5.3   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

1.             Γενικά

 

1.1           Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τη δυνατότητα να διορίζει με εξειδικευμένες γνώσεις ακαδημαϊκούς ως Επισκέπτες Ακαδημαϊκούς Σύντομης Διάρκειας (ΕΑΣΔ) κατόπιν εισήγησης του Τμήματος. 

 

1.2           Οι ΕΑΣΔ δύναται να διορίζονται στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή.

 

1.3           Κονδύλι για ΕΑΣΔ θα κατανέμεται στις Σχολές σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει με τον προϋπολογισμό και παράλληλα με το έργο που έχει γίνει στο παρελθόν.  Άλλα αιτήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του χρόνου να τίθενται ενώπιον της Επιτροπής αιτιολογημένα για εξέταση.

 

2.             Σκοπός

 

2.1           Σκοπός του θεσμού του ΕΑΣΔ είναι η παρουσίαση σειράς διαλέξεων που προάγουν την επιστημονική έρευνα.  Το επίπεδο των διαλέξεων είναι απαραίτητα μεταπτυχιακό.

 

3.             Όροι Απασχόλησης

 

3.1         Η διάρκεια απασχόλησης είναι διάρκειας 1-4 εβδομάδων.  Η απασχόληση πρέπει να αντιστοιχεί σε διδακτικό έργο 6 ωρών ανά εβδομάδα.  Η περίοδος του διορισμού εμπίπτει απαραίτητα εντός των περιόδων των δύο εξαμήνων.  Στους Επισκέπτες Ακαδημαϊκούς Σύντομης Διάρκειας καταβάλλεται: (α) ημερήσιες απολαβές ύψους €137 (για τα Σαββατοκυρίακα που προηγούνται ή έπονται της εβδομάδας απασχόλησης δεν καταβάλλονται ημερήσιες απολαβές), (β) κατ΄αποκοπή επίδομα (Honorarium) ανά εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Κύπρο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή τους βαθμίδα (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής €800 και Επίκουρος Καθηγητής €600).  Πέραν των πέντε εργάσιμων ημερών θα καταβάλλεται κατ’ αναλογία κατ’ αποκοπή επίδομα (Honorarium) και (γ) μεταφορικά έξοδα (αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης και έξοδα μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο στην Κύπρο και στο εξωτερικό).

 

3.2         Σε ΕΑΣΔ δεν παρέχεται άδεια απουσίας.

 

 

3.3          Στους ομιλητές και εξωτερικούς κριτές των συνθετικών μαθημάτων του μη αυτονομημένου Τμήματος Αρχιτεκτονικής καταβάλλονται: (α) ανάλογα με τη χρονική διάρκεια διαμονής τους (μέχρι τέσσερις ημέρες) €155 ημερησίως ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα εγκρίνει κατά καιρούς η Δημόσια Υπηρεσία για τέτοιες περιπτώσεις, (β) κατ’ αποκοπή επίδομα ύψους €200 (Honorarium) και (γ) μεταφορικά έξοδα (αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης και έξοδα μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο στην Κύπρο και στο εξωτερικό).

 

    

4.             Διαδικασία Διορισμού

 

4.1           Το Συμβούλιο του Τμήματος υποβάλει πρόταση για διορισμό του ΕΑΣΔ στο Συμβούλιο της οικείας Σχολής για έγκριση, χωρίς να χρειάζεται έγκριση από το Πρυτανικό Συμβούλιο, με την προϋπόθεση ότι τα Τμήματα:

 

(α)           διαθέτουν τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους (π.χ. δίδακτρα μεταπτυχιακής φοίτησης και υπερκεφαλικά) και

(β)           καθορίζουν από ποιο κονδύλι θα αμείβονται οι Επισκέπτες.

 

4.2          Σε περίπτωση που τα Τμήματα επιθυμούν να διορίσουν Επισκέπτες Καθηγητές Σύντομης Διάρκειας οι οποίοι θα αμείβονται από κεντρικά κονδύλια του Πανεπιστημίου, τότε τα Τμήματα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους μέσω της οικείας Σχολής μία φορά το χρόνο (κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο) στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού ώστε να μελετούνται στα πλαίσιο της κατανομής του ετήσιου Προϋπολογισμού.  Οι κατανομές θα γίνονται σε επίπεδο Τμημάτων και θα έχουν ισχύ μετά την έγκριση των κατανομών από τη Σύγκλητο.  Οι Κοσμήτορες των Σχολών εξουσιοδοτούνται να κάνουν μεταφορές κονδυλίων από ένα Τμήμα σε άλλο με τη συγκατάθεση του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος.

 

 

 

Εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 92η Συνεδρίας του Συμβουλίου στις 30/08/2002, τροποποιήθηκε κατά τη 97η και 117η Συνεδρία του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου στις 18/12/2002 και 19/07/2004, αντίστοιχα και τροποποιήθηκε κατά την 55η Συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 25/09 και 5/10/2006 και κατά την 149η Συνεδρία του Συμβουλίου στις 11/03/2008 και τροποποιήθηκαν κατά την 114η συνεδρία και 120η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 26/11/2009 και στις 18/02/2010, αντίστοιχα, και κατά την 175η και την 181η συνεδρία του Συμβουλίου στις 15/03/2010 και 4/10/2010, αντίστοιχα.