ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Αναθεώρηση και επανεξέταση της υφιστάμενης κατανομής χώρων και όπου τεκμηριώνεται να γίνονται εισηγήσεις προς την Επιτροπή Οργάνωσης Κτηριακής Ανάπτυξης (ΕΟΚτΑ).

Διαχείριση χώρων στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη μετά τη μεταστέγαση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ανάγκες-αιτήματα εκ μέρους του προσωπικού της Σχολής για παραχώρηση νέων χώρων υποβάλλονται αρχικά στο οικείο Τμήμα. Αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από άλλες οντότητες του Πανεπιστημίου προς την ΕΟΚΤΑ και αφορούν σε χώρους της Σχολής, προωθούνται στην ΕΚ για χειρισμό.

Ακολούθως τα Τμήματα υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους στην ΕΚ για τελική έγκριση. Μαζί με τις εισηγήσεις τους τα Τμήματα υποβάλλουν και πιθανές διαφοροποιήσεις των υφιστάμενων κατανομών χώρων των Τμημάτων.

Με την ολοκλήρωση/καταγραφή οποιασδήποτε απόφασης της ΕΚ, η Κοσμητεία ενημερώνει σχετικά την ΕΟΚΤΑ.