Η εισαγωγή φοιτητή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού, γίνεται μόνο μετά από την προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων. Τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων είναι:

  • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο και βαθμολογία σχετικών πτυχίων – ακαδημαϊκό υπόβαθρο.
  • Συστατικές επιστολές.
  • Συνέντευξη (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες των τμημάτων).
  • Γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες των τμημάτων)
  • Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)
  • Άλλα κριτήρια που θα υιοθετηθούν από το κάθε τμήμα ξεχωριστά.                                                                                                                                    
epilogi