4.8

Εγκύκλιος για Συμπληρωματικές Δραστηριότητες: Εξωτερικά Προγράμματα, Επιπρόσθετη Διδασκαλία, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Επιχειρηματική Εκμετάλλευση.

 

 

1.

ΠΛΑΙΣΙΟ KAI ΠΥΛΩΝΕΣ

 

 

Κάθε Μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των Ομότιμων Καθηγητών)[1], που θα αναφέρεται εφεξής ως Μέλος, μπορεί να συμμετέχει σε Συμπληρωματικές Δραστηριότητες οι οποίες, σύμφωνα με τη Νομοθεσία του Πανεπιστημίου, οφείλουν να συνάδουν με το λειτούργημα του ακαδημαϊκού και να προάγουν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα και την αποστολή του Πανεπιστημίου.  Η Εγκύκλιος αφορά τις ακόλουθες Συμπληρωματικές Δραστηριότητες:

 

 

(1)

Συμμετοχή σε Εξωτερικά Ερευνητικά/Διδακτικά  Προγράμματα, δηλ. Ερευνητικά/Διδακτικά Προγράμματα με εξωτερική χρηματοδότηση, τα οποία αποτελούν σημαντική συμβολή στην προώθηση της έρευνας ή/και της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο (μέσα από την εργοδότηση νέων ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών, την ανάπτυξη της υποδομής και την ενίσχυση της συνεργασίας με άλλα ερευνητικά κέντρα στο διεθνή χώρο).  Σε αυτά περιλαμβάνονται οι Ερευνητικές Χρηματικές Δωρεές προς Μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού.

 

 

 

(2)

Επιπρόσθετη Διδασκαλία, δηλ. διδασκαλία πέραν εκείνης που ανατίθεται στο Μέλος από το οικείο Τμήμα.  Αυτή συμπεριλαμβάνει (2/α) την Εσωτερική Διδασκαλία, δηλαδή τη διδασκαλία σε αυτοχρηματοδοτούμενα ή εξωτερικώς χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου (όπως, π.χ., το Πρόγραμμα ΜΒΑ) και σε άλλα αυτοχρηματοδοτούμενα ή ετεροχρηματοδοτούμενα προγράμματα/επιμορφωτικά σεμινάρια/σειρές διαλέξεων που διεξάγονται εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου (όπως, π.χ., τα επιμορφωτικά σεμινάρια του Κ.Ε.Π.Ε.Α.Α. και  το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, αντίστοιχα), και (2/β) την Εξωτερική Διδασκαλία, η οποία συνίσταται στη διδασκαλία και την παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων προς ιδιωτικούς φορείς, σχολές, ιδρύματα ή/και εταιρείες και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

 

 

 

(3)

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς ιδιωτικό φορέα, ίδρυμα, εταιρεία ή/και οργανισμό, ο οποίος, θα αναφέρεται εφεξής ως ο Χρηματοδότης. 

 

 

 

(4)

Επιχειρηματική Εκμετάλλευση της Γνώσης και των Αποτελεσμάτων της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης, συντομευόμενη εφεξής ως Επιχειρηματική Εκμετάλλευση.

 

Για τις υπηρεσίες των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου θα εφαρμόζονται επιπλέον οι πρόνοιες που απορρέουν από το Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας, Δημοσίων Νοσηλευτηρίων ή του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

H Εξωτερική Διδασκαλία, η Παροχή και συνεισφορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και η Επιχειρηματική Εκμετάλλευση οφείλουν, επιπρόσθετα, να αποτελούν σημαντική παρέμβαση στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δεδομένων της χώρας.

 

Πυλώνα της Εγκυκλίου αποτελεί η παροχή  κινήτρων προς το Ακαδημαϊκό Προσωπικό με κεντρικό στόχο (1) την ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου μέσω της προσέλκυσης Εξωτερικών Ερευνητικών/Διδακτικών Προγραμμάτων και την εξασφάλιση Συμβολαίων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Συμφωνιών με Εταιρείες, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται (2) η απλούστευση και διασαφήνιση των σχετικών προνοιών και διαδικασιών, και (3) ο (διαχειριστικός και διοικητικός) έλεγχος.

 

Η Εγκύκλιος ρυθμίζει ζητήματα που άπτονται της παροχής κινήτρων· ειδικότερα, ρυθμίζει τους όρους που διέπουν την Αντιμισθία[2] που  είναι δυνατόν να λάβει το Μέλος μέσω του Πανεπιστημίου ως κίνητρο.  H Αντιμισθία που αποδίδεται στο Μέλος δύναται εν γένει να καταβάλλεται στο Μέλος ως Μισθοδοσία ή να κατατίθεται στον Ερευνητικό Λογαριασμό του, αντίστοιχα· η μεταξύ των δύο επιλογή γίνεται από το Μέλος κατά την υποβολή της Οδηγίας Πληρωμής και δεν μπορεί να αναθεωρηθεί. 

 

Η Αντιμισθία που προέρχεται από τη Συμμετοχή σε Εξωτερικά Ερευνητικά/Διδακτικά Προγράμματα, την Επιπρόσθετη Διδασκαλία και την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών θα αναφέρεται ως Δεδουλευμένη Αντιμισθία (επειδή ακριβώς προέρχεται από χρονικά μετρήσιμη εργασία), ενώ η Αντιμισθία που προέρχεται από Επιχειρηματική Εκμετάλλευση θα αναφέρεται ως Επιχειρηματική Αντιμισθία. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο Δεδουλευμένης Αντιμισθίας (ούτε απόλυτο ούτε ως ποσοστό των Απολαβών[3] του Μέλους).

 

Για σκοπούς της Εγκυκλίου, θα χρησιμοποιείται η (ημερολογιακή) ημέρα ως μονάδα μέτρησης του χρόνου που αφιερώνει το Μέλος για τις διάφορες δραστηριότητές του.  Ως Εξωτερικές Δραστηριότητες ορίζονται η Επιπρόσθετη Διδασκαλία και η Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.  Ορίζεται ως Tεξ ο Χρόνος (αριθμός ημερών) που αφιερώνει το Μέλος  για Εξωτερικές Δραστηριότητες από τις οποίες προκύπτει Δεδουλευμένη Αντιμισθία· ισχύει ο περιορισμός Τεξ ≤ 52, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα (σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990, 1999, 2003 και 2005, εδάφιο (8)) σε Μέλος να εργάζεται εκτός Πανεπιστημίου μία ημέρα εβδομαδιαίως.  Η τήρηση του περιορισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Εξωτερικής Διδασκαλίας από το Συμβούλιο[4].

 

Η Εγκύκλιος ρυθμίζει επίσης την κατανομή της (κατά περίπτωση) Διαχειριστικής Χρέωσης.

 

 

Σε περιπτώσεις που τα διαθέσιμα στοιχεία δημιουργούν υπόνοια για υπέρβαση των ωρών απασχόλησης του Ακαδημαϊκού Προσωπικού σε Συμπληρωματικές Δραστηριότητες (Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα, Επιπρόσθετη Διδασκαλία, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Επιχειρηματική Εκμετάλλευση), ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

 

 

1.

Η ΥΑΔ με βάση τα στοιχεία που τηρεί από τα υποβληθέντα παρουσιολόγια, ενημερώνει γραπτώς το μέλος Ακαδημαϊκού Προσωπικού (ΑΠ) για ενδεχόμενη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού ωρών απασχόλησης σε Συμπληρωματικές Δραστηριότητες, με κοινοποίηση στο Πρυτανικό Συμβούλιο, εντός του έτους βάσει των προνοιών της Εγκυκλίου 4.8.

 

2.

Εάν το μέλος ΑΠ δεν μπορεί να αναπροσαρμόσει τις ώρες απασχόλησης του σε Συμπληρωματικές Δραστηριότητες (μέχρι το τέλος του έτους) ώστε να μην υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό ωρών όπως καθορίζεται στην Εγκύκλιο, θα υποβάλλει γραπτό αίτημα υπέρβασης του ορίου στο Πρυτανικό Συμβούλιο, με κοινοποίηση στην ΥΑΔ.  Στο αίτημα θα επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το Μέλος δεν μπορεί να προβεί στην αναπροσαρμογή των ωρών απασχόλησης του σε Συμπληρωματικές Δραστηριότητες μέχρι το τέλος του έτους.

 

 

3.

Ακολούθως το Πρυτανικό Συμβούλιο θα εξετάζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

 

 

4.

Η εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου θα κοινοποιείται στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, η οποία θα δίνει οδηγίες στην ΥΑΔ, και η οποία με τη σειρά της θα ενημερώνει τις ΟΥ ώστε να προχωρά απρόσκοπτα η καταβολή των επιπλέον απολαβών του μέλους ΑΠ.

 

 

 

 

2.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Η συμμετοχή του Μέλους σε Εξωτερικά Ερευνητικά/Διδακτικά Προγράμματα γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Συμβόλαιο του Προγράμματος με το Χρηματοδότη, το οποίο θα αναφέρεται εφεξής ως Συμβόλαιο Ερευνητικού/Διδακτικού Προγράμματος ή Συμβόλαιο.  Το Συμβόλαιο προσδιορίζει τον Υπεύθυνο Ερευνητή.  Υποχρεωτικά η Αντιμισθία καταβάλλεται ως Μισθοδοσία.

Ως ενίσχυση των κινήτρων, η εκάστοτε απαιτούμενη Συγχρηματοδότηση εγκρίνεται από την Επιτροπή Έρευνας κατόπιν αιτήματος του Υπεύθυνου Ερευνητή και σχετικής διαπραγμάτευσης,  και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή του Συμβολαίου.  Η Επιτροπή Έρευνας προσδιορίζει το ποσοστό της Συγχρηματοδότησης που χρειάζεται να καλυφθεί από κεντρικά κονδύλια και μεριμνά για την κατά το δυνατό εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων. 

 

Δεν είναι δυνατό να αποδοθεί Αντιμισθία προς το Μέλος (αλλά ούτε και προς άλλα μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που τυχόν συμμετέχουν στο Εξωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα) όταν η χορηγούμενη Συγχρηματοδότηση προς το Ερευνητικό Πρόγραμμα (από την Επιτροπή Έρευνας) υπερβαίνει τη Διαχειριστική Χρέωση, η οποία προϋπολογίζεται στο Συμβόλαιο Ερευνητικού Προγράμματος και καταβάλλεται σταδιακά από το Χρηματοδότη, που εισπράττει το Πανεπιστήμιο.  Αρνητική διαφορά (μεταξύ αποδοθείσης  Αντιμισθίας  και πραγματικής Διαχειριστικής Χρέωσης) που τυχόν προκύπτει με την ολοκλήρωση του Εξωτερικού Ερευνητικού/Διδακτικού Προγράμματος καταλογίζεται στον Ερευνητικό Λογαριασμό του Μέλους[5].  Τα θετικά ή αρνητικά υπόλοιπα που τυχόν παραμένουν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον Χρηματοδότη καταλογίζονται στον Ερευνητικό Λογαριασμό του Υπεύθυνου Ερευνητή.

 

Ορίζεται ως r ο Χρόνος για τη Συμμετοχή σε Εξωτερικά Ερευνητικά/Διδακτικά Προγράμματα με  Δεδουλευμένη Αντιμισθία, υπό τον περιορισμό r ≤ 135 ημέρες.

 

Για σκοπούς υπολογισμού της Δεδουλευμένης Αντιμισθίας , θα λαμβάνεται, ως η καθιερωμένη πρακτική, ότι ο αριθμός των κανονικών ωρών εργασίας που αντιστοιχεί στον μήνα εργασίας του Μέλους είναι 140, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Συμβόλαιο με το Χρηματοδότη[6].  Η Ωριαία Αμοιβή του Μέλους καθορίζεται ως το πηλίκο των κατά μήνα Απολαβών διά του αριθμού των κανονικών ωρών εργασίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Συμβούλιο με το Χρηματοδότη.

 

Ο υπολογισμός των ωρών απασχόλησης των Ακαδημαϊκών σε Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα ERC θα γίνεται στο χρονικό πλαίσιο των 4 ετών.

 

Η Διαχειριστική Χρέωση καθορίζεται στο Συμβόλαιο Ερευνητικού/Διδακτικού Προγράμματος.  (Συνήθως, αποτελεί ποσοστό επί των προϋπολογιζόμενων άμεσων δαπανών του Προγράμματος.)  Εξαίρεση αποτελούν οι Ερευνητικές Χρηματικές Δωρεές για τις οποίες η Διαχειριστική Χρέωση καθορίζεται ως το 5% της Χρηματικής Δωρεάς.

 

 

Η Διαφορά που παραμένει μεταξύ της Διαχειριστικής Χρέωσης που κατέβαλε συνολικά ο Χρηματοδότης και της Συγχρηματοδότησης που χορήγησε το Πανεπιστήμιο  κατανέμεται ως εξής:

 

Ποσοστό επί της Διαφοράς

Κατανέμεται προς:

 

65%

Κεντρικά Κονδύλια

4%

Οικείο Τμήμα ή Οικεία Ερευνητική Μονάδα του Υπεύθυνου Ερευνητή ή Ερευνητικός Λογαριασμός Υπεύθυνου Ερευνητή, μετά από απόφαση του οικείου Τμήματος ή της Οικείας Ερευνητικής Μονάδας.

1%

Οικεία Σχολή (Κοσμητεία)

30%

Ερευνητικός Λογαριασμός του Υπεύθυνου Ερευνητή

 

 

3.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Κάθε αυτοχρηματοδοτούμενο ή εξωτερικά χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλο αυτοχρηματοδοτούμενο ή ετεροχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα/επιμορφωτικό σεμινάριο/σειρά διαλέξεων που διεξάγεται εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου προσδιορίζει  ατιολογημένη ημεροκοστολόγηση για το ίδιο, η οποία εγκρίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο.  Η Διαχειριστική Χρέωση του Προγράμματος καθορίζεται ως το 10% των Συνολικών Ετησίων Εσόδων του.

 

Για την Εξωτερική Διδασκαλία απαιτείται η έγκριση αιτιολογημένου αιτήματος του Μέλους από το Συμβούλιο, μέσω του οικείου Κοσμήτορα και του Πρυτανικού Συμβουλίου, το οποίο συνοδεύεται με την κατάθεση του προτεινομένου Συμβολαίου Εξωτερικής Διδασκαλίας ή άλλων καταλλήλων Συμφωνιών ή Προσφορών κατά περίπτωση.  Το αίτημα περιλαμβάνει τη χρονική διάρκεια της διδασκαλίας για έλεγχο και τήρηση του χρονικού περιορισμού Τεξ ≤ 52.

 

 

Η Αντιμισθία αποδίδεται σύμφωνα με (1) το Συμβόλαιο Εξωτερικής Διδασκαλίας, ή (2) τους εγκεκριμένους οικονομικούς όρους του εσωτερικού (αυτοχρηματοδοτούμενου ή  εξωτερικώς χρηματοδοτούμενου) Προγράμματος Σπουδών.

 

 

 

Το συνολικό ποσοστό της Διαχειριστικής Χρέωσης (δηλ., το 10% των Συνολικών Ετησίων Εσόδων) κατανέμεται ως εξής:

 

Ποσοστό επί του 10%

των Συνολικών Ετησίων Εσόδων

Κατανέμεται προς:

 

 

8%

Κεντρικά Κονδύλια

1%

Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

1%

Οικεία Σχολή

 

 

4.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών απαιτείται η έγκριση αιτιολογημένου αιτήματος του Μέλους από το Συμβούλιο, μέσω του οικείου Κοσμήτορα και του Πρυτανικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μέσω Δημόσιου Διαγωνισμού, απαιτείται προέγκριση από το Πρυτανικό Συμβούλιο και έγκριση από το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών για την υποβολή της προσφοράς.  Το αίτημα περιλαμβάνει τον τύπο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και τη χρονική διάρκειά τους για έλεγχο και τήρηση του χρονικού περιορισμού Τεξ ≤ 52

 

Η Αντιμισθία αποδίδεται σύμφωνα με το Συμβόλαιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

 

Νοείται Διαχειριστική Χρέωση εφόσον οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες συνεπάγονται χρήση της υποδομής του Πανεπιστημίου, (εξαιρουμένων του γραφειακού χώρου, του προσωπικού υπολογιστή και της Βιβλιοθήκης).

 

Η Διαχειριστική Χρέωση καθορίζεται ως κλιμακωτό ποσοστό του Συνολικού Προϋπολογισμού στο Συμβόλαιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με το Χρηματοδότη ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Διαχειριστική Χρέωση

 

 

Χωρίς Δημόσιο Διαγωνισμό

Με Δημόσιο Διαγωνισμό[7]

 

 

 

Μέχρι 50.000€

10%

15%

Μεταξύ 50.000€ και 100.000€

15%

25%

Μεταξύ 100.000€ και 200.000€

20%

30%

Άνω των 200.000€

25%

35%

 

 

Η Διαχειριστική Χρέωση κατανέμεται εξ ολοκλήρου στα Κεντρικά Κονδύλια.

 

 

5.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

 

Η Επιχειρηματική Εκμετάλλευση συνίσταται στην εκμετάλλευση των (4/α) Πνευματικών Δικαιωμάτων, τα οποία διακρίνονται σε (4/α/i) Συγγραφικά Δικαιώματα (όπως, π.χ., δικαιώματα έκδοσης/αντιγραφής, δικαιώματα ανάπτυξης και παραχώρησης χρήσης ιδίων λογισμικών προγραμμάτων, κ.λ.π.) και (4/α/ii) Δικαιώματα από την Αξιοποίηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τα οποία θα συντομευθούν εφεξής ως Δικαιώματα Ευρεσιτεχνίας, για τις περιπτώσεις όπου τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας προκύπτουν από ιδέες που προέρχονται από την ερευνητική δραστηριότητα του Μέλους, και των (4/β) Μετοχικών Δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από τη συμμετοχή του Μέλους ή/και του Πανεπιστημίου σε Εταιρείες που μετατρέπουν γνώσεις και ιδέες που απορρέουν άμεσα από τα αποτελέσματα της Έρευνας του Μέλους σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.  Σε όλες τις περιπτώσεις η Διαχειριστική Χρέωση είναι 0.

 

Για τη συμμετοχή του Μέλους σε Εταιρεία, καθώς και για την ίδρυση Εταιρείας ή/και Συμβουλευτικού Οίκου από το Μέλος, όπως και για την ίδρυση ή/και συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε Εταιρεία (τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας), απαιτούνται οι εγκρίσεις της σχετικής Συμφωνίας με την Εταιρεία  από το Πρυτανικό Συμβούλιο και Συμβούλιο, τηρουμένων των προνοιών και των διαδικασιών στην Εγκύκλιο 4.9 (Εγκύκλιος για τη Σύγκρουση Συμφερόντων/Σύγκρουση Υποχρεώσεων).

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα Πνευματικά Δικαιώματα κατοχυρώνονται στις κατά περίπτωση Συμφωνίες (όπως, π.χ., οι Συμφωνίες με Εταιρείες για την αξιοποίηση/εκμετάλλευση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας). Τέτοιες Συμφωνίες κατατίθενται από το Μέλος στο Συμβούλιο μέσω του Πρυτανικού Συμβουλίου.

 

Ανήκουν αποκλειστικά στο Μέλος τα Πνευματικά Δικαιώματα που προκύπτουν από δραστηριότητες οι οποίες είτε δεν χρησιμοποιούν την υποδομή του Πανεπιστημίου (εξαιρουμένων του γραφειακού χώρου, του προσωπικού υπολογιστή και της Βιβλιοθήκης) είτε δεν σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητά του.  (Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα αξιοποίησης των κατά περίπτωση προϊόντων που δημιουργούνται για σκοπούς έρευνας και διδασκαλίας.)  Ανήκουν αποκλειστικά στο Μέλος τα Συγγραφικά Δικαιώματα.

 

Εάν το Πανεπιστήμιο δεν δηλώσει πρόθεση αξιοποίησης των Πνευματικών Δικαιωμάτων εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίησή τους, αυτά ανήκουν αποκλειστικά στο Μέλος∙ άλλως το Μέλος εξακολουθεί να δικαιούται ποσοστό των Πνευματικών Δικαιωμάτων ως εξής:

 

Ποσοστό 30% επί των Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατατίθεται στον Ερευνητικό Λογαριασμό του Μέλους.  Το υπόλοιπο 50% επί των Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας αποδίδεται στο Μέλος ως Αντιμισθία μετά την αφαίρεση ποσοστού μέχρι 10% (επί των Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας) που θα αποδοθεί προς μεταπτυχιακούς φοιτητές ή/και ερευνητές που εμπλέκονται στο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.  (Το ακριβές ποσοστό εγκρίνεται από το Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας μέσω του Πρυτανικού Συμβουλίου.  Η εισήγηση λαμβάνει υπόψη την άποψη του Μέλους.) Το υπόλοιπο ποσοστό 20% επί των Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατατίθεται στα Κεντρικά Κονδύλια.

 

 

 

 

 

Μετοχικά Δικαιώματα

Αποδίδονται ως Αντιμισθία προς το Μέλος σύμφωνα με τη Συμφωνία με την Εταιρεία (Νοείται ότι η Συμφωνία δυνατό να προβλέπει αντίστοιχα Μετοχικά Δικαιώματα για το Πανεπιστήμιο στις περιπτώσεις όπου το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στην Εταιρεία.)

 

Διευκρινίζεται ότι η ωριαία αμοιβή για επιπρόσθετη διδασκαλία θα καθορίζεται από το Συμβούλιο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίθηκε κατά την 222η συνεδρία του Συμβουλίου, ημερ. 08/072013, 236η συνεδρία του Συμβουλίου ημερ. 02/06/2014,  και τροποποιήθηκε κατά την 249η συνεδρία του Συμβουλίου ημερομηνία 30/03/2015, την 282η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 18/11/2015, τη συνεδρία αρ. 13/2017 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 26/07/2017,  τη συνεδρία αρ. 10/2017 του Συμβουλίου, ημερ. 04/09/2017 και τη συνεδρία αρ. 13/2018 του Συμβουλίου, ημερ. 30/05/2018.

 

 [1] Η Εγκύκλιος εφαμρόζεται, επίσης στα Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και άλλου Προσωπικού (όπως π.χ., Νέοι Ερευνητές, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Ειδικοί Επιστήμονες, κ.ο.κ.).

 

 

[2] Η Αντιμισθία εμπίπτει στα άλλα ωφελήματα που καθορίζονται από το Συμβούλιο, όπως προνοείται στους Κανονισμούς

Ακαδημαϊκού Προσωπικού (ΚΔΠ 153/90, 325/99, 559/2003 και 505/2005), Εδάφιο 7.(1).

 

 

[3] Ως Απολαβές του Μέλους θα νοούνται εφεξής οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένων του δέκατου τρίτου μισθού και των Ειδικών Επιδομάτων από το Άρθρο 122) που το Μέλος λαμβάνει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.

[4] Ο περιορισμός αναστέλλεται για τη χρονική περίοδο κατά την οποία το Μέλος ευρίσκεται σε Άδεια Άνευ Αποδοχών.  Ο περιορισμός ισχύειως έχειγια την χρονική περίοδο κατά την οποία το Μέλος ευρίσκεται σε Σαββατική Άδεια. 

 

 

 

 

[5] Οι Οικονομικές Υπηρεσίες ενημερώνουν πάνω σε εξαμηνιαία βάση, μέσω της Επιτροπής Έρευνας, το Πρυτανικό Συμβούλιο για τις περιπτώσεις Εξωτερικών Ερευνητικών Διδακτικών Προγραμμάτων που τυγχάνουν Συγχρηματοδότησης και αποδίδουν Αντιμισθία προς συμμετέχοντα Μέλη όπου η πραγματική Διαχειριστική Χρέωση διαφέρει σημαντικά από την προϋπολογιζόμενη. Το Πρυτανικό Συμβούλιο βεβαιώνεται ότι η αρνητική διαφορά (μεταξύ πραγματικής Διαχειριστικής Χρέωσης και Συγχρηματοδότησης) που τυχόν προκύπτει δεν θα είναι υπερβολική, και επιλαμβάνεται κατά περίπτωση.

[6] Αυτό δεν θα ισχύσει απαραίτητα για Εξωτερικά Ερευνητικά/Διδακτικά Προγράμματα με ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της ημερομηνίας έγκρισης της Εγκυκλίου.

[7]Η διαφοροποίηση του ποσοστού της Διαχειριστικής Χρέωσης για τις μέσω Δημοσίου Διαγωνισμού κατακυρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές στον Περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο.