε μαθήματα για τα οποία δεν παρακολούθησαν επιτυχώς τα προαπαιτούμενα. Τα προαπαιτούμενα για κάθε μάθημα εμφανίζονται στην Παράγραφο Περιγραφής Μαθημάτων. Επιπλέον, τα εξαρτώμενα αυτών των μαθημάτων συνοψίζονται στο διάγραμμα ροής στο τέλος αυτής της παραγράφου.
Οι πιο κάτω πίνακες επίσης δείχνουν αναλυτικά τον αναμενόμενο φόρτο εργασίας των φοιτητών. Ο χρόνος αυτός κατανέμεται σε ώρες διδασκαλίας (Δ), φροντιστήριο (Φ), εργαστήριο (Ε) και κατ' οίκον εργασία (Κ). Επίσης, στους πίνακες φαίνονται και μαθήματα τα οποία απαιτούν Σχεδιαστική Εργασία (Design Projects). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των διδακτικών μονάδων ECTS και του φόρτου εργασίας των φοιτητών. Αυτή η σχέση φαίνεται από το παράδειγμα του μαθήματος ΗΜΥ 100 το οποίο έχει 5 ΠΜ διότι αναμένεται πως ο φόρτος εργασίας των φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα είναι περίπου 125-130 ώρες[1]. Αυτός ο φόρτος κατανέμεται σε 3 ώρες διδασκαλία, 1 ώρα εργαστηριακών ασκήσεων και 5 ώρες κατ' οίκον εργασία την εβδομάδα. Κατά τις πρώτες 13 βδομάδες του εξαμήνου ο συνολικός φόρτος εργασίας είναι 110 ώρες. Επίσης αναμένεται πώς οι φοιτητές θα έχουν επιπρόσθετο φόρτο για ακόμα 15-30 ώρες για να συμπληρώσουν μία εργασία και για να προετοιμαστούν για την τελική εξέταση. Σαν αποτέλεσμα, ο συνολικός φόρτος ανέρχεται σε 125-140 ώρες οι οποίες αντιστοιχούν σε 5 ΠΜ ECTS. Ο φόρτος εργασίας όλων των μαθημάτων υπολογίζεται με παρόμοιο τρόπο.

Πρώτο Έτος
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Δ[2] Φ Ε Κ   ΔΜ ECTS
ΦΥΣ 131 Γενική Φυσική Ι 3 1   5     6
MAΣ 021 Απειροστικός Λογισμός Ι 3 1   5     6
ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στη Τεχνολογία 3   1 5 X   5
ΗΜΥ 101 Εργαστήριο Εισαγωγή στη Τεχνολογία     3 1 X   2
ΗΜΥ 105 Ανάλυση και Μοντελοποίηση Μηχανικής 3   1 4     5
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου επιπέδου 3     5 X   5
  Σύνολο Εξαμήνου 14 2 3 25     29
ΦΥΣ 132 Γενική Φυσική ΙΙ 3 1   5     6
ΜΑΣ 022 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 3 1   5     6
ΕΠΛ 034 Αρχές Προγραμματισμού Ι 3 1 3 3 X   7
ΗΜΥ 102 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα 3 2   6     7
ΓΛΩ 104 Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα 3     5 X   5
  Σύνολο Εξαμήνου 15 4 3 24   31  

Δεύτερο Έτος
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Δ Φ Ε Κ Σ ΔΜ ECTS
ΜΑΣ 023 Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού 3 1   5     6
ΗΜΥ 202 Αρχές Ηλεκτρονικών Στοιχείων 3   2 3 X   5
ΗΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων 2   3 3 X   5
ΗΜΥ 210 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3 1   4     5
ΗΜΥ 211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων     3 3 X   3
ΕΠΛ 035 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 3 1 2 4 X   7
  Σύνολο Εξαμήνου 11 3 8 21     31
ΜΑΣ 024 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις       6
ΗΜΥ 205 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα Ι 3      
ΗΜΥ 212 Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστές        
ΗΜΥ 213 Εργαστήριο Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστές       3
ΗΜΥ 220 /

ΗΜΥ 221
Σήματα και Συστήματα I
ή
Σήματα και Συστήματα για Μηχανικούς Υπολογιστών
       6
ΗΜΥ 224 Εισαγωγή σε Τυχαία Σήματα και Συστήματα      
  Σύνολο Εξαμήνου 15 4 3 28     29


Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής Κορμού ΗΜΜΥ
Οι τριτοετείς φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν (ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών τους) τουλάχιστο ένα ή δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής ΗΜΜΥ (6 ECTS). Οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα από μια λίστα προκαθορισμένων μαθημάτων πυρήνα ΗΜΜΥ, σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο και στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα δυνατό υπόβαθρο στις βασικές αρχές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών καθώς και να προετοιμάσουν τους φοιτητές για τις κατευθύνσεις των σπουδών τους που επιλέγονται κατά το 4ο έτος.

Φοιτητές του κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών πρέπει να πάρουν τουλάχιστο ένα μάθημα επιλογής από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

 • ΗΜΥ 307 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
 • ΗΜΥ 318 Αρχές Προγραμματισμού για Μηχανικούς
 • ΗΜΥ 325 Επαναληπτικές Μέθοδοι
 • ΗΜΥ 330 Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος και Υλικά – Θεμελιώδεις Αρχές
 • ΗΜΥ 333 Ηλεκτρομαγνητική και Οπτική Μηχανική
 • ΗΜΥ 360 Δίκτυα Υπολογιστών
 • ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική

Φοιτητές του κλάδου Μηχανικών Υπολογιστών πρέπει να πάρουν τουλάχιστο δύο μαθήματα επιλογής από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

 • ΗΜΥ 307 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
 • ΗΜΥ 318 Αρχές Προγραμματισμού για Μηχανικούς
 • ΗΜΥ 326 Δυναμικά Συστήματα και Έλεγχος
 • ΗΜΥ 359 Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνίας
 • ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Μηχανική

Όλα τα μαθήματα επιλογής πυρήνα είναι 6 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Γνωστικές Περιοχές Ενδιαφέροντος
Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προσφέρει ένα αριθμό κατευθύνσεων για κάθε πρόγραμμα. Για το πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού προσφέρονται οι εξής κατευθύνσεις: Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα, Βιοϊατρική Μηχανική, Συστήματα Ισχύος, Αυτοματοποίηση και Έλεγχος, και Θεωρία Ηλεκτρομαγνητισμού, Κεραίες και Οπτική. Για το πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών, προσφέρονται οι εξής κατευθύνσεις: Ενσωματωμένα Συστήματα και Υλικό Υπολογιστών, Δίκτυα Υπολογιστών και Έξυπνα Συστήματα και Ρομποτική.

Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΗΜ)
Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους, οι φοιτητές που επιλέγουν το πρόγραμμα ΗΜ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα πιο κάτω μαθήματα. Οι τριτοετείς φοιτητές ΗΜ μπορούν να επιλέξουν ένα μάθημα εργαστηρίου με διδακτικό φόρτο 2 ECTS: Μπορούν να επιλέξουν είτε το ΗΜΥ 341 Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών (2 ECTS) είτε το ΗΜΥ 358 Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών (2 ECTS).

Τρίτο Έτος
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Δ Φ Ε Κ Σ ΔΜ ECTS
ΗΜΥ 305 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα IΙ 3     5   5
ΗΜΥ 320 Σήματα και Συστήματα II 3 1   5   6
ΗΜΥ 326 Εισαγωγή στα Συστήματα Ελέγχου 3 1   5   6
ΗΜΥ 327 Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου     3     2
ΗΜΥ 331 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 3 1   5   6
  Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 3     5   5
  Σύνολο Εξαμήνου 15 2 2 23   30
ΗΜΥ 306 Εργαστήριο Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Διατάξεων 1   3 2 X 5
ΗΜΥ 340 Τεχνολογία Ηλεκτρικής Ενέργειας 3     6   6
ΗΜΥ 359 Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών 3     6   6
ΗΜΥ 341 ήΜάθημα Επιλογής Εργαστηρίο     3 1   2
ΗΜΥ 358 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών ή Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών)            
ΗΜΥ 3XX Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΗΜΥ 3     5 X 6
  Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 3     5   5
  Σύνολο Εξαμήνου 16 2 3 28   30

Τέταρτο Έτος

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Δ Φ Ε Κ Σ ΔΜ ECTS
ΗΜΥ 401/403  Διπλωματική Εργασία I / Επισφραγιστική Εργασία I       10   7
ΗΜΥ xxx  Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ  
ΗΜΥ xxx  Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ  
ΗΜΥ xxx  Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ  
  Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής      
  Σύνολο Εξαμήνου 12 3 6 24   30
ΗΜΥ 402/404  Διπλωματική Εργασία IΙ / Επισφραγιστική Εργασία IΙ       10   7
ΗΜΥ xxx  Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ 3 1  2 3   6
ΗΜΥ xxx  Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ 3 3   6
ΗΜΥ xxx  Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής ΗΜΥ 2 3   6
ΔΔΕ 434  Επιχειρηματικότητα      
  Σύνολο Εξαμήνου 12 3 6 24   30
Γνωστικές Περιοχές ΗΜ
Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς 6 μαθήματα επιλογής (36 ΔΜ ECTS) από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων επιλογής, συμπεριλαμβανομένου 3 μαθημάτων από μία από τις ακόλουθες γνωστικές περιοχές (κατόπιν έγκρισης, ένας φοιτητής μπορεί να διαλέξει ένα ή δύο μαθήματα επιλογής Μηχανικού Υπολογιστών).

Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
ΗΜΥ 360 Δίκτυα Υπολογιστών
ΗΜΥ 453 Ασύρματα Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
ΗΜΥ 455 Συστήματα και Δίκτυα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες
ΗΜΥ 457 Ασφάλεια Επικοινωνιών και Κρυπτογράφηση Δεδομένων

Βιοϊατρική Τεχνολογία
ΗΜΥ 429 Digital Signal Processing
ΗΜΥ 471 Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις
ΗΜΥ 473 Βιοϊατρική Οργανολογία και Σχεδιασμός
ΗΜΥ 476 Βιοϊατρική απεικόνιση
ΗΜΥ 477 Βιοϊατρική Οπτική
ΗΜΥ 478 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Τεχνολογία Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΗΜΥ 441 Μετατροπή Ηλεκτρομηχανικής Ενέργειας
ΗΜΥ 442 Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΗΜΥ 444 Ηλεκτρονικά Ισχύος
ΗΜΥ 445 Λειτουργία και Προγραμματισμός Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΗΜΥ 447 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Φωτοβολταϊκά
ΗΜΥ 448 Εξειδικευμένη Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών

Ευφυή Συστήματα και Έλεγχος
ΗΜΥ 421 Εισαγωγή στα Ευφυή Συστήματα
ΗΜΥ 424 Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων
ΗΜΥ 425 Εισαγωγή στην Ρομποτική
ΗΜΥ 428 Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου
ΗΜΥ 429 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων

Κύματα, Κεραίες και Οπτική
ECE 435 Εργαστήριο Οπτικής και Φωτονικής
ECE 437 Κεραίες
ECE 438 Μικροκυματικά Κυκλώματα
ECE 447 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Φωτοβολταϊκά


[1] Μία ΔΜ ECTS αντιστοιχεί με φόρτο εργασίας 25-30 ώρες, επομένως 7 ΔΜ αντιστοιχούν σε 175-210 ώρες.
[2] Οι αριθμοί αυτοί δηλώνουν το αναμενόμενο φόρτο εργασίας των φοιτητών ανά εβδομάδα: Δ – Διδασκαλία στην τάξη, Φ – Φροντιστήριο, Ε – Εργαστήριο, Κ – Κατ' οίκον εργασία. Το Σ δηλώνει ότι το μάθημα περιλαμβάνει εργασία