Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος διεθνών πανεπιστημιακών συνδέσμων και δικτύων. Συνεργάζεται μέσα από διακρατικές ή διαπανεπιστημιακές συμφωνίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, για προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Έχει συνάψει Συμφωνίες Συνεργασίας στα πλαίσια της δράσης Erasmus, καθώς και άλλες Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας είτε διαπανεπιστημιακές είτε διατμηματικές, που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού, ανταλλαγή διδακτικού και ερευνητικού υλικού, καθώς και πραγματοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και συνεδρίων.
 
Διεθνείς Σχέσεις και Προβολή
 
Ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της Διεθνούς Συνεργασίας και των Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως, επίσης, και για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα ευρωπαϊκά θέματα. Ασχολείται με Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας με πανεπιστήμια και οργανισμούς στην Κύπρο, την υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο. 
 
Έχει τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, τη διαχείριση του κονδυλίου 3/312 - Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 3/319 - Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας και 3/314 - Συνδρομές, Συνεισφορές και αντιπροσώπευση σε ξένα πανεπιστήμια και οργανισμούς. Ασχολείται με τις συνεργασίες με δίκτυα όπως UNICA, CMU και LEONET, και οργανισμούς όπως ACU, EUA, UNESCO, και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ασχολείται με διακρατικές πολιτιστικές συμφωνίες συνεργασίας, διαπανεπιστημιακά προγράμματα (κοινά προγράμματα σπουδών).
 
Υποστήριξη Κινητικότητας

Ο Τομέας είναι υπεύθυνος, επίσης, για προγράμματα κινητικότητας στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγράμματων ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS και στα πλαίσια άλλων διμερών συμφωνιών που αφορούν φοιτητές και προσωπικό.