5.4  ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ    

       ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

 

Ο όρος «Επιστημονικός Συνεργάτης», χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για Συνεργάτες που προέρχονται είτε εκτός ακαδημαϊκής κοινότητας, είτε από ερευνητικά κέντρα, ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και δεν έχουν το τίτλο του Καθηγητή, και

 

Ο όρος «Συνεργάτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου», χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις Καθηγητών που εκλέγονται για τη συγκεκριμένη θέση.

 

Συνεργάτες Καθηγητές/Επιστημονικοί Συνεργάτες του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι επιστήμονες με μεγάλη ερευνητική, διδακτική ή επαγγελματική πείρα. Συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε επίπεδο έρευνας ή διδασκαλίας, βάσει συμβάσεων ενός ή δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, οι οποίες είναι δυνατόν να ανανεώνονται.

 

 

1.

Για τη θέση Συνεργάτη Καθηγητή / Επιστημονικού Συνεργάτη του Πανεπιστημίου απαιτείται διδακτορικός τίτλος, καθώς επίσης αυτόνομο επιστημονικό έργο, αποδεδειγμένη ικανότητα καθοδήγησης άλλων στην εκπόνηση επιστημονικού έργου και διεθνής, ή ανερχόμενη διεθνής, αναγνώριση του επιστημονικού έργου. Εξαίρεση από την απαίτηση για διδακτορικό τίτλο είναι δυνατή μόνο για ιδιαίτερα διακεκριμένους επιστήμονες, όπως άτομα τα οποία κατέχουν ή κατείχαν καίριες θέσεις σε ένα επιστημονικό τομέα ή έχουν λάβει τις μεγαλύτερες διακρίσεις για την προσφορά τους.

 

2.

Θέσεις Συνεργατών Καθηγητών/Επιστημονικών Συνεργατών του Πανεπιστημίου αφορούν διδασκαλία ή έρευνα. Η εμπλοκή Συνεργατών Καθηγητών/Επιστημονικών Συνεργατών στο διδακτικό έργο του Πανεπιστημίου στοχεύει στον εμπλουτισμό των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών, κυρίως μέσω της εκτενούς πρακτικής εμπειρίας και εμπειρογνωμοσύνης των ατόμων αυτών, καθώς επίσης ως προς την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών. Σε σχέση με την έρευνα, η συνεργασία στοχεύει στον εμπλουτισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου.

3.

Οι Συνεργάτες Καθηγητές/ Επιστημονικοί Συνεργάτες του Πανεπιστημίου δε διορίζονται σε οργανικές θέσεις αλλά επί συμβάσει. Η σύμβαση θέσης Συνεργάτη Καθηγητή / Επιστημονικού Συνεργάτη του Πανεπιστημίου μπορεί να ανανεώνεται μέχρι πέντε συνεχή έτη. Η απόφαση για την ανανέωση λαμβάνεται από τη Σύγκλητο, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, και σχετική γνωμάτευση της Επιτροπής Αξιολόγησης και επικυρώνεται από το Συμβούλιο. Μετά την πάροδο πέντε ετών, απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας διεκδίκησης της θέσης από το Τμήμα, κλπ. Νοείται ότι το Συμβούλιο του Τμήματος μπορεί να εισηγηθεί εκ νέου τον προηγούμενο κάτοχο της θέσης.

 

4.

Θέσεις Συνεργατών Καθηγητών / Επιστημονικών Συνεργατών του Πανεπιστημίου εγκρίνονται και κατανέμονται από τη Σύγκλητο βάσει τεκμηριωμένων αιτημάτων των Τμημάτων.

 

5.

Η συμμετοχή Συνεργατών Καθηγητών / Επιστημονικών Συνεργατών στη διεξαγωγή ενός προγράμματος σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού.

86Γ

 

6.

Οι θέσεις Συνεργατών Καθηγητών/Επιστημονικών Συνεργατών του Πανεπιστημίου δεν προκηρύσσονται. Κάθε Τμήμα που διαθέτει τέτοιες θέσεις μεριμνά για την προσέλκυση ατόμων με τα απαιτούμενα επιστημονικά προσόντα, το αναμενόμενο κύρος και την εκτενή εμπειρία. Στη συνέχεια το Συμβούλιο του Τμήματος υποβάλλει τις εισηγήσεις του στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

7.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προεδρεύεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και σε αυτήν συμμετέχουν οι Κοσμήτορες όλων των Σχολών του Πανεπιστημίου. Κάθε εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος θα πρέπει να είναι άρτια τεκμηριωμένη. Εκτός από το βιογραφικό σημείωμα του ατόμου που προτείνεται, θα πρέπει να επισυνάπτονται επαρκή στοιχεία, τα οποία να τεκμηριώνουν:

 

 

(α)

το επιστημονικό έργο και κύρος του προτεινομένου

 

 

(β)

την αυτονομία του έργου αυτού, και

 

 

 

(γ)

την ικανότητα καθοδήγησης άλλων. Συστατικές επιστολές παραλείπονται για ιδιαίτερα διακεκριμένους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν σημαντική δημόσια παρουσία. Για άλλες περιπτώσεις χρειάζονται, ενδεικτικά, κάποιες συστατικές επιστολές. Τέλος η εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος θα πρέπει να περιγράφει σαφώς τα καθήκοντα του προτεινομένου.

 

 

8.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις εισηγήσεις του Συμβουλίου του Τμήματος και υποβάλλει τεκμηριωμένη γνωμάτευση προς τη Σύγκλητο. Βάσει της γνωμάτευσης, η Σύγκλητος αποφασίζει σχετικά, αποστέλλει την απόφασή της στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου για επικύρωση και ενημερώνει το Τμήμα.

 

 

(9)

Για την κατανομή χώρων λαμβάνονται υπόψη και οι συνεργάτες που υπηρετούν σε κάθε Τμήμα.

 

(10)

Το Πανεπιστήμιο διαχειρίζεται σχετικό κονδύλιο για την κάλυψη αντιμισθίας σε Συνεργάτες Καθηγητές/ Επιστημονικούς Συνεργάτες του, οι οποίοι προσφέρουν διδακτικό έργο. Το ύψος της αντιμισθίας καθορίζεται από την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών με βάση τα διδακτικά καθήκοντα των Συνεργατών.

 

 

 

 

Οι παρόντες κανόνες εγκρίθηκαν κατά την 246η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών στις 10/12/2013 και τροποποιήθηκαν κατά την 280η Συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερομηνίας 30/09/2015.