Υποτροφίες

                                scholarships                                                                                                                                                                                                                                                     Scholarship Awards                                      

 

Υποτροφίες «Κεντρικής Τράπεζας Kύπρου» σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/Φοιτήτριες του Π.Κ. Επιπέδου Μάστερ

 

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τις 2 υποτροφίες της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/Φοιτήτριες του Π.Κ. Επιπέδου Μάστερ

 

Υποτροφίες για το Προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί τέσσερις (4) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, για φοίτηση του προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς, σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι καταβάλουν το πρώτο 50%).

 

Υποτροφίες σε νεοεισερχόμενους διδακτορικούς φοιτητές στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 

Ετήσια Προκήρυξη Υποτροφιών σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/Φοιτήτριες του Π.Κ. εις μνήμη Άλκη Πογιατζή.   

  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να παραχωρεί αριθμό υποτροφιών από τα ίδια έσοδα του προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση των υποτροφιών είναι η προκήρυξή τους. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική, υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά πλαίσια παραχώρησης υποτροφιών ως εξής:

  • Υποτροφίες προς Διδακτορικούς Φοιτητές

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε εγγεγραμμένους διδακτορικούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που φοιτούν ήδη σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες παραχωρούνται για ένα ακαδημαϊκό έτος και δεν είναι ανανεώσιμες.  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ενεργοί φοιτητές πλήρους φοίτησης κατά το εξάμηνο που υποβάλλουν αίτηση για παραχώρηση υποτροφίας. Διδακτορικοί φοιτητές που λαμβάνουν άλλη υποτροφία/εισόδημα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή από άλλο φορέα/οργανισμό/ίδρυμα ή που εργοδοτούνται εκτός ή εντός Πανεπιστημίου Κύπρου σε οποιαδήποτε θέση αποκλείονται από την παραχώρηση υποτροφίας. Η υποτροφία περιλαμβάνει τις δόσεις των διδάκτρων δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και επίδομα ύψους €8.000 το οποίο καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις ύψους €4.000 με την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου αφού βεβαιωθεί ότι ο φοιτητής έχει εγγραφεί σε μαθήματα. 

 

Αρκετά ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου παραχωρούν υποτροφίες σε νέους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στα προγράμματα σπουδών τους ή σε φοιτητές που φοιτούν ήδη σε πρόγραμμα σπουδών του ΠΚ και συνεχίζουν τη φοίτηση τους. Η υποτροφία χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να είναι πλήρης (δίδακτρα και κατ' αποκοπή ποσό) ή μερική (δίδακτρα ή κατ' αποκοπή ποσό). Οι υποτροφίες παραχωρούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών και έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους συμπληρώνοντας το ειδικό Έντυπο Αίτησης για παραχώρηση υποτροφιών μετά από την προκήρυξη των υποτροφιών (Έντυπο Αίτησης). Στο παρόν στάδιο ΔΕΝ υπάρχει ενεργή διαδικασία υποβολής αίτησης για παραχώρηση υποτροφίας.

Αυτές οι υποτροφίες απευθύνονται σε νέους διδακτορικούς φοιτητές που εισάγονται σε προγράμματα σπουδών ή σε φοιτητές που φοιτούν ήδη σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και συνεχίζουν τις σπουδές τους. Η υποτροφία χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να είναι πλήρης (δίδακτρα και κατ' αποκοπή ποσό) ή μερική (δίδακτρα ή κατ' αποκοπή ποσό). Οι υποτροφίες παραχωρούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών και χρηματοδοτούνται με ποσοστό 50% από το κεντρικό αποθεματικό των μεταπτυχιακών διδάκτρων και με ποσοστό 50% από τα μεταπτυχιακά δίδακτρα του Τμήματος που παραχωρεί των υποτροφία. Τα τμήματα μπορούν να παραχωρήσουν και πέραν της μίας υποτροφίας ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε αυτή την περίπτωση 70% της υποτροφίας καταβάλλεται από τα έσοδα των μεταπτυχιακών διδάκτρων του τμήματος και 30% από το κεντρικό αποθεματικό των μεταπτυχιακών διδάκτρων. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους συμπληρώνοντας το ειδικό Έντυπο Αίτησης για παραχώρηση υποτροφιών μετά από την προκήρυξη των υποτροφιών (Έντυπο Αίτησης). Στο παρόν στάδιο ΔΕΝ υπάρχει ενεργή διαδικασία υποβολής αίτησης για παραχώρηση υποτροφίας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορεί να προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού οι οποίες απευθύνονται σε Κύπριους απόδημους και σε πολίτες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της παραχώρησης των υποτροφιών είναι η ανάπτυξη των σχέσεων του Πανεπιστημίου με την Ομογένεια και η προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες (Έντυπο Αίτησης για Υποτροφίες). Στο παρόν στάδιο ΔΕΝ υπάρχει ενεργή διαδικασία υποβολής αίτησης για παραχώρηση υποτροφίας.