Antonis Antoniou IT Administrator
Skevi Ioannou Department Administrator
Vasiliki Mousikou-Dimitriou Department Administrator
George Nicolaou Laboratory Administrator
Marios Tomazou Electrical and Electronics Technician