5.1.2 Α   Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

                 για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση

 

 

 


A.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Το διάγραμμα ροής που ακολουθεί  καθορίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση Μέλους ΕΕΠ.

 

O φορέας ευθύνης υλοποίησης του κάθε βήματος καταγράφεται στο διάγραμμα ροής.

 

Πριν τη λήξη του συμβολαίου το Μέλος ΕΕΠ υποβάλλεται στη διαδικασία αξιολόγησης για ανανέωση του συμβολαίου του, ενώ με τη συμπλήρωση οκτώ (8) χρόνων ευδόκιμης υπηρεσίας το Μέλος ΕΕΠ υποβάλλεται στη διαδικασία κρίσης για Μονιμοποίηση. 

 

B.   Κανόνες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 

Κανόνας 3(γ)

 

Μέλη ΕΕΠ που απασχολούνται στη Διδασκαλία Γλωσσών, Υποστήριξη Εργαστηριακών Μαθημάτων ή Επαγγελματική Άσκηση Φοιτητών, κρίνονται υποχρεωτικά για μονιμοποίηση, μετά από απασχόληση οκτώ (8) ετών.

 

Κανόνας 4 «Διαδικασίες για Αξιολόγηση, Ανανέωση Συμβολαίου και Μονιμοποίηση»

 

Διορίζεται τριμελής Ειδική Επιτροπή από το Συμβούλιο του Τμήματος/της Οντότητας, αποτελούμενη από μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Συμβουλίου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι σχετικό με το αντικείμενο της κρινόμενης θέσης, ένα τουλάχιστον από τα μέλη της οποίας είναι σε βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις του Κέντρου Γλωσσών και του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας συμμετέχει, ως ένα από τα τρία μέλη της Ειδικής Επιτροπής, ο Διευθυντής του Κέντρου ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας, αντίστοιχα.

 

Ο κρινόμενος υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα καθώς και την ανασκόπηση του έργου του και η Ειδική Επιτροπή τον καλεί σε προφορική συνέντευξη.

 

Η Ειδική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του έργου των μελών ΕΕΠ  (αξιολογεί δηλαδή το έργο του κρινόμενου, τη συμβολή του στη λειτουργία του Τμήματος/της Οντότητας και του Πανεπιστημίου γενικότερα, καθώς και την επαγγελματική του πρόοδο όπως τεκμηριώνεται μέσα από τις σπουδές του και τη συμμετοχή του σε σεμινάρια, ερευνητικά προγράμματα, κλπ,) και υποβάλλει τεκμηριωμένη εισήγηση στο Συμβούλιο του Τμήματος/της Οντότητας για ανανέωση ή μη συμβολαίου, μονιμοποίηση ή μη του κρινόμενου ή τερματισμό των υπηρεσιών του.

 

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος/της Οντότητας για ανανέωση συμβολαίου ή μονιμοποίηση Μέλους ΕΕΠ απαιτούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος/της Οντότητας.

 

Νοείται ότι οι εκπρόσωποι των φοιτητών στο Συμβούλιο του Τμήματος/της Οντότητας δε συμμετέχουν στη συζήτηση ή τη ψηφοφορία για λήψη απόφασης για ανανέωση συμβολαίου ή μονιμοποίηση Μέλους ΕΕΠ.

 

Κανόνας 4.1 «Ανανέωση Συμβολαίου»

 

Σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη λήξη του συμβολαίου του μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση από την Ειδική Επιτροπή, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση του συμβολαίου του.

 

Η εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο του οικείου Τμήματος/Οντότητας, το οποίο λαμβάνει την απόφαση για ανανέωση ή μη ανανέωση συμβολαίου.  Σε περίπτωση μη ανανέωσης συμβολαίου το Συμβούλιο του Τμήματος/της Οντότητας αποφασίζει, επίσης, την επαναπροκήρυξη ή μη της συγκεκριμένης θέσης.

 

Η απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος/της Οντότητας υποβάλλεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο για έγκριση και προώθηση στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για επικύρωση. Σε περίπτωση που το Πρυτανικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος/της Οντότητας τότε δύναται να αναπέμψει την απόφαση, ή να υποβάλει εναλλακτική εισήγηση στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα και προωθεί την απόφαση στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για επικύρωση.

 

Μετά από δύο επιτυχείς ανανεώσεις του συμβολαίου, η διάρκεια της θητείας δύναται να γίνει μέχρι και πενταετής. Σε περίπτωση μη ανανέωσης του συμβολαίου η θέση επαναπροκηρύσσεται από το Τμήμα/την Οντότητα.

 

Σημειώνεται ότι ο αρχικός διορισμός σε θέση ΕΕΠ καθώς και οι πρώτες δύο (2) τουλάχιστον ανανεώσεις συμβολαίου ισχύουν για περίοδο ενός (1) έτους.

 

Κανόνας 4.2 Μονιμοποίηση

 

Μέλη ΕΕΠ που:

(α)       εμπίπτουν στις τρεις κατηγορίες του Άρθρου 3(γ) των Κανόνων

(β)       έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και

(γ) κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο,

θα κρίνονται υποχρεωτικά από την τριμελή Ειδική Επιτροπή για μονιμοποίηση.

 

 

Μετά την ολοκλήρωση οκτώ (8) χρόνων ευδόκιμης υπηρεσίας

(α)       ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησης του Μέλους ΕΕΠ για Μονιμοποίηση, και

(β)       γίνεται αυτόματη ανανέωση του συμβολαίου του Μέλους ΕΕΠ για ακόμη ένα (1) έτος, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκαιρης ενημέρωσης του Μέλους ΕΕΠ για τα σχετικά αποτελέσματα. 

Το Συμβούλιο του Τμήματος/της Οντότητας υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Σύγκλητο, μέσω του Συμβουλίου της οικείας Σχολής και του Πρυτανικού Συμβουλίου.  Η Σύγκλητος αποφασίζει για την μονιμοποίηση ή μη του Μέλους ΕΕΠ.  Η απόφαση της Συγκλήτου υποβάλλεται στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για επικύρωση.

 

Σε περίπτωση μη μονιμοποίησης, ο κρινόμενος

(α)       συνεχίζει να εργοδοτείται μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης για το ένατο (9ο) έτος απασχόλησής του, δηλαδή του έτους διεξαγωγής αξιολόγησης.

(β)       αξιολογείται για ανανέωση συμβολαίου για το 10ο έτος απασχόλησης, με βάση τη διαδικασία ανανέωσης συμβολαίου.

(β)       θα μπορεί να κριθεί ακόμη μία φορά μετά την ολοκλήρωση δέκα (10) χρόνων ευδόκιμης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που απορριφθεί η μονιμοποίησή του για δεύτερη φορά τότε οι υπηρεσίες του τερματίζονται αυτόματα μετά τη λήξη της σύμβασης για το ενδέκατο (11) έτος απασχόλησης, δηλαδή του έτους διεξαγωγής αξιολόγησης.

 

Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τα αποτελέσματα της κρίσης.

 

Κανόνας 5 Διακοπή Συμβολαίου

 

Το Πανεπιστήμιο επιφυλάσσεται να διακόψει τη σύμβαση εάν το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό δεν εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντά του, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Τμήματος/της Οντότητας που υποβάλλεται μέσω του Συμβουλίου της οικείας Σχολής προς τη Σύγκλητο και την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών.

 

Γ.   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

1. Διαδικασία αξιολόγησης για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση Μέλους ΕΕΠ

2.  Επεξηγηματική Περιγραφή Διαγράμματος Ροής

 

Δ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. Δείγμα Πρακτικού Ειδικής Επιτροπής

2.  Ενδεικτικός Πίνακας με κριτήρια αξιολόγηση.

 

  


Γ(1).    Διάγραμμα Αξιολόγησης Μέλους ΕΕΠ για σκοπούς Ανανέωσης Συμβολαίου / Μονιμοποίησης

Γ(2). Επεξηγηματική Περιγραφή Διαγράμματος Ροής

 

1.      H Yπηρεσία Aνθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει γραπτώς τον Πρόεδρο Τμήματος / Διευθυντή Κέντρου, με κοινοποίηση στο Μέλος ΕΕΠ, για τη λήξη του συμβολαίου του Μέλους ΕΕΠ και την έναρξη της διαδικασίας κρίσης για

1.1.  Ανανέωση Συμβολαίου, τέσσερις (4) περίπου μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου του, ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του συμβολαίου του Μέλους ΕΕΠ

1.2.  Μονιμοποίηση, τρεις (3) περίπου μήνες πριν από την ολοκλήρωση των οκτώ (8) χρόνων υπηρεσίας, ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να εκκινήσει άμεσα μετά τη συμπλήρωση των οκτώ (8) χρόνων ευδόκιμης υπηρεσίας.

1.2.1.    Με τη συμπλήρωση των οκτώ (8) ευδόκιμης υπηρεσίας, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού προβαίνει στην αυτόματη ανανέωση του συμβολαίου του Μέλους ΕΕΠ για ένα (1) χρόνο, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την έγκαιρη ενημέρωση του Μέλους ΕΕΠ για τα σχετικά αποτελέσματα. 

 

2.      Το Συμβούλιο Τμήματος/Κέντρου σε συνεδρία του διορίζει τριμελή Ειδική Επιτροπή

2.1.  Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Τμήματος, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι σχετικό με το αντικείμενο του κρινόμενου μέλους ΕΕΠ. 

2.2.  Ένα τουλάχιστον μέλος της Ειδικής Επιτροπής είναι σε βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

2.3.  Στις περιπτώσεις του Κέντρου Γλωσσών και του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας συμμετέχει, ως ένα από τα τρία μέλη της Ειδικής Επιτροπής, ο Διευθυντής του Κέντρου ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας, αντίστοιχα.

 

3.      Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής καλεί τον υποψήφιο να υποβάλει την αυτοαξιολόγησή του, η οποία περιλαμβάνει (α) ανασκόπηση έργου, ανά εξάμηνο εργοδότησης, από την ημερομηνία έναρξης της εργοδότησης, και (β) βιογραφικό σημείωμα.

 

(α) Η ανασκόπηση έργου, η οποία υποβάλλεται από το μέλος ΕΕΠ με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

·           Σύντομο ιστορικό πρόσληψης και ανανέωσης συμβολαίων

·           Γενική συνεισφορά στη διδασκαλία μαθημάτων-, υποστήριξη εργαστηριακών μαθημάτων, ή άλλο διδακτικό έργο

·           Συγκεκριμένα επιτεύγματα, ρόλοι και συνεισφορά ανά μάθημα

·           Αξιολογήσεις φοιτητών επισυνάπτοντας έντυπα αξιολογήσεων (Αξιολόγηση του Μαθήματος και του Διδάσκοντος), για κάθε μάθημα στο οποίο απασχολείται το μέλος ΕΕΠ.

·           Ερευνητικές Δραστηριότητες: αναφορά σε τυχόν συνεργασίες, συμμετοχές σε ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις

·           Μελλοντικοί Στόχοι.

 

(β) Το βιογραφικό σημείωμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατάλογο δημοσιεύσεων.

 

 

 

 

4.      ΜΟΝΟ για σκοπούς Μονιμοποίησης

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής ζητεί από μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Τμήματος/της Οντότητας, υπευθύνους μαθημάτων, για τα οποία το μέλος ΕΕΠ είναι συνδιδάσκων, να υποβάλουν συστατικές επιστολές για το μέλος ΕΕΠ.  Οι συστατικές επιστολές λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του μέλους ΕΕΠ.

 

5.      Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής συγκαλεί σε συνεδρία την Ειδική Επιτροπή και ενημερώνει το μέλος ΕΕΠ, σε εύλογη χρονική προειδοποίηση (7-10 ημέρες), ότι θα κληθεί σε προφορική συνέντευξη κατά τη συνεδρία της Ειδικής Επιτροπής.

 

6.      Αξιολόγηση από Ειδική Επιτροπή

6.1.  Συνεδρία Ειδικής Επιτροπής

       Στο πρώτο μέρος της συνεδρίας της Ειδικής Επιτροπής διεξάγεται η προφορική συνέντευξη του Μέλους ΕΕΠ και στη συνέχεια η Ειδική Επιτροπή συνεχίζει με αξιολόγηση του μέλους ΕΕΠ και την ετοιμασία σχετικής Έκθεσης/Πρακτικού Αξιολόγησης.

 

6.2.  Κριτήρια Αξιολόγησης:

Η Ειδική Επιτροπή αξιολογεί το μέλος ΕΕΠ με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:

·    Προφορική Συνέντευξη

·    Αυτοαξιολόγηση του Μέλους ΕΕΠ [με βάση τα σημεία 3(α) και 3(β) πιο πάνω]

·    Συμβολή στη λειτουργία του Τμήματος/της Οντότητας

·    Επαγγελματική πρόοδος

·    Συμμετοχή σε σεμινάρια / ερευνητικά προγράμματα

·    Συστατικές Επιστολές από Μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού Τμήματος/Οντότητας (όπως αναφέρονται στο σημείο 4 πιο πάνω).

 

6.3.  Έκθεση Αξιολόγησης

Η Ειδική Επιτροπή ετοιμάζει Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

·    Ακαδημαϊκά Προσόντα

·    Ιστορικό Διορισμού/Πρόσληψης, Ανανέωσης Συμβολαίων και Έργου στο ΠΚ και άλλη Επαγγελματική Εμπειρία

·    Περιγραφή συστάσεων από μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού π.χ.- ως προς τις δεξιότητες, προσέγγιση, συμπεριφορά, πρωτοβουλίες (Μόνο για σκοπούς Μονιμοποίησης)

·    Περιγραφή αξιολόγησης από Φοιτητές

·    Ερευνητικές Δραστηριότητες και Δημοσιεύσεις

·    Στόχοι όπως τέθηκαν από υποψήφιο

·    Στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη

·    Προσωπική Συνέντευξη

·    Εισήγηση Ειδικής Επιτροπής,

και την οποία υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τμήματος/της Οντότητας.

 

7.      Το Συμβούλιο του Τμήματος, αφού εξετάσει την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής, λαμβάνει σχετική απόφαση και την υποβάλλει, μαζί με την Έκθεση Αξιολόγησης της Ειδικής Επιτροπής,

 

7.1.  Για σκοπούς Ανανέωσης Συμβολαίου[1]

στο Πρυτανικό Συμβούλιο για έγκριση και προώθηση στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για επικύρωση.

Σε περίπτωση που το Πρυτανικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος/της Οντότητας τότε δύναται να αναπέμψει την απόφαση, ή να υποβάλει εναλλακτική εισήγηση στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα και προωθεί την απόφαση στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για επικύρωση.

 

7.2.  Για σκοπούς Μονιμοποίησης

στη Σύγκλητο, μέσω του Συμβουλίου της οικείας Σχολής και του Πρυτανικού Συμβουλίου.  Η τελική εισήγηση υποβάλλεται στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για λήψη τελικής απόφασης.

 

8.      Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει το Μέλος ΕΕΠ για το αποτέλεσμα της κρίσης σε εύλογο χρονικό διάστημα (περίπου ένα μήνα) πριν την ημερομηνία λήξης του Συμβολαίου και άμεσα για τα αποτελέσματα της κρίσης για Μονιμοποίησή του. 

 

Σε περίπτωση μη μονιμοποίησης, ο κρινόμενος

(α)  συνεχίζει να εργοδοτείται μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης για το ένατο (9ο) έτος απασχόλησής του, δηλαδή του έτους διεξαγωγής της αξιολόγησης.

(β)  αξιολογείται για ανανέωση συμβολαίου για το 10ο έτος απασχόλησης, με βάση τη διαδικασία ανανέωσης συμβολαίου.

(β)  θα μπορεί να κριθεί ακόμη μία φορά μετά την ολοκλήρωση δέκα (10) χρόνων ευδόκιμης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που απορριφθεί η μονιμοποίησή του για δεύτερη φορά τότε οι υπηρεσίες του τερματίζονται αυτόματα μετά τη λήξη της σύμβασης για το ενδέκατο (11ο) έτος απασχόλησής του, δηλαδή του έτους διεξαγωγής της αξιολόγησης.

 

 

Δ.      ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 

Δ(1). Δείγμα Πρακτικού ΕΕΑ

 

Το πρακτικό της ΕΕΑ πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 

Στοιχεία συνεδρίας

Το Συμβούλιο του Τμήματος/Κέντρου …., κατά την ….. συνεδρία του (…… ημερ.), αποφάσισε τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τους πιο κάτω, για την αξιολόγηση της/του………………….., μέλους ΕΕΠ του Τμήματος/Κέντρου………….., για σκοπούς Ανανέωσης Συμβολαίου / Μονιμοποίησης:

 

Η Ειδική Επιτροπή συνεδρίασε την …………………….για την αξιολόγηση της/του………………….., μέλους ΕΕΠ του Τμήματος/Κέντρου………….., για σκοπούς Ανανέωσης Συμβολαίου / Μονιμοποίησης, κατά το πρώτο μέρος της οποίας προσκάλεσε τον/την σε προσωπική συνέντευξη.

 

(ΜΟΝΟ για σκοπούς Μονιμοποίησης)

Επιπρόσθετα, η Ειδική Επιτροπή ζήτησε Συστατικές Επιστολές από τα πιο κάτω μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Τμήματος/Κέντρου, υπευθύνους μαθημάτων, για τα οποία το μέλος ΕΕΠ είναι συνδιδάσκων, να υποβάλουν συστατικές επιστολές για το μέλος ΕΕΠ:

………………………….

………………………….

 

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε όλο το έργο της Ειδικής Επιτροπής έγιναν με βάση το Νόμο και τους Κανόνες που διέπουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

Ακαδημαϊκά Προσόντα

………………………….

………………………….

………………………….

 

 

Ιστορικό Διορισμού/Πρόσληψης, Ανανέωσης Συμβολαίων και Έργου στο ΠΚ, και άλλη Επαγγελματική Εμπειρία

Η/Ο προσλήφθηκε στις……………….με τις ακόλουθες ανανεώσεις συμβολαίων:

………………………….

………………………….

 

Σε αυτό το διάστημα έχει απασχοληθεί σε

…………………………

…………………………..

…………………………..

 

(ΜΟΝΟ για σκοπούς Μονιμοποίησης)

Ο/Η ……………………….….. κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο/επαγγελματικό τίτλο ισότιμο του μεταπτυχιακού …………………., έχει ολοκληρώσει οκτώ (8) χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και απασχολείται στη Διδασκαλία Γλωσσών / Υποστήριξη Εργαστηριακών Μαθημάτων / …………….. (άλλο διδακτικό έργο).  Ως εκ τούτου ικανοποιεί τις βασικές προϋποθέσεις για μονιμοποίηση όπως αυτές αναφέρονται στον Κανόνα 4.2 των Κανόνων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

 

(ΜΟΝΟ για σκοπούς Μονιμοποίησης)

Περιγραφή συστάσεων από μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού π.χ.- ως προς τις δεξιότητες, προσέγγιση, συμπεριφορά, πρωτοβουλίες

………………………

 

Περιγραφή αξιολόγησης από Φοιτητές

……………………….

 

 

Ερευνητικές Δραστηριότητες και Δημοσιεύσεις

Σύμφωνα με το βιογραφικό του/της συνεργάζεται με……..στις ερευνητικές δραστηριότητες……………..με ΧΧ δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά……

 

 

Μελλοντικοί Στόχοι

Οι μελλοντικοί στόχοι του/της, όπως αναλύθηκαν στη συνέντευξη/στην επιστολή/βιογραφικό του/της……….. καθορίζονται ως ακολούθως:

…………………………..

…………………………..

 

 

Στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη

Η Ειδική Επιτροπή έλαβε υπόψη της το Βιογραφικό Σημείωμα του/της …………………, τη συμβολή του/της στη λειτουργία του Τμήματος/Κέντρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου γενικότερα, την καλή συνεργασία και καλή συμπεριφορά του/της τόσο προς το διδακτικό προσωπικό όσο και προς τους φοιτητές του Τμήματος/Κέντρου, τις Αξιολογήσεις των Φοιτητών, τα Ακαδημαϊκά του Προσόντα, τη συμμετοχή του/της σε Σεμινάρια, τις Ερευνητικές Δραστηριότητες και Δημοσιεύσεις του/της και τους Μελλοντικούς του/της Στόχους, και αποφάσισε ότι η συνεισφορά του/της κρίνεται ως…………….

 

(Μόνο για σκοπούς Μονιμοποίησης)

Βάσει των αξιολογήσεων που λήφθηκαν από τα εμπλεκόμενα μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού, τα οποία υπέβαλαν συστατικές επιστολές, διαφαίνεται ότι έχει εκτελέσει τα καθήκοντά του/της με……………..(αναφορά στις δεξιότητες, προσέγγιση, συμπεριφορά-συνεργασία, στοίχοι κλπ).

 

 

Προσωπική Συνέντευξη

Κατά την προσωπική συνέντευξη του/της ………………………., διαφάνηκε/επιβεβαιώθηκε ότι…………………

 

 

Συνοπτική Αξιολόγηση

Η συνοπτική αξιολόγηση του/της ……………………………… παρουσιάζεται στον Πίνακα Αξιολόγησης, ο οποίος επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι.

 

 

Εισήγηση Ειδικής Επιτροπής

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία και τα συμπεράσματα που διεξήχθηκαν κατά την συνέντευξη, η Επιτροπή εισηγείται την ανανέωση/μη ανανέωση του συμβολαίου ή τη μονιμοποίηση/μη μονιμοποίηση του/της ……………… σε θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα/Κέντρο ………………..

 

(ΜΟΝΟ σε περίπτωση εισήγησης για ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ / ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ για 2η φορά)

Ως εκ τούτου η Ειδική Επιτροπή εισηγείται τον τερματισμό των υπηρεσιών του/της …………………… από τη θέση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος/Κέντρου, και την επαναπροκήρυξη της θέσης.

 

(ΜΟΝΟ για σκοπούς Ανανέωσης Συμβολαίου, μετά από ήδη 2 επιτυχείς ανανεώσεις συμβολαίου)

Δεδομένου ότι ο/η ……… έχει ήδη δύο επιτυχείς ανανεώσεις του συμβόλαιό του/της,  η Επιτροπή εισηγείται, επίσης, όπως το συμβόλαιο του ανανεωθεί για ή η θητεία του έχει διάρκεια …………. (μέχρι 5) χρόνια.

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

 

Δ(2). (Ενδεικτικός) Πίνακας Αξιολόγησης του/της ……………………, Μέλους ΕΕΠ στο Τμήμα/Κέντρο …………….., για σκοπούς Ανανέωσης Συμβολαίου / Μονιμοποίησης (δεξιότητες/παράμετροι  που λήφθηκαν υπόψη από την Ειδική Επιτροπή)

 

 

 

Στοιχεία / Τεκμήρια

Γενική συνεισφορά σε διδασκαλία/υποστήριξη μαθημάτων ή άλλο διδακτικό έργο

Συνεργασία-Συμπεριφορά

Αξιολογήσεις / Συστατικές Επιστολές

από Μέλη ΔΕΠ (μόνο για Μονιμοποίηση)

Αξιολογήσεις Φοιτητών

Ερευνητικές δραστηριότητες

Δημοσιεύσεις

Μελλοντικοί Στόχοι

Προφορική Συνέντευξη

Απόδοση: Επαρκής (Ε)/ Ανεπαρκής(Α)

Ε  /  Α

Ε  /  Α

Ε  /  Α

Ε  /  Α

Ε  /  Α

Ε  /  Α

Ε  /  Α

Ε  /  Α

 

 

 

 

 

 

Η Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση εγκρίθηκε κατά την 7/2016 Συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 27/7/2016 και τροποποιήθηκαν κατά την 1/2017 Συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 25/1/2017.

 

 

 

 

 

 [1] Σε περίπτωση μη ανανέωσης συμβολαίου το Συμβούλιο του Τμήματος/Κέντρου εισηγείται, επίσης, την επαναπροκήρυξη ή μη της συγκεκριμένης θέσης.