Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος.

 
 Γενικές Πληροφορίες

 

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και της Κύπρου, σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς διαμόρφωσης πολιτικής, καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, προσβλέπει στη δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οικονομικής έρευνας στην Κύπρο και θα εμπλουτίσει το δημόσιο διάλογο σε θέματα οικονομικής πολιτικής με επιστημονικά επιχειρήματα και τεκμηριωμένη ανάλυση.

Απόφοιτοι του προγράμματος εργάζονται πλέον ως ακαδημαϊκό προσωπικό γνωστών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, όπως το University of Essex, το University of Glasgow, το Nottingham Business School in China και το University of Innsbruck, καθώς και σε πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου.

Για να κάνετε αίτηση, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική αίτηση

Βασική καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/06/2021.

Αιτήσεις που θα ληφθούν μέχρι τη βασική καταληκτική ημερομηνία θα αξιολογηθούν στις αρχές Απριλίου κατά προτεραιότητα. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις και μετά την καταληκτική ημερομηνία οι οποίες θα αξιολογούνται σε κυλιόμενη βάση για όσο διάστημα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και υποτροφίες.

 Απαιτήσεις Εισδοχής
 

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα είναι:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά, σε πρόγραμμα σπουδών με ερευνητική κατεύθυνση (αντίστοιχης δομής με το Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση) και ένα ισχυρό υπόβαθρο στους τομείς των Μικροοικονοικών, των Μακροοικονομικών και της Οικονομετρίας.

  Σημείωση: Σε υποψήφιους που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, αλλά έχουν ισχυρό υπόβαθρο στις ποσοτικές μεθόδους και ενδιαφέρονται να κάνουν Διδακτορικό στα Οικονομικά, συνίσταται να κάνουν πρώτα αίτηση για εισδοχή στο Master στην Οικονομική Ανάλυση (δείτε εδώ).

 2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 
 Διαδικασία Εισδοχής
 

Απαραίτητα έγγραφα για αίτηση στο πρόγραμμα:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συστήματος αιτήσεων (δείτε εδώ)
 2. Δύο συστατικές επιστολές
 3. Αντίγραφα των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών ή βεβαίωση αναμενόμενη αποφοίτησης.
 4. Αντίστοιχα αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Έκθεση ενδιαφερόντων.
 7. Τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Μπορεί να πιστοποιηθεί με διεθνείς εξετάσεις όπως GCE, TOEFL ή άλλες εξετάσεις που καθορίζονται από το Τμήμα, δείτε εδώ)

Προαιρετικά έγγραφα (τα έγγραφα αυτά δεν είναι υποχρεωτικά για την αίτηση και η μη υποβολή τους δε θα βλάψει τις πιθανότητες εισδοχής του υποψηφίου, αλλά εάν είναι διαθέσιμα θα ήταν χρήσιμα για την Επιτροπή):

 1. Αποτελέσματα εξέτασης GRE (Κωδικός ιδρύματος για ΠΚ: 4189)
 2. Βαθμολογία Εθνικών Εξετάσεων Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο (Πανελλήνιες, Παγκύπριες κλπ.), ή αντίστοιχο διεθνές πιστοποιητικό (GCE, Baccalaureate κλπ.)

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με κριτήρια τις επιδόσεις των υποψηφίων στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τους. Οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν για προσωπική συνέντευξη αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η Επιτροπή υποβάλλει εισήγηση στο Συμβούλιο Τμήματος το οποίο έχει την τελική ευθύνη της προσφοράς θέσεων στο πρόγραμμα.

Για κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Διδακτορικό πρόγραμμα καταρτίζεται ατομικό πρόγραμμα μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με στόχο τη συμπλήρωση των γνώσεων του από προηγούμενες σπουδές του και τη διασφάλιση της ετοιμότητας του να προχωρήσει στο ερευνητικό στάδιο του προγράμματος.

Φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να τους αναγνωριστούν παρόμοια μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει σε άλλα Πανεπιστήμια. Η εισδοχή στο Διδακτορικό πρόγραμμα δεν εγγυάται αυτόματα την εξαίρεση από την παρακολούθηση των σχετικών μαθημάτων. Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον μερικά από τα μαθήματα του προγράμματος. Ωστόσο, είναι δυνατή η μεταφορά έως και 60ΠΜ (ισοδυναμεί με φόρτο εργασίας περίπου ενός έτους), κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Έτσι, όλοι οι φοιτητές που εισάγονται στο διδακτορικό απαιτείται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον κάποια από τα σχετικά μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου (τουλάχιστον 30ΠΜ). Οι φοιτητές δεν μπορούν να εξαιρεθούν από την περιεκτική εξέταση. 

Σε νεοεισερχόμενους φοιτητές που κατέχουν οποιοδήποτε άλλο μεταπτυχιακό δίπλωμα, συνήθως, παρέχονται πολύ λιγότερες ευκαιρίες για αναγνώριση μεταπτυχιακών μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν.

 
 
 Χρηματοδότηση
 

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διδακτορικοί φοιτητές να έχουν ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους που να τους επιτρέπουν να ζουν ανεξάρτητα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Αυτό εξασφαλίζεται κυρίως με την απασχόλησή τους στο Τμήμα ως βοηθών διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και μέσω υποτροφιών και συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα.

Το Τμήμα καλύπτει τα δίδακτρα των νεοεισερχόμενων φοιτητών πλήρους φοίτησης του Διδακτορικού προγράμματος. Επιπλέον, οι περισσότεροι φοιτητές λαμβάνουν οικονομική στήριξη με τη μορφή υποτροφιών ή μέσω εργοδότησης σε θέσεις βοηθών διδασκαλίας, η οποία τους επιτρέπει να καλύπτουν τα έξοδα διαβίωσής τους.

Κατά κανόνα, η αρχική προσφορά οικονομικής στήριξης καλύπτει το πρώτο έτος σπουδών. Ανανέωση της στήριξης πέραν του πρώτου έτους προσφέρεται συνήθως στους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ερευνητικό κομμάτι του Διδακτορικού προγράμματος και υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Τμήμα, καθώς και με τους κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι φοιτητές που δε λαμβάνουν στήριξη κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους εξακολουθούν να αξιολογούνται σχετικά με τη δυνατότητα να λάβουν οικονομική στήριξη τα επόμενα έτη.

Οι φοιτητές που εγγράφονται αρχικά στο Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση είναι επίσης επιλέξιμοι για χρηματοδότηση, αν και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης ενδέχεται να διαφέρουν.

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατό την οικονομική στήριξη που θα πρέπει να αναμένουν οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές. Συχνά, αυτό γίνεται ήδη όταν το Τμήμα προσφέρει στον υποψήφιο θέση στο πρόγραμμα ή σύντομα μετά από την προσφορά.

Την τελευταία δεκαετία, το Τμήμα μπόρεσε να παράσχει οικονομική στήριξη σε όλους τους διδακτορικούς του φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και σε σημαντικό αριθμό των φοιτητών του Master στην Οικονομική Ανάλυση.

 
 Δομή Προγράμματος
 

Α. Στάδιο Μαθημάτων

Κατά το πρώτο έτος, οι φοιτητές παρακολουθούν δύο υποχρεωτικά μαθήματα  σε κάθε έναν από του τρεις βασικούς τομείς των Οικονομικών: Μικροοικονομικά, Μακροοικονομικά και Οικονομετρία, καθώς και ένα μάθημα Αναλυτικών Μεθόδων και ένα Σύγχρονων Θεμάτων Οικονομικής Έρευνας.  Κατά το τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα επιλογής, τα οποία τους δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο ερευνητικό πεδίο που τους ενδιαφέρει. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα μαθημάτων, ένας φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα επιλογής και κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών.

Προκειμένου ένα φοιτητής να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής σε περιεκτική εξέταση, και κατ’ επέκταση δικαίωμα εισδοχής στο ερευνητικό στάδιο του Διδακτορικού προγράμματος, θα πρέπει να επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6.5/10 στα έξι βασικά υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών (Μικροοικονομικά, Μακροοικονομικά, Στατιστική & Οικονομετρία), χωρίς να αποτύχει σε κανένα μάθημα. Η επανάληψη οποιουδήποτε μαθήματος για βελτίωση βαθμού δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να δώσει και δεύτερη ευκαιρία σε φοιτητή, που απέτυχε σε ένα μάθημα. 

Φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το στάδιο μαθημάτων, αλλά δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις εισδοχής στο ερευνητικό στάδιο του Διδακτορικού προγράμματος μπορούν να αποφοιτήσουν με Master στην Οικονομική Ανάλυση.

Β. Περιεκτική Εξέταση

Το δεύτερο σημαντικό βήμα πριν από την είσοδο στο ερευνητικό στάδιο του προγράμματος είναι επιτυχία στην περιεκτική εξέταση. Για να πραγματοποιηθεί η περιεκτική εξέταση, ο φοιτητής θα πρέπει να καταλήξει σε αμοιβαία συμφωνία με ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που θα συμφωνήσει να γίνει ο κύριος Ερευνητικός Σύμβουλός του. Για φοιτητές που καλούνται να παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων, η εξέταση πρέπει να διεξαχθεί πριν από το τέλος του τέταρτου εξαμήνου σπουδών. Για φοιτητές που εξαιρούνται από το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων, η εξέταση αναμένεται να διεξαχθεί λίγο νωρίτερα.

Με βάση το τωρινό πλαίσιο διεξαγωγής, η περιεκτική εξέταση αποτελείται από μια γραπτή εξέταση εστιασμένη σε θέματα που σχετίζονται με το ερευνητικό πεδίο στο οποίο σκοπεύει να εργαστεί ο φοιτητής. Συνήθως, το εξεταζόμενο υλικό αποτελείται από μια σειρά σχετικών άρθρων, τα οποία πρέπει να μελετήσει και να κατανοήσει σε βάθος ο φοιτητής. Τα άρθρα αυτά επιλέγονται από τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή.

Η εξέταση συντονίζεται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται συνήθως από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος και ένα από αυτά είναι ο Ερευνητικός Σύμβουλος του φοιτητή. Η επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για το χρονοδιάγραμμα της εξέτασης, για την οποία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα διεξαχθεί εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Η τριμελής επιτροπή διορίζεται από το Συμβούλιο Τμήματος μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και του Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή. Εάν ο φοιτητής αποτύχει στην εξέταση, θα πρέπει να την επαναλάβει το αμέσως επόμενο εξάμηνο (και όχι αργότερα από το τέλος του τρίτου έτους σπουδών, όπως ορίζεται από τους κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου).

Γ. Ερευνητική Πρόταση

Η πρώτη βασική διαδικασία του ερευνητικού σταδίου του προγράμματος είναι η υποβολή της ερευνητικής πρότασης. Από το φοιτητή απαιτείται να δείξει την ικανότητα να μελετά ένα νέο θέμα με πρωτότυπο τρόπο και τις γνώσεις του πάνω στις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους. Αναμένεται επίσης να παρουσιάσει κάποια προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Ο φοιτητής πρέπει να προετοιμάσει και να υποστηρίξει με επιτυχία την ερευνητική τους πρόταση έως το τέλος του τρίτου έτους σπουδών του, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αφιέρωσε στο στάδιο των μαθημάτων. Για φοιτητές που εξαιρούνται από ένα σημαντικό μέρος των μαθημάτων τους, αυτό αναμένεται να συμβεί λίγο νωρίτερα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο φοιτητής να υποστηρίξει την ερευνητική του πρόταση μεταξύ δύο και τεσσάρων εξαμήνων αφότου επιτύχει στην περιεκτική εξέταση.

Η επιτροπή που εξετάζει την ερευνητική πρόταση αποτελείται από τρία μέλη που προτείνονται από τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή και εγκρίνονται από το Συμβούλιο Τμήματος μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Της επιτροπής προΐσταται ο Ερευνητικός Σύμβουλος του φοιτητή.

Δ. Υποβολή και Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης, ο φοιτητής διεξάγει πρωτογενή έρευνα υπό την καθοδήγηση του Ερευνητικού Συμβούλου του, η οποία θα οδηγήσει στη συγγραφή της Διδακτορική Διατριβής του φοιτητή. Μια ολοκληρωμένη Διατριβή αποτελείται συνήθως από μια σειρά από άρθρα που θα μπορούν να δημοσιευτούν σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Όταν ο φοιτητής θεωρεί ότι η διατριβή του είναι ολοκληρωμένη και αφού λάβει την έγκριση του Ερευνητικού Συμβούλου του, θα πρέπει να την υποβάλλει στο Τμήμα και να αρχίσει να προετοιμάζεται για τη δημόσια παρουσίασή της. Η υποβολή της Διδακτορικής Διατριβής και η ακόλουθη δημόσια παρουσίασή της μπορεί να ολοκληρωθεί το νωρίτερο κατά το έκτο εξάμηνο φοίτησης στο Διδακτορικό πρόγραμμα. Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τον πρώτο μήνα του τελευταίου εξαμήνου σπουδών.

Η διαδικασία Υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του Πανεπιστημίου. Ο υποψήφιος παρουσιάζει τη διατριβή του σε ανοικτή διάλεξη διάρκειας 30-45 λεπτών, ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Στην Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής ο υποψήφιος κάνει μια σύντομη προφορική περίληψη και απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της Διατριβής του. Ο υποψήφιος αναμένεται να υποστηρίξει τη διατριβή του, να δείξει την πρωτοτυπία της και να δικαιολογήσει αποκλίσεις από προηγούμενα αποτελέσματα στη βιβλιογραφία.

Η πενταμελής εξεταστική επιτροπή αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο Τμήματος μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και του Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή. Η εξεταστική επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ένα από τα οποία είναι πάντα ο Ερευνητικός Σύμβουλος του φοιτητή, και δύο εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι τα ίδια μέλη που εξέτασαν την ερευνητική πρόταση του φοιτητή, εκτός αν συντρέχει κάποιος λόγος που να μην το επιτρέπει. Ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού  του Τμήματος, αλλά όχι ο Ερευνητικός Σύμβουλος του φοιτητή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης βρίσκονται στη σελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών .

 
 
 Κατάλογοι Μαθημάτων
 
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι 7.5
ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι 7.5
ΟΙΚ 603 Στατιστική και Οικονομετρία 7.5
ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά 7.5
ΟΙΚ 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 601) 7.5
ΟΙΚ 652 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 602) 7.5
ΟΙΚ 653 Στατιστική & Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ 603) 7.5
ΟΙΚ 688 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι 7.5
ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ 7,5
Σημ.: Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα.
 
 
Μαθήματα Επιλογής
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο 7.5
ΟΙΚ 606 Επενδύσεις 7.5
ΟΙΚ 610 Προαιρετικά Δικαιώματα και Προθεσμιακά Συμβόλαια 7.5
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας 7.5
ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική 7.5
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά 7.5
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων 7.5
ΟΙΚ 664 Ανάλυση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Δεδομένων 7.5
ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία 7,5
ΟΙΚ 680 Οικονομετρικές Εφαρμογές στην Χρηματοοικονομική 7,5
 
Σημειώσεις:
 1. Φοιτητές που δε θα συνεχίσουν στο ερευνητικό στάδιο του Διδακτορικού προγράμματος και επιθυμούν να αποφοιτήσουν με Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση πρέπει να γράψουν Διατριβή Μάστερ.
 2. Οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν μέχρι δύο μαθήματα επιλογής με μεταπτυχιακά μαθήματα από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου, μετά από έγκριση του Συμβουλίου Τμήματος.
 3. Οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν μέχρι ένα μάθημα επιλογής με προπτυχιακό μάθημα από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου, μετά από έγκριση του Συμβουλίου Τμήματος.
 4. Σε περίπτωση που κάποιο προσφερόμενο μάθημα δεν συγκεντρώνει το απαραίτητο ακροατήριο, μπορεί να αντικατασταθεί με εκπόνηση εργασίας, με βάση κατάλογο θεμάτων που ετοιμάζει ο υπεύθυνος καθηγητής (Reading Course or Independent Study, ΟΙΚ 693 και ΟΙΚ 696). Ο φοιτητής δεν μπορεί να αντικαταστήσει με εργασίες περισσότερα από δύο μαθήματα.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο κάθε μαθήματος είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 
 Επιπρόσθετες πληροφορίες
 

Καθοδήγηση

Ο εκάστοτε συντονιστής του Διδακτορικού προγράμματος έχει την ευθύνη της επίβλεψης και καθοδήγησης των φοιτητών από την εισδοχή τους στο πρόγραμμα μέχρι και την εξεύρεση Ερευνητικού Συμβούλου. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική πρόοδο ή άλλη εργασία του φοιτητή, και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση.

Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι φοιτητές που λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη από το Τμήμα συνήθως απασχολούνται ως βοηθοί διδασκαλίας. Ως μέρος των καθηκόντων τους μπορεί να απαιτείται από αυτούς να διδάσκουν φροντιστήρια συγκεκριμένων μαθημάτων, να διορθώνουν κουίζ, σετ ασκήσεων και εργασίες, να προετοιμάζουν υλικό του μαθήματος, να βοηθούν φοιτητές που πραγματοποιούν τις διατριβές τους ή αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, ή ένα συνδυασμό των παραπάνω. Όταν απαιτείται από τον ρόλο τους, οι φοιτητές υποχρεούνται να διατηρούν εβδομαδιαίες ώρες γραφείου.

Εκτός από τα παραπάνω, οι φοιτητές καλούνται να επιτηρούν έναν αριθμό ενδιάμεσων και τελικών εξετάσεων, και στις δύο εξεταστικές περιόδους. Οι επιτηρήσεις μπορεί να αφορούν και άλλα μαθήματα εκτός αυτών που διδάσκει ο φοιτητής.

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο ερευνητικό στάδιο του προγράμματος οφείλουν να παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο τουλάχιστον το 80% των σεμιναρίων της Σειράς Σεμιναρίων Τμήματος και της Σειράς Σεμιναρίων Brownbag της Σχολής. Η συμμετοχή πρέπει να επιβεβαιώνεται από κάποιο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που πρέπει να υπογράψει το σχετικό έγγραφο στο τέλος του σεμιναρίου.

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε πλήρη φοίτηση στο ερευνητικό στάδιο του Διδακτορικού προγράμματος πρέπει να παρουσιάζουν μία φορά το εξάμηνο στη Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος.

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των πιο πάνω υποχρεώσεων των διδακτορικών φοιτητών.

Πηγές Χρηματοδότησης και Αιτήσεις για Υποτροφίες

Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης των διδακτορικών φοιτητών είναι υποτροφίες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο, διδακτικές υποτροφίες που προσφέρονται από το Τμήμα και συμμετοχή σε εσωτερικά ή εξωτερικά προγράμματα.

Το Τμήμα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους που του επιτρέπουν να στηρίξει οικονομικά τους φοιτητές του Διδακτορικού Προγράμματος. Για να διασφαλιστεί αυτό, απαιτεί από τους φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση για τις διαθέσιμες εσωτερικές και εξωτερικές υποτροφίες και τους υποστηρίζει στις αιτήσεις τους. Φοιτητές που τους έχει ζητηθεί να υποβάλλουν αίτηση για μια συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης και αρνούνται να το κάνουν δεν πρέπει να αναμένουν από το Τμήμα να τους εγγυηθεί διαφορετική πηγή οικονομικής στήριξης.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 
 Εργοδότηση Αποφοίτων
 

Το Τμήμα Οικονομικών έχει απονείμει 22 Διδακτορικούς Τίτλους μέχρι στιγμής. Απόφοιτοι του προγράμματος έχουν βρει θέσεις εργασίας σε Πανεπιστήμια, τόσο του εξωτερικού όσο και της Κύπρου, καθώς και θέσεις σε δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Θέσεις Εργασίας Αποφοίτων:

2020

Αλμαρίνα Γραμμόζη

London School of Science and Technology

Λέκτορας

2019

Σνεζάνα Εμινίδου

University of Innsbruck

Μεταδιδακτορική

 

Άντρη Κωνσταντινίδη

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ειδική Επιστήμονας

2018

Έλενα Σάββα

Υπουργείο Εργασίας

Λειτουργός

2017

Παναγιώτης Καραβίτης

University of Glasgow

Λέκτορας

 

Chen Yu

Heze University

Επίκουρος Καθηγητής

 

Κυριάκος Πέτρου

Cyprus International Institute of Management

Λέκτορας

 

Αλέξανδρος Πολυκάρπου

Κυπριακή Βουλή

Λειτουργός

 

Μαρία Μιχαήλ

Υπουργείο Οικονομικών

Λειτουργός

2016

Marina Glushenkova

Nottingham Univ. Business School in China

Επίκουρη Καθηγήτρια

2015

Σωτήριος Κόκας

University of Essex

Λέκτορας

2014

Μαρία Μάτση

Υπουργείο Οικονομικών

Οικονομική Λειτουργός

2013

Παντελής Μιτσής

Cyprus Institute of Marketing

Λέκτορας

2012

Ιωάννα Στυλιανού

University of Central Lancashire (UCLan), Cyprus

Λέκτορας

 

Κωνσταντίνος Κουρουγιαννης

WS Financial and Investment Services

Senior Analyst

2011

Αδάμος Αδάμου

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

Λειτουργός

 

Κωνσταντίνος Βραχίμης

Ελλνική Τράπεζα

Λειτουργός

 

Σοφία Ανδρέου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ερευνητική Συνεργάτης

 

Νεοφύτα Έμπορα

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ερευνητική Συνεργάτης

2008

Πάρης Νεάρχου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ειδικός Επιστήμονας

2006

Έλενα Κεττένη

Frederick University

Λέκτορας

2002

Χριστίνα Χρίστου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Λέκτορας

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας