Γενικά Στοιχεία
 
Οι Νέες Κτηριακές Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη, θα αποτελέσουν για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ένα επιστημονικό και τεχνολογικό πυρήνα, εφάμιλλο των πλέον σύγχρονων ανά την υφήλιο ερευνητικών οργανισμών, ιδιαίτερα στο πεδίο των καινοτόμων και εφαρμοσμένων τεχνολογιών αιχμής.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
 
Το Έργο που αφορά στα Ερευνητικά Εργαστήρια της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στοχεύει στη δημιουργία υποδομών για ενίσχυση της ερευνητικής δυναμικότητας της χώρας.


Οι κατασκευαστικές εργασίες ανέγερσης του κτηριακού συγκροτήματος, ξεκίνησαν το Ιανουάριο του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθούν περί το τέλος του 2020, για να στεγάσουν τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής. Η ολοκλήρωση των Νέων Κτηριακών Εγκαταστάσεων, πέραν του ότι θα εμπλουτίσει την Πανεπιστημιούπολη με ένα κτήριο-τοπόσημο, θα αποτελέσει και το ορόσημο διεύρυνσης της ερευνητικής δραστηριότητας της Πολυτεχνικής Σχολής σε νέα επιστημονικά πεδία.

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παράλληλα με την σε βάθος αξιοποίηση των παραμέτρων ενεργειακής απόδοσης, εκφράζονται και στον χώρο μέσα από την έντεχνη στέγαση του κεντρικού αύλειου χώρου του συγκροτήματος, με επάλληλα ενεργειακά πτερύγια- φορείς φωτοβολταϊκών πανέλων. Πέραν των πιο πάνω, εντάσσονται στο συγκρότημα και οι πλέον εξελιγμένες μορφές γεωθερμικών συστημάτων, προς εκμετάλλευση τόσο του ενεργειακού φορτίου του υπεδάφους όσο και του πλούσιου υδροφόρου ορίζοντα της Πανεπιστημιούπολης. Από ενεργειακή άποψη, η πλειονότητα των κτηρίων επιτυγχάνει την κατηγορία Α, και υπό προϋποθέσεις την κατηγορία Α+, όταν λαμβάνεται υπ’ όψιν και η συνεισφορά των διαθέσιμων για τα κτήρια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά και γεωθερμικά συστήματα).

Το μεικτό συνολικό εμβαδό του κτηρίου θα είναι περίπου 35.000 τ.μ. Το σύνολο του συγκροτήματος στηρίζεται με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος και, σε ορισμένες κτηριακές μονάδες, με μεικτό σύστημα σκυροδέματος και μεταλλικού φέροντος οργανισμού. Οι πλάκες θεμελίωσης, εκεί όπου απαιτείται, εδράζονται επί πασσάλων, και στους «πύργους» των γραφειακών χώρων των Τμημάτων, γίνεται χρήση εφεδράνων για απορρόφηση της σεισμικής ενέργειας.
 
 
Κατασκευή
 
Ο σχεδιασμός του Έργου συμπληρώθηκε το 2015 και στη συνέχεια προκηρύχθηκε ανοικτός ευρωπαϊκός διαγωνισμός για την ανέγερση του. Για την κυρίως εργολαβία υποβλήθηκαν επτά (7) προσφορές. Το Πανεπιστήμιο προχώρησε σε δημόσιο άνοιγμα προσφορών και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης. Το Έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία A. Panayides Contracting Limited. Ο προϋπολογισμός για την ανέγερση και ολοκλήρωση του Έργου εκτιμάται στο ποσό των €55.000.000 (+ ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι στο τα πιο πάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ο κινητός εξοπλισμός του κτηρίου, καθώς και ο ειδικός εργαστηριακός εξοπλισμός.
 

 
Φωτορεαλιστικά Σχέδια
 
11
13
18
21
17
24 2
4 2
8 2
 

 
Φωτογραφίες Εργοταξίου
 
20180103 14
20180611 5
20190505 3
20190505 7
DSC 8127
DSC 8144
DSC 9154
DSC 9218
 
Ιανουάριος 2021
 
DJI 0552
DJI 0553
DJI 0556
DJI 0563
DJI 0568
DJI 0594
DJI 0597
DJI 0602