Αποστολή του Γραφείου είναι η καταχώρηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο λογισμικό σύστημα των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων.
 
Αρμοδιότητα του Γραφείου, σύμφωνα και με τις εγκύκλιους του Διευθυντή Διοίκησης Οικονομικών Υπ΄ Αρ. 121/2012 και Υπ΄ Αρ. 139/13, στις περιπτώσεις αγοράς καινούργιου εξοπλισμού και αφού σταλούν στο γραφείο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, τότε θα δίνεται ο Αριθμός Περιουσιακών Στοιχείων (Bar Code), έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής του τιμολογίου.
 
Το Γραφείο Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει επίσης την αρμοδιότητα της παρακολούθησης επί καθημερινής βάσης και συνεχής ενημέρωσης του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, με τις αλλαγές που προκύπτουν.