3.1.3  Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων – Κανονισμοί 1991 έως 2014

 

ΚΔΠ 228/1991

ΚΔΠ 349/2000

ΚΔΠ107/2001

ΚΔΠ113/2010

ΚΔΠ439/2010

ΚΔΠ 445/2013

ΚΔΠ 328/2014

 

Οι περί πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) Κανονισμοί του 1991 και (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000, 2001, 2010, 2013 και 2014 όπως δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 19 Ιουλίου, 1991, 01 Δεκεμβρίου, 2000, 09 Μαρτίου, 2001, 19 Μαρτίου 2010, 5 Νοεμβρίου 2010, 20 Δεκεμβρίου 2013 και 11 Ιουλίου 2014.

 

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20 και 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 μέχρι 2013, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους πιο κάτω Κανονισμούς.

144 του 1989

137 του 1990

53(Ι) του 1994

77(Ι) του 1994

24(Ι) του 1995

59(Ι) του 1997

90(Ι) του 1998

127(Ι) του 1999

84(Ι) του 2000

44(Ι) του 2001

90(Ι) του 2002

151(Ι) του 2002

44(Ι) του 2003

199(Ι) του 2003

46(Ι) του 2006

152(Ι) του 2006

83(Ι) του 2007

89(I) του 2011

56(Ι) του 2012

116(Ι) του 2013

 

 

 

 

1.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1991 έως 2014.

Συνοπτικός τίτλος Επίσημη Εφημερίδα. Παράρτημα

Τρίτο (Ι):

19.7.1991

1.12.2000

9.3.2001

19.3.2010

5.11.2010

20.12.2013

11.7.2014

 

 

 

2.

Ιδρύονται οι Ερευνητικές Μονάδες που αναφέρονται στον Πίνακα.

Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων

ΠΙΝΑΚΑΣ

(Κανονισμός 2)

Πίνακας

 

 

 

1. Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας

2. Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και  

    Χρηματοοικονομικών Μελετών

3. Ερευνητική Μονάδα Οικονομικών Ερευνών

4. Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας

5. Ερευνητική Μονάδα “Κέντρο Σπουδών

    Φύλου”

6. Ερευνητική Μονάδα “Κέντρο Τεχνολογίας

    Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων”

7. Ερευνητική Μονάδα “Ωκεανογραφικό Κέντρο”

8. Ερευνητική Μονάδα “NIREAS” – International

    Water Research Center

9. Ερευνητική Μονάδα “ Κέντρο Ερευνών

    Μοριακής Ιατρικής”.

10. Ερευνητικό Κέντρο Εφαρμοσμένης  

      Νευροεπιστήμης.

11. Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακή Αειφορία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νοείται ότι η εν λόγω Ερευνητική Μονάδα χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από πόρους, οι οποίοι δεν θα προέρχονται από κυβερνητική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο

 

Νοείται ότι οι ερευνητικές μονάδες 8,9 και 10 χρηματοδοτούνται εξ΄ ολοκλήρου από πόρους οι οποίοι δεν θα προέρχονται από κυβερνητική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο.