5.  ΑΛΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

5.1 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό/Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες/Ειδικοί Επιστήμονες

 

5.1.1 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες Κανονισμοί του 1992 και 2011

 

ΚΔΠ 126/92

ΚΔΠ 260/2011

 

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες) Κανονισμοί του 1992 και 2011, όπως δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 5 Ιουνίου, 1992 και 8 Ιουλίου 2011.

 

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

-------------------------------------------

 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 21(3) και 32

 

 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 21(3) και 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 μέχρι 2011, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς:

 

144 του 1989

137 του 1990

53(Ι) του 1994

77(Ι) του 1994

24(Ι) του 1995

59(Ι) του 1997

90(Ι) του 1998

127(Ι) του 1999

84(Ι) του 2000

44(Ι) του 2001

90(Ι) του 2002

151(Ι) του 2002

44(Ι) του 2003

199(Ι) του 2003

46(Ι) του 2006

152(Ι) του 2006

83(Ι) του 2007

89(I) του 2011

 

 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

 

1.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες) Κανονισμοί του 1992 και 2011.

 

Συνοπτικός τίτλος

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ιδρύεται από το Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του Πανεπιστημίου.

 

Διάρθρωση θέσεων, Διορισμοί και Μεταβολές

 

3.

 

Ο αριθμός των θέσεων καθώς και οι μισθολογικές κλίμακες καθορίζονται στον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.

 

 

Αριθμός θέσεων και Κλίμακες

 

4.

 

Οι θέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού πληρούνται είτε με σύμβαση, είτε με μόνιμο διορισμό.

 

 

Πλήρωση θέσεων

 

5.

 

Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι όροι της κάθε θέσης καταρτίζονται από τη Σύγκλητο και εγκρίνονται από το Συμβούλιο.

 

 

Κατάρτιση Όρων

 

6.

 

Τα απαιτούμενα για διορισμό προσόντα καθορίζονται από την Σύγκλητο και εγκρίνονται από το Συμβούλιο με βάση τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

 

 

Καθορισμός Προσόντων

 

7.

 

Το Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί διορισμό σε πρόσωπα που:

 

 

ρνηση Διορισμού

 

(α)

 

(β)

Έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας  ή ηθική αισχρότητα, ή

Έχουν απολυθεί από ακαδημαϊκή ή άλλη θέση για αδίκημα  σοβαρής φύσης.

 

 

 

 

8.

 

Μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορεί να παραιτηθεί με ισχύ την 31η Αυγούστου, υποβάλλοντας γραπτώς την παραίτηση του προς το Συμβούλιο, όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου του ίδιου έτους. Οι προθεσμίες αυτές είναι δυνατό να μην τηρηθούν μόνο ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου.

 

 

Προθεσμία Παραίτησης

 

9.

 

(1)   Για την επιλογή μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, το Συμβούλιο του Τμήματος διορίζει τριμελή Ειδική  Επιτροπή από μέλη του, με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της κρινόμενης θέσης, ένα δε από αυτά θα πρέπει να είναι στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

 

 

 

Διαδικασία επιλογής

 

(2)   Όλες οι θέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού δημοσιεύονται. Στη δημοσίευση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα απαιτούμενα προσόντα και η ειδικότητα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)   Η τριμελής Ειδική Επιτροπή δεν υποχρεούται να καλέσει όλους τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη.

 

 

 

 

(4)   Η τριμελής Ειδική Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τμήματος αιτιολογημένη έκθεση για κάθε επιλογή.  Η επιλογή υπόκειται στην έγκριση της Συγκλήτου, στην οποία το Συμβούλιο του Τμήματος υποβάλλει, μέσω της οικείας Σχολής, σχετική εισήγηση.

 

 

 

10.

Οι απολαβές των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού περιλαμβάνουν το μισθό, τα εκάστοτε καθορισμένα επιδόματα, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης που καθορίζονται στο σχετικό νόμο, το δικαίωμα ιατρικής περίθαλψης και τυχόν άλλα ωφελήματα που θα καθοριστούν από το Συμβούλιο.

 

Δικαιώματα, Ωφελήματα και Υποχρεώσεις

 

11.

 

Το Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου, μπορεί να τοποθετήσει διοριζόμενο σε οποιοδήποτε σημείο της μισθολογικής κλίμακας.

 

 

Τοποθέτηση σε Κλίμακες

 

12.

 

Τα θέματα αδειών ρυθμίζονται με Κανόνες που θεσπίζει η Σύγκλητος και εγκρίνει το Συμβούλιο.

 

 

δειες

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

 

 

 

13.

Το Συμβούλιο μπορεί να διορίσει σε έκτακτη βάση επιστήμονες με ειδικά προσόντα, για να εργαστούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.  Τα προσόντα, η πείρα, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και γενικά οι όροι υπηρεσίας των Ειδικών Επιστημόνων καθορίζονται σε Κανόνες που εκδίδει η Σύγκλητος μετά από έγκριση του Συμβουλίου.

 

Διορισμοί, Προσόντα όροι υπηρεσίας

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙV – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

 

 

14.

Στους Προϋπολογισμούς του Πανεπιστημίου περιλαμβάνεται κάθε χρόνο πρόνοια για πρόσληψη Μεταπτυχιακών Συνεργατών.

 

Πρόνοια στον Προϋπολογι-σμό.

 

15.

 

Στα πλαίσια της πιο πάνω πρόνοιας η Σύγκλητος καθορίζει τον αριθμό των Μεταπτυχιακών Συνεργατών κατά Σχολή και Τμήμα καθώς και τις ειδικότητες.

 

 

Καθορισμός αριθμού

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

Οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες διορίζονται με συμβόλαιο για περίοδο ενός έτους. Το συμβόλαιο μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τρία χρόνια.

 

 

 

 

 

 

 

Διορισμοί

 

17.

 

Οι απολαβές των Μεταπτυχιακών Συνεργατών περιλαμβάνουν αντιμισθία, όπως αυτή καθορίζεται στον Προϋπολογισμό.

 

 

Απολαβές

 

18.

 

Οι θέσεις των Μεταπτυχιακών Συνεργατών ανακοινώνονται από τη Σύγκλητο.

 

 

Ανακοίνωση Θέσεων

 

19.

 

Τα προσόντα, η διαδικασία πρόσληψης, τα κριτήρια τοποθέτησης διοριζομένου σε σημείο της μισθολογικής κλίμακας της θέσης στην οποία διορίζεται, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και γενικά οι όροι υπηρεσίας καθορίζονται σε Κανόνες που εκδίδει το Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Συγκλήτου.

 

 

 

Διαδικασία πρόσληψης,

όροι υπηρεσίας

 

ΜΕΡΟΣ V – ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

 

 

 

 

20.  Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές έχουν ως κύριο έργο τη συμμετοχή τους στις ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και τη διεξαγωγή έρευνας.

 

 

Κύριο έργο των Μεταδιδακτορι-κών Ερευνητών

 

21.  Στους Προϋπολογισμούς του Πανεπιστημίου περιλαμβάνεται κάθε χρόνο πρόνοια για πρόσληψη Μεταδιδακτορικών Ερευνητών.

 

 

Πρόνοια στον Προϋπολογισμό

 

22.  Η Σύγκλητος καθορίζει τον αριθμό των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών κατά Σχολή και Τμήμα και επικυρώνει τις ειδικότητες, με βάση τις εισηγήσεις των Τμημάτων.

 

 

Καθορισμός αριθμού

 

23.  Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές διορίζονται με συμβόλαιο για περίοδο μέχρι δύο ετών, το οποίο είναι δυνατόν να ανανεώνεται μέχρι τέσσερα έτη.

 

 

Διορισμοί

 

24.  Οι απολαβές των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών περιλαμβάνουν αντιμισθία, όπως αυτή καθορίζεται στον Προϋπολογισμό ή στο εγκεκριμένο εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα.

 

 

Απολαβές

 

25.  Τα προσόντα, η διαδικασία πρόσληψης, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και γενικά οι όροι υπηρεσίας καθορίζονται σε Κανόνες που εκδίδει η Σύγκλητος, με έγκριση του Συμβουλίου.

 

 

Διαδικασία πρόσληψης, όροι υπηρεσίας.

 

 

 

 

 

 

 

26.-(1)  Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται επίσης με οικονομική υποστήριξη από εξωτερική χορηγία (Ερευνητικά Προγράμματα με Εξωτερική Χρηματοδότηση) ή με οικονομική υποστήριξη από Ερευνητικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου.

 

Οικονομική στήριξη από εξωτερική χορηγία και Ερευνητικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου

 

 

 

 

 

(2)  Στην περίπτωση της παραγράφου (1), ισχύουν οι ίδιοι Κανονισμοί για το διορισμό, τις απολαβές, την ανακοίνωση των θέσεων και οι ίδιοι Κανόνες για τα προσόντα, τη διαδικασία πρόσληψης και γενικά τους όρους υπηρεσίας Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, εκτός εάν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις στο εγκεκριμένο εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα.

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ VI – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

 

 

 

 

27.  Το Συμβούλιο δύναται να διορίζει επιστήμονες με μεγάλη ερευνητική, διδακτική ή επαγγελματική πείρα ως Συνεργάτες του, οι οποίοι θα συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε επίπεδο έρευνας ή διδασκαλίας, βάσει συμβάσεων ενός ή δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, οι οποίες είναι δυνατό να ανανεώνονται.

 

 

Διορισμός Συνεργατών.

 

28.  Τα προσόντα, η πείρα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και γενικά οι όροι υπηρεσίας των Συνεργατών του Πανεπιστημίου καθορίζονται σε Κανόνες που εκδίδει η Σύγκλητος, με έγκριση του Συμβουλίου.

 

Διαδικασία πρόσληψης, όροι υπηρεσίας.