Η ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Ομάδας Μηχανογραφικής Υποστήριξης (εφεξής ΟΜΥ) της Σχολής, η οποία ανέλαβε καθήκοντα στις 23/09/19. Την προαναφερόμενη ομάδα αποτελούν τρείς Βοηθοί Μηχανογράφησης και ένας Λειτουργός Μηχανογράφησης που θα εκτελεί χρέη Συντονιστή, υπό την εποπτεία του εκάστοτε Κοσμήτορα της Σχολής. Στην ΟΜΥ συμμετέχει επιπρόσθετα και ένας φοιτητής.