7.5

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών και Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας

 

Η ad hoc Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη θέσπισης πολιτικής που να προσδιορίζει τις κεντρικές και γενικές πολιτικές που διέπουν όλες τις χρήσεις των υπηρεσιών, συστημάτων και πόρων Πληροφορικής και Επικοινωνίας, όπως και την πρόσβαση σε εξωτερικά δίκτυα και διαδικτυακούς πόρους, οι οποίες παρέχονται και διευθύνονται από τις Ομάδες Τεχνικής Υποστήριξης, την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ή από άλλες οργανωτικές οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου και με βάση την ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία.

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΤΑΞΕ

 

 

Την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών και Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

 

Όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων των μελών Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού, των φοιτητών, ερευνητών και εξουσιοδοτημένων επισκεπτών) θεωρούνται ως εξοικειωμένα και οφείλουν να συμμορφώνονται προς την Πολιτική. Η χρήση υπηρεσιών και συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας συνεπάγεται αποδοχή της Πολιτικής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών και Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας είναι σύμφωνη με την ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Ιδίως έχει ληφθεί υπόψη η ακόλουθη νομοθεσία:

 

i.

το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)∙

 

 

ii.

ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος, Ν 144/1989, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καθώς επίσης και οι σχετικοί Κανονισμοί και κανόνες∙

 

 

iii.

ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος, Ν.138(Ι)2001 και οι συναφείς Οδηγίες του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων∙

 

 

iv.

o περί διατήρησης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων με σκοπό τη διερεύνηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων Νόμο του 2007 (Ν. 183(I)/2007)∙

 

 

v.

ο περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων) Νόμος του 1996, Ν.92(Ι)/1996∙

 

 

vi.

ο κυρωτικός νόμος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κυβερνοέγκλημα

 

 

vii.

ο Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154∙

 

 

viii.

ο Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμοs, Κεφ. 148

 

 

ix.

ο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004∙

 

 

x.

ο Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος, N.59/76∙

 

 

xi.

ο Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος, Κεφ. 268∙

 

 

xii.

ο Περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμος του 1998, Ν.16(I)/1998∙

 

 

xiii.

ο Περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2004, Ν. 156(I)/2004∙

 

 

 

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

1.1

Πολιτικές

 

Το κείμενο, καλούμενο εντεύθεν ως Πολιτική, συνοψίζει τις κεντρικές και γενικές πολιτικές που εφαρμόζονται για όλες τις χρήσεις υπηρεσιών και συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Ως Πληροφορική και Τεχνολογία (IT) θα αναφέρονται εφεξής όλες οι υπηρεσίες, συστήματα και πόροι Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Τυχόν οργανωτικές οντότητες που επιθυμούν να θεσπίσουν εξειδικευμένες πολιτικές για τη χρήση υπηρεσιών και συστημάτων που παρέχουν και διευθύνουν πρέπει να αποταθούν καταρχάς στην Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων ώστε να διασφαλισθεί ότι οι εξειδικευμένες πολιτικές θα είναι συμβατές με και δεν θα αντιφάσκουν προς την Πολιτική. (Τέτοιες εξειδικευμένες πολιτικές που εγκρίνονται θα αναφέρονται σε μελλοντικές εκδόσεις της Πολιτικής).

 

Οι πολιτικές αυτές διέπονται και εκπορεύονται από τη γενική νομοθεσία και τους Νόμους, Κανονισμούς και Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Επομένως, για παράδειγμα, πρόνοιες για ζητήματα που αφορούν την (πνευματική και βιομηχανική) ιδιοκτησία, την ιδιωτικότητα και τη δημοσίευση κατά το φυσικό τρόπο εφαρμόζονται για τα ίδια ζητήματα όταν (i) εμπλέκονται υπολογιστές και κινητές συσκευές, (ii) αφορούν τη χρήση (ή τη δημοσίευση μέσω) του Παγκοσμίου Πλέγματος Πληροφοριών ή του Διαδικτύου, πινάκων ανάρτησης μηνυμάτων ή άλλων παρομοίων περιβαλλόντων ανακοίνωσης (όπως ή Wikipedia και τα διάφορα wikis, τα κοινωνικά δίκτυα και οι χώροι συνομιλίας), ή (iii) κείμενα, ή οπτικοακουστικό ή/και ηχητικό υλικό ή αρχεία εμπεριέχονται ή επισυνάπτονται σε ηλεκτρονικά μηνύματα.

 

1.2

Υποχρέωση Συμμόρφωσης

 

Η Πολιτική είναι δεσμευτική για όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες Πληροφορικής Τεχνολογίας. Προϋπόθεση χρήσης της Πληροφορικής Τεχνολογίας. Η μη συμμόρφωση με την Πολιτική μπορεί να έχει ως συνέπεια την αναστολή ή και, σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις, τον τερματισμό της παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής Τεχνολογίας.

 

 

 

1.3

Γιατί η Πολιτική;

 

Η Πολιτική αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Πληροφορικής Τεχνολογίας και στην εξυπηρέτηση της αποστολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Mερικές από τις πρόνοιές της απορρέουν από τις νομικές υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου ή χρειάζονται για την τήρηση συμφωνιών του με εξωτερικούς φορείς ή για τη συμμόρφωση του προς νομικές δεσμεύσεις.

 

1.4

Διευκρίνιση

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί κυρίως ως ο μέσω ηλεκτρονικών καναλιών «φορέας» παρά ο «εκδότης» των πληροφοριών ή ο «εκδότης» ή η πηγή προέλευσης του περιεχομένου των πληροφοριών. Επομένως, δεν πρέπει να αναμένεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει γνώση ή/και φέρει ευθύνη για το υλικό ή τις επικοινωνίες που τα Μέλη του (i) αποστέλλουν, κοινοποιούν ή δημοσιεύουν διά συστημάτων ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διά του Παγκοσμίου Πλέγματος Πληροφοριών, Ομάδων Συζητήσεων του Διαδικτύου ή διά κοινωνικών δικτύων ή οποιονδήποτε άλλων παρομοίων μέσων επικοινωνίας αναπτυχθούν, (ii) διαθέτουν μέσω οποιασδήποτε μεθόδου κοινοχρησίας αρχείων με δεδομένα. Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι υποχρεωμένο να ανταποκριθεί προς επίσημα παράπονα που αφορούν τέτοιο υλικό και επικοινωνίες (Δείτε Κεφάλαιο 5.)

 

1.5

Συνολικότητα και Αναθεωρήσεις

 

Είναι προφανώς αδύνατη η συστηματική καταγραφή και συμπερίληψη σε μία Πολιτική όλων των περιπτώσεων μη αποδεχτής χρήσης της Πληροφορικής Τεχνολογίας. Χρειάζεται μόνο κοινή λογική και κριτική σκέψη για την αξιολόγηση νέων περιπτώσεων ως μη αποδεκτών. Αναμένονται περιοδικές αναθεωρήσεις της Πολιτικής ώστε αυτή να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην Πληροφορική Τεχνολογία.

 

1.6

Εμβέλεια

 

Η Πολιτική αφορά τη χρήση Πληροφορικής Τεχνολογίας, όπως την πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα και εξοπλισμό (π.χ., μικροϋπολογιστές, φορητοί μικροϋπολογιστές, κινητές συσκευές, εξυπηρετητές, εκτυπωτές, λογισμικό, υπηρεσίες δικτύου, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, κ.ο.κ.), την ηλεκτρονική πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη και τα συστήματά της, την πρόσβαση στο τηλεφωνικό σύστημα και το σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

 

H Πολιτική εφαρμόζεται (i) σε εξοπλισμό και συστήματα που αποτελούν ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και σε προσωπικό εξοπλισμό (που ανήκει στα Μέλη ή τους εξουσιοδοτημένους επισκέπτες του και χρησιμοποιεί τη δικτύωση και τους πόρους του Πανεπιστημίου, (ii) σε υπηρεσίες και συστήματα που παρέχονται και διευθύνονται από την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ή από τις Ομάδες Τεχνικής Υποστήριξης σε άλλες οργανωτικές οντότητες όπως η Βιβλιοθήκη (iii) σε υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στον ιδιωτικό εξοπλισμό φοιτητών ή εξουσιοδοτημένων επισκεπτών που συνδέεται στο προσωρι- -νά ή μόνιμα δίκτυο του Πανεπιστημίου, (iv) σε οποιαδήποτε άλλα συστήματα που αποκτούν εξουσιοδοτημένη σύνδεση που συνδέονται στο δίκτυο του Πανεπιστημίου και χρησιμοποιούν διευθύνσεις Διαδικτύου που έχουν παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο, (v) σε ενέργειες που ξεκινούν από υπολογιστικά συστήματα ή κινητές συσκευές που διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται εκτός Πανεπιστημίου από μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αλλά συνδέονται εξ αποστάσεως με το Δίκτυο του Πανεπιστημίου.

 

 

 

Η Πολιτική εφαρμόζεται επίσης σε ενέργειες επισκεπτών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που χρησιμοποιούν την υπηρεσία προσωρινής πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου ή καταχωρούν τον προσωπικό εξοπλισμό τους μέσω Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου για χρήση του δικτύου του Πανεπιστημίου. (Τέτοιος προσωπικός εξοπλισμός, ο οποίος προσαρτάται προς, ή συνδέεται μέσω, εξοπλισμό ή πόρους του Πανεπιστημίου, υπόκειται στο ίδιο καθεστώς με τον εξοπλισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου.)

 

1.7

Γενικά

 

Γενικά, η παρενόχληση ή απρεπής συμπεριφορά διά της Πληροφορικής Τεχνολογίας αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση μη αποδεκτής χρήσης και κρίνεται κατά περίπτωση για τη σοβαρότητά της.

 

Η παραβίαση της Πολιτικής αποτελεί πειθαρχικό παράπτω-μα το οποίο αντιμετωπίζεται διά της κατά περίπτωση προβλε-πόμενης πειθαρχικής διαδικασίας.

 

 

2.

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

 

Ως γενική αρχή, αποδεκτή χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας αποτελεί η χρήση που γίνεται για σκοπούς που αφορούν το έργο και την αποστολή του Πανεπιστημίου. Η προσωπική ή/και μη υπηρεσιακή χρήση μπορεί να γίνεται υπό περιστάσεις αλλά πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο έτσι ώστε να μη δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος στο Πανεπιστήμιο και να μην παρεμποδίζει τη χρήση των πόρων (όπως, π.χ., το διαμοιραζόμενο εύρος ζώνης ή οι εκτυπωτές) για υπηρεσιακές ανάγκες.

 

2.1

Χρηστή χρήση

 

Η επικοινωνία με χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας (π.χ., σύνθεση, αποστολή ή προώθηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, δημιουργία και δημοσίευση ανακοινώσεων σε σελίδες του Παγκόσμιου Πλέγματος Πληροφορικών ή σε λίστες ηλεκτρο-νικού ταχυδρομείου, προαγωγή και υποβολή φωτοαντιγρα-φικού υλικού ή υλικού βίντεο για ηλεκτρονική μετάδοση κ.ο.κ.) αναμένεται να διέπεται από σεβασμό προς τους παραλήπτες.

 

Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η αποστολή, κοινοποίηση ή επίδειξη, ή η πρόκληση ή υποβοήθηση της αποστολής, κοινοποίησης ή επίδειξης, απειλητικών, παρενοχλητικών, υβριστικών ή δυσφημιστικών μηνυμάτων ή αναρτήσεων κατά άλλου προσώπου. Ιδιαιτέρως δεν επιτρέπεται η σκόπιμη χρήση ανωνυμίας ή ψευδωνυμίας στην ηλεκτρονική επικοινωνία για παράνομους σκοπούς.

 

Κατά το διαμοιρασμό πληροφοριών διά της κοινοχρησίας, οι χρήστες οφείλουν να επιδεικνύουν σεβασμό, ευαισθησία και διακριτικότητα· ιδιαίτερα πρέπει να αποφεύγεται η μετάδοση προς άλλους ή η έκθεση σε δημόσια θέα ή η επίδειξη μη καταλλήλων εικόνων, ήχων ή μηνυμάτων που θα δημιουργούσαν κακή ατμόσφαιρα ή παρενόχληση για άλλους.

 

2.2

Σεβασμός του Κύρους του Πανεπιστημίου

 

Ο χρήστης αναμένεται να σέβεται τις αρχές, τις αξίες και την αποστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τη χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας. Επιπλέον δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατάχρηση του ονόματος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

 

2.3

Γνώση της Πολιτικής

 

Ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει, να αποδέχεται και να εφαρμόζει την Πολιτική. Οφείλει, επίσης, να εξασκεί ορθή κρίση για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την Πολιτική.

 

2.4

Η Χρήση ως Προσωπικό Προνόμιο

 

Η χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας αποτελεί προσωπικό προνόμιο και δεν μπορεί να επεκταθεί ή να μεταβιβασθεί προς τρίτα μέλη χωρίς εξουσιοδότηση. (Αυτό περιλαμβάνει την παραχώρηση υπηρεσιών δικτύου προς άλλους διά μεταβίβασης της παρεχόμενης σύνδεσης στο δίκτυο.)

 

2.5

Αρμοδιότητα των Διαχειριστών Συστημάτων

 

Ορίζονται Διαχειριστές Συστημάτων ως οι αρμόδιοι να λαμβάνουν όλα τα εύλογα και υπό τις περιστάσεις εφικτά, νόμιμα μέτρα για την καταγραφή, διαχείριση και προστασία της περιουσίας του Πανεπιστημίου σε Πληροφορική Τεχνολογία και για την ορθή εφαρμογή της διαχείρισης της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των συμφωνιών αδειοδότησης, και για τη διαφύλαξη του κύρους του Πανεπιστημίου από ζημιά που θα μπορούσε να προκληθεί από την παραβίαση της Πολιτικής. Οφείλουν, επίσης, να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε το υλικό Πληροφορικής Τεχνολογίας με κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα (όπως, π.χ., λογισμικό, ταινίες, μουσική, και υπολογιστικά παιγνίδια) να μην αναπαράγεται, δημοσιεύεται, διανέμεται ή χρησιμοποιείται με άλλο τρόπο ή/και προς τρίτους χωρίς άδεια από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

2.6

Αναφορές Συμβάντων

 

Ο χρήστης αναμένεται να αναφέρει χωρίς καθυστέρηση στον αρμόδιο Διαχειριστή Συστήματος ή/και Προϊστάμενο/ Αξιωματούχο του Πανεπιστημίου οποιαδήποτε εύλογη υποψία έχει για διάπραξη αδικήματος που εμπλέκει ή διενεργείται μέσω εξοπλισμού, υπηρεσιών ή συστημάτων της Πληροφορικής Τεχνολογίας. Οι αποδέκτες της αναφοράς οφείλουν να τηρήσουν απόλυτη εμπιστευτικότητα και με σεβασμό προς την ιδιωτικότητα και την προσωπικότητα όλων των εμπλεκομένων προσώπων. (Δείτε Κεφάλαιο 5.)

 

 

3.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

 

3.1

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δεδομένων

 

3.1.1

Προσωπικά Δεδομένα

 

Εν γένει, η αποθήκευση και διαχείριση ηλεκτρονικών πληροφοριών ακολουθεί την αντίστοιχη πρακτική καταχώρησης, τήρησης, φύλαξης, και διαχείρισης των εντύπων πληροφοριών. Επιβάλλεται η διαφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως, για παράδειγμα, των φοιτητικών μητρώων, των καταστάσεων αναλυτικής βαθμολογίας, των ιατρικών δεδομένων, και άλλων προσωπικών πληροφοριών που προστατεύονται από την κείμενη Νομοθεσία. Νοείται ότι η χρήση και η οιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται για νόμιμους ειδικούς σκοπούς αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εν γένει επιβάλλεται η διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας και της Ιδιωτικότητας.

 

3.1.2

Διαγραφή Δεδομένων

 

Κατά την αντικατάσταση ή παράδοση ηλεκτρονικού εξοπλισμού/συσκευής, απαιτείται η διαγραφή όλων των δεδομένων από τη συσκευή.

 

3.1.3

Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 

Οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Για παράδειγμα, ενδείκνυται, επίσης, η περιοδική εκκαθάριση των πεδίων “inbox” και “sent” στα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις εφαρμογές για την τήρηση αρχείου ηλεκτρονικών μηνυμάτων ώστε αυτά να παραμένουν μικρά.)

 

Επιβάλλεται η χρήση ηλεκτρονικών λογαριασμών που παρέχονται από Πανεπιστήμιο Κύπρου αντί εξωτερικών λογαριασμών, για επικοινωνία ή/και διακίνηση πληροφοριών σχετικά με υπηρεσιακά θέματα, για σκοπούς μεγαλύτερης προστασίας και ευκολότερης διαχείρισης των δεδομένων που αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι χρήστες καλούνται όπως εξασκούν την δέουσα προσοχή ώστε να αναγνωρίζουν τα παραπλανητικά, κακόβουλα ή πλαστά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία επιδιώκουν την απόσπαση προσωπικών πληροφοριών ή πληροφοριών ασφαλείας ή/και τη βλάβη των ηλεκτρονικών συστημάτων. Σε περίπτωση που τέτοια μηνύματα υποπέσουν στην αντίληψη των χρηστών, αυτοί οφείλουν να τα αγνοήσουν και να τα διαγράψουν.

 

3.1.4

Υποχρέωση Προστασίας

 

Ο χρήστης οφείλει να διασφαλίσει ότι διατηρούνται εφεδρικά αντίγραφα για σημαντικά αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε προσωπικό εξοπλισμό ο οποίος δεν υπόκειται σε αυτόματη εφεδρική αποθήκευση. Ο χρήστης οφείλει επίσης, να μεριμνήσει για την προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή σε έργα και άλλα αντικείμενα που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που είναι αποθηκευμένες ή/και εγκατεστημένες στον προσωπικό εξοπλισμό του.

 

Εν γένει, δεν ενδείκνυται η καταχώρηση ευαίσθητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών σε φορητές συσκευές (όπως π.χ., οδηγός ενιαίας σειριακής αρτηρίας (USB), φορητοί υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα κ.ο.κ.). Σε περίπτωση που τέτοια καταχώρηση είναι αναπόφευκτη, ενδείκνυται η κρυπτογράφηση των πληροφοριών ώστε αυτές να μην είναι προσβάσιμες στην περίπτωση που η φορητή συσκευή περιέλθει σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ενδείκνυται, επίσης, η παροχή επαρκούς φυσικής προστασίας προς τη φορητή συσκευή σε τέτοια περίπτωση.

 

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικό λογαριασμό, είτε λόγω κλοπής ή απώλειας φορητών συσκευών (όπως, π.χ., οδηγός ενιαίας σειριακής αρτηρίας (USB), φορητοί υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα, κ.ο.κ.) είτε λόγω οποιουδήποτε είδους παραβίασης της ασφάλειας του συστήματος, το μέλος που κατείχε τη φορητή συσκευή ή αντιλαμβάνεται την παραβίαση της ασφάλειας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές (π.χ., Πρόεδρο Τμήματος, Τομεάρχη, Προϊστάμενο, κ.ο.κ.).

 

Οι χρήστες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στην αποθήκευση αρχείων με ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες σε υπηρεσίες αποθήκευσης τύπου “cloud”.

 

3.2

Ασφάλεια Δικτύου και Πληροφοριών

 

3.2.1

Προστασία Λογαριασμού

 

Το κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας είναι υπόλογο προς το Πανεπιστήμιο για τον προσωπικό ή/και υπηρεσιακό λογαριασμό που του παρέχεται, και υπεύθυνο για όλες τις ενέργειες που εκτελεί διά του λογαριασμού αυτού.

 

Αναμένεται ότι το κάθε μέλος θα λαμβάνει εύλογα μέτρα για να εμποδίζει τη χρήση του λογαριασμού από άλλους. Ο κωδικός πρόσβασης/συνθηματικό ενός λογαριασμού θεωρείται απόρρητος∙ απαγορεύεται η αποκάλυψή του σε τρίτα πρόσωπα και επιβάλλεται η προστασία του. Επιβάλλονται η αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης που παρέχεται κατά το άνοιγμα του λογαριασμού και η επιλογή κωδικών που δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν, και συνιστάται η περιοδική αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες που παρέχει η Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούν τον κωδικό ενός υπηρεσιακού λογαριασμού μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Ομοίως επιβάλλεται η προστασία των ερωτήσεων ασφαλείας ψηφιακών πιστοποιητικών και παρομοίων συνθηματικών οιουδήποτε είδους που τυχόν χρησιμοποιούνται για την παροχή ασφαλούς πρόσβασης.

 

Συνιστάται ο διαχωρισμός υπηρεσιακών και προσωπικών ηλεκτρονικών αρχείων.

 

 

 

 

3.2.2

Προστασία Προσωπικών Πληροφοριών

 

Συνιστάται η αποφυγή αποθήκευσης προσωπικών πληροφοριών (όπως, π.χ., κωδικοί λογαριασμών, κωδικοί PIN, αριθμοί πιστωτικών καρτών, κ.ο.κ.) σε λογαριασμούς, συστήματα, υπηρεσίες ή /και διαδικτυακούς χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

3.2.3

Προστασία Συστημάτων

 

Ειδικότερα, ο Διαχειριστής Συστήματος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία και προστασία των συστημάτων υπό την ευθύνη του, καθώς και για την αποτελεσματική διαφύλαξη του διαχειριστικού κωδικού (root password ή administrative password) του συστήματος. Είναι, επίσης, υπεύθυνος για την εγκατάσταση και συντήρηση προστατευτικών μηχανισμών (όπως, π.χ., λογισμικό κατά των ιών, τοίχων πυρασφάλειας (firewalls) και σύστημα εφεδρικών αντιγράφων).

 

3.2.4

Προστασία Εφαρμογών πάνω στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

 

Ο διαχειριστής κάθε εξυπηρετητή ή εφαρμογής στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών που λειτουργεί εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές και τις εκάστοτε πολιτικές ασφάλειας.

 

3.2.5

Αναφορά Κενών στην Ασφάλεια

 

O κάθε χρήστης οφείλει να αναφέρει αμέσως οποιοδήποτε κενό ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων ή του δικτύου που περιέρχεται στην αντίληψή του στον αρμόδιο Διαχειριστή Συστήματος ή στις αρμόδιες αρχές. Νοείται ότι απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του κενού.

 

3.3

Χρήση Κοινόχρηστων Πόρων και Υπηρεσιών

 

Νοείται ότι η Πληροφορική Τεχνολογία, προορίζεται να χρησιμοποιείται για δραστηριότητες που προάγουν τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου, όπως, π.χ., η διδασκαλία, η ανεξάρτητη μελέτη, η εξουσιοδοτημένη και η ανεξάρτητη έρευνα, και η επίσημη εργασία των Τμημάτων, Σχολών, Υπηρεσιών, Ερευνητικών Μονάδων, Κέντρων και λοιπών Οργανωτικών Οντοτήτων.

 

3.3.1

Απόδοση

 

Η Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων και οι Ομάδες Τεχνικής Υποστήριξης έχουν την πλήρη αρμοδιότητα και ευθύνη να προβαίνουν στις απολύτως απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται ένα αποδεκτό επίπεδο απόδοσης, και να αποτρέπεται οποιαδήποτε άσκοπη, υπερβολική, ή μη δέουσα χρήση των πόρων που θα προκαλούσε παρακώλυση των υπηρεσιών. Οι χρήστες οφείλουν να προβαίνουν εκ των προτέρων σε διευθετήσεις σε περιπτώσεις όπου η χρήση των πόρων θα μπορούσε να προκαλέσει παρακώλυση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων.

 

3.3.2

Πόροι Βιβλιοθήκης

 

Πολλές από τις βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά και άλλες δημοσιεύσεις που προσφέρει η Βιβλιοθήκη υπόκεινται σε Συμφωνίες Άδειας με εξωτερικούς προμηθευτές που επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση τους. (Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των κειμένων που μπορούν να προσπελασθούν ή τον αριθμό των σελίδων που μπορούν να εκτυπωθούν.) Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης λαμβάνουν γνώση τέτοιων συμβατικών και τεχνικών περιορισμών, και απαγορεύεται η παραβίαση ή η απόπειρα παραβίασής τους. Παραβίαση των περιορισμών δύναται να οδηγήσει σε ακύρωση της Συμφωνίας Αδείας και διακοπή της πρόσβασης στους πόρους.) Ως εκ τούτου, οι παραβάτες υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο ή/και ενδεχόμενη ποινική δίωξη, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημιώσεων για ζημιές που τυχόν προκύπτουν από την παραβίαση ή/και την ακύρωση της συμφωνίας.

 

3.3.3

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο και το Ασύρματο Δίκτυο

 

Κατάχρηση υπηρεσίας που δυσχεραίνει την παροχή των Υπηρεσιών Δικτύου δύναται να συνεπάγεται προσωρινό ή οριστικό αποκλεισμό της συσκευής που συνδέθηκε στο δίκτυο.

 

3.3.4

Αποστολή Παρενοχλητικών Μηνυμάτων

 

Ως γενική αρχή, δεν επιτρέπεται η μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων η οποία δύναται να οδηγήσει σε παρακώλυση του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τη μαζική αποστολή μηνυμάτων μεγάλου όγκου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδείκνυται η αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων. Δεν επιτρέπεται, τέλος, η κατ΄ επανάληψη αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων προς χρήστη ή ομάδες χρηστών («bombing”).

 

Απαγορεύεται η αποστολή ανεπιθύμητων («spamming”), παρενοχλητικών και κακόβουλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

 

3.3.5

Xρήση Πόρων με Φειδώ (Αποθήκευση, Μετάδοση, Εκτύπωση, Κοινοχρησία)

 

Αντενδείκνυται η αποθήκευση υπερβολικών ποσοτήτων δεδομένων σε κεντρικά ή τμηματικά υπολογιστικά συστήματα και η εκτέλεση προγραμμάτων με μεγάλες απαιτήσεις σε πόρους (π.χ., μνήμη, χρόνος, κ.ο.κ.) εκεί όπου υπάρχουν περισσότερο αποδοτικά προγράμματα. (Εξαίρεση αποτελεί η εγκεκριμένη χρήση και εκτέλεση τέτοιων προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.) Αντενδείκνυται, επίσης, η εκτέλεση εξυπηρετητών ή δαιμόνων («daemons”) σε κοινόχρηστα συστήματα.

 

Αντενδείκνυται η μετάδοση υπερβολικών ποσοτήτων δεδομένων διά του δικτύου του Πανεπιστημίου όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο.

 

Οι εκτυπώσεις πρέπει να γίνονται με περισσή φειδώ, και μόνο όταν το κείμενο που εκτυπώνεται δεν μπορεί να μοιράζεται ηλεκτρονικά με αποτελεσματικό τρόπο. Πρέπει να επιδιώκεται η διπλή εκτύπωση και η σύμπτυξη πολλών σελίδων σε ένα χαρτί. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση χαρτιού από τους εκτυπωτές των τμημάτων/υπηρεσιών/οργανωτικών οντοτήτων για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

 

Πρέπει, επίσης, να επιδιώκεται η αποτελεσματική κοινοχρησία του ελαχίστου δυνατού αριθμού αντιγράφων του ίδιου λογισμικού για το οποίο απαιτείται αγορά αδειών χρήσης.

 

3.3.6

Κοινόχρηστοι Σταθμοί Εργασίας/Μηχανές

 

Οι κοινόχρηστοι σταθμοί εργασίας/μηχανές διατίθενται για εργασίες συναφείς προς το ακαδημαϊκό έργο∙ Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση των κοινόχρηστων μηχανών για άσχετες προς το πανεπιστημιακό έργο εργασίες.

 

Απαιτείται εξουσιοδοτημένη πρόσβαση για τη χρήση κοινόχρηστου σταθμού εργασίας/μηχανής. Δεν επιτρέπεται η μη επιτηρούμενη εκτέλεση διεργασιών σε μια μηχανή ή η άνευ εξουσιοδότησης τοποθεσία σημάτων ότι η μηχανή είναι «κατειλημμένη» ή το «κλείδωμα» μιας κοινόχρηστης μηχανής, διότι αυτά παρεμποδίζουν τη χρήση της μηχανής από άλλους. Το άτομο που χρησιμοποιεί μια μηχανή δεν μπορεί να απουσιάσει για περισσότερο από μερικά λεπτά. Μια μηχανή που παραμένει ανεπιτήρητη για περισσότερο από δεκαπέντε λεπτά θα υποτεθεί διαθέσιμη για χρήση, και οποιαδήποτε εκτελούμενη σε αυτή διεργασία μπορεί να τερματίζεται χωρίς προειδοποίηση.

 

3.4

Λειτουργία του Δικτύου και των Συστημάτων

 

3.4.1

Μη Παραχωρηθέντα Προνόμια

 

Απαγορεύεται τόσο η απόκτηση όσο και η απόπειρα απόκτησης μη παραχωρηθέντων προνομίων δικτύου ή συστημάτων; καθώς και η παρεμπόδιση ή δυσχέρανση τέτοιων προνομίων. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμποδίζει την εποπτεία και τον έλεγχο των υπολογιστικών συστημάτων που απορρέουν από τέτοια προνόμια. Απαγορεύεται, επίσης, η δημιουργία και εκτέλεση κώδικα ο οποίος, περιοδικά διακόπτει ή παρεμβάλλει προς τα υπολογιστικά συστήματα και τις υπηρεσίες∙ Επίσης, δεν επιτρέπεται, η εκτέλεση, προγραμμάτων τύπου “sniffers” για τον εντοπισμό τεχνικών κενών στα συστήματα.

 

3.4.2

Παρεμβολή προς τη Μετάδοση της Πληροφορίας

 

Απαγορεύεται η απόπειρα λήψης, κατάληψης, παγίδευσης, τροποποίησης ή απόρριψης ή η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παρεμβολή προς τη διαδικασία μετάδοσης πληροφορίας σε οποιοδήποτε δίκτυο του Πανεπιστημίου.

 

3.4.3

Μη Εξουσιοδοτημένη Αποστολή Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων

 

Απαγορεύεται γενικά η χρήση προγραμμάτων, σειρών εντολών (scripts) ή άλλων συναφών τρόπων για τη μη εξουσιοδοτημένη αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

 

3.4.4

Λειτουργία Ασυρμάτου Δικτύου

 

Η εγκατάσταση σημείου ασύρματης πρόσβασης σε οποιονδήποτε χώρο του Πανεπιστημίου (συμπερι-λαμβανομένων των ενοικιαζομένων χώρων) μπορεί να γίνει μόνο με έγκριση από την αρμόδια αρχή που διαχειρίζεται το ασύρματο δίκτυο.

 

Απαγορεύονται οποιεσδήποτε παρεμβολές προς τα ασύρματα δίκτυα του Πανεπιστημίου.

 

3.4.5

Σύνδεση Εξοπλισμού

 

Η εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου (π.χ., δρομολογητές, μεταγωγείς, ασύρματα σημεία πρόσβασης, κ.α.) και άλλου εξοπλισμού και η σύνδεση τους στο ενσύρματο δίκτυο πρέπει να γίνεται υπό την εποπτεία του Διαχειριστή του οικείου Δικτύου (π.χ., Τομέας Δικτύου της ΥΠΣ, Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΠΛ). Κατά την εγγραφή πρέπει να παρουσιάζονται ακριβή στοιχεία για τον εξοπλισμό.

 

Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση διευθύνσεων IP στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και η δημιουργία ψευδών (στατικών ή δυναμικών) διευθύνσεων IP. Απαγορεύεται, επίσης, η μη εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση εξυπηρετητών πού αποδίδουν καταχρηστικά διευθύνσεις IP στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

 

Εάν εξακριβωθεί παρεμβολή από ηλεκτρονική μικροσυσκευή (π.χ., ασύρματο τηλέφωνο), ο κάτοχός της μικροσυσκευής μπορεί να κληθεί να προβεί σε κατάλληλη απενεργοποίηση για τερματισμό της παρεμβολής.

 

4.

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

 

Μη αποδεκτή χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας αποτελεί η χρήση που γίνεται για σκοπούς που δεν αφορούν το έργο και την αποστολή του Πανεπιστημίου. Τέτοιες χρήσεις είναι, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμούς, οι ακόλουθες:

 

4.1

Εμπορική Χρήση

 

4.1.1

Γενικά

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας (συμπεριλαμβανομένων πόρων και υπηρεσιών) για εμπορικές δραστηριότητες που δεν αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Ιδιαίτερα, οι οργανισμοί/σωματεία/σύνδεσμοι που φιλοξενούνται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου οφείλουν να χρησιμοποιούν άλλους (ηλεκτρονικούς) πόρους και υπηρεσίες για οποιεσδήποτε (εμπορικές) δραστηριότητες έχουν που δεν αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

4.1.2

Σύνδεσμοι Από και Προς Εμπορικές Ιστοσελίδες

 

Τυχόν σύνδεσμοι από εσωτερική ιστοσελίδα προς εμπορική ιστοσελίδα πρέπει να συνοδεύονται με την επισήμανση ότι το περιεχόμενο της δεν τυγχάνει της υποστήριξης ή προσυπογραφής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Απαιτείται ειδική έγκριση από την αρμόδια οργανωτική οντότητα για τη δημιουργία και συντήρηση εξωτερικής ιστοσελίδας η οποία εμφανίζεται ως ιστοσελίδα που αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου∙ για τη δημιουργία και συντήρηση εσωτερικής ιστοσελίδας η οποία θα εκπροσωπεί εξωτερική ομάδα ή δραστηριότητα που δεν υπάγεται, συνδέεται ή έχει επίσημη σχέση με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

4.2

Εκστρατείες

 

Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του ιστοτόπου του Πανεπιστημίου Κύπρου ή ηλεκτρονικών λιστών για εκστρατείες όπως, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, οι διαφημιστικές εκστρατείες και οι έρανοι.

 

4.3

Χρήση για Πολιτικούς Σκοπούς

 

Τα μέλη ή/και ομάδες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που χρησιμοποιούν πόρους και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για την έκφραση πολιτικών απόψεων οφείλουν να διευκρινίζουν ότι εκφράζουν αυστηρά προσωπικές απόψεις.

 

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώσεων υπέρ ή εναντίον πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων για δημόσια αξιώματα.

 

Τυχόν σύνδεσμοι από εσωτερική ιστοσελίδα προς ιστοσελίδες πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων για δημόσια αξιώματα πρέπει να συνοδεύονται με την επισήμανση ότι αυτά δεν τυγχάνουν της υποστήριξης ή προσυπογραφής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

5.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

5.1

Σεβασμός και Διασφάλιση της Ιδιωτικότητας

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σέβεται και λαμβάνει κάθε εύλογο και εντός των δυνατοτήτων του μέτρο για τη διασφάλιση της Iδιωτικότητας όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας εντός της εμβέλειας εφαρμογής της Πολιτικής, όπως ορίζουν το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, οι Διεθνείς Συνθήκες και η Εθνική Νομοθεσία.

 

Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον προσωπικό εξοπλισμό, τον προσωπικό λογαριασμό ή την ιδιωτική επικοινωνία των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε αποκτήσει ακούσια τέτοια πρόσβαση οφείλει να την τερματίσει αμέσως και να προβεί σε άμεση ειδοποίηση του επηρεαζόμενου προσώπου για το συμβάν.

 

Απαγορεύεται ιδίως η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (βλέπε 5.1.3) στο περιεχόμενο και τα εξωτερικά στοιχεία των τηλεφωνημάτων, του τηλεομοιότυπου, του φωνοκιβωτίου και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

 

5.1.1

Ιδιωτική Επικοινωνία

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σέβεται το απόρρητο της Ιδιωτικής Επικοινωνίας.

 

Ως Ιδιωτική Επικοινωνία νοείται οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία, ασύρματη ή ενσύρματη, με χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας, η οποία γίνεται από πρόσωπο κάτω από περιστάσεις κατά τις οποίες είναι λογικό το πρόσωπο αυτό να αναμένει ότι δε θα υποκλαπεί ή θα παρακολουθηθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον σκοπούμενο αποδέκτη.

 

5.1.2

Ηλεκτρονικά Αρχεία

 

Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

 

Απαγορεύεται ιδίως οποιαδήποτε ενέργεια για την μη εξουσιοδοτημένη ανάκτηση, πρόσβαση, αναζήτηση, αντιγραφή, χρήση, τροποποίηση ή διαγραφή ηλεκτρονικών κειμένων, αρχείων, κωδικών, εικόνων, φίλμ, μουσικών ή ηχητικών αρχείων και προγραμμάτων.

 

5.1.3

Άρση του Απορρήτου

 

Το απόρρητο δύναται να αρθεί προς εκτέλεση δικαστικού διατάγματος από την κατά το Νόμο αρμόδια αρχή και σύμφωνα με τους όρους του∙ το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι υποχρεωμένο διά Νόμου να συμμορφωθεί με τους όρους του.

 

 

Η άρση του απορρήτου δυνατό να συνεπάγεται πρόσβαση στην Ιδιωτική Επικοινωνία, τον προσωπικό εξοπλισμό και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών αρχείων.

 

5.2

Διάθεση και Πρόσβαση σε Υπηρεσιακά Ηλεκτρονικά Αρχεία

 

Μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου οφείλουν και εντέλλονται να διαθέτουν υπηρεσιακά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία κατέχουν σε άλλα μέλη του Πανεπιστημίου όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς συνεργασίας και εύρυθμης λειτουργίας.

 

Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού που διατηρούν υπηρεσιακά ηλεκτρονικά αρχεία σε προσωπικό εξοπλισμό ή σε προσωπικό λογαριασμό, τα οποία μπορεί να χρειαστούν ανά πάσα στιγμή για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, οφείλουν να διασφαλίσουν ότι ο προϊστάμενος της Οργανωτικής Οντότητας θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά κατά την απουσία τους. Ελλείψει τέτοιας διασφάλισης, η αναγκαία πρόσβαση θα διευθετείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος της Οργανωτικής Οντότητας στην παρουσία του προϊσταμένου της Οργανωτικής Οντότητας και του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ή αντιπροσώπων του, οι οποίοι υποχρεούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για το σεβασμό και την πλήρη διασφάλιση της Ιδιωτικότητας.

 

Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα διάθεσής τους σε εύλογο χρονικό διάστημα από το μέλος του Διοικητικού Προσωπικού που τα κατέχει και εφόσον προηγηθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ενημέρωσης και διάθεσής τους από το μέλος∙ πρόσβαση στα υπόλοιπα αρχεία απαγορεύεται.

 

5.3

Υποχρεώσεις κατά την Αποχώρηση

 

Με την αποχώρηση μέλους του Ακαδημαϊκού ή Ειδικού Εκπαιδευτικού ή Διοικητικού Προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το μέλος υποχρεούται να διαγράψει οποιαδήποτε προσωπικά αρχεία και ηλεκτρονικά και φωνητικά μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στον εξοπλισμό Πληροφορικής Τεχνολογίας που του παραχωρήθηκε και να επιστρέψει τον εξοπλισμό Πληροφορικής Τεχνολογίας που του είχε παραχωρηθεί. Ο προσωπικός λογαριασμός του διαγράφεται εντός ενός έτους από την αποχώρησή του εκτός εάν υποβληθεί αίτημά του για αναβολή της διαγραφής και αυτό εγκριθεί από τον επικεφαλής της οικείας Οργανωτικής Οντότητας. Οι προσωπικοί λογαριασμοί των φοιτητών ή του άλλου προσωπικού άλλων κατηγορικών (π.χ., Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί, Ειδικοί Επιστήμονες, κ.λ.π.) διαγράφονται εντός ενός έτους από την αποφοίτηση, αποχώρηση ή διαγραφή τους.

 

Προκειμένου περί μέλους Διοικητικού Προσωπικού που αποχωρεί ή μετατίθεται σε άλλη Υπηρεσία/Τμήμα/Οργανωτική Οντότητα υποχρεούται, να μη διαγράψει ή αλλοιώσει τα υπηρεσιακά αρχεία και ηλεκτρονικά μηνύματα που είχε λάβει ή αποστείλει υπό την υπηρεσιακή του ιδιότητα ή είχε ο ίδιος δημιουργήσει κατά την εργοδότησή του στο Πανεπιστήμιο· οφείλει όπως διαθέσει τα τελευταία στον Άμεσο Προϊστάμενό του σύμφωνα με τις εντολές που θα λάβει πριν αποχωρήσει ή μετατεθεί.

 

5.4

Ρυθμίσεις για Περιπτώσεις Θανάτου

 

Σε περίπτωση που το αποβιώσαν μέλος διατηρούσε υπηρεσιακά ηλεκτρονικά αρχεία σε προσωπικό εξοπλισμό ή σε προσωπικό λογαριασμό τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, τότε δύναται να επιτραπεί πρόσβαση σε αυτά εφόσον δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα ανάκτησής τους. Νοείται ότι ισχύει και σε αυτή την περίπτωση η υποχρέωση σεβασμού της Ιδιωτικής Επικοινωνίας και η απαγόρευση πρόσβασης στα υπόλοιπα αρχεία. Τέτοια πρόσβαση θα διευθετείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος της Οργανωτικής Οντότητας στην παρουσία του προϊσταμένου της Οργανωτικής Οντότητας και του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ή αντιπροσώπων του.

 

Με την παρέλευση δύο ετών από την αποβίωση μέλους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ο προσωπικός λογαριασμός του διαγράφεται, όπως και όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία και ηλεκτρονικά και φωνητικά μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στον εξοπλισμό Πληροφορικής Τεχνολογίας που του είχε παραχωρηθεί. Πλην όμως το κάθε Μέλος διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να επιλέξει, αντί της διαγραφής ως ανωτέρω, μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές επιλογές: Είτε να περιέλθει ο προσωπικός λογαριασμός του, όπως και όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία και ηλεκτρονικά και φωνητικά μηνύματα ως ανωτέρω, στο Αρχείο του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την εκάστοτε πολιτική διαχείρισης του Αρχείου του Πανεπιστημίου, είτε να περιέλθουν αυτά στην κατοχή τυχόν Διαχειριστή της περιουσίας του που θα οριστεί ή άλλου προσώπου που το Mέλος θα ορίσει. Νοείται ότι το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί κατά το άνοιγμα του προσωπικού λογαριασμού ή και οποτεδήποτε αργότερα.

 

 

 

 

6.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σέβεται και λαμβάνει κάθε εύλογο και εντός των δυνατοτήτων του μέτρο για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία.

 

Η διά της χρήσης Πληροφορικής Τεχνολογίας παραβίαση πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο, εφόσον διαπιστωθεί, μπορεί να έχει ως συνέπεια των προσωρινή διακοπή της αντίστοιχης υπηρεσίας ή, επαναλαμβανόμενο, να οδηγήσει στη στέρηση ή/και την απώλεια του δικαιώματος χρήσης της Πληροφορικής Τεχνολογίας.

 

Ιδιαίτερα δεν επιτρέπεται η διά της χρήσης Πληροφορικής Τεχνολογίας αναπαραγωγή, δημοσίευση ή η με άλλο τρόπο διάθεση στο κοινό, επαναχρησιμοποίηση ή/και η περαιτέρω προώθηση έργων άλλων ή και άλλων προστατευμένων αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, βάσεων δεδομένων, έργων πολυμέσων, κ.ο.κ.) χωρίς την άδεια ή/και τη δέουσα αναγνώριση του δημιουργού ή/και του άλλου δικαιούχου ή/και χωρίς κατάλληλη αναγνώριση της χρήσης. Ειδικότερα, επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις που καλύπτονται από εξαιρέσεις/περιορισμούς των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες συνάδουν με τους συμφωνημένους όρους αγοράς, αδειοδότησης ή/και χρήσης τους. Νοείται ότι τότε εφαρμόζεται αντίστοιχα η ακαδημαϊκή δεοντολογία για την αναγνώριση και αναφορά πηγών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίθηκε κατά τη συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 14/2014, ημερ. 04/06/2014.