ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

5.1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

Ι.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

 

 

 

1.

ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

 

 

 

 

1.1

Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (εφεξής: π.μ.). Μία π.μ. αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας του διδασκόμενου.

 

 

 

 

1.2

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε χειμερινά και σε εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Συμπληρωματικά προγράμματα σπουδών προσφέρονται και κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου.

 

 

 

 

1.3

Κατά το θερινό εξάμηνο ο φοιτητής θα μπορεί να εγγραφεί σε υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα ελεύθερης ή περιορισμένης επιλογής και σε διπλωματικές εργασίες με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του διδάσκοντος. Το θερινό εξάμηνο θα αρχίζει στα μέσα Ιουνίου και θα έχει διάρκεια 7 εβδομάδες. Ο μέγιστος διδακτικός φόρτος που μπορεί να περιλαμβάνει είναι 15 π.μ. Η επίδοση του φοιτητή σε συγκεκριμένο μάθημα το θερινό εξάμηνο αξιολογείται, κατά την κρίση του διδάσκοντος και με την έγκριση του Τμήματος, με την τελική γραπτή εξέταση. Επιπλέον εάν το επιθυμεί ο Διδάσκοντας εφαρμόζει ακόμη ένα τρόπο αξιολόγησης.

 

 

 

 

1.4

Ένα ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 60 π.μ. Η κατανομή των 60 π.μ. μεταξύ και χειμερινού και εαρινού εξαμήνου αναμένεται να είναι ισομερής, δηλαδή το κάθε εξάμηνο θα φέρει 30 π.μ. Επιτρέπεται μικρή ανισομέρεια, σύμφωνα με την οποία το ένα εξάμηνο μπορεί να έχει μικρότερο ή μεγαλύτερο φόρτο σε σχέση με το άλλο εξάμηνο. Η ανισομέρεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 π.μ.

 

 

 

 

1.5

Ως μάθημα νοείται εκπαιδευτική απασχόληση που μπορεί να έχει τη μορφή άσκησης, φροντιστηρίου, εργαστηρίου, διάλεξης, σεμιναρίου ή συνδυασμού αυτών, ή εκείνη τη μορφή που ορίζεται κατά περίπτωση στα επιμέρους προγράμματα των Τμημάτων. Το ελάχιστο μέγεθος ακροατηρίου για ένα μάθημα είναι οι πέντε φοιτητές. Μαθήματα μπορούν να διεξάγονται και για λιγότερους φοιτητές, αλλά αυτά τα μαθήματα δεν προσμετρούνται στο διδακτικό φόρτο του Τμήματος.

 

 

 

 

1.6

Τίτλος σπουδών απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα/κατεύθυνση, βάσει ειδικού προγράμματος σπουδών, που καθορίζεται από Τμήμα ή Τμήματα.

 

 

 

 

1.7

Κατά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας ο διδάσκων δίνει γραπτώς της φοιτητές το διάγραμμα του μαθήματος στο οποίο αναγράφονται οι στόχοι, η ύλη, η βιβλιογραφία και ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος. Το διάγραμμα αυτό κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και σχετικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και της αξιολόγησης τοποθετούνται στο σύστημα Banner Web. Ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας χωρίς τη συναίνεση των διδασκομένων.

 

 

 

 

1.8

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει την αρχή της συνεχούς αξιολόγησης σε κάθε μάθημα. Συγκεκριμένα, η επίδοση του φοιτητή σε συγκεκριμένο μάθημα αξιολογείται, κατά την κρίση του διδάσκοντος και με την έγκριση του Τμήματος, με δύο τουλάχιστο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας πρέπει να είναι η τελική γραπτή εξέταση. Το ποσοστό συμμετοχής της τελικής εξέτασης στην τελική βαθμολογία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της τελικής βαθμολογίας. Ο επιμερισμός των ποσοστών για την κάθε εξέταση, όπως καθορίζεται από το διάγραμμα του μαθήματος, είναι ανεξάρτητος από το βαθμό που επιτυγχάνει ο φοιτητής σε κάθε εξέταση. Τελική γραπτή εξέταση δεν έχουν μόνο η διπλωματική εργασία, μαθήματα σεναριακού τύπου, μελέτη ή ομαδική εργασία.

 

 

 

 

1.9

Η αναγραφή της επί μέρους βαθμολογίας στα ερωτήματα εξεταστικών δοκιμίων είναι υποχρεωτική και δεν επιδέχεται τροποποιήσεις εκ των υστέρων.

 

 

 

 

1.10

Εξετάσεις κατά την τελευταία εβδομάδα διδασκαλίας δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται επίσης απροειδοποίητες εξετάσεις. Προφορικές εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο συμπληρωματικά προς άλλους τρόπους αξιολόγησης. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται κατά την περίοδο που καθορίζει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

 

 

1.11

Τα κείμενα των τελικών εξετάσεων δεν επιστρέφονται. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε αυτά εάν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι 10 ημερολογιακές μέρες, με παρουσία του διδάσκοντος. Μετά την πάροδο ενός χρόνου, οποιαδήποτε κείμενα τελικών εξετάσεων καταστρέφονται.

 

 

 

 

1.12

Οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας κάθε εξαμήνου.

 

 

 

 

1.12.1

Οι εγγραφές στα μαθήματα εκάστου Χειμερινού Εξαμήνου θα γίνονται 1 2 Σεπτεμβρίου και η έναρξη των μαθημάτων την αμέσως επόμενη Δευτέρα ή Πέμπτη.

 

 

 

 

1.13

Η φοίτηση σε όλα τα Τμήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής.

 

 

 

 

1.14

Ο φοιτητής οργανώνει το εξαμηνιαίο πρόγραμμά του σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο, επιλέγοντας από τα προσφερόμενα μαθήματα και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις. Ο φοιτητής μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μάθημα τη δεύτερη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων και την Τρίτη εβδομάδα μπορεί μόνο να αφαιρέσει. Αποχώρηση από μάθημα μετά την Τρίτη και μέχρι και την έβδομη εβδομάδα καταγράφεται στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή ως αποχώρηση. Ο φοιτητής δεν μπορεί να αποχωρήσει από μάθημα μετά την έβδομη εβδομάδα.

 

 

 

 

1.15.1

Για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις αποφοίτησης, κάθε Προπτυχιακός Φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθεί/συμμετέχει σε τέσσερις (4) δημόσιες διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια ή άλλες δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου κάθε έτος φοίτησης χωρίς πίστωση μονάδων.

 

 

 

 

1.15.2

Φοιτητής που παρακολουθεί σε εθελοντική βάση δημόσιες διαλέξεις, σεμινάρια, ή άλλες δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, πέραν των συνολικά 16 υποχρεωτικών πιστώνεται με μία (1) πιστωτική μονάδα για παρακολούθηση 10 διαλέξεων ή 20 ωρών ταχύρρυθμων μαθημάτων του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΜΑ.)

 

 

 

 

1.15.3

Για σκοπούς αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων υπολογίζεται ότι ένα (1) ολοήμερο συνέδριο αντιστοιχεί σε τρεις (3) διαλέξεις και μία (1) διάλεξη αντιστοιχεί σε 2 ώρες ταχύρρυθμων μαθημάτων του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

 

 

 

 

1.15.4

Οι διαλέξεις δεν αξιολογούνται με βαθμολογία αλλά πιστώνονται μέχρι δύο (2) πιστωτικές μονάδες για το σύνολο των σπουδών κάθε φοιτητή. Εναπόκειται στα Τμήματα να καθορίσουν την κατανομή των πιστωτικών μονάδων στα προγράμματα σπουδών τους.

 

 

 

 

1.15.5

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας έχει την αρμοδιότητα οργάνωσης της διαδικασίας καταγραφής της συμμετοχής φοιτητών σε διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια ή άλλες δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και πίστωσης των αντίστοιχων μονάδων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος

 

 

 

 

1.16

Φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου που φοιτά σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δικαιούται να φοιτά ταυτόχρονα:

 

 

 

(α)

σε προπτυχιακό πρόγραμμα μόνο σε άλλο μη κρατικό, ιδιωτικό ίδρυμα ή Σχολή στην Κύπρου ή στο εξωτερικό,

(β)

σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, σε άλλο κρατικό ή μη κρατικό ιδιωτικό ίδρυμα ή Σχολή στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

 

 

 

2.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

 

2.1

Η απονομή βαθμολογίας είναι αποκλειστικό δικαίωμα του διδάσκοντος. Αλλαγή βαθμού από το διδάσκοντα είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις όπου έγινε κάποιο λάθος και μόνο με γραπτή έγκριση του Προέδρου του Τμήματος και του Κοσμήτορα της Σχολής, το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευση των βαθμολογιών. Η αλλαγή που προτείνει ο Διδάσκων, σε περίπτωση πέραν των 15 ημερών, μπορεί να γίνει με την έγκριση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών. Εξαίρεση αποτελεί η αλλαγή βαθμού σε τελειόφοιτους φοιτητές όπου η αλλαγή πρέπει να γίνεται το αργότερο μέσα σε 3 μέρες από τη δημοσίευση των βαθμολογιών.

 

 

 

 

2.2

(α)

Η υποβολή των βαθμολογιών των φοιτητών γίνεται εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, εκτός και εάν ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων με απόφαση του καθορίσει διαφορετική προθεσμία:

 

Νοείται ότι, σε καμία περίπτωση η προθεσμία για υποβολή των βαθμολογιών δεν θα είναι μικρότερη της μίας εβδομάδας από την ημερομηνία της εξέτασης και ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) εβδομάδων.

 

 

 

 

(β)

Σε περίπτωση που μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού δεν υποβάλει τις βαθμολογίες των φοιτητών εντός της ταχθείσας προθεσμίας, αποκόπτεται αυτόματα το 20% επί της ετήσιας κατανομής το Άρθρο 311 του Προϋπολογισμού. Η αποκοπή ισχύει ανά εξάμηνο και εφαρμόζεται αθροιστικά επί της ετήσιας κατανομής την οποία τυχόν δικαιούται το ενδιαφερόμενο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

Σ ό,τι αφορά στους Επισκέπτες Ακαδημαϊκούς και τους Ειδικούς Επιστήμονες, το ποσό ύψους 20% των απολαβών του τελευταίου μήνα του εξαμήνου, καταβάλλεται σε αυτούς, μετά την εμπρόθεσμη υποβολή των βαθμολογιών των φοιτητών.

 

 

 

 

(γ)

Ανεξάρτητα και χωρίς επηρεασμό των προνοιών της υποπαραγράφου (β) ανωτέρω, η μη προσήκουσα και/ή παράλειψη και/ή άρνηση υποβολής των βαθμολογιών εντός της ταχθείσας προθεσμίας, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ελέγχεται από την Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκού και Άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μετά από παραπομπή από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

 

2.3

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακούς φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.

 

 

 

 

2.4

Για τον υπολογισμό του τελικού σταθμικού μέσου όρου, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μαθήματα που βαθμολογήθηκαν με βαθμό 5 και άνω (διότι μόνο σε αυτά μπορούν να απονεμηθούν οι σχετικές πιστώσεις). Τα

μαθήματα που υπολογίζονται συλλογικά καλύπτουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη όλα τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει, έστω και αν έχει επιτύχει σε περισσότερα μαθήματα από ότι απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών του.

 

 

 

 

2.5

Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό τουλάχιστον 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του Διδάσκοντος. Η επανάληψη επιτρέπεται μόνο μία φορά. Στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας αναγράφονται και οι δύο βαθμοί, αλλά για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού μετρά ο πιο πρόσφατος βαθμός. Σε περίπτωση που ο πιο πρόσφατος βαθμός είναι κάτω από 5, τότε ως βαθμός λογίζεται το 5.

 

 

 

 

2.6

Όταν για κάποιο μάθημα επαναλαμβάνεται (αναγκαστικά, ή για βελτίωση του βαθμού) και ο αριθμός πιστωτικών μονάδων που έχουν κατανεμηθεί στο μάθημα έχει αλλάξει, ο αριθμός πιστωτικών μονάδων που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο πιο πρόσφατος.

 

 

 

 

2.7

Ανολοκλήρωτος βαθμός δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. τεκμηριωμένοι ιατρικοί ή προσωπικοί λόγοι). Η διαδικασία βαθμολόγησης ανολοκλήρωτου μαθήματος είναι η εξής:

 

 

 

 

 

 

2.7.1

Συμπληρώνεται έντυπο από το διδάσκοντα και το διδασκόμενο το οποίο κατατίθεται στο Συμβούλιο του Τμήματος και στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, με έγκριση του Προέδρου του Τμήματος.

 

 

2.7.2

Προβλέπεται ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του μαθήματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά το τέλος του επόμενου εξαμήνου.

 

 

 

 

 

 

2.7.3

Αν ο φοιτητής δεν εκπληρώσει τις απαιτήσεις του μαθήματος μέχρι το τέλος του επόμενου εξαμήνου, τότε ο βαθμός μετατρέπεται αυτόματα σε μηδέν.

 

 

 

 

2.8

Η βαθμολόγηση διπλωματικής εργασίας ή διατριβής της οποίας η εκπόνηση διαρκεί δύο ή και περισσότερο εξάμηνα, γίνεται ως ακολούθως:

 

 

 

 

 

 

Στο τέλος του κάθε εξαμήνου, πριν το τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησης της εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει γραπτή αξιολόγηση της προόδου του φοιτητή προς το Τμήμα η οποία κοινοποιείται και στο φοιτητή. Στην αξιολόγηση δίνεται βαθμός Ι= Ικανοποιητική ή Κ= Μη Ικανοποιητική. Η εκπόνηση και αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται σύμφωνα με κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο του Τμήματος. Ο τελικός βαθμός της διπλωματικής εργασίας παραδίδεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται για όλα τα μαθήματα.

 

 

 

 

 

2.9

Η αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, καθώς και οι ενδεχόμενες αποτυχίες, αποχωρήσεις ή απαλλαγές από μαθήματα, καταγράφονται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας. Η στάθμιση του βαθμού κάθε μαθήματος σε αριθμό π.μ. αναγράφεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος και στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας. Επιπρόσθετα σε κάθε απόφοιτο χορηγείται δωρεάν Παράρτημα Διπλώματος στην Αγγλική Γλώσσα (Diploma Supplement).

 

 

 

 

2.10

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής, ο φοιτητής δικαιούται να επαναλάβει το ίδιο μάθημα ή να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο επιλεγόμενο.

 

 

 

 

2.11

Οι φοιτητές δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινίσεις από το διδάσκοντα σε θέματα τελικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που ο διδάσκων δεν αποδεχτεί να συζητήσει με το φοιτητή, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μεσολάβηση του Προέδρου για να του δοθούν οι σχετικές διευκρινίσεις.

 

 

 

 

2.12

Η τελική βαθμολογία καταχωρείται από τους διδάσκοντες στο ηλεκτρονικό σύστημα μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

 

 

2.13

Η Σύγκλητος επικυρώνει τους βαθμούς των αποφοίτων και την απονομή των τίτλων σπουδών.

 

 

 

 

3.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

 

 

3.1

Οποιοσδήποτε φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για αναστολή της φοίτησής του, για ένα ή δύο εξάμηνο φοίτησης. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα φοίτησης.

 

 

 

 

3.2

Αίτηση για αναστολή φοίτησης, τεκμηριωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τμήματος, πριν την έναρξη της αιτούμενης περιόδου.

 

 

 

 

3.3

Το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, κατά πόσον θα την εγκρίνει η όχι.

 

 

 

 

3.4

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ενημερώνει γραπτώς το φοιτητή για την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Η απόφαση κοινοποιείται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

 

 

3.5

Η διαδικασία παραχώρησης αναστολής φοίτησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων, ώστε οι φοιτητές να μη δεσμεύουν θέσεις στα μαθήματα και η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να ενημερώνεται έγκαιρα για να αφαιρούνται τα μαθήματα από τους φοιτητές πριν από την εβδομάδα των προσθέσεων/αφαιρέσεων μαθημάτων.

 

 

 

 

3.6

Εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει αναστείλει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.

 

 

 

 

4.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

 

 

 

4.1

Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης μπορεί να αιτηθεί φοιτητής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όταν συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι. Ο φοιτητής καταθέτει αίτηση στο Τμήμα με κοινοποίηση στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία την προωθεί στο Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τριμελή επιτροπή με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για εξέταση των αιτημάτων.

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Η διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι 2 εξάμηνα και μετά επανεξετάζεται. Εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει διακόψει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.

 

 

 

 

4.3

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

 

Άδεια μητρότητας ή πατρότητας, μπορεί να αιτηθεί φοιτητής μέχρι ένα χρόνο για μητέρες και ένα εξάμηνο για πατέρες, και δε θα προσμετρείται στα έξι χρόνια προπτυχιακής φοίτησης. Η αίτηση γίνεται απευθείας στο Τμήμα, το οποίο αποστέλλει στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (περίπου στον έκτο μήνα εγκυμοσύνης) την αίτηση του φοιτητή/φοιτήτριας μαζί με το ιατρικό πιστοποιητικό που να δηλώνει την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

 

 

 

 

5

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

 

 

5.1

Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του στα 12 εξάμηνα, χωρίς να χρειαστεί να υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό διδακτικό φόρτο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου που είναι 42 π.μ., για ένα ή και περισσότερα από τα εναπομείναντα για αυτό εξάμηνα.

 

 

 

 

5.2

Παρέχεται η δυνατότητα σε φοιτητή, ο οποίος έχει διαγραφεί και επανήλθε στο ίδιο Τμήμα ή/και πρόγραμμα σπουδών μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, να αιτείται προς το Συμβούλιο του Τμήματος, την αναγνώριση όλων ή οποιονδήποτε μαθημάτων, στα οποία είχε επιτύχει. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση όπου υπάρχουν μερικές πιθανές τροποποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών, εναπόκειται στο Συμβούλιο του Τμήματος να αποφασίζει ποια μαθήματα θα πρέπει να εγγραφεί για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών.

 

 

 

 

5.3

Το Συμβούλιο του Τμήματος θα λαμβάνει κατ αρχήν απόφαση για τις περιπτώσεις αυτές και θα ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών. Η εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών θα προωθείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης και θα ενημερώνεται σχετικά η Σύγκλητος

 

 

 

 

6.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

 

 

 

 

Βασική προϋπόθεση για την ανταλλαγή φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου με φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού είναι η ύπαρξη εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο πρωτοκόλλων συνεργασίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου και των πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 

 

 

 

6.1

Το κάθε Τμήμα διορίζει Συντονιστή Ανταλλαγών. Ο Συντονιστής Ανταλλαγών είναι υπεύθυνος για όλες τις κατηγορίες ανταλλαγών φοιτητών.

 

 

 

 

 

Το αργότερο μέχρι την έκτη εβδομάδα από την αρχή κάθε εξαμήνου που προηγείται του εξαμήνου της προτιθέμενης ανταλλαγής, ο Συντονιστής Ανταλλαγών κοινοποιεί στους φοιτητές τα προγράμματα σπουδών του εξωτερικού στα οποία μπορούν να γίνουν οι ανταλλαγές, καθώς επίσης και το μέγιστο αριθμό φοιτητών που μπορούν να ανταλλαγούν.

 

 

 

 

6.2

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε ανταλλαγές δηλώνουν την επιθυμία τους στο Συντονιστή, το αργότερο μέχρι το τέλος της 8ης εβδομάδας του εξαμήνου που προηγείται του εξαμήνου της προγραμματιζόμενης ανταλλαγής.

 

 

 

 

 

Το αργότερο μέχρι το τέλος της 10ης εβδομάδας κάθε εξαμήνου, ο Συντονιστής καταθέτει στο Συμβούλιο του Τμήματος πρόταση με κατάλογος φοιτητών για ανταλλαγές. Για κάθε υποψήφιο δηλώνονται τα πιο κάτω:

 

 

 

 

 

(α)

Τα μαθήματα που προτίθεται να παρακολουθήσει (το κάθε μάθημα συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή).

 

 

(β)

Τα μαθήματα που θα του πιστωθούν (υποχρεωτικά, περιορισμένης ή ελεύθερης επιλογής).

 

 

(γ)

Εάν ένα από τα μαθήματα είναι η διπλωματική εργασία, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Τμήματος να διευθετήσει τα διαδικαστικά θέματα (για προγράμματα σπουδών που έχουν Διπλωματικές Εργασίες ενός έτους, αυτές μπορούν να εκπονηθούν μερικώς).

 

 

6.4

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα πιο κάτω:

 

 

 

 

 

   

Ακαδημαϊκή επίδοση

 

 

   

Ξένη γλώσσα (όπου ισχύει)

 

 

   

Ειδικά επιστημονικά ενδιαφέροντα του φοιτητή ή της φοιτήτριας.

 

 

 

 

6.5

Η απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος κοινοποιείται στους υποψήφιους φοιτητές, στον Προϊστάμενο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, και στον κοσμήτορα της Σχολής, το αργότερο 2 εβδομάδες πριν τη λήξη του εξαμήνου που προηγείται της ανταλλαγής.

 

 

 

 

6.6

Οι τελειόφοιτοι διατρέχουν τον κίνδυνο να μην αποφοιτήσουν στην περίπτωση που δεν περάσουν ένα ή περισσότερα από τα μαθήματα στο εξωτερικό ή εάν το αποτέλεσμα δε θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα προς αυτούς από το ίδρυμα του εξωτερικού.

 

 

 

 

6.7

Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι για ανταλλαγή στο ίδρυμα του εξωτερικού θα τους πιστωθούν ως επιτυχία ή αποτυχία (pass or fail) και όχι με βαθμό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Γενικοί Κανόνες Φοίτησης εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο και επικυρώθηκαν από το Συμβούλιο. Οι Κανόνες τροποποιήθηκαν κατά την 278η συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 24/6/2015, κατά τη συνεδρία αρ. 15/2016 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 16/11/2016, κατά τη συνεδρία αρ. 19/2017 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 20/12/2017, κατά τη συνεδρία αρ. 5/2019 της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ημερ. 28/05/2019 και κατά τη συνεδρία αρ. 6/2020 της Επιτροπής Προσωπικού, ημερ. 19/5/2020.