Εκτύπωση

 

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών παρέχει υψηλής ποιότητας αναλύσεις σχετικές με την οικονομία της Κύπρου χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρική γνώση που κατέχει το Κέντρο αναφορικά με την τοπική οικονομία. Οι μελέτες που παράγονται απευθύνονται σε ένα διευρυμένο ακροατήριο που περιλαμβάνει την κυβέρνηση, την επιστημονική κοινότητα, τις ΜΚΟ, τις συντεχνίες, τα ΜΜΕ καθώς και το ευρύ κοινό.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΟΕ χωρίζονται στους εξής τομείς:

Τομέας Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Ευημερίας

Ο τομέας διεξάγει έρευνα σχετική με τα οικονομικά και την ευημερία των νοικοκυριών, το ρόλο του κράτους (με έμφαση στις επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής) και επιπλέον καλύπτονται θέματα παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Θέματα επίκαιρου ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στον τομέα μικροοικονομικής ανάλυσης και ευημερίας είναι η εκτίμηση του παραγωγικού χάσματος της κυπριακής οικονομίας, η μελέτη των τάσεων στην ανισότητα και στη φτώχεια, οι επιπτώσεις της κοινωνικής πολιτικής, η ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων στην αγορά εργασίας και της απόφασης συνταξιοδότησής τους, καθώς και η κατασκευή δεικτών παραγωγικότητας τόσο για την κυπριακή οικονομία συνολικά όσο και για επιμέρους τομείς. Επιπρόσθετα, στον τομέα αυτό εντάσσεται η παροχή υπηρεσιών διατήρησης και ενημέρωσης του μοντέλου φοροπαροχών για την κυπριακή οικονομία στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού μοντέλου EUROMOD και ο συντονισμός της διεξαγωγής έρευνας πεδίου για τη συλλογή στοιχείων από άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω στα πλαίσια της ευρωπαϊκής έρευνας SHARE. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του τομέα απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει ακαδημαϊκούς, ερευνητές και τους ασκούντες οικονομική πολιτική και δημοσιεύονται στη σειρά Δοκιμίων Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης του ΚΟΕ, σε επιστημονικά περιοδικά ή ως εκθέσεις πολιτικής.

Τομέας Μακροοικονομικών Προβλέψεων και Ανάλυσης

Ο τομέας ασχολείται με την ανάπτυξη μοντέλων/εργαλείων για σκοπούς μακροοικονομικής ανάλυσης της κυπριακής οικονομίας και πρόβλεψης μακροοικονομικών μεγεθών. Οι μεθοδολογίες ανάλυσης και πρόβλεψης δημοσιεύονται στη σειρά Δοκιμίων Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης του ΚΟΕ.

Προβλέψεις για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση μαζί με ανάλυση των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας στο δελτίο Οικονομικές Προοπτικές.

Στον τομέα εμπίπτει, επίσης, η ανάλυση των στοιχείων από τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο του Κοινού Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία συλλέγονται βάσει ερωτηματολογίων και αφορούν στις αντιλήψεις επιχειρηματιών και καταναλωτών αναφορικά με την παρούσα οικονομική κατάσταση, καθώς και τις προσδοκίες τους για διάφορα οικονομικά μεγέθη. Τα αποτελέσματα των Ερευνών δημοσιεύονται κάθε μήνα στο δελτίο Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας.

Επιπρόσθετα, ο τομέας ασχολείται με την κατασκευή δεικτών τιμών των ακινήτων.

Τομέας Απασχόλησης

Ο τομέας αυτός έχει δημιουργηθεί μετά την ανάθεση και τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) ενός νέου ερευνητικού προγράμματος με κύριο συντονιστή τον Νομπελίστα Οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη. Ο τομέας εστιάζει στη μελέτη της απασχόλησης και της ανεργίας στην Ευρώπη και εξετάζει θέματα όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας ανά κλάδο απασχόλησης, η απασχόληση του συνόλου του παραγωγικού δυναμικού και οι μισθολογικές ανισότητες, η εργασία στο δημόσιο τομέα και η επιδότηση της εργασίας σε σύγκριση με την εργασία στον ιδιωτικό τομέα, η συμβατότητα του κράτους πρόνοιας με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση καθώς και το πλήθος των θέσεων εργασίας σε σύγκριση με τις ώρες εργασίας της κάθε θέσης.

Άλλα Ερευνητικά Προγράμματα

Αυτό το τμήμα του Κέντρου διεξάγει έρευνα σε θέματα που δεν εμπίπτουν αποκλειστικά σε έναν από τους πιο πάνω τομείς. Η τρέχουσα έρευνα ασχολείται, μεταξύ άλλων, με το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό στην Κύπρο, θέματα οικονομικών της εκπαίδευσης και την προσαρμογή λιανικών τιμών καυσίμων στην Κύπρο και την Ευρώπη.