4.2 Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού – Κανονισμοί του 1991 και 2017

 

Κ.Δ.Π.81/91

Κ.Δ.Π. 144/2017

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

__________________________

 

 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 32

 

144 του 1989

137 του 1990

53(Ι) του 1994

77(Ι) του 1994

24(Ι) του 1995

59(Ι) του 1997

90(Ι) του 1998

127(Ι)του1999

84(Ι)του2000

44(Ι) του 2001

90(Ι) του 2002

151(Ι) του 2002

44(Ι) του 2003

199(Ι) του 2003

46(Ι) του 2006

152(Ι) του 2006

83(Ι) του 2007

89(Ι) του 2011

56(Ι) του 2012

116(Ι) του 2013

55(Ι) του 2016

83(Ι) του 2016

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 μέχρι 2016(αρ.2)  εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους πιο κάτω Κανονισμούς.

 

 

Συνοπτικός τίτλος

Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα

Τρίτο (Ι):

22.3.1991

12.5.2017

1.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμοί του 1991 και 2017.

 

 

 

Αφυπηρέτηση μόνιμου προσωπικού

Κεφ. 311

17 του 1960

9 του 1967

18 του 1967

51 του 1968

119 του 1968

9 του 1971

65 του 1973

42 του 1976

38 του 1979

2 του 1981

39 του 1981

25 του 1984

2 του 1986

47 του 1987

61 του 1990

107 του 1990

2.

Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5, η αφυπηρέτηση μόνιμου συντάξιμου ακαδημαϊκού προσωπικού διέπεται από τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου ή κάθε νόμου που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

 

 

 

Ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας μόνιμου προσωπικού

3.

Στο μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό που θα έχει συμπληρώσει κατά την αφυπηρέτησή του υπηρεσία τριών ή περισσότερων ετών καταβάλλεται ετήσια σύνταξη και ένα εφάπαξ ποσό ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας.

 

 

 

Ηλικία αφυπηρέτησης μόνιμου προσωπικού

4.

(1) 

Συνταξιοδότηση του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού  παρέχεται, αφού συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του.

 

 

(2) 

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού αφυπηρετούν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους εντός του οποίου συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

 

 

 

Φιλοδώρημα μη μόνιμου προσωπικού

5.

Στο μη μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό παραχωρείται μετά την αποχώρησή του, φιλοδώρημα ίσο με το ένα δωδέκατο των μηνιαίων απολαβών για κάθε μήνα υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας. Φιλοδώρημα υπολογιζόμενο με τον τρόπο αυτό χορηγείται και στο μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό που έχει υπηρεσία κάτω από τρία χρόνια.

 

 

 

 

Υπηρεσία μέλους ακαδημαϊκού προσωπικού με προηγούμενη υπηρεσία θεωρείται συντάξιμη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97(Ι) του 1997

3(Ι) του 1998

77(Ι) του 1999

141(Ι) του 2001

69(Ι) του 2005

37(Ι) του 2010

94(Ι) του 2010

31(Ι) του 2012

131(Ι)του 2012

6.

(1)

(α)

Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, εάν οποιοδήποτε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού έχει υπηρεσία ως μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού σε άλλο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, έχει υπηρεσία σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα, που ιδρύθηκε προς το δημόσιο συμφέρον με ειδικό νόμο, του οποίου τα κεφάλαια είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία και περιλαμβάνει οποιαδήποτε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, η υπηρεσία του στον εν λόγω οργανισμό, λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών.

 

 

(β)

Για το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, ως αυτό περιγράφεται στην υποπαράγραφο (α) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του περί Συντάξεων Νόμου.

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (1), το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ασκεί τις εξουσίες τις οποίες ασκεί ο Υπουργός Οικονομικών για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του περί Συντάξεων Νόμου.

 

 

(3)

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, «Δημόσιο Πανεπιστήμιο» σημαίνει το Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο, στα κεφάλαια και στις προσόδους του οποίου συνεισφέρει με επιχορηγήσεις η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας.