4.7

Κανόνες για Άδεια Απουσίας Χωρίς Αποδοχές Ακαδημαϊκού Προσωπικού

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7(6) των περί Ακαδημαϊκού Προσωπικού Κανονισμών του 1990 (ΚΔΠ 153/90)

 

Διευκρινίζεται ότι στους εν λόγω Κανόνες, μέσω του άρθρου «ο» εκφράζονται όλα τα γένη

 

1.

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού  δικαιούνται να αιτηθούν άδεια χωρίς αποδοχές, για χρονική περίοδο διάρκειας μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους,

(α) για να εργασθούν σε άλλο Πανεπιστήμιο, ή

(β) για να ασχοληθούν εξ ολοκλήρου με έρευνα, ή

(γ) για  σοβαρούς επαγγελματικούς λόγους, ή

(δ) για σοβαρούς προσωπικούς ή ιατρικούς λόγους (με πιστοποίηση ιατροσυμβουλίου)

 

Η χρονική περίοδος δύναται να ανανεωθεί για ακόμη ένα ακαδημαϊκό έτος, κατόπιν νέου αιτήματος στα πλαίσια του Κανόνα 10.

 

Για όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η υποβολή σχετικής αιτιολόγησης και αποδεικτικών στοιχείων που να δεικνύουν την ανάγκη για απουσία με άδεια χωρίς αποδοχές.

 

 

2.

Νοείται ότι υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να αιτηθεί άδεια χωρίς αποδοχές, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, η χρονική διάρκεια της οποίας καθορίζεται σε συνάρτηση με τη φύση του σχετικού δημοσίου συμφέροντος.

 

 

3.

Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που πρόκειται να απουσιάσει  με άδεια χωρίς αποδοχές, πρέπει να έχει γραπτή έγκριση από το Συμβούλιο του Τμήματος, το Συμβούλιο της οικείας Σχολής, τη Σύγκλητο και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Αντίγραφο του σχετικού εντύπου τηρείται στο αρχείο της Σχολής και στον προσωπικό του φάκελο.

 

 

4.

Στις περιπτώσεις που χορηγείται δυνάμει των προνοιών του Κανόνα 1 των παρόντων Κανόνων, η άδεια χωρίς αποδοχές δεν συνυπολογίζεται για σκοπούς σύνταξης, φιλοδωρήματος, εφάπαξ ή προσαυξήσεων. Συνυπολογίζεται όμως για αυτούς τους σκοπούς στις περιπτώσεις που παραχωρείται δυνάμει του Κανόνα 2, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

      

 

5..

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας ανέλιξης μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού, το οποίο βρίσκεται σε άδεια χωρίς αποδοχές, αναστέλλεται για όλη τη διάρκεια της άδειας.  Η διαδικασία ενεργοποιείται την πρώτη μέρα επιστροφής του μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού στα  καθήκοντά του.

 

Νοείται ότι η περίοδος [μέχρι και δύο (2) χρόνια] κατά την οποία το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού βρίσκεται σε άδεια χωρίς αποδοχές, προσμετρείται στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για ανέλιξη μέλους ακαδημαϊκού προσωπικού. Σημειώνεται ότι το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού δύναται να ζητήσει εξαίρεση από τη Σύγκλητο.

 

6.

Δεν δύναται να παραχωρηθεί άδεια χωρίς αποδοχές σε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού για το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία ανέλιξής του και η περίοδος της αιτούμενης άδειας καλύπτει την περίοδο ή μέρος της περιόδου που αναμένεται να διαρκέσει η διαδικασία ανέλιξης, εξαιρουμένης της περίπτωσης άδειας για σοβαρούς προσωπικούς ή ιατρικούς λόγους [Κανόνας 1(δ) ανωτέρω]. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία ανέλιξης αναστέλλεται για όλη τη διάρκεια της άδειας και ενεργοποιείται την πρώτη μέρα επιστροφής του μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού στα καθήκοντα του.

 

 

7.

Το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού υποβάλει την αίτησή του, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στο Συμβούλιο του οικείου Τμήματος, τουλάχιστον έξι μήνες πριν την έναρξη του εξαμήνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία αυτή δύναται να μειωθεί.

 

 

8.

Το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού το οποίο απουσιάζει με άδεια χωρίς αποδοχές που του χορηγήθηκε για τους λόγους (α), (β) και (γ) δυνάμει του Κανόνα 1 και για τον λόγο που αναφέρεται στον Κανόνα 2 των παρόντων Κανόνων, υποχρεούται κατά την επιστροφή του να υποβάλει στη Σχολή, μέσω του Τμήματος, έκθεση σχετική με τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

 

 

9.

Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού δικαιούται να υποβάλει αίτημα για άδεια χωρίς αποδοχές μετά τον δεύτερο χρόνο υπηρεσίας του στο Πανεπιστήμιο. Η πρόνοια αυτή εξαιρείται για το λόγο (δ), δυνάμει του Κανόνα 1 των παρόντων Κανόνων.

 

 

10.

Η συχνότητα χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές εξαρτάται από τη σοβαρότητα των λόγων για τους οποίους ζητείται και υπόκειται στην κρίση των αρμοδίων οργάνων.

 

 

11.

Αν το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού στο οποίο χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές , συμμετέχει σε Συμβούλιο Σχολής, στη Σύγκλητο, στο Συμβούλιο ή σε Επιτροπές, τότε γίνεται αντικατάστασή του, για το υπόλοιπο της θητείας του. Επίσης δεν συμμετέχει στο Συμβούλιο Τμήματος και Εκλεκτορικά Σώματα. 

 

Νοείται ότι για την περίοδο που ισχύει η άδεια χωρίς αποδοχές, αναστέλλονται όλα τα διδακτικά, διοικητικά ή άλλα καθήκοντα του μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού, τα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν και/ή αφορούν και/ή σχετίζονται με τα ακόλουθα:

 

(α)

Υπογραφή Εντολών Πληρωμής ֺ

 

 

(β)

Διαχείριση ερευνητικών και άλλων λογαριασμώνֺ

 

 

(γ)

Διαδικασία αξιολόγησης για ανέλιξηֺ

 

 

(δ)

Εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

 

12.

Το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που βρίσκεται σε άδεια χωρίς αποδοχές δύναται να διακόψει την άδεια του και να επιστρέψει στα καθήκοντα του, εφόσον δεν έχουν γίνει διευθετήσεις πρόσληψης Επισκέπτη Καθηγητή ή Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας προς αντικατάσταση του, για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

Η διακοπή της άδειας χωρίς αποδοχές δύναται να πραγματοποιηθεί είτε μεταξύ της 31ης Μαΐου και της 31ης Αυγούστου, είτε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και 15ης Ιανουαρίου.

 

Η εγκριτική ροή του αιτήματος διακοπής της άδειας θα είναι η εξής:

 

1.    Το τμήμα εξετάζει το αίτημα του μέλους του λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διευθετήσεις για Επισκέπτες Καθηγητές ή Ειδικούς Επιστήμονες Διδασκαλίας και υποβάλει εισήγηση στο Συμβούλιο της οικείας Σχολής.

 

2.    Η οικεία Σχολή αξιολογεί το αίτημα και την εισήγηση του Τμήματος και τα υποβάλλει με τη δική της εισήγηση στη Σύγκλητο.

 

3.    Η Σύγκλητος εξετάζει το αίτημα και υποβάλλει την εισήγηση της στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου για τελική έγκριση.

 

 

 

 

 

 

 

Οι παρόντες Κανόνες εγκρίθηκαν κατά την 52η Συνεδρία του Συμβουλίου ημερ. 2/3/1999, και τροποποιήθηκαν κατά την 115η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 17/12/2009, κατά την 267η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 10/12/2014, κατά την 13/2016 συνεδρία Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 19/10/2016, κατά την 9/2017 συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 17/05/2017, κατά την 3/2019 συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 26/3/2019, κατά την 4/2019 συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 16/4/2019 και κατά την συνεδρία 1/2021 της Επιτροπής Κανονισμών, ημερ. 16/02/2021.