ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Βασικός Μισθός

Ο περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και Μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 2005 (Ν.50(Ι)/2005)
 
Γενικές Αυξήσεις Μισθών

Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2006 (Ν.50(Ι)/2006)
Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2007 (Ν.19(Ι)/2007)
Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2008 (Ν.49(Ι)/2008)

Τιμαριθμικό Επίδομα
"Τιμαριθμικό Επίδομα", Εγκύκλιος Αρ. 1431, Ημερ. 5 Ιουλίου, 2011 του Υπουργείου Οικονομικών

Ωρομίσθια

Μη Παραχώρηση Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς και στις Συντάξεις για την περίοδο 1/1/2012 μέχρι 31/12/2013

Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν.192(Ι)/2011)
 
ΑΠΟΚΟΠΕΣ

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 (Ν.22(Ι)/2009)

"Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών και στο Ταμείο Πλεονάζον Προσωπικό", Εγκύκλιος Αρ. 1687, Ημερ. 4 Ιανουαρίου 2012 του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας

Ταμείο Χηρών και Ορφανών
 
Τροποποίηση με τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο του 2011 (Ν.113(Ι)/2011)

Αποκοπή για Σχέδιο Συντάξεων
 
Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2011 (Ν.113(Ι)/2011)
 
Φόρος Εισοδήματος
 
 
 
 
Έκτακτη Εισφορά
 
Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν.112(Ι)/2011)
 
Τροποποίηση με τον περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμο του 2011 (Ν.193(Ι)/2011)

Μείωση Απολαβών
 
Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012 (Ν. 168(Ι)/2012)