Η αποστολή της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (ΥΔΣ) είναι η δημιουργία πρόσθετης αξίας στο ΠΚ μέσω:

  • της αναβάθμισης/ενίσχυσης της διεθνοποίησης, της διεθνούς δικτύωσης και της κινητικότητας και της ανάπτυξης συνεργασιών,
  • της προσέλκυσης φοιτητών από τον διεθνή χώρο και
  • της προβολής του έργου του ΠΚ μέσω ποιοτικών εκδόσεων και της ιστοσελίδας του ΠΚ.
Ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων έχει στόχο την εύρυθμη λειτουργία των ακόλουθων δραστηριοτήτων: Εκδόσεις, Διεθνείς Σχέσεις και Προβολή και Υποστήριξη Κινητικότητας. 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 

Διεθνείς Σχέσεις και Προβολή

Ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (Διεθνείς Σχέσεις και Προβολή), είναι υπεύθυνος για την προώθηση της Στρατηγικής Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον συντονισμό όλων των διαδικασιών που άπτονται σε θέματα Διεθνούς Προσέλκυσης, σύναψης Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας με Πανεπιστήμια, επικοινωνίας με τα διάφορα Δίκτυα και Οργανισμούς στα οποία το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος (όπως π.χ. UNICA, Santander Group. IAU), καθώς και τη διοικητική υποστήριξη για εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συναντήσεις Δικτύων/Οργανισμών. 

Ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων (Διεθνείς Σχέσεις και Προβολή) είναι επίσης υπεύθυνος για την οργάνωση επισκέψεων και φιλοξενία ξένων αντιπροσωπειών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ αποτελεί το σημείο επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με τους Κύπριους και Έλληνες απόδημους. Παράλληλα, ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων προσφέρει διοικητική υποστήριξη στην Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ενώ διαχειρίζεται, εκ μέρους της Επιτροπής, τα Άρθρα 3/319 - Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας και 3/314 - Συνδρομές, Συνεισφορές και αντιπροσώπευση σε ξένα πανεπιστήμια και οργανισμούς.

Υποστήριξη Κινητικότητας

Ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (Κινητικότητα), έχει τη γενική και οικονομική διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+ και Erasmus+ International (Δράσεις ΚΑ103 και ΚΑ107)  για την εξερχόμενη και εισερxόμενη κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και τοποθετήσεις, καθηγητών για διδασκαλία και προσωπικού για κατάρτιση. Είναι επίσης υπεύθυνος για την διαχείριση της κινητικότητας στα πλαίσια άλλων διμερών συμφωνιών συνεργασίας. 

Εκδόσεις
 
Η δραστηριότητα Εκδόσεις, του Τομέα Διεθνών Σχέσεων, αφορά την παραγωγή του κυριότερου όγκου των κεντρικών ενημερωτικών εκδόσεων του Πανεπιστημίου (π.χ., Οδηγούς Σπουδών, Εκθέσεις Πεπραγμένων, εκδόσεις για την ερευνητική δραστηριότητα, ενημερωτικά έντυπα και φυλλάδια, αφίσες κ.λπ.), καθώς και την υποστήριξη της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα εκδόσεων και γραφιστικών υπηρεσιών. Ο Τομέας έχει, επίσης, την ευθύνη και εποπτεία της δομής και του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο στα θέματα Εκδοτικής Πολιτικής, καθώς και τη δραστηριότητα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου (παραγωγή και διακίνηση βιβλίων επιστημονικού ενδιαφέροντος).