7.10

Κώδικας Δεοντολογίας Εργασιακής Συμπεριφοράς

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκδίδει τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Εργασιακής Συμπεριφοράς με στόχο την προώθηση και διασφάλιση ενός επαγγελματικού εργασιακού περιβάλλοντος.  

 

Ο Κώδικας αυτός ενισχύει τις θεμελιώδεις αξίες και τα πρότυπα, στα οποία στηρίζεται το έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου και παρέχει ένα σημείο αναφοράς για τις αποφάσεις και ενέργειες κατά τη διεξαγωγή των επαγγελματικών καθηκόντων της πανεπιστημιακής κοινότητας.  

 

Το κύρος και η αξιοπιστία του ΠΚ εξαρτώνται άμεσα από την ποιότητα της εξυπηρέτησης και την επαγγελματική συμπεριφορά του προσωπικού του ΠΚ.

 

Οι βασικές αξίες που διέπουν τον Κώδικα Εργασιακής Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου σχετίζονται με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, οι οποίες είναι ο σεβασμός, η συνέπεια, η διαφάνεια και η αξιοκρατία.

 

 

 

Εισαγωγή

 

1.    Κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας οφείλει να επιδεικνύει αφοσίωση, υπευθυνότητα, εντιμότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό τόσο στην άσκηση των καθηκόντων του, όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότητές του.

 

2.    Κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας πρέπει να συμπεριφέρεται προς τα υπόλοιπα μέλη της με τιμιότητα, δικαιοσύνη και σεβασμό.

 

3.    Αγενής ή προσβλητική συμπεριφορά μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας  προς κάποιον άλλο δεν είναι αποδεκτή.

 

Α.

Σεβασμός προς τους άλλους

 

Α.1. Κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας  πρέπει να συμπεριφέρεται προς τα υπόλοιπα μέλη με δικαιοσύνη και σεβασμό, τόσο προς τα φυσικά πρόσωπα όσο και προς τα δικαιώματά τους.

 

A.2. Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας  πρέπει να ενθαρρύνονται στην εκτέλεση των καθηκόντων ή σπουδών τους στο πανεπιστήμιο και πρέπει να αναγνωρίζονται οι συνεισφορές και τα επιτεύγματά τους.

 

 Α.3.  Σε περίπτωση εποπτείας, κρίσης ή και αξιολόγησης άλλων συναδέλφων ή και φοιτητών/ φοιτητριών, αυτή πρέπει να γίνεται αντικειμενικά, αξιοκρατικά και δίχως προκατάληψη με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί και έχουν γνωστοποιηθεί στους επηρεαζόμενους από πριν.

Νοείται ότι σε προσωπικό/ φοιτητές που εποπτεύουν πρέπει να φέρονται δίκαια, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και έκφρασης απόψεων και να διατηρούν μια ανοικτή και ειλικρινή επικοινωνία μαζί τους.

 

Α.4. Σε περίπτωση κρίσης, αξιολόγησης ή και διερεύνησης, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας πρέπει να λαμβάνουν και να τεκμηριώνουν αποφάσεις με πλήρη γνώση όλων των σχετικών στοιχείων, χωρίς προκαταλήψεις, με πλήρη διαφάνεια και σε πλήρη απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.

 

Νοείται ότι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε κρίση στην οποία εμπλέκονται οι ίδιοι προσωπικά ή στενά με αυτούς συνδεόμενα πρόσωπα της οικογένειάς τους ή από την οποία αποκομίζουν ή ίδιοι ή τα πιο πάνω πρόσωπα, οικονομικό ή άλλο όφελος.

 

Νοείται περαιτέρω ότι στο επηρεαζόμενο άτομο πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να απαντά σε συναφείς ισχυρισμούς και προβαλλόμενες αποδείξεις πριν ληφθεί απόφαση.

 

Α.5. Όλοι αναμένεται να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν, δίκαιοι και ευγενικοί στην αλληλεπίδρασή τους με τους άλλους.

 

Α.6. Κανείς δεν πρέπει να χρησιμοποιεί παράνομα μέσα ή χειρισμούς, απόκρυψη στοιχείων, κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών, διαστρέβλωση πραγματικών στοιχείων ή οποιαδήποτε άλλη άδικη πρακτική.

 

Νοείται ότι τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη η οποία συνιστά εκμετάλλευση της θέσης τους, του επιστημονικού τους τίτλου ή της ιδιότητας τους, έναντι φοιτητών και συναδέλφων τους.

 

Α.7. Εντός του Πανεπιστημίου πρέπει γίνονται σεβαστές οι διαφορετικές απόψεις. Οι διαφωνίες πρέπει να επιλύονται μόνο με λογικό διάλογο. Κανείς δεν πρέπει να διακόπτει τον διάλογο με χρήση λεκτικής ή φυσικής βίας ή εκφοβισμό. Η κριτική απόψεων πρέπει να διαχωρίζεται από προσωπικές επιθέσεις.  Κανείς δεν πρέπει να προσβάλλει λεκτικά, να κακολογεί ή να μειώνει άλλους, άμεσα ή έμμεσα. Οι πάντες πρέπει να αποφεύγουν σχόλια που μειώνουν άλλα άτομα στην εκτίμηση του κοινωνικού συνόλου ή που εκθέτουν άτομα στην περιφρόνηση, τον χλευασμό ή το μίσος των άλλων.

 

Α.8. Οι πάντες έχουν το δικαίωμα να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ζουν σε περιβάλλον ελεύθερο από κάθε μορφή παρενόχλησης και διάκρισης, όπως αυτές προσδιορίζονται στους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας του πανεπιστημίου για την παρενόχληση και την ισότητα.

 

Α.9. Όλοι έχουν την ευθύνη να φροντίζουν την αποφυγή πράξεων που μπορούν να βλάψουν άλλους σε σωματικό ή ψυχολογικό επίπεδο. Όλοι πρέπει να προάγουν ασφαλείς εργασιακές πρακτικές και περιβάλλοντα για όποιον χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου. 

 

Β.

Συμμόρφωση στον Νόμο, τους Κανονισμούς, Κανόνες και τους Κώδικες Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου

 

Β.1. Όλοι αναμένεται να τηρούν τη Νομοθεσία, Κανονισμούς, Κανόνες και διαδικασίες του ΠΚ, καθώς και τη γενικότερη νομοθεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Νοείται ότι όταν οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε έχει απορία ή ερώτηση σχετικά με την προσαρμογή και τη συμμόρφωση με πολιτικές και κανονισμούς του πανεπιστημίου, θα πρέπει να ζητήσει διευκρινίσεις και καθοδήγηση από τα άτομα στα οποία λογοδοτεί καθώς και στους καθ’ ύλην αρμοδίους.

 

Β.2. Με εξαίρεση την υποχρέωση που έχουν να καταθέτουν ενώπιον δικαστικών, πειθαρχικών ή ελεγκτικών Αρχών, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας πρέπει να τηρούν την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα, όσον αφορά θέματα που περιέρχονται σε γνώση τους εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους.

 

Β.3. Η χρήση των υπολογιστών και του δικτύου του Πανεπιστημίου από κάθε άτομο πρέπει να γίνεται μόνο για σκοπούς σχετικούς με τη φοίτησή τους, ή την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τυχόν εργασία τους με το Πανεπιστήμιο ή για άλλες χρήσεις που έχουν επιτραπεί από το Πανεπιστήμιο. Οι πάντες πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας για Πρακτικές Ορθής Χρήσης Υπολογιστών.  Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι απαγορεύεται η συνειδητή δημιουργία, διάδοση, εκτύπωση, ανάκτηση, φόρτωση ή αποθήκευση υλικού με φύση μεροληπτική, δυσφημιστική, άσεμνη, επιβλαβή (π.χ. ιοί), απειλητική ή εκφοβιστική, ή οποιουδήποτε υλικού ακατάλληλου ή ξένου για την εργασία του Πανεπιστημίου. Ο μόνος λόγος που μπορεί να επιτραπεί η χρήση τέτοιου υλικού είναι για να περιέλθει αυτό εις γνώση των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιστημίου.

 

Β.4. Όλοι πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική του Πανεπιστημίου για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και απαγορευμένων ουσιών. Ο καθένας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η προσωπική χρήση οινοπνεύματος δεν θα επηρεάζει την διεκπεραίωση της εργασίας του, ούτε την ασφάλεια και ευεξία των άλλων. Η νομοθεσία που αφορά το κάπνισμα πρέπει να τηρείται αυστηρά.

 

Γ.

Επιμέλεια και αποδοτικότητα στον χώρο της εργασίας

 

Γ.1. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας πρέπει να εκπροσωπούν το Ίδρυμα, την αποστολή του και τους συλλογικούς στόχους του, με ακεραιότητα, ακαδημαϊκό ήθος και προσήλωση στο αίσθημα του καθήκοντος έναντι του Πανεπιστημίου και του κοινωνικού συνόλου σε όλες τις δραστηριότητές τους. Περαιτέρω, κάθε μορφή εργασίας που σχετίζεται με το Πανεπιστήμιο πρέπει να εκτελείται με προσοχή και αποτελεσματικότητα, έχοντας κατά νουν ότι η εμπιστοσύνη στην αξιοκρατία και την εντιμότητα είναι βασική, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους φοιτητές.

 

Γ.2. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες και να εμβαθύνουν τις γνώσεις που απαιτεί η εργασία τους. Το Πανεπιστήμιο από τη μεριά του οφείλει να βοηθήσει στη βελτίωση των ανωτέρω στο μέτρο των δυνατοτήτων του.

 

Γ.3. Αναμένεται ότι οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν τις υψηλές τους επιδόσεις και θα υπηρετήσουν με κάθε τρόπο το καλώς εννοούμενο συμφέρον των φοιτητών, του ακαδημαϊκού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

 

Γ.4. Τα μέλη του Πανεπιστημίου θα πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα συμπεριφορά σε όλες τις εκφάνσεις της ακαδημαϊκής ζωής και να επιδεικνύουν σύνεση και προσοχή κατά την παρουσία τους στα ΜΜΕ, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και γενικότερα στη χρήση του διαδικτύου. Ιδιαιτέρως η εμφάνιση και η ενδυμασία τους θα πρέπει να είναι ανάλογη των καθηκόντων τους.

 

Γ.5. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να δείχνουν τη δέουσα προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις όπου άλλα άτομα εξαρτώνται από τις συμβουλές και τις πληροφορίες που θα τους παράσχουν οι πρώτοι.

 

Γ.6. Οι οικονομικοί πόροι του Πανεπιστημίου πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ και να αποφεύγεται η σπατάλη.

 

Δ.

Προστασία της περιουσίας του Πανεπιστημίου

 

  Δ.1. Η προστασία της πανεπιστημιακής περιουσίας και ο σεβασμός των πανεπιστημιακών χώρων και εγκαταστάσεων αποτελούν θεμελιώδεις υποχρεώσεις του προσωπικού και των φοιτητών.  Είναι υποχρέωση όλων να προστατεύουν την περιουσία του Πανεπιστημίου και να αναφέρουν αρμοδίως κάθε εσκεμμένη φθορά η καταστροφή.

 

Δ.2. Σύμφωνα με τον Νόμο, τους Κανονισμούς και τους Κανόνες του Πανεπιστημίου, οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για το καλό του Ιδρύματος. Όλοι υποχρεούνται να τους χρησιμοποιούν μόνο για νόμιμες ενέργειες, προς όφελος του Πανεπιστημίου και όχι προς ίδιον όφελος ή όφελος τρίτων.

 

Δ.2.1. Στην πανεπιστημιακή περιουσία περιλαμβάνεται η υλική (π.χ. τα κτήρια, η επίπλωση, ο εξοπλισμός, τα οχήματα, τα αναλώσιμα υλικά, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πάσης φύσεως, τα φυτά) και η άυλη (π.χ. η πνευματική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ο εργάσιμος χρόνος, η χρήση κοινοχρήστων χώρων και υπηρεσιών). Η πανεπιστημιακή περιουσία περιλαμβάνει επίσης ό,τι αποκτήθηκε με ερευνητικά κονδύλια.

 

Δ.3. Οι αξιωματούχοι του Πανεπιστημίου οφείλουν να θέτουν σε εφαρμογή και να διατηρούν κατάλληλα συστήματα αποτροπής και ελέγχου ώστε να αποφεύγονται και να αποκαλύπτονται απάτες, κλοπές, σύγκρουση συμφερόντων, εσκεμμένη φθορά και κάθε άλλη παράνομη ενέργεια σε σχέση με τους πόρους και την περιουσία του Πανεπιστημίου.

 

Δ.4. Αποτελεί ευθύνη όλων η διακρίβωση ότι κάθε νέα γνώση που παρήχθη, ανεπτύχθη και έγινε γνωστή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού του Πανεπιστημίου μέσω εκθέσεων, εγγράφων ή προφορικής παρουσίασης, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή είναι όσον το δυνατόν ακριβέστερη.

 

Δ.5. Αρχεία και πληροφορίες συχνά δημοσιοποιούνται μέσω νομίμων οδών, μεταξύ άλλων των ΜΜΕ. Σε συνέχεια αυτών, θα πρέπει να αποφευχθεί η συμπερίληψη στα πρακτικά του Πανεπιστημίου σχολίων επί αποφάσεων δικαστηρίων ή απρεπών σχολίων έναντι φυσικών και νομικών προσώπων.

 

Δ.6. Εντεταλμένα άτομα είναι δυνατόν να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία για λογαριασμό του Πανεπιστημίου και να χρησιμοποιούν ή να δημοσιοποιούν πληροφορίες υπό την κάλυψη του Πανεπιστημίου μόνο εντός του πλαισίου του νόμου και των οδηγιών που εκδίδει κατά καιρούς ο/η Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων τόσο του Κράτους όσο και του Οργανισμού. 

 

Δ.7. Απαγορεύεται σε κάθε άτομο να πωλεί, να μεταφέρει, να εκθέτει ή με κάθε τρόπο να επιτρέπει τη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση από την αρμόδια αρχή. Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται τα προστατευόμενα από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατοχυρωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και πληροφορίες που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο ή σε άτομα που έχουν κοινοποιήσει εμπιστευτικά τέτοιες πληροφορίες στο Πανεπιστήμιο. Όταν αναφύονται θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να γίνεται αναφορά στην Πολιτική περί πνευματικής ιδιοκτησίας του ΠΚ.

 

Δ.8. Η χρήση της υλικοτεχνικής υποδομής του Πανεπιστημίου πρέπει να γίνεται μόνο εντός του προβλεπομένου από τον νόμο πλαισίου.

 

Δ.8.1. Είναι πιθανόν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις άτομα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν για προσωπική χρήση τις τηλεφωνικές γραμμές, την παρεχόμενη χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικών συστημάτων του Πανεπιστημίου. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με διάκριση και φειδώ. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι υπεραστικές κλήσεις για προσωπικούς λόγους από τα τηλέφωνα του Πανεπιστημίου, αλλά αν υπάρχουν λόγοι επιτακτικής ανάγκης, θα πρέπει το Πανεπιστήμιο να αποζημιωθεί για τις υπεραστικές χρεώσεις.

 

Δ.8.2  Όσοι χειρίζονται υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου πρέπει να τηρούν τους Κανόνες Ασφαλείας κατά και μετά τη χρήση.

 

Δ.8.3 Δεν θα πρέπει να μετακινείται εκτός του ΠΚ πανεπιστημιακός εξοπλισμός, εκτός αν δοθεί άδεια από την αρμόδια αρχή.

 

Δ.8.4  Αν για οποιονδήποτε λόγο τερματισθεί η υπηρεσία εργαζομένου στο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να επιστραφεί όλη η υλικοτεχνική υποδομή που ανήκει στο Πανεπιστήμιο.

 

 Αναφορές:

 

 

1.    Employee Code of Conduct, Lakehead University:

https://www.lakeheadu.ca/sites/default/files/policies_procedures/Employee%20Code%20of%20Conduct.pdf

 

 

 

2.    Code of Conduct, University of Sidney:

http://sydney.edu.au/policies/showdoc.aspx?recnum=PDOC2011/65&RendNum=0

 

 

 

 

3.    Code of Ethics and Conduct, University of Bologna:

file:///C:/Users/admarina/Downloads/CodiceEticoediComportamento_UNIBO_versioneinlinguainglese.pdf

 

 

 

4.    Code of Conduct, University of Utrecht:

https://www.uu.nl/sites/default/files/ubd_en_code_of_conduct.pdf

 

 

 

5.    Κώδικας δεοντολογίας και καλής πρακτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/simantikes/2018/160218_kwdikas_deontologias.pdf

 

 

6.    Κώδικας δεοντολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: http://www.uth.gr/static/miscdocs/Kwdikas_Deontologias_backup.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίθηκε κατά τη συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 16/2020, ημερ. 17/06/2020 και επικυρώθηκε κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου αρ. 9/2020,  ημερ. 7/9/2020.