Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του ερευνητικού προγράμματος «Στρατηγικές και δράσεις για αντιμετώπιση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς που στηρίζονται σε θεωρητικά σχήματα που έχουν εγκυροποιηθεί» επιχορηγημένo από το European Commission's Daphne III Programme (Πρόγραμμα Δάφνη JLS/DAP/2007-1/226). Ο βασικός σκοπός αυτού του ερευνητικού προγράμματος είναι να κατευθύνει τα σχολεία και στις πέντε χώρες, οι οποίες εμπλέκονται ενεργά στο πρόγραμμα, να χρησιμοποιήσουν εμπειρικά δεδομένα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν την εκφοβιστική συμπεριφορά μεταξύ μαθητών από διαφορετικό κοινωνικό αλλά και εθνικό υπόβαθρο. Αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα ενθαρρύνει όλους τους εμπλεκομένους και όλες τις σχολικές μονάδες να αναπτύξουν διαφορετικές δράσεις και στρατηγικές, οι οποίες να ανταποκρίνονται στο συγκείμενο της κάθε σχολικής μονάδας αλλά και στα ιδιαίτερα προβλήματα και προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει.
 
Το ιδιαίτερο γνώρισμα αυτού του ερευνητικού προγράμματος είναι πως η εκφοβιστική συμπεριφορά δεν αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από την παροχή μαθησιακών ευκαιριών. Πιο συγκεκριμένα, είναι βασική παραδοχή μας πως η εκφοβιστική συμπεριφορά θα πρέπει να θεωρείται πρόκληση όχι μόνο για τη δημιουργία ποιοτικού και ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος στο σχολείο, αλλά και για την επίτευξη συναισθηματικών και γνωστικών στόχων, όπως είναι η κατανόηση κοινωνικών αξιών, η συναισθηματική γνώση και η ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στους συνομηλίκους.
 
Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη δυναμική του προγράμματος αυτού ευελπιστώντας πως μέσα από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου για την αντιμετώπιση της πρόκλησης του σχολικού εκφοβισμού, συγχρόνως θα βελτιωθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες του διδακτικού προσωπικού. Επομένως, τα οφέλη των δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσια του προγράμματος, με τη συνεργασία των ερευνητών, των διευθύνσεων των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων, δε θα είναι μόνο ατομικά ή εκπαιδευτικά-μαθησιακά αλλά κυρίως κοινωνικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσπάθειά μας να αυξήσουμε τη γνώση αλλά και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων για το ζήτημα της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στο σχολείο συνδέεται άμεσα με τους κοινωνικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η εκπαίδευση για δημοκρατική πολιτότητα, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μείωση της σχολικής αποτυχίας για εξάλειψη του φαινομένου της εγκατάλειψης του σχολείου από τα παιδιά, αλλά και η παροχή ίσων ευκαιριών.
 
Ο επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος
Λεωνίδας Κυριακίδης
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου