Εκτύπωση

 

Το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συστήνεται με το Άρθρο 13 του Καταστατικού του.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. αποτελείται από τους κάτωθι: