7.12

Πολιτική και Κώδικας της πρακτικής για την καταπολέμηση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (εφεξής «το ΠΚ») σε εναρμόνιση με το Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση του 2002 (Ν.205(Ι)2002) και οδηγούμενο από τις βασικές οργανωσιακές του αξίες, υιοθετεί με τον Κώδικα Πρακτικής για την Καταπολέμηση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (εφεξής «ο Κώδικας») κανόνες και διαδικασίες για την αποτροπή ή/και διαχείριση περιστατικών παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης. Αντιλαμβανόμενο τη σοβαρότητα του αδικήματος θεωρεί απαράδεκτη οποιαδήποτε συμπεριφορά συνιστά παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση. Συμπεριφορά τέτοιας φύσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα.

 

 

 

Το ΠΚ αναγνωρίζει επίσης ότι η παρενόχληση ή η σεξουαλική παρενόχληση έχει στη βάση της την κατάχρηση εξουσίας και τη διάκριση λόγω φύλου. Ειδικότερα, συνιστά μορφή έμφυλης βίας, η οποία συντηρείται από τις επικρατούσες εξουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις, τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τον ρόλο των αντρών και γυναικών και την κοινωνική ανοχή. Ως μια επιπλέον μορφή διάκρισης φύλου, το ΠΚ λαμβάνει θέση μηδενικής ανοχής αναγνωρίζοντας ότι η σεξουαλική παρενόχληση παρεμποδίζει την εφαρμογή της ισότητας στον τομέα της εργασίας και της μάθησης. Η έμφυλη βία αντιβαίνει στη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του ΠΚ, αλλά και στις θεμελιώδεις του αξίες.

 

 

1.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

 

 

 

Σκοπός του Κώδικα είναι η σωστή ενημέρωση, πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης στο ΠΚ, παρέχοντας τις απαραίτητες διαδικασίες χειρισμού του προβλήματος και παρεμπόδισης επανάληψής του. Αφορά όλο το προσωπικό του ΠΚ, ακαδημαϊκό, ερευνητικό, διδακτικό, διοικητικό και ωρομίσθιο και όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες.

 

 

2.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

Το ΠΚ είναι απολύτως δεσμευμένο στη διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο θα προστατεύεται πλήρως η αξιοπρέπεια του ατόμου και θα διασφαλίζεται ο σεβασμός της προσωπικότητας κάθε εργαζόμενου/ης, φοιτητή/τριας, υποψήφιου/ας του ΠΚ.

 

 

 

Στο πλαίσιο της πιο πάνω Πολιτικής προβλέπονται τα ακόλουθα:

 

 

 

 

2.1

Όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες και οι φοιτητές/τριες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με την Πολιτική και τον Κώδικα του ΠΚ.

 

 

 

 

2.2

Απαγορεύεται αυστηρά η «διάκριση λόγω φύλου», η «παρενόχληση» και η «σεξουαλική παρενόχληση»:

 

 

 

 

 

(1)

από όλα τα μέλη του ΠΚ (ακαδημαϊκό, ερευνητικό, διδακτικό, διοικητικό και ωρομίσθιο προσωπικό, φοιτητές) προς οποιοδήποτε μέλος του ΠΚ, ανεξαρτήτως της βαθμίδας, ιεραρχίας και φύλου και προς οποιοδήποτε επισκέπτη/τρια του ΠΚ

 

 

 

 

 

 

(2)

στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και επιμόρφωσης

 

 

 

 

 

 

(3)

σχετικά με την πρόσβαση σε απασχόληση ή θέση εργασίας οποιασδήποτε μορφής, διάρκειας και βαθμίδας

 

 

 

 

 

 

(4)

σχετικά με τον καθορισμό και την εφαρμογή των όρων και των συνθηκών απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των προσόντων και των κριτηρίων τοποθέτησης, μονιμοποίησης, ένταξης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης ή προαγωγής

 

 

 

 

 

 

(5)

σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις απόλυσης από οποιαδήποτε θέση εργασίας

 

 

 

 

 

 

(6)

λόγω απόκρουσης ή καταγγελίας παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης σε σχέση με τα σημεία (1) έως (5) ανωτέρω.

 

 

 

 

2.3

Όσοι/όσες εργάζονται ή φοιτούν ή ζητούν εργασία στο ΠΚ έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια.

 

 

 

 

2.4

Η διάκριση λόγω φύλου, η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση είναι παράνομη και θα τιμωρείται αυστηρά.

 

 

 

 

2.5

Τα παράπονα για παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση θα τυγχάνουν χειρισμού με ταχύτητα, σοβαρότητα και πλήρη εμπιστευτικότητα.

 

 

 

 

2.6

Όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες και οι φοιτητές/τριες έχουν υποχρέωση πλήρους εχεμύθειας σε περίπτωση που καταθέτουν στοιχεία ως μέρος διερεύνησης καταγγελίας. Σχολιασμός εμπιστευτικών πληροφοριών ή/και διάδοση φημών δεν θα γίνεται ανεκτή.

 

 

 

 

2.7

Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα προστατεύονται από τη θυματοποίηση, τη δυσμενή μεταχείριση και τη βλαπτική μεταβολή συνθηκών επειδή συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. καταγγελία, μαρτυρία) στη διερεύνηση καταγγελίας παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

 

3.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

 

 

 

(1)

«Διάκριση λόγω φύλου» σημαίνει κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης ή λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης ως αποτέλεσμα απόρριψης της εν λόγω συμπεριφοράς ή υποταγής σε αυτήν . Η «διάκριση λόγω φύλου» περιλαμβάνει οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης γυναίκας που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη γαλουχία, τη μητρότητα ή ασθένεια οφειλόμενη στην εγκυμοσύνη ή στον τοκετό, ενώ οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή για διάκριση εις βάρος προσώπων λόγω φύλου, αποτελεί διάκριση.

 

 

 

 

(2)

«Παρενόχληση» είναι η ανεπιθύμητη από τον/την αποδέκτη/τρια συμπεριφορά που σχετίζεται με το φύλο, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειάς, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, ταπεινωτικό, ή επιθετικό περιβάλλον.

 

 

 

 

(3)

«Σεξουαλική παρενόχληση» είναι κάθε ανεπιθύμητη από τον/την αποδέκτη/τρια της συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσεως που έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειάς του/της, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εξευτελιστικό, εκφοβιστικό, εχθρικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, και εκφράζεται με λόγια ή πράξεις.

 

 

 

 

 

Συστατικά στοιχεία των όρων «παρενόχληση» και «σεξουαλική παρενόχληση» είναι:

 

 

 

 

 

i.  

Η ανεπιθύμητη συμπεριφορά.

 

 

 

 

 

 

ii. 

Η συμπεριφορά που βασίζεται στο φύλο και η συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης αντίστοιχα.

 

 

 

 

 

 

iii

Η συμπεριφορά που μπορεί λογικά να θεωρηθεί, υπό τις περιστάσεις, ως προσβλητική, εκφοβιστική και ταπεινωτική από τον/την αποδέκτη/τρια και η οποία δημιουργεί ένα εχθρικό περιβάλλον εργασίας.

 

 

 

 

 

«Ανεπιθύμητη Συμπεριφορά» είναι κάθε συμπεριφορά που είναι δυσάρεστη και προσβλητική για ’ένα άτομο. Δεν έχει σημασία αν τέτοια συμπεριφορά είναι μεμονωμένη ή επαναλαμβανομένη. Δεν έχει, επίσης, σημασία πώς αντιλαμβάνεται ο/η δράστης/τρια τη συμπεριφορά του/της έναντι του/της αποδέκτη/τριας ή ποια ήταν η πρόθεση του δράστη,  ούτε χρειάζεται ο/η αποδέκτης/τρια της συμπεριφοράς να ενημερώσει τον/τη δράστη/τρια ότι η συμπεριφορά του/της είναι ανεπιθύμητη.

 

Νοείται ότι το κατά πόσον η ίδια η συμπεριφορά είναι αποδεκτή και όχι ανεπιθύμητη από άλλους εργοδοτούμενους ή ότι θεωρήθηκε στο παρελθόν ως αποδεκτό χαρακτηριστικό του εργασιακού περιβάλλοντος, δεν αναιρεί τον όρο ανεπιθύμητη συμπεριφορά ως ορίζεται ανωτέρω.

 

 

 

 

 

«Συμπεριφορά Σεξουαλικής Φύσης» είναι κάθε συμπεριφορά η οποία έχει ένα σεξουαλικό στοιχείο ή τόνο ή υπαινιγμό και εκδηλώνεται με πράξεις ή λόγια. Παραδείγματα συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσης είναι (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά) τα πιο κάτω:

 

 

 

 

 

·        Συμπεριφορά εκφραζόμενη με πράξεις είναι κάθε ανεπιθύμητη σωματική επαφή, με στόχο την επίθεση ή την πίεση για σύναψη σεξουαλικών σχέσεων.   

 

 

 

 

 

·        Συμπεριφορά εκφραζόμενη με λόγια μπορεί να περιλαμβάνει αχρείαστη ή ανεπιθύμητη οικειότητα, σεξουαλικά ή ανήθικα ή προσβλητικά σχόλια ή ερωτόλογα, αστεία, ανέκδοτα ή χειρονομίες, ανήθικα ή προσβλητικά σχόλια για το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, μεθόδευση συζητήσεων σε σεξουαλικά θέματα, περιγραφή σεξουαλικής ζωής μπροστά σε άλλα άτομα, ανεπιθύμητες και ανήθικες εισηγήσεις ή υποδείξεις, προτάσεις ή πίεση για σεξουαλικές πράξεις, αδιάκριτες ερωτήσεις για την προσωπική ή σεξουαλική ζωή, σεξουαλικά υπονοούμενα ή πρόστυχα σχόλια, ύβρεις, άσεμνες παρατηρήσεις, ενοχλητικό φλερτάρισμα και συνεχείς προτάσεις για κοινωνική δραστηριότητα εκτός του χώρου εργασίας, ενώ έχει γίνει σαφές ότι οι προτάσεις αυτές είναι ανεπιθύμητες.

 

 

 

 

 

·        Συμπεριφορά μη εκφραζόμενη με λόγια μπορεί να περιλαμβάνει την επίδειξη πορνογραφικών περιοδικών, άσεμνων εικόνων ή αντικειμένων, σφυρίγματα, πονηρά βλέμματα ή επίμονα κοιτάγματα, σεξουαλικές ή πρόστυχες κινήσεις, χειρονομίες και νοήματα με τα μάτια,  τα χέρια ή τη γλώσσα, αχρείαστη προσέγγιση ή αχρείαστη πολύ κοντινή σωματική απόσταση, μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων με προσβλητικό περιεχόμενο ή ερωτόλογα.

 

 

 

 

 

·        Quid pro quo σεξουαλική παρενόχληση είναι η συμπεριφορά όπου προϊστάμενος/η, ιεραρχικά ανώτερος/η ή διδάσκων/ουσα επιχειρεί να επηρεάσει τις συνθήκες εργασίας, προαγωγές, κατάρτιση, αύξηση μισθού, οφέλους εργαζομένου/ης ή υποψηφίου/ας για εργασία ή βαθμό, αποφοίτησης φοιτητή/τριας ή εισδοχή υποψήφιου/ας φοιτητή/τριας με αντάλλαγμα σεξουαλικές χάρες.

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Σεξουαλική ευνοιοκρατία είναι η συμπεριφορά προσώπου  σε θέση εξουσίας που αμείβει μόνο όσους ανταποκρίνονται στις σεξουαλικές προτάσεις του, ενώ όσοι δεν ανταποκρίνονται (αλλά αξίζουν) στερούνται προαγωγής, ωφελημάτων ή βαθμών.

 

 

 

 

Νοείται ότι δεν αποτελούν σεξουαλική παρενόχληση ή σεξουαλική επαφή, ερωτοτροπίες ή φιλίες, οι οποίες είναι αμοιβαία αποδεκτές από τα άτομα που τα αφορά.

 

 

 

(4)

«Αρμόδια αρχή» αποτελούν άτομα που είναι υπεύθυνα να επιλαμβάνονται των καταγγελιών ή παραπόνων αναφορικά με περιστατικά παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης και λαμβάνουν μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων αρχών η επαρκής κατάρτιση στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης

 

 

 

Αρμόδιες αρχές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελούν οι:

 

 

 

·        Πρυτανικές αρχές

·        Κοσμήτορες Σχολών

·        Πρόεδροι Τμημάτων

·        Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

·        Διευθυντής/τρια Βιβλιοθήκης

·        Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

·         Επίτροπος Δεοντολογίας ή Υπεύθυνος/η Γραφείου Πολυμορφίας, Ενσωμάτωσης και Ισότητας

 

 

4.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

 

 

 

Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας δεσμεύονται από τον Κώδικα και την πολιτική ότι το ΠΚ θα  μεριμνά να επιβάλλονται όλες οι διαθέσιμες πειθαρχικές κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του. Περιστατικά διάκρισης λόγω φύλου, παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης θα τυγχάνουν χειρισμού σύμφωνα με την ανωτέρω Δήλωση Πολιτικής.

 

 

 

4.1

Μέτρα Πρόληψης της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης

 

 

 

 

Α.

Εργοδοτούμενοι/ες και Φοιτητές/τριες

 

 

 

 

 

·        Επιδιώκουν ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση για τις πρόνοιες της νομοθεσίας

·        Συμμετέχουν σε δράσεις, σεμινάρια, προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης αναφορικά με την καταπολέμηση της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης

·        Διορθώνουν τη συμπεριφορά τους όταν αντιλαμβάνονται ότι ενοχλεί ή προσβάλλει συνάδελφο/συμφοιτητή/τρια

·        Εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους όταν γίνονται αποδέκτες ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.

 

 

 

 

Β.

Η Αρμόδια Αρχή πρέπει να

 

 

 

 

 

·        Γνωστοποιεί γραπτώς ή με άλλο τρόπο τον Κώδικα και την Πολιτική.

·        Οργανώνει δράσεις, σεμινάρια και/ή ενημερώνει, εκπαιδεύει το προσωπικό/φοιτητές/τριες αναφορικά με την καταπολέμηση της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης.

·        Ενθαρρύνει την αναφορά περιστατικών παρενόχλησης και/ή σεξουαλικής παρενόχλησης, ακόμη και όταν δεν αφορά τους ιδίους τους εργαζομένους/ τις ίδιες τις εργαζόμενες ή τους/τις φοιτητές/τριες αλλά έχει υποπέσει στην αντίληψή τους κάτι τέτοιο.

 

 

 

 

 

4.1.1.

Ενημέρωση

 

 

 

 

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο διασφαλίζει ότι αντίγραφα της υφιστάμενης πολιτικής (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) είναι προσιτά σε όλο το προσωπικό και τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σχετικές ενημερώσεις κατά τακτά διαστήματα θα λαμβάνει η πανεπιστημιακή κοινότητα όσον αφορά νέες πολιτικές ή ενέργειες του Πανεπιστημίου για τη διασφάλιση ασφαλούς, φιλικού, δίκαιου και ευχάριστου περιβάλλοντος στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

 

 

 

 

 

 

4.1.2.

Εκπαίδευση

 

 

 

 

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Δεοντολογίας ή/και το Γραφείο Πολυμορφίας, Ενσωμάτωσης και Ισότητας διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης με τη μορφή σεμιναρίων, εκδηλώσεων, ανακοινώσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων κλπ., αναφορικά με τις απαγορευμένες διακρίσεις, τη σημασία της καταπολέμησης και εξάλειψης τόσο αυτών όσο και των στερεότυπων που συντηρούν και αναπαράγουν τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, την ανισότητα στην εργασία, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τα οφέλη από την τήρηση ή την εφαρμογή τους. 

 

 

 

 

 

4.2

Μέτρα Αντιμετώπισης της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης

 

 

 

 

Α.

Εργοδοτούμενοι/ες και Φοιτητές/τριες

 

·        Αποφεύγουν οποιαδήποτε ανεκτική, αμυντική, βλαπτική στάση προς τον δράστη.

·        Αναφέρουν άμεσα στην αρμόδια αρχή το περιστατικό

 

 

 

 

Β.

Η Αρμόδια Αρχή πρέπει να:

·        Τηρεί εχεμύθεια.

·        Διεξάγει έρευνα του περιστατικού.

·        Αξιολογεί και εισηγείται τρόπο χειρισμού του περιστατικού

·        Αναλαμβάνει την επιμόρφωση του δράστη.

·        Φροντίζει να απολογηθεί ο δράστης στο θύμα.

 

 

 

 

5.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

Ο χειρισμός καταγγελιών περιστατικών μπορεί να γίνει μέσω εσωτερικών ανεπίσημων ή επίσημων διαδικασιών. Αποτελεί ευθύνη της αρμόδιας αρχής η ενημέρωση του καταγγέλλοντος σχετικά με τις επιλογές.  0/η εργαζόμενος/η, ο/η φοιτητής/τρια είναι ελεύθερος/η, χωρίς καμία πίεση ή απειλή, να αποδεχθεί τη μία ή την άλλη επιλογή. Η ανεπίσημη διαδικασία μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί σε επίσημη διαδικασία, ήτοι πειθαρχική δίωξη αν αυτό αποτελεί αίτημα του θύματος ή εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής.

 

 

 

 

Α.

Εσωτερική/Ανεπίσημη Διαδικασία

 

 

 

 

 

Η εσωτερική διαδικασία έχει στόχο τη διερεύνηση και αντιμετώπιση  περιστατικών εντός του οργανισμού.

 

 

 

 

 

o   Το θύμα παρενόχλησης απευθύνεται σε αρμόδια αρχή της επιλογής του.

o   Η αρμόδια αρχή καταγράφει το ιστορικό του περιστατικού και διερευνά τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας ή διαμεσολάβησης.

o   Αναλόγως του ιστορικού, η αρμόδια αρχή είτε (α) ενθαρρύνει το θύμα να εξηγήσει στο άτομο που προκαλεί την ανεπιθύμητη συμπεριφορά ότι αυτή δεν είναι ευπρόσδεκτη, ότι είναι προσβλητική, ότι δημιουργεί δυσαρέσκεια και ότι επεμβαίνει στην εργασία/φοίτησή του/της, είτε (β) αναλαμβάνει διαμεσολάβηση.

o   Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε ενέργειες μόνο εάν η παρενόχληση και/ή σεξουαλική παρενόχληση συμβαίνει για μικρό χρονικό διάστημα, αν ο δράστης φαίνεται πρόθυμος να συζητήσει και μόνο εάν το θύμα επιθυμεί να γίνει διαμεσολάβηση.

o   Σε περίπτωση που το θύμα επιλέγει την άμεση επικοινωνία με τον δράστη, τότε η αρμόδια αρχή έχει την ευθύνη να παρακολουθήσει την έκβασή της.

o   Σε περίπτωση διαμεσολάβησης, η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη της επικοινωνίας με τον δράστη. 

o   Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια αρχή χειρίζεται την περίπτωση με πλήρη εχεμύθεια και φροντίζει για την ολοκλήρωσή της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

 

 

 

 

Εάν τα πιο πάνω δεν είναι δυνατά ή εάν η ανεπίσημη αυτή προσέγγιση δεν δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, ή εάν η υπόθεση είναι σοβαρή ή αν η ενοχλητική συμπεριφορά συνεχίζεται, η υπόθεση παραπέμπεται στην Αρμόδια Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου.

 

 

 

 

Β.

Εσωτερική/Επίσημη Διαδικασία

 

 

 

 

 

Η επίσημη διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης δύναται να αποτελεί πρώτη επιλογή του θύματος, ή να επιλέγεται όταν το θύμα δεν είναι ικανοποιημένο από τον χειρισμό της ανεπίσημης διαδικασίας.

Σε αυτήν την περίπτωση, το θύμα επικοινωνεί με αρμόδια αρχή του Πανεπιστημίου Κύπρου ή/και επίσημους εξωτερικούς θεσμούς.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει αρχικά προφορικώς, γραπτώς, ή μέσω τηλεφώνου και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη γραπτής αναφοράς.

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι θεσμοθετημένες διαδικασίες για διερεύνηση της πιθανότητας διάπραξης πειθαρχικού αδικήματος ως προνοείται στους εκάστοτε εν ισχύ περί Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμούς, Κ.Δ.Π. 162/1990, Κ.Δ.Π. 282/99 και Κ.Δ.Π. 172/2006, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

 

 

 

 

Β.1

Πειθαρχικές Διαδικασίες

 

 

 

 

 

(α) οι πειθαρχικές διαδικασίες ισχύουν σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ περί Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμούς, Κ.Δ.Π. 162/1990, Κ.Δ.Π. 282/99 και Κ.Δ.Π. 172/2006, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

 

 

 

 

 

(β) Οι πειθαρχικές διαδικασίες εφαρμόζονται και για αντίποινα σε άτομα τα οποία με καλή πίστη υπέβαλαν καταγγελία για ή μαρτυρία σεξουαλική παρενόχληση που δεν κρίθηκε ως τέτοια.

 

 

 

 

 

(γ) Σε περίπτωση που μια καταγγελία παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης δεν μπορεί να επιλυθεί ικανοποιητικά από τις εσωτερικές διαδικασίες που καθορίζονται παραπάνω, κάθε μέρος μπορεί να υποβάλει καταγγελία στους θεσμούς του κράτους.

 

 

 

 

Β.2

Ποινική και αστική διαδικασία

 

 

 

 

 

Ένα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης έχει το δικαίωμα να ασκήσει ξεχωριστές ποινικές ή αστικές κατηγορίες εναντίον ενός φερόμενου ως δράστη· τα νομικά δικαιώματα του θύματος σε καμία περίπτωση δεν περιορίζονται από τους Πειθαρχικούς Κανονισμούς και Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου και την παρούσα πολιτική.

 

 

 

 

Β.2.1

Επίσημοι θεσμοί για υποβολή καταγγελίας 

 

 

 

 

 

Καταγγελία για παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση μπορεί επίσης να υποβληθεί στους ακόλουθους θεσμούς: 

 

 

 

Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

 

 

 

Διεύθυνση: Era House, Διαγόρου 2, 1097, Λευκωσία

Αρ. Τηλ.: 22405500/501

Ιστοχώρος: www.ombudsman.gov.cy  

Ηλ. Διεύθυνση: ombudsman@ombudsman.gov.cy 

 

 

 

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 

 

 

 

Διεύθυνση: Κλήμεντος 9, 3ος όροφος, γραφείο 305 & 312,  1061 Λευκωσία

Αρ. Τηλ.: 22400894/5 

Ιστοχώρος: www.eif.gov.cy

Ηλ. Διεύθυνση: genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy 

 

 

 

Επιθεωρητές Τμήματος Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

 

 

Διεύθυνση: Κλήμεντος 9, 4ος όροφος, 1480 Λευκωσία

Αρ. Τηλ.: 22400801/2

Ηλ. Διεύθυνση: director@dl.mlsi.gov.cy

 

 

 

Αστυνομία 

 

 

 

Διεύθυνση: Αρχηγείο Αστυνομίας, οδός Ευάγγελου Φλωράκη, 1478, Λευκωσία

Αρ. Τηλ: 1460 (γραμμή του πολίτη) και 22808080 

Ιστοχώρος: http://www.police.gov.cy  

Ηλ. Διεύθυνση: police@police.gov.cy 

 

 

 

Πηγές

 

 

 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (2015). Κώδικας Πρακτικής για την Καταπολέμηση της Παρενόχλησης/ Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία.

 

 

 

Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (2018). Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία.

 

 

 

Πηλαβάκη, Άννα (2012). Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση Φαινομένων Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον Εργασιακό Χώρο. Επιτροπή Iσότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, Λευκωσία.

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίθηκε κατά τη συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 16/2020, ημερ. 17/06/2020 και επικυρώθηκε κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου αρ. 9/2020,  ημερ. 7/9/2020.