Εκτύπωση
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τη λειτουργία της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, άρχισε να συμμετέχει ενεργά σε διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρονται σε γλώσσες πέραν της ελληνικής, και να συνάπτει συμφωνίες συνεπίβλεψης διδακτορικών φοιτητών, που προέρχονται από αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
 
 
Κανόνες Συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών
 
  
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
 1. Universite Pierre Mendes, (France)
 2. Universite Paris-Sorbonne, Paris IV, (France)
 3. Universite de Poitiers, (France)
 4. Universite de Provence (Aix Marseille I), (France)
 5. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, (Ελλάδα)
 6. University of Milano-Birocca, (Italy)
 7. Johannes Gutenberg Universitat Mainz, (Germany)
 8. Universite Paul-Valery Montpellier III, (France)
 9. University of Cologne, (Germany)
 10. De Reims Champagne-Ardenne, (France)
 11. Technical University of Eindhoven (TU/e), (Holland)
 12. Universite Rennes 2, (France)
 13. Berkley University, (California, USA)
 14. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, (Κύπρος)
 15. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (Ελλάδα)
 16. University of New Mexico, (Mexico)
 17. Πανεπιστήμιο Πατρών, (Ελλάδα)
 18. L' Universite de la Sorbonee Nouvelle, (France)
 19. Museum National D' Histoire Naturelle, (France)
 20. Universite Paris Seine, (France)
 21. Bergische Universtitat Wuppertal (Germany)